Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende de vaststelling van subsidieplafonds voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020

Geldend van 15-12-2017 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende de vaststelling van subsidieplafonds voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020

Bekendmaking van het besluit van 21 februari 2017 – zaaknummer 2014-016804 tot vaststelling van een regeling

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND, handelend in hun hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020,

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 5.2.2 en 5.2.5, derde lid, van de Regeling Europese EZ-subsidies, alsmede de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2017,

BESLUITEN:

tot vaststelling van de Subsidieplafonds 2017 met verdeelregels voor het verstrekken van subsidie voor activiteiten die passen binnen het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor wat betreft de in dit besluit gehanteerde begrippen wordt aangesloten bij de begripsbepalingen zoals opgenomen in artikel 1.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2017. Deze beleidsregel wordt in dit besluit verder aangeduid als Beleidsregel EFRO 2017.

Artikel 2 Subsidieplafond voor R&D-samenwerkingsprojecten

 • 1. Subsidieaanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten als bedoeld artikel 5.2.1, eerste lid, van de REES in samenhang met paragraaf 3.2 van de Beleidsregel EFRO 2017 kunnen uitsluitend worden ingediend in de periode van 15 december 2017 tot en met 29 december 2017.

 • 2. Artikel 5.2.5, eerste lid, aanhef en onder a, van de REES is niet van toepassing.

 • 3. Het subsidieplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies voor R&D-samenwerkingsprojecten:

  • a.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 1.850.000;

  • b.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 750.000.

 • 4. De beschikbare middelen worden, met inachtneming van de deelplafonds, genoemd in het derde lid, verdeeld volgens de rangschikking naar geschiktheid.

 • 5. Indien een van de deelplafonds, genoemd in het derde lid is bereikt, geldt in afwijking van het vierde lid de volgende verdeelsystematiek. Indien na de rangschikking van de aanvragen, zoals bedoeld in het vierde lid, in het andere deelplafond een bedrag resteert, dan wordt dat verdeeld over de resterende subsidieaanvragen. Indien de begrote kosten voor de uitvoering van de inhoudelijke activiteiten door de aanvragers uitsluitend worden gemaakt in de provincie waarvan het deelplafond is bereikt, dan wordt de aanvraag geweigerd. De verdeling van de resterende aanvragen vindt plaats volgens de rangschikking naar geschiktheid.

Artikel 3 Subsidieplafond voor grote R&D-samenwerkingsprojecten: algemene innovatie die betrekking heeft op smart industries

 • 1. Subsidieaanvragen voor grote R&D-samenwerkingsprojecten als bedoeld in artikel 5.2.1, eerste lid, van de REES in samenhang met paragraaf 3.3 van de Beleidsregel EFRO 2017 kunnen uitsluitend worden ingediend in de periode van 1 maart 2017 tot en met 9 mei 2017.

 • 2. Binnen het tijdvak van deze openstelling kunnen uitsluitend subsidieaanvragen worden ingediend voor grote R&D-samenwerkingsprojecten zoals bedoeld in artikel 3.3.1, derde lid, van de Beleidsregel EFRO 2017 die betrekking hebben op smart industries.

 • 3. Het subsidieplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies voor R&D-samenwerkingsprojecten:

  • a.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 1.850.000;

  • b.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 750.000.

 • 4. Indien een aanvraag tevens bijdraagt aan het Rijksbeleid op het gebied van innovatie en koolstofarme economie, wordt de aanvraag tevens beschouwd als een aanvraag voor Rijkscofinanciering op grond van artikel 5.3.1 van de REES. De subsidie komt in dat geval voor 50 procent ten laste van de deelplafonds, genoemd in artikel 5.3.2 van de REES en voor 50 procent ten laste van het deelplafond, genoemd in het derde lid. Indien het subsidieplafond genoemd in artikel 5.3.2 van de REES echter is bereikt, komt de subsidie geheel ten laste van de deelplafonds, genoemd in het derde lid.

 • 5. De beschikbare middelen worden, met inachtneming van de deelplafonds, genoemd in het derde lid, verdeeld volgens de rangschikking naar geschiktheid.

 • 6. Indien een van de deelplafonds, genoemd in het derde lid, is bereikt, geldt in afwijking van het vijfde lid de volgende verdeelsystematiek. Indien na de rangschikking van de aanvragen, zoals bedoeld in het vijfde lid, in het andere deelplafond een bedrag resteert, dan wordt dat verdeeld over de resterende subsidieaanvragen. Indien de begrote kosten voor de uitvoering van de inhoudelijke activiteiten door de aanvragers uitsluitend worden gemaakt in de provincie waarvan het deelplafond is bereikt, dan wordt de aanvraag geweigerd. De verdeling van de resterende aanvragen vindt plaats volgens de rangschikking naar geschiktheid.

Artikel 4 Subsidieplafond voor grote R&D-samenwerkingsprojecten: koolstofarme innovatie die betrekking heeft op een circulaire economie

 • 1. Subsidieaanvragen voor grote R&D-samenwerkingsprojecten als bedoeld artikel 5.2.1, eerste lid, van de REES in samenhang met paragraaf 3.3 van de Beleidsregel EFRO 2017 kunnen uitsluitend worden ingediend in de periode van 15 april 2017 tot en met 20 juni 2017.

 • 2. Binnen het tijdvak van deze openstelling kunnen uitsluitend subsidieaanvragen worden ingediend voor grote R&D-samenwerkingsprojecten zoals bedoeld in artikel 3.3.1, vierde lid, van de Beleidsregel EFRO 2017 die betrekking hebben op een circulaire economie.

 • 3. Het subsidieplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies voor grote R&D-samenwerkingsprojecten zoals bedoeld in dit artikel:

  • a.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 6.000.000;

  • b.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 2.000.000.

 • 4. Indien een aanvraag tevens bijdraagt aan het Rijksbeleid op het gebied van innovatie en koolstofarme economie, wordt de aanvraag tevens beschouwd als een aanvraag voor Rijkscofinanciering op grond van artikel 5.3.1 van de REES. De subsidie komt in dat geval voor 50 procent ten laste van het subsidieplafond, genoemd in artikel 5.3.2 van de REES en voor 50 procent ten laste van de deelplafonds, genoemd in het derde lid. Indien het subsidieplafond genoemd in artikel 5.3.2 van de REES echter is bereikt, komt de subsidie geheel ten laste van de deelplafonds, genoemd in het derde lid.

 • 5. De beschikbare middelen worden, met inachtneming van de deelplafonds, genoemd in het derde lid, verdeeld volgens de rangschikking naar geschiktheid.

 • 6. Indien een van de deelplafonds, genoemd in het derde lid, is bereikt, geldt in afwijking van het vijfde lid de volgende verdeelsystematiek. Indien na de rangschikking van de aanvragen, zoals bedoeld in het vijfde lid, in het andere deelplafond een bedrag resteert, dan wordt dat verdeeld over de resterende subsidieaanvragen. Indien de begrote kosten voor de uitvoering van de inhoudelijke activiteiten door de aanvragers uitsluitend worden gemaakt in de provincie waarvan het deelplafond is bereikt, dan wordt de aanvraag geweigerd. De verdeling van de resterende aanvragen vindt plaats volgens de rangschikking naar geschiktheid.

Artikel 5 Subsidieplafond voor grote R&D-samenwerkingsprojecten: algemene innovatie

 • 1. Subsidieaanvragen voor grote R&D-samenwerkingsprojecten als bedoeld artikel 5.2.1, eerste lid, van de REES in samenhang met paragraaf 3.3 van de Beleidsregel EFRO 2017 kunnen uitsluitend worden ingediend in de periode van 3 oktober 2017 tot en met 28 februari 2018.

 • 2. Binnen het tijdvak van deze openstelling kunnen uitsluitend subsidieaanvragen worden ingediend voor grote R&D-samenwerkingsprojecten zoals bedoeld in artikel 3.3.1, derde lid, van de Beleidsregel EFRO 2017.

 • 3. Het subsidieplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies voor grote R&D-samenwerkingsprojecten zoals bedoeld in dit artikel:

  • a.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 10.000.000;

  • b.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 4.800.000.

 • 4. Indien een aanvraag tevens bijdraagt aan het Rijksbeleid op het gebied van innovatie en koolstofarme economie, wordt de aanvraag tevens beschouwd als een aanvraag voor Rijkscofinanciering op grond van artikel 5.3.1 van de REES. De subsidie komt in dat geval voor 50 procent ten laste van de deelplafonds, genoemd in artikel 5.3.2 van de REES en voor 50 procent ten laste van de deelplafonds, genoemd in het derde lid. Indien het subsidieplafond genoemd in artikel 5.3.2 van de REES echter is bereikt, komt de subsidie geheel ten laste van de deelplafonds, genoemd in het derde lid.

