Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten

Geldend van 20-02-2017 t/m 30-09-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten

Artikel 1, Begripsbepalingen

 • a.

  Voortoets: onderzoek dat wordt uitgevoerd door een hydrologisch en ecologisch adviesbureau dat bestaat uit een hydrologische en (in bepaalde gevallen ook) een ecologische analyse.

 • b.

  Onderzoekszone: op kaart begrensde gebieden rond Natura 2000-gebieden die aangeven waar op zijn minst verkennend onderzoek noodzakelijk is voorafgaand aan aanleg van nieuwe drainagebuizen of beregeningsputten, conform de notitie Drainage en beregening Natura 2000-gebieden.

 • c.

  Bufferzone: een op basis van een gebiedsproces bepaalde zone waar maatregelen worden genomen ten behoeve van het Natura 2000-gebied, waarbij de huidige landbouwfunctie is komen te vervallen.

 • d.

  Hydrologische analyse: bureauonderzoek dat rekenkundig het hydrologische effect van de drainagebuizen en/of beregeningsputten op aangewezen grondwaterafhankelijke habitattypen en/of subtypen in Natura 2000-gebieden bepaalt.

 • e.

  Ecologische analyse: bureauonderzoek naar mogelijke ecologische effecten van aangevraagde drainagebuizen en/of beregeningsputten op aangewezen grondwaterafhankelijke habitattypen en/of subtypen, dat aanvullend op een hydrologische toets kan worden uitgevoerd wanneer daaruit onzekerheden blijken, c.q. de te verwachten hydrologische effecten op betrokken habitattypen gelijk of groter dan 2 cm zijn.

 • f.

  Maatregel: aanleggen van nieuwe drainagebuis/-buizen en/of beregeningsput(ten).

Artikel 2, Doel

Deze regeling heeft als doel om agrariërs die drainagebuizen of beregeningsputten willen aanleggen in de omgeving van een Natura 2000-gebied, zoals aangegeven op de als onderzoeks- en bufferzones aangewezen gebieden op de bijbehorende geografische kaart, financieel te ondersteunen door middel van een financiële vergoeding voor de verplichte voortoets. Een en ander conform de notitie Drainage en beregening Natura 2000-gebieden, zoals gepubliceerd in Provinciaal Blad 543 van 2016.

Artikel 3, Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt ter financiering van de verplichte voortoets, om te bepalen of een significant effect van de voorgenomen maatregel op aangewezen grondwaterafhankelijke habitattypen en/of subtypen in Natura 2000-gebieden, zoals opgenomen in het beheerplan van het desbetreffende Natura 2000-gebied, kan worden uitgesloten.

Artikel 4, Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de eigenaar of pachter van de percelen, die (deels) zijn gelegen in de onderzoeks- en bufferzone, zoals aangegeven op de geografische kaart conform de notitie Drainage en beregening Natura 2000-gebieden.

Artikel 5, Melding

 • 1.

  De subsidieaanvrager dient alvorens hij de voortoets laat uitvoeren, hiervan melding te maken bij de provincie Drenthe door middel van het daarvoor bestemde (e-)meldingsformulier. Op basis van deze melding geeft de provincie al dan niet akkoord voor het laten uitvoeren van de voortoets. Deze melding dient te worden vergezeld van de volgende gegevens/bescheiden:

  • het kadastrale nummer van het perceel

  • een omschrijving van de ligging van het perceel

  • de-minimisverklaring.

 • 2.

  Indien er een voortoets in de directe omgeving (met vergelijkbare hydrologische condities) beschikbaar is, kan de provincie besluiten dat een nieuwe voortoets niet nodig is en stelt de provincie op grond van de bestaande voortoets vast of er sprake is van een mogelijk significant effect.

Artikel 6, Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend tot 31 december 2019.

Artikel 7, Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van het overleggen van de volgende bescheiden:

 • factuur van het onderzoeksbureau voor de voortoets

 • rapportage van het onderzoeksbureau (voortoets).

Artikel 8, Weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager eerder subsidie heeft ontvangen voor een voortoets op hetzelfde perceel;

 • b.

  indien de aanpak en/of berekeningswijze van de voortoets te zeer afwijkt van de aanpak en/of berekeningswijze zoals die in de pilots voor de diverse voortoetsen zijn gehanteerd (te raadplegen via de provinciale website);

 • c.

  de voortoets voor 1 januari 2016 heeft plaatsgevonden;

 • d.

  de drainagebuis/-buizen of beregeningsput(ten) al zijn aangelegd;

 • e.

  de locaties voor de nieuwe drainagebuis/-buizen of beregeningsput(ten) gelegen zijn binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied.

Artikel 9, Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  de locatie van de drainagebuizen en/of beregeningsputten die de aanvrager wil realiseren, is gelegen binnen de grenzen van de onderzoeks- en bufferzones, zoals aangegeven op de bij deze regeling behorende geografische kaart;

 • b.

  de aanvrager is grondgebruiker van het desbetreffende perceel;

 • c.

  de voortoets is gemeld en goedgekeurd door de provincie Drenthe.

Artikel 10, Subsidiabele kosten

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking: de noodzakelijke kosten voor het laten uitvoeren van een voortoets, uitgevoerd door een hydrologisch en ecologisch adviesbureau, die bestaat uit een:

 • a.

  hydrologische analyse van het effect, met in de bijbehorende rapportage een onderbouwing van de gehanteerde methode en invoer opgenomen. Hydrologische effecten worden tot 2 cm in kaart gebracht ter hoogte van de kwetsbare habitats;

 • b.

  ecologische analyse, indien uit de hydrologische analyse blijkt dat het effect > 2 cm is in een gebied met kwetsbare habitats.

Artikel 11, Subsidiehoogte

 • 1.

  Voor de hydrologische toets bedraagt de maximale subsidie € 3.000,--.

 • 2.

  Voor de hydrologische en ecologische toets bedraagt de maximale subsidie € 5.000,--.

Artikel 12, Verdeelsystematiek

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 13, Staatssteun

Subsidie wordt slechts verstrekt met toepassing van Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

Artikel 14, Bevoorschotting en betaling

 • 1.

  Gedeputeerde Staten verstrekken geen voorschot.

 • 2.

  Betaling vindt plaats op basis van de vereisten zoals opgenomen in artikel 7 van deze regeling.

Artikel 15, Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 20 februari 2017 en werkt terug tot en met 1 januari 2017. Deze regeling vervalt op 31 december 2019.

Artikel 16, Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten.

Kaart onderzoeks- en bufferzone drainage en beregening rond Natura2000 gebieden

afbeelding binnen de regeling

Gedetailleerde kaart is te raadplegen op www.provincie.drenthe.nl/drainage

Ondertekening