Bomenverordening gemeente Heerlen 2016

Geldend van 09-02-2017 t/m heden

Intitulé

Bomenverordening gemeente Heerlen 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. boom: een houtachtig, opgaand gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van meer dan 20 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam.

b. houtopstand: meerdere bomen en/of andere houtachtige gewassen, onderdeel uitmakend van hakhout, een houtwal, een begroeiing van heesters en struiken, bosplantsoen, een struweel of een heg.

c. monumentale boom of houtopstand: bijzondere beschermwaardige boom of houtopstand met een bijzondere monumentale- schoonheid- of zeldzaamheidswaarde, of een bijzondere betekenis of functie voor de omgeving en opgenomen in de Bomenlijst als bedoeld in artikel 3.

d. potentieel monumentale boom of houtopstand Boom of houtopstand opgenomen in de Bomenlijst als bedoeld in artikel 3 en aangewezen als potentieel monumentaal.

e. vellen: rooien; kappen; verplanten; het snoeien van meer dan 40 procent van de kroon of het wortelgestel, met inbegrip van kandelaberen; het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ernstige ontsiering van de houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

f. boomwaarde: de monetaire waarde van een boom zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen van Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen.

g. bomen effect analyse: een standaard beoordeling van de gevolgen van voorgenomen bouw of aanleg voor een boom of houtopstand, op basis van landelijke richtlijnen van de Bomenstichting.

h. college: college van burgemeester en wethouders van Heerlen.

i. knotten/kandelaberen: het tot op de oude snoeiplaats verwijderen van uitgelopen takhout bij knotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen als periodiek onderhoud.

j. hoofdgebouw: een gebouw dat als belangrijkste bouwwerk op een perceel kan worden aangemerkt en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid kan worden beschouwd.

k. publieke boom: boom of houtopstand in eigendom bij de gemeente

l. vormboom: een boom die door snoei in een vorm gehouden wordt.

Artikel 2 Kapverbod

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het college een boom of een houtopstand te vellen of te doen vellen die op de Bomenlijst zoals bedoeld in artikel 3 staat.

2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor:

a. het knotten of kandelaberen e.d. als noodzakelijke beheermaatregelen bij vormbomen ter uitvoering van periodiek onderhoud;

b. een boom of houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving van het bevoegd orgaan zulks onverminderd het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van deze verordening;

c. dode of afstervende publieke bomen.

Artikel 3 Bomenlijst

1. Het college stelt minimaal 1 keer in de 5 jaar of zoveel eerder als noodzakelijk een Bomenlijst met monumentale bomen, monumentale houtopstanden, potentieel monumentale bomen en potentieel monumentale houtopstanden vast.

Deze lijst bevat in ieder geval de bomen voorkomende in het landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting, aangevuld met lokale en potentieel monumentale bomen en houtopstanden.

2. De lijst bevat minimaal de volgende gegevens, inzake de te beschermen bomen en houtopstanden:

- redengevende beschrijving;

- soort boom of houtopstand;

- standplaats;

- kadastrale perceel nummer

3. De eigenaar van een boom of houtopstand die vermeld staat op de lijst is verplicht het college onmiddellijk schriftelijk mededeling te doen van:

a. eigendomsoverdracht van de boom of de houtopstand;

b. het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de boom of de houtopstand, anders dan door velling op grond van een verleende vergunning;

c. de dreiging dat de boom of houtopstand geheel of gedeeltelijk teniet kan gaan.

Artikel 4 Aanvraag

De omgevingsvergunning moet schriftelijk en gemotiveerd worden aangevraagd, door of namens dan wel met toestemming van degene, die krachtens zakelijk recht of door degene die krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te beschikken.

Artikel 5 Criteria

1. Het college kan de omgevingsvergunning om te vellen weigeren dan wel onder voorschriften verlenen.

2. Een omgevingsvergunning wordt slechts bij uitzondering verleend, indien:

a. een zwaarwegend maatschappelijk belang opweegt tegen duurzaam boom of houtopstand;

b. naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel of schade.

Artikel 6 Vervaltermijn vergunning

1. De omgevingsvergunning om te vellen vervalt indien daarvan niet binnen maximaal één jaar na het onherroepelijk zijn van de omgevingsvergunning gebruik is gemaakt.

2. In het geval het een omgevingsvergunning voor het vellen van meer dan één boom of houtopstand betreft, is de vergunning voor alle bomen slechts één jaar geldig, ook als in fasen geveld wordt of één boom of enkele bomen al geveld zijn.

Artikel 7 Bijzondere vergunningsvoorschriften

1. Tot de aan de omgevingsvergunning om te vellen te verbinden voorschriften kan het voorschrift behoren dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het college te geven aanwijzingen moet worden herplant.

2. In het voorschrift als bedoeld in het eerste lid wordt telkens bepaald binnen welke termijn na de herplant en op welke wijze niet aangeslagen herplant moet worden vervangen.

3. Indien niet ter plaatse kan worden herplant, kan aan de omgevingsvergunning om te vellen het voorschrift worden verbonden dat een bijdrage dient te worden gestort in het gemeentelijk herplantfonds. Bij het bepalen van de bijdrage zal de boomwaarde als uitgangspunt worden gehanteerd.

4. Tot aan de omgevingsvergunning om te vellen te verbinden voorschriften kan het voorschrift behoren dat pas tot vellen van houtopstand op en bij bouw- en aanlegwerken of andere ruimtelijke herinrichting of reconstructie mag worden overgegaan indien andere vergunningen of ruimtelijke ordeningsprocedures onherroepelijk geworden zijn en de feitelijke en financiële voortgang van de werken voldoende gewaarborgd is. Daarbij dient het tijdstip van het vellen dient aan te sluiten op de feitelijke uitvoering van aanleg- of inrichtingswerkzaamheden.

5. Tot aan de vergunning om te vellen te verbinden voorschriften kan het voorschrift behoren tot het op eigen kosten opstellen en overleggen van een bomen effect analyse in geval van bouw of aanleg van werken nabij te behouden bomen.

6. Tot aan de vergunning om te vellen te verbinden voorschriften kunnen behoren aanwijzingen ter bescherming van in en rond de boom of houtopstand voorkomende flora en fauna.

Artikel 8 Herplant/herplantfonds en instandhoudingsplicht

1. Indien een boom of houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is, zonder omgevingsvergunning van het college is geveld, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, kan het college aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de boom of houtopstand bevond dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herplanten overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn.

2. Indien niet ter plaatse kan worden herplant, kan aan de omgevingsvergunning om te vellen het voorschrift worden verbonden dat een bijdrage dient te worden gestort in het gemeentelijk herplantfonds. Bij het bepalen van de bijdrage zal de boomwaarde als uitgangspunt worden gehanteerd.

3. Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na herplant en op welke wijze niet aangeslagen herplant moet worden vervangen.

4. Indien een boom of houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is in het voortbestaan ernstig worden bedreigd, kan het college aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om:

a. overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen;

b. een bomen effect analyse op te stellen en aan te bieden aan het college.

5. Degene aan wie een voorschrift of een verplichting als bedoeld in dit artikel is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.

Artikel 9 Schadevergoeding

Het college beslist op een verzoek om schadevergoeding bij weigering van een vergunning tot vellen op grond van artikel 17 van de Boswet.

Artikel 10 Afstand van de erfgrenslijn

De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en op nihil voor heesters en heggen.

Artikel 11 Bestrijding van boomziekten/onveilige bomen

1. Indien zich op een terrein één of meer bomen bevinden die naar het oordeel van het college gevaar opleveren van verspreiding van een boomziekte of voor vermeerdering van de ziekteverspreiders zoals insecten, is de rechthebbende, indien hij daartoe door het college is aangeschreven, verplicht binnen de bij aanschrijving vast te stellen termijn:

a. de boom of bomen van de zelfde soort in de betreffende houtopstand te vellen.

b. conform richtlijnen van de gemeente de gevelde boom of houtopstand direct zodanig te behandelen dat verspreiding van de boomziekte wordt voorkomen.

2. Het is verboden gevelde bomen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren, indien het een boomsoort betreft die de desbetreffende boomziekte kan verspreiden.

3. Het college kan vrijstelling verlenen van het onder het tweede lid van dit artikel gestelde verbod. Het niet voldoen aan de in het eerste lid bedoelde aanschrijving biedt een basis voor de toepassing van bestuursdwang, waarbij de noodzakelijke werkzaamheden, voor risico en voor rekening van aangeschrevene, door of namens de gemeente kunnen worden verricht.

5. Het bevoegd gezag kan toestemming geven dan wel de verplichting opleggen tot het uitvoeren van noodkap, indien sprake is van ernstig gevaar voor zaken of personen door instabiliteit van een boom of houtopstand of vergelijkbaar spoedeisend belang. De rechthebbende is, indien hij daartoe door het bevoegd gezag is aangeschreven, verplicht binnen de bij aanschrijving vast te stellen termijn aan de daarin gestelde verplichtingen en voorschriften te voldoen

Artikel 12 Bescherming publieke BOMEN/HOUTOPSTANDEN

1. Het is verboden om bomen of houtopstanden, die publiek eigendom zijn:

a. te beschadigen, te bekladden of te beplakken;

b. daaraan snoeiwerk te verrichten, behoudens door de gemeente opgedragen boomverzorgende taken.

2. Het is verboden om in de nabijheid van publieke bomen werkzaamheden uit te voeren, die de groeiomstandigheden of stabiliteit van de boom negatief beïnvloeden.

3. Het is verboden om één of meer voorwerpen in of aan een publieke boom of houtopstand aan te brengen of anderszins te bevestigen, behoudens schriftelijke toestemming van het college.

Artikel 14 Strafbepaling

1. Hij die handelt in strijd met artikel 8 en 12 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.

Tevens kan een rechterlijke beoordeling op grond van dit artikel openbaar gemaakt worden. Bij de strafmaatbepaling kan rekening worden gehouden met de boomwaarde;

2. In afwijking van het eerste lid is artikel 1a van de Wet op de economische delicten van toepassing op overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2 en 7.

Artikel 15 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening tot feiten zijn behalve de ambtenaren genoemd in artikel 141 Wetboek van Strafvordering belast de daartoe door het college of burgemeester aangewezen ambtenaren.

Artikel 16 Intrekken oude verordening

De Bomenverordening Heerlen 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 16 Overgangsregeling

Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 16, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Bomenverordening Heerlen 2016”

Aldus besloten tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Heerlen van .25 januari 2017.

Ondertekening

griffier,

drs. T.W. Zwemmer

voorzitter,

R.K.H. Krewinkel