Uitvoeringsregels voor het verlenen van parkeervergunningen ten behoeve van het nieuwbouwproject plaatselijk bekend Sluisweg-Achterhakkers te Dordrecht

Geldend van 03-03-2017 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregels voor het verlenen van parkeervergunningen ten behoeve van het nieuwbouwproject plaatselijk bekend Sluisweg-Achterhakkers te Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel d.d. 16 juni 2016 inzake vaststellen uitvoeringsregels parkeervergunningen nieuwbouwproject Sluisweg-Achterhakkers;

overwegende dat:

 • het college de bevoegdheid heeft tot het verlenen van parkeervergunningen en beleidsregels kan vaststellen met betrekking tot deze bevoegdheid;

 • het college op 27 december 2012 de "Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten" heeft vastgesteld en op grond van die beleidsregels geen parkeervergunningen worden verleend bij nieuwbouwprojecten, tenzij het college afwijkende gebiedsgebonden uitvoeringsregels vaststelt;

 • het college met betrekking tot het nieuwbouwproject Sluisweg-Achterhakkers te Dordrecht wenst af te wijken van het algemene uitgangspunt uit de "Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten" en voor dit project gebiedsgebonden uitvoeringsregels wenst vast te stellen;

 • de daartoe opgestelde ontwerpuitvoeringsregels voor inspraak ter inzage hebben gelegen;

gelet op artikel 5, leden 1 en 6 van de Parkeerverordening Dordrecht;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende

Uitvoeringsregels voor het verlenen van parkeervergunningen ten behoeve van het nieuwbouwproject plaatselijk bekend Sluisweg-Achterhakkers te Dordrecht

Artikel 1 Uitvoeringsregels Sluisweg-Achterhakkers te Dordrecht

 • 1.

  Deze uitvoeringsregels zijn van toepassing op het gebied omvattend de adressen Sluisweg 1, 3, 7 en 9 en de adressen Achterhakkers 2 en 3: maximaal zes adressen.

 • 2.

  De bewoners van het nieuwbouwproject Sluisweg-Achterhakkers te Dordrecht komen in aanmerking voor maximaal één parkeervergunning per adres, bij elkaar maximaal zes parkeervergunningen.

 • 3.

  Bedrijven op bovenstaande adressen komen niet in aanmerking voor een zakelijke parkeervergunning.

Artikel 2 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regels kunnen worden aangehaald als "Uitvoeringsregels voor het verlenen van parkeervergunningen ten behoeve van het nieuwbouwproject Sluisweg-Achterhakkers te Dordrecht".

 • 2.

  Deze regels treden in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2016.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan A.A.M. Brok