Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende instelling van de commissie Kavelruilbureau Zeeland als adviescommissie

Geldend van 17-04-2021 t/m 17-03-2023

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende instelling van de commissie Kavelruilbureau Zeeland als adviescommissie

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 6 februari 2017, kenmerk 17002298 tot instelling van de commissie Kavelruilbureau Zeeland als adviescommissie.

Gedeputeerde staten van Zeeland

Gelet op:

 • a.

  artikel 82 van de Provinciewet;

 • b.

  artikel 2 van de Wet Inrichting Landelijk Gebied

Besluiten:

Artikel 1

De commissie Kavelruilbureau Zeeland, wordt ingesteld als adviescommissie in de zin van artikel 82 van de Provinciewet, voor de advisering over:

 • a.

  toetsen en advies uitbrengen inzake concrete kavelruilvoorstel(len) en hiermee samenhangende bijdragen en subsidies, zoals kavelaanvaardingsbijdrage(n).

 • b.

  gevraagd advies uitbrengen over onderwerpen die spelen in het landelijke en stedelijk gebied die gerelateerd zijn aan grondbeleid en vastgoed

 • c.

  bevorderen van samenwerking en kennisoverdracht tussen partijen die zitting hebben in de commissie en tussen agrarische ondernemers, kennisinstellingen, belangenorganisaties etc.

Artikel 2

De commissie Kavelruilbureau Zeeland bestaat uit:

 • a.

  Een onafhankelijke voorzitter

 • b.

  De volgende commissieleden:

  • -

   Een gebiedsdeskundige Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland,

  • -

   Een gebiedsdeskundige Zeeuws Vlaanderen,

  • -

   Een gebiedsdeskundige Schouwen Duiveland, Tholen, Sint Philipsland

  • -

   alsmede de door de volgende organisaties afgevaardigde ambtelijk vertegenwoordiger:

 • Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Gemeente Goes, Gemeente Borsele, Gemeente Hulst, Gemeente Kapelle, Gemeente Middelburg, Gemeente Noord-Beveland, Gemeente Reimerswaal, Gemeente Schouwen-Duiveland, Gemeente Sluis, Gemeente Terneuzen, Gemeente Tholen, Gemeente Veere, Gemeente Vlissingen, Provincie Zeeland.

 • c.

  De secretarisfunctie wordt belegd bij een door de afdelingsmanager Infrastructuur en Vastgoed aan te wijzen ambtenaar van de Provincie Zeeland.

Artikel 3

 • a.

  Gedeputeerde Staten benoemen, schorsen en ontslaan de voorzitter en de leden van de commissie Kavelruilbureau Zeeland.

 • b.

  Benoeming vindt plaats voor een periode van maximaal vier jaar, met de mogelijkheid van her- benoeming.

 • c.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt, na het verstrijken van de termijn waarvoor benoeming heeft plaatsgevonden, danwel wanneer een lid zelf ontslag neemt, onder mededeling daarvan schriftelijk aan Gedeputeerde Staten.

 • d.

  De aftredende leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien..

Artikel 4

De commissie stelt een advies vast met een gewone meerderheid van stemmen (zijnde de helft plus één van het aantal aanwezige leden op een reglementaire vergadering), met inachtneming van een quorum van (tenminste) drie stemgerechtigde leden.

Artikel 5

Alle leden hebben kunnen één stem uitbrengen, met dien te verstande dat:

 • a.

  De gebiedsdeskundigen uitsluitend stemrecht hebben indien het kavelruilvoorstel is gelegen binnen de gemeentegrenzen van hun adviesgebied.

 • b.

  De gemeentelijke commissieleden uitsluitend stemrecht hebben indien de kavelruil plaatsvindt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente die zij vertegenwoordigen en/of een of meer door hun ingebracht perceel en/of hun beleidsbelangen rechtstreeks bij de kavelruil zijn betrokken.

 • c.

  Het Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Zeeland hebben ieder stemrecht indien het kavelruilvoorstel betrekking heeft op een of meer door hun ingebracht perceel en/of hun beleidsbelangen rechtstreeks bij de kavelruil zijn betrokken.

 • d.

  Indien geen gewone meerderheid wordt gehaald of de stemmen staken, dan brengt de commissie een niet bij meerderheid gedragen advies uit aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 6

De volgende kaders vast te stellen voor de toetsing van kavelruilvoorstellen door de commissie:

 • a.

  Voldoet aan de door de wet gestelde vereisten.

 • b.

  De betrokken kavels liggen in de provincie Zeeland en buiten de bebouwde kom.

 • c.

  Toetsing normbedrag kavelaanvaardingsbijdrage à €1.250,-- * 40% * toebedeelde hectares (investeringsniveau)

 • d.

  Toetsing bijdrage partijen toebedeelde hectares à € 200,-- per hectare (toedeling < 1 ha= € 200,--).

 • e.

  Beoordeling onder- en overbedeling per partij.

 • f.

  Toepassing standaard ruilschema en kaartmateriaal inbreng & toedeling.

 • g.

  Naamgeving kavelruil in overeenstemming met zwaartepunt ligging percelen.

 • h.

  Duidelijke nutbeschrijving met betrekking tot de doelrealisatie.

 • i.

  Doelrealisatie in overeenstemming met maatschappelijke opgaven en beleidsdoelstellingen van overheden.

 • j.

  Oog voor courantheid (mate van verhandelbaarheid) toebedeelde grond aan (semi)overheid.

 • k.

  Gebouwen kunnen uitsluitend mee in een ruiling, indien er sprake is van bedrijfsverplaatsing.

Artikel 7

Aan de leden van de commissie wordt een vergoeding toegekend overeenkomstig het Rechtspositiebe- sluit decentrale politieke ambtsdragers en de verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers Provincie Zeeland 2019.

Artikel 8

Het reglement van de commissie Kavelruilbureau Zeeland vast te leggen in een separaat besluit.

Artikel 9

Na expliciete besluitvorming van Gedeputeerde Staten van Zeeland wordt de commissie opgeheven.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit commissie Kavelruilbureau Zeeland.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Zeeland van 6 februari 2017.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 15 februari 2017

De secretaris, A.W. Smit