Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende fit&fun-regeling Heerlen. (Verordening fit&fun-regeling Heerlen)

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2017 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende fit&fun-regeling Heerlen. (Verordening fit&fun-regeling Heerlen)

Artikel 1 Begrippen

a. de belanghebbende: de belanghebbende zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht

b. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen

Artikel 2 Doelstelling

De tegemoetkoming zoals omschreven in deze verordening is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van individuele maatschappelijke, sociale, sportieve en/of culturele activiteiten voor inwoners van de gemeente Heerlen die voldoen aan de hieronder genoemde voorwaarden.

Artikel 3 Voorwaarden

1. Voor de tegemoetkoming komen enkel inwoners van Heerlen in aanmerking die:

a. 18 jaar of ouder zijn, én;

b. een lopende algemene periodieke bijstandsuitkering van de gemeente Heerlen ontvangen zoals omschreven in artikel 5, aanhef en onder b, van de Participatiewet.

2. Voor het recht op de tegemoetkoming is bepalend de situatie op 1 januari, 1 juli dan wel de situatie per aanvraagdatum.

3. De tegemoetkoming wordt niet met terugwerkende kracht verstrekt. Aanvragen welke op of na 1 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waar deze betrekking op hebben door het college worden ontvangen, worden afgewezen.

Artikel 4 Behandeling

1. Het college beoordeelt ieder kalenderjaar in de maanden januari en juli welke personen in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. De personen die naar het oordeel van het college voldoen aan de voorwaarden als genoemd in deze verordening ontvangen in genoemde maanden ambtshalve een toekenningsbeschikking alsmede de uitbetaling van de tegemoetkoming. Daarnaast beoordeelt het college bij aanvragen levensonderhoud tevens of recht bestaat op de tegemoetkoming en kent zij deze, zo er recht bestaat, ambtshalve toe.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel staat het eenieder vrij om een aanvraag in te dienen voor de tegemoetkoming op de wijze zoals staat beschreven in artikel 6 van deze verordening.

3. In de toekenningsbeschikking wordt de tegemoetkoming expliciet benoemd als een tegemoetkoming in de kosten van individuele maatschappelijke, sociale, sportieve of culturele activiteiten. De wijze van besteding van deze tegemoetkoming staat ter vrije keuze van de ontvanger.

Artikel 5 Tegemoetkoming

1. De tegemoetkoming bedraagt €75,00 per persoon.

2. De tegemoetkoming wordt één keer per kalenderjaar verstrekt.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend op een daarvoor door het college vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 7 Intrekken verordening

De Verordening Kortingsregeling gemeente Heerlen 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening fit&fun-regeling Heerlen 2017.

Aldus besloten tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Heerlen van

22 februari 2017.

Het doel van deze verordening is het bevorderen van deelname van volwassen inwoners van Heerlen met een bijstandsuitkering aan sociale- en culturele activiteiten, door middel van het opheffen of verminderen van financiële belemmeringen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Er is gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Awb of de Gemeentewet niet afzonderlijk te definiëren in deze verordening. Dit voorkomt dat in geval van wijziging van de betreffende definities in de betreffende wetten ook de verordening moet worden gewijzigd.

Artikel 3

Er is gekozen om voor deze regeling alle volwassenen in aanmerking te laten komen, omdat zij in een sociaal isolement kunnen raken als zij financiële beperkingen ervaren om mee te doen aan sportieve, sociale of culturele activiteiten. Voor gezinnen met kinderen bestaan er sinds 2016 tegemoetkomingen in de vorm van regelingen uit het Kindpakket en bestaan er al langer voorzieningen en tegemoetkomingen voor sociale, sportieve en culturele activiteiten vanuit Stichting Leergeld, het Jeugdsport en Jeugdcultuurfonds.

Artikel 4

Lid 1

Er is gekozen om de tegemoetkoming voor zover mogelijk, door het college ambtshalve toe te laten kennen wanneer een burger op een van de controlemomenten, 1 januari en 1 juli, hier naar het oordeel van het college recht op heeft.

Lid 3

Er kan met een expliciete benoeming van het doel van deze bijdrage in de beschikking een motivatie worden gegeven, zonder directe verplichtingen op te leggen. Intrinsieke motivatie zal bij burgers de vrijwillige deelname aan de maatschappij de meest duurzame blijken, waarbij de gemeente hen met deze regeling financieel ondersteunt.

Ondertekening

griffier,

T. W. Zwemmer

voorzitter,

R.K.H. Krewinkel

Algemene toelichting