 • 5. De beschikbare middelen worden, met inachtneming van de deelplafonds, genoemd in het derde lid, verdeeld volgens de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Artikel 5a subsidieplafond voor grote R&D-samenwerkingsprojecten: koolstofarme innovatie

 • 1. Subsidieaanvragen voor grote R&D-samenwerkingsprojecten als bedoeld artikel 5.2.1, eerste lid, van de REES in samenhang met paragraaf 3.3 van de Beleidsregel EFRO 2017 kunnen uitsluitend worden ingediend in de periode van 7 november 2017 tot en met 28 februari 2018.

 • 2. Binnen het tijdvak van deze openstelling kunnen uitsluitend subsidieaanvragen worden ingediend voor grote R&D-samenwerkingsprojecten zoals bedoeld in artikel 3.3.1, vierde lid, van de Beleidsregel EFRO 2017.

 • 3. Het subsidieplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies voor grote R&D-samenwerkingsprojecten zoals bedoeld in dit artikel:

  • a.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 8.680.000;

  • b.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 1.050.000.

 • 4. Indien een aanvraag tevens bijdraagt aan het Rijksbeleid op het gebied van innovatie en koolstofarme economie, wordt de aanvraag tevens beschouwd als een aanvraag voor Rijkscofinanciering op grond van artikel 5.3.1 van de REES. De subsidie komt in dat geval voor 50 procent ten laste van de deelplafonds, genoemd in artikel 5.3.2 van de REES en voor 50 procent ten laste van de deelplafonds, genoemd in het derde lid. Indien het subsidieplafond genoemd in artikel 5.3.2 van de REES echter is bereikt, komt de subsidie geheel ten laste van de deelplafonds, genoemd in het derde lid.

 • 5. De beschikbare middelen worden, met inachtneming van de deelplafonds, genoemd in het derde lid, verdeeld volgens de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Artikel 6 Subsidieplafond voor het stimuleren proeftuinen

 • 1. Subsidieaanvragen voor het stimuleren van proeftuinen als bedoeld artikel 5.2.1, eerste lid, van de REES in samenhang met paragraaf 3.4 van de Beleidsregel EFRO 2017 kunnen uitsluitend worden ingediend in de periode van 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2018.

 • 2. Het subsidieplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies voor het stimuleren van proeftuinen die gericht zijn op algemene innovatie:

  • a.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 3.000.000;

  • b.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 1.250.000.

 • 3. Het subsidieplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies voor het stimuleren van proeftuinen die gericht zijn op koolstofarme innovatie:

  • a.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 1.300.000;

  • b.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 1.250.000.

 • 4. Indien een aanvraag tevens bijdraagt aan het Rijksbeleid op het gebied van innovatie en koolstofarme economie, wordt de aanvraag tevens beschouwd als een aanvraag voor Rijkscofinanciering op grond van artikel 5.3.1 van de REES. De subsidie komt in dat geval voor 50 procent ten laste van het subsidieplafond, genoemd in artikel 5.3.2 van de REES en voor 50 procent ten laste van de deelplafonds, genoemd in het tweede en derde lid. Indien het subsidieplafond genoemd in artikel 5.3.2 van de REES echter is bereikt, komt de subsidie geheel ten laste van de deelplafonds in het tweede en derde lid.

 • 5. De beschikbare middelen worden, met inachtneming van de deelplafonds, genoemd in het tweede en derde lid, verdeeld volgens de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Artikel 7 Subsidieplafond voor het stimuleren van cluster- en netwerkactiviteiten

 • 1. Subsidieaanvragen voor het stimuleren van cluster- en netwerkactiviteiten als bedoeld artikel 5.2.1, eerste lid, van de REES in samenhang met paragraaf 3.5 van de Beleidsregel EFRO 2017 kunnen uitsluitend worden ingediend in de periode van 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2018.

 • 2. Het subsidieplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies voor het stimuleren van cluster- en netwerkactiviteiten, die gericht zijn op algemene innovatie:

  • a.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 2.130.000;

  • b.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 1.900.000.

 • 3. Het subsidieplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies voor het stimuleren van cluster- en netwerkactiviteiten, die gericht zijn op koolstofarme innovatie:

  • a.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 1.770.000;

  • b.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 1.100.000.

 • 4. De beschikbare middelen worden, met inachtneming van de deelplafonds, genoemd in het tweede en derde lid, verdeeld volgens de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Artikel 8 Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2017.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten voornoemd Gepubliceerd te Arnhem Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje -

Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst -

secretaris