Regeling vervallen per 01-09-2019

Uitvoeringsregeling Binnenstadfonds

Geldend van 01-04-2017 t/m 31-08-2019

Intitulé

Uitvoeringsregeling Binnenstadfonds

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Binnenstad: het (kern-)winkelgebied/centrum en uitlopers hiervan inclusief aanloopstraten.

 • b.

  Asv: de Algemene Subsidieverordening Drenthe 2017.

 • c.

  Proceskosten: kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden vooruitlopend op het binnenstadplan.

 • d.

  Uitvoeringskosten: kosten die betrekking hebben op de uitvoering van (delen van) het binnenstadplan.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel het tot stand brengen van robuuste, toekomstbestendige, compacte binnensteden met minder structurele leegstand. Dit door o.a. het reduceren van winkelvloeroppervlaktes in kernwinkelgebieden van de zeven grootste kernen in Drenthe, die te kampen hebben met krimp, winkelsluiting en leegstand. De subsidie draagt hieraan bij door de gemeenten financieel te ondersteunen bij de herstructurering en herbestemming van deze kernwinkelgebieden.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van een gemeentelijk ‘binnenstadplan’ dat een blijvend positief effect heeft op het terugdringen van leegstand en het terugdringen van functieverlies en leidt tot een robuuste toekomstbestendige binnenstad.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de gemeenten Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe en Noordenveld ten behoeve van binnenstadplannen van de kernen (respectievelijk) Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Beilen en Roden.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Het activiteitenplan conform artikel 2.3, lid 2a Asv bevat:

  • a.

   een binnenstadplan met uitvoeringsprogramma;

  • b.

   de gewenste profilering en karakteristiek van de gemeente;

  • c.

   het geheel aan opgaven voor herstructurering, herbestemming en ruimtelijke kwaliteit, die passen bij de gewenste profilering en karakteristiek van de stad.

 • 2.

  Het binnenstadplan geeft in ieder geval antwoord op de vraag naar:

  • a.

   de bijdrage van het plan aan een compactere en aantrekkelijke binnenstad;

  • b.

   de karakteristiek van de binnenstad (binnen de regio/provincie);

  • c.

   het effect van het plan op de leegstand;

  • d.

   op welke manier aan het plan wordt bijgedragen door stakeholders en belangenvertegenwoordigers.

 • 3.

  De begroting conform artikel 2.3, lid 2b Asv bevat een exploitatieraming en planning voor de projecten welke uitgevoerd gaan worden met het geld uit het fonds, waarbij ook aangegeven wordt welke partijen mede-investeren in geld en in welke mate, of op welke andere manier zij een bijdrage leveren.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd indien er sprake is van stapeling met andere provinciale subsidies.

Artikel 7 Toetsingscriteria

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient er een gemeentelijke cofinanciering te zijn van minimaal 33,33%.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt getoetst aan de volgende criteria:

  • a.

   zijn de in het binnenstadplan voorgestelde ingrepen gericht op het op een efficiënte en haalbare wijze terugdringen van het aanbod aan winkelvloeroppervlak;

  • b.

   hebben de voor subsidie voorgestelde ingrepen een positief effect op de voortgang van de realisatie van het binnenstadplan;

  • c.

   zijn de voor subsidie voorgestelde ingrepen gericht op het structureel terugdringen van de leegstand en het functieverlies in het kernwinkelgebied.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  alle kosten zoals opgenomen in de begroting van het binnenstadplan;

 • b.

  proceskosten, met een maximum van 10% van de totale subsidiabele kosten.

Artikel 9 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 33,33% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van het gepubliceerde subsidie(deel)plafond per gemeente.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2017 en vervalt op 1 september 2019.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: 'Uitvoeringsregeling Binnenstadfonds'.

Ondertekening