Aanwijzingsbesluit vergunningvrije evenementen ex 2:25, lid 2 APV

Geldend van 02-02-2017 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit vergunningvrije evenementen ex 2:25, lid 2 APV

De burgemeester van de gemeente Meierijstad;

overwegende, dat artikel 2:25, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Meierijstad (hierna: APV) het aanwijzen van evenementen waarvoor geen vergunning vereist is mogelijk maakt;

dat het gewenst is van deze mogelijkheid gebruik te maken, mits de organisatie van vergunningvrije evenementen worden gebonden aan algemene regels in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid , de volksgezondheid, het milieu en de spreiding van gelijksoortige evenementen over het jaar en het grondgebied van de gemeente;

gelet op het bepaalde in 2:25, lid 2 van de APV;

b e s l u i t:

vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit vergunningvrije evenementen

ex 2:25, lid 2 APV

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Braderie: een incidentele markt met straatverkoop door winkeliers, ambachtslieden e.d. Bij dit evenement wordt vaak gebruik gemaakt van marktkramen, mobiele bakkramen en zogenaamde vrije-grondplaatsen;

 • b.

  Bakkramen, bakwagens: bakkramen en –wagens t.b.v. oliebollen, patates frites vis e.d. Deze kramen/wagens zijn door gespecialiseerde bedrijven gebouwd en zijn voorzien van een geldig keuringsrapport van de installaties;

 • c.

  Collectieve festiviteit: festiviteit als bedoeld in artikel 4:2 van de APV;

 • d.

  Evenement: evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de APV

 • e.

  Personen: het totaal van het aantal te verwachten deelnemers en bezoekers;

 • f.

  Straat- of buurtfeest: Feest dat direct met en door bewoners van een straat of buurt wordt georganiseerd op een openbare plaats. Veelal vinden de activiteiten plaats op de openbare weg die daartoe tijdelijk aan het verkeer onttrokken moet worden.

Artikel 2. Vergunningvrije enkelvoudige evenementen (specifiek)

 • 1.

  Als vergunningvrije evenementen worden aangewezen de in lid 2 genoemde evenementen die voldoen aan de hierna genoemde algemene criteria en de in lid 2 per afzonderlijk evenement genoemde criteria:

  • a.

   het betreft uitsluitend afzonderlijke evenementen die niet kunnen worden aangemerkt als een deel van een groter evenement;

  • b.

   de evenementen worden niet gehouden op of in natuurterreinen;

  • c.

   de evenementen in de openlucht gaan niet gepaard met het ten gehore brengen van versterkte live muziek (zie ook artikel 6);

  • d.

   de evenementen worden, indien gehouden in de open lucht, niet gehouden op terreinen welke zijn gelegen binnen een afstand van 150 meter van een vulpunt van een LPG-verkooppunt, tenzij met de exploitant van het verkooppunt schriftelijk wordt overeengekomen dat tijdens het evenement geen vulling van de LPG-tankinstallatie plaatsvindt.

  • e.

   het evenement wordt:

   • indien het plaatsvindt op zondag t/m donderdag, gehouden tot uiterlijk 24.00 uur

   • indien het plaatsvindt op vrijdag of zaterdag, gehouden tot uiterlijk de volgende dag 01.00 uur;

  • f.

   het betreft geen:

   • 1.

    dancefeest, houseparty of vergelijkbare feest in de openlucht of een niet daartoe bestemd en uitgerust gebouw;

   • 2.

    vechtsportevenement;

   • 3.

    motortreffen of daarmee vergelijkbaar feest van een motorclub.

  • g.

   De omvang van een eventueel te gebruiken tent of ander (tijdelijk) bouwwerk zonder geldende gebruiksvergunning is zodanig dat daarvan maximaal 100 personen gelijktijdig gebruik kunnen maken.

2. Als vergunningvrije evenementen bedoeld in lid 1 worden aangewezen:

 • a.

  eendaagse buurtfeesten en buurtbarbecues die niet gehouden worden op de bij dit besluit behorende bijlage aangeduide wegen binnen de bebouwde kom dan wel op een weg buiten de bebouwde kom. Op wegen gelegen op een bedrijventerrein kan niet vergunningvrij een evenement als hier bedoeld worden gehouden;

 • b.

  voorstelling/vertoning door een plaatselijke instelling of vereniging op een openbare plaats, niet zijnde een openbare weg;

 • c.

  een- of meerdaagse wandeltochten op de openbare weg, mits gehouden onder de verantwoordelijkheid van de betreffende overkoepelende organisatie c.q. sportbond en onverkort wordt voldaan aan de reglementen van die overkoepelende organisatie c.q. sportbond althans voor zover de bepalingen van deze reglementen zien op belangen van openbare orde, zedelijkheid, veiligheid en gezondheid;

 • d.

  eendaagse toertochten zonder wedstrijdelement met (brom-)fiets, skeelers, motor en (vracht)auto (truckrun) , mits: deze worden gehouden onder de verantwoordelijkheid van de betreffende overkoepelende organisatie c.q. sportbond en onverkort wordt voldaan aan de reglementen van die overkoepelende organisatie c.q sportbond althans voor zover de bepalingen van deze reglementen zien op belangen van openbare orde, zedelijkheid, veiligheid en gezondheid;

 • e.

  festiviteiten ter gelegenheid van de viering van Koningsdag, bestaande uit:

  • 1.

   fietstochten op de openbare weg;

  • 2.

   spelactiviteiten voor de basisschooljeugd buiten de openbare weg;

 • h.

  jeugdkampen van in de gemeente gevestigde (sport)verenigingen mits

  • 1.

   gehouden op het eigen terrein van de betreffende vereniging en

  • 2.

   het kamp uitsluitend is bestemd voor eigen leden van de organiserende vereniging;

 • i.

  straatspeeldagen in het kader van de landelijke straatspeeldag, mits deze niet worden gehouden op een gebiedsontsluitingsweg;

 • j.

  speurtochten en droppingen met minder dan 100 deelnemers, mits deze niet worden gehouden na zonsondergang in een bos of ander natuurgebied ;

 • k.

  dierententoonstellingen, pony- en paardenconcoursen en wedstrijden van hondensportverenigingen op particulier terrein, mits:

  • 1.

   deze worden gehouden onder de verantwoordelijkheid van de betreffende landelijke of regionale overkoepelende organisatie en onverkort wordt voldaan aan de reglementen van die organisatie althans voor zover de bepalingen van deze reglementen zien op belangen van openbare orde, zedelijkheid, veiligheid en gezondheid en

  • 2.

   het totaal van het te verwachte aantal personen niet groter zal zijn dan 500;

 • l.

  evenementen in het kader van open dagen van individuele winkels en bedrijven mits

  • 1.

   deze niet plaatsvinden op de openbare weg in de zin van de Wegenverkeerswet en

  • 2.

   voldaan wordt aan de Winkeltijdenwet;

 • m.

  evenementen in winkelcentra in de centra van Schijndel en Veghel*in combinatie met koopzondagen als bedoeld in de Winkeltijdenwet, met dien verstande dat:

  • 1.

   het evenement plaatsvindt in het voetgangersgebied van Veghel centrum en de Hoofdstraat en/of Molenstraat Schijndel;

  • 2.

   uitsluitend de Hoofdstraat te Veghel en de Hoofdstraat en Molenstraat te Schijndel worden afgesloten voor het verkeer;

  • 3.

   een braderie geen onderdeel uitmaakt van het evenement.

(*voor Sint Oedenrode zijn reeds doorlopende vergunningen verleend)

 • n.

  jaarmarkten en braderieën in de kerkdorpen en buiten het centrum gelegen gedeelten van de bebouwde kom van Schijndel, Sint Oedenrode en Veghel

 • o.

  sponsorlopen georganiseerd door scholen;

 • p.

  optochten en festiviteiten ter gelegenheid van het inhalen van Sinterklaas buiten de kernen van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.

Artikel 3. Overige niet nader genoemde vergunningvrije evenementen

In aanvulling op het bepaalde artikel 2 worden tevens als vergunningvrije evenementen aangewezen de evenementen die voldoen aan de criteria genoemd in artikel 2, lid 1 en voorts aan onderstaande criteria:

 • a.

  er is sprake van een ééndaags evenement en

 • b.

  het redelijkerwijs te verwachten aantal personen bedraagt niet meer dan:

  • 1.

   200 personen bij evenementen die in de openlucht zonder gebruikmaking van een tent worden gehouden.

  • 2.

   100 personen bij evenementen die (mede) in een tent of bouwwerk geen gebouw zijnde, worden gehouden

 • c.

  het evenement wordt niet gehouden op een openbare weg in de zin van de Wegenverkeerswet.

 • d.

  aan de versterkte muziekactiviteiten kan geen zelfstandige betekenis kan worden toegekend.

 • e.

  het evenement eindigt uiterlijk om 20:00 uur.

Artikel 4. Algemene regels

 • 1.

  De organisatie en de daarvoor werkzame personen van de onder artikel 2 en 3 als vergunningvrij aangemerkte evenementen voldoet aan de hierna opgenomen algemene regels of nadere voorschriften.

 • 2.

  De organisatie neemt redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen, die voorkomen dat de deelnemers, de bezoekers, de gemeente Veghel, dan wel derden schade, gevaar en/of hinder ondervinden van het evenement.

 • 3.

  De aanwijzingen en bevelen van de politie, de brandweer, medewerkers van de gemeente en andere overheidsdiensten, gegeven in het belang van de openbare orde en veiligheid, worden stipt en onmiddellijk opgevolgd.

Artikel 5 Procedurele en andere algemene regels

 • 1.

  De organisatie meldt het geplande evenement uiterlijk 15 werkdagen voor de datum van aanvang daarvan schriftelijk dan wel elektronisch op een daartoe bestemd (elektronisch) formulier aan de burgemeester met mededeling van:

  • a.

   de aard van het evenement;

  • b.

   dag en tijdstip waarop het evenement wordt gehouden;

  • c.

   de locatie waar het evenement wordt gehouden;

  • d.

   het te verwachten aantal deelnemers;

  • e.

   contactgegevens van de contactpersoon (naam, adres en ten minste 2 telefoonnummers waarop contactpersoon bereikbaar is);

  • f.

   de eventuele noodzaak tot het afsluiten van de weg (geldt niet voor evenement genoemd in artikel 3);

  • g.

   het eventuele Reglement van de overkoepelende organisatie, onder de licentie/auspiciën waarvan het evenement plaatsvindt.

 • 2.

  Indien binnen tien werkdagen na ontvangst van het meldingsformulier door de burgemeester geen tegenbericht is verzonden kan het evenement zoals gemeld plaatsvinden onder de voorschriften zoals opgenomen in dit besluit en de daarbij behorende bijlagen.

 • 3.

  De contactpersoon van de organisatie is de eerstverantwoordelijke voor de naleving van de algemene regels en eventuele nadere voorschriften. De contactpersoon is in de periode gelegen tussen 1 werkdag voor het evenement en 1 werkdag na het evenement permanent bereikbaar en is tijdens het evenement als zodanig herkenbaar voor eventueel overleg met de politie en medewerkers van de gemeente.

 • 4.

  Het van een bewijs van ontvangst voorziene meldingsformulier of een kopie daarvan is tijdens het evenement voor directe inzage op de betreffende locatie beschikbaar zijn en wordt na een daartoe strekkend verzoek onmiddellijk ter inzage gegeven aan een toezichthoudend controlerend ambtenaar.

 • 5.

  Voor zover dat noodzakelijk is voor een goede naleving van de voorschriften stelt degene die de melding heeft gedaan alle medewerkers aan de activiteiten op de hoogte van die voorschriften. Degene die de melding heeft gedaan is verantwoordelijk voor de naleving van de bedoelde voorschriften.

 • 6.

  De organisatie stelt bewoners en exploitanten van direct aan het terrein waarop het evenement plaatsvindt gelegen woningen en bedrijven uiterlijk één week van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen van de in het eerste lid bedoelde gegevens. Een kopie van de schriftelijke mededeling dient zo mogelijk bij de melding maar uiterlijk vijf werkdagen voor het evenement overgelegd te worden.

 • 7.

  De organisatie verzekert zich tijdig en afdoende tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid. Een standaardaansprakelijkheidsverzekering wordt daartoe voldoende geacht. Een kopie van de polis dient bij de melding overgelegd te worden.

Artikel 6. Regels m.b.t. maximaal toegelaten geluid

1. De geluidsniveaus overschrijden de in onderstaande tabel opgenomen maxima niet.

Periode

Tijdsduur periode

Maximale gevelbelasting op 2 meter van de gevel 1 min LAeq

Dag

07:00 – 19:00 uur

75 dB(A)

Avond

19:00 – 23:00 uur

70 dB(A)

Avond voorafgaand aan een zaterdag, zondag of collectieve feestdag

19:00 – 01:00 uur

70 dB(A)

Avond op een lokale kermisdag, niet zijnde een avond voorafgaande aan een zaterdag, zondag of collectieve feestdag

19:00 – 24:00 uur

70 dB(A)

Nacht

23:00 – 07:00 uur

40 dB(A)

Nacht voorafgaand aan een zaterdag, zondag of collectieve festiviteit.

01:00 – 07:00 uur

40 dB(A)

2. De organisatie plaatst de geluidsdragers zodanig dat bewoners van nabij gelegen bewoonde bebouwing zo min mogelijk geluidshinder ondervinden.

Artikel 7. Regels m.b.t. (brand)veiligheid

 • 1.

  De organisatie neemt de bij dit besluit behorende (Brand)veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van tijdelijke inrichtingen waaronder tijdelijk geplaatste tenten stipt in acht. Met de melding verklaart de organisatie van het evenement dat zowel hij en, indien van toepassing, de eigenaar verhuurder van het bouwwerk de voorschriften in deze bijlagen na zullen komen c.q. heeft verklaard deze na te zullen leven. Daarnaast geldt, indien van toepassing, onverkort het bepaalde in de (tijdelijke) gebruiksvergunning. De houder van de gebruiksvergunning is verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften en ziet mede toe op naleving van de voorschriften.

 • 2.

  Er wordt geen open vuur of vuurwerk gebruikt. In afwijking hiervan is, indien de organisatie beschikt over een ontheffing op grond van de Wet milieubeheer, bij een scoutingkamp een kampvuur toegestaan.

Artikel 8. Regels m.b.t. parkeren en het afsluiten van de openbare weg/ voorkoming gevaar en hinder voor het verkeer

 • 1.

  Het parkeren wordt zodanig geregeld, dat elders geen parkeeroverlast wordt veroorzaakt.

 • 2.

  De afzetting van de openbare weg geschiedt met dranghekken voorzien van een verkeersbord C1. Dranghekken met de daarbij behorende verkeersborden zijn verkrijgbaar bij de gemeente. De afzetting wordt, indien, na zonsondergang nog aanwezig, voldoende verlicht.

 • 3.

  De doorgang voor bewoners en werknemers van bedrijven in het gebied, alsmede voor hulpverleningsdiensten wordt gewaarborgd.

 • 4.

  Indien achterliggende woonstraten slechts via een omweg bereikt kunnen worden, wordt bij de afzetting duidelijk een omleidingroute aangegeven.

 • 5.

  Uitritten worden niet geblokkeerd.

 • 6.

  Het afzetten en vrijmaken van het te gebruiken terrein en de openbare weg geschiedt door en voor rekening van de organisatie.

 • 7.

  De afzetting wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de activiteiten doch uiterlijk binnen 1 uur na afloop van het evenement verwijderd.

 • 8.

  Het gebruik van objecten en de van daaruit te ondernemen activiteiten is redelijkerwijs niet zodanig, dat voetgangers en/of overig verkeer daarvan gevaar of hinder ondervinden.

Artikel 9 Regels m.b.t. hygiëne en milieu

 • 1.

  Er worden voldoende afvalbakken voor vrijkomend afval geplaatst. De afvalbakken worden tijdig geledigd. Vrijkomend afval wordt onmiddellijk na afloop van het evenement geborgen.

 • 2.

  Per 150 personen is ten minste 1 dames- en herentoilet aanwezig.

 • 3.

  het evenement vindt niet plaats indien door of namens de verantwoordelijk Minister in verband met de uitbraak van een besmettelijke dierziekte (bijv. MKZ, Varkenspest of Vogelgriep) te kennen is gegeven dat ter voorkoming van verdere verspreiding van deze ziekte het houden van evenementen wordt ontraden.

Artikel 10 Regels m.b.t. jeugdkampen

 • 1.

  Op een jeugdkamp is dag en nacht voldoende personeel aanwezig om aan de hieronder genoemde regels te kunnen voldoen. Bovendien heeft het personeel een toezichthoudende taak.

 • 2.

  Op het kampterrein is de mogelijkheid tot alarmering (bijvoorbeeld met een mobiele telefoon) aanwezig.

 • 3.

  Op de kampeergelegenheid is ten tijde van het jeugdkamp een EHBO-voorziening ingericht.

 • 4.

  Er is te allen tijde iemand aanwezig die in het bezit is van een geldig EHBO-diploma.

 • 5.

  Indien het kampeerterrein zich in de directe omgeving van water bevindt, is er voldoende reddingsmateriaal aanwezig én moet het personeel in staat zijn dit reddingsmateriaal te gebruiken.

Artikel 11 Nadere voorschriften

De burgemeester kan ter bescherming van de belangen waarmee een evenementvergunning is gediend nadere voorschriften stellen aan een te houden evenement.

Artikel 12 Gevolg van het niet naleven van de algemene regels

Indien de organisatie van een vergunningvrij evenement de in dit aanwijzingsbesluit opgenomen regels niet naleeft of de aanwijzingen van de toezichthouder niet nakomt wordt het geacht te handelen in strijd met artikel 2:25 lid 1 van de APV 2012. (verbod om te handelen zonder vergunning).

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Alsdan vervallen alle eerdere aanwijzingsbesluiten voor vergunningvrije evenementen van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.

Ondertekening

Aldus vastgesteld d.d. 3 januari 2017

De burgemeester van de gemeente Meierijstad,