Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties

Geldend van 16-03-2018 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties

De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

­

gezien het voorstel van het college van 8 november 2016;

­

gelet op artikel 2 en 3 van de Algemene Subsidieverordening Pijnacker-Nootdorp 2015 en het Subsidiebeleidskader maatschappelijke voorzieningen 2014 – 2017;

besluit:

­

 • 1.

  de subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief, vastgesteld door de raad op 30 april 2015, in te trekken.

 • 2.

  het voor 2017 extra € 112.000 beschikbaar gestelde subsidiebudget te bestemmen voor het stimuleren, ondersteunen en faciliteren van incidentele, culturele en sportieve evenementen die breed gedragen en gewaardeerd worden.

 • 3.

  de volgende subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 vast te stellen:

­

Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties

Artikel 1 – Doelstelling en doelgroepen subsidieregeling

 • a.

  Het stimuleren en faciliteren van evenementen1 die bijdragen aan de versterking van de sociale samenhang in de gemeente.

 • b.

  Het stimuleren en faciliteren van incidentele2 en structurele3 activiteiten die bijdragen aan het deelnemen aan, versterken of opbouwen van sociale netwerken rondom de volgende doelgroepen:

  • jeugd van 0 tot en met 23 jaar

  • mensen met een beperking

  • kwetsbare inwoners4

Artikel 2 – Aanvrager

Subsidie kan worden aangevraagd door vrijwilligersorganisaties met rechtspersoonlijkheid die lokaal actief zijn en activiteiten en/of evenementen organiseren en aanbieden voor inwoners van Pijnacker-Nootdorp.

Artikel 3 – Indieningdatum en inhoud subsidieaanvraag voor structurele activiteiten

Een subsidieaanvraag voor structurele activiteiten (dat wil zeggen: per kalender- of boekjaar) dient uiterlijk 1 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, volledig te worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Pijnacker-Nootdorp, ter attentie van de afdeling Beleid, Postbus 1, 2640 AA te Pijnacker. De aanvraag van de subsidie omvat in elk geval:

 • a.

  Een activiteitenplan, waarin opgenomen is:

  • een omschrijving van de activiteiten;

  • de doelgroep(en) waarop de activiteiten gericht zijn.

 • b.

  De volgende, door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde, financiële gegevens;

  • een begroting voor het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • een jaarrekening van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd, inclusief een balans van schulden en bezittingen;

  • een opgave van aangevraagde subsidies bij andere organisaties en stand van zaken daarvan;

  • een overzicht van de contributies, eigen bijdragen of tarieven voor het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • een overzicht van het aantal leden / deelnemers (dat voor subsidie in aanmerking komt) per 31 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd.

 • c.

  Een communicatieplan, waarin opgenomen is;

  • op welke wijze de activiteit breed onder de aandacht wordt gebracht bij de doelgroep(en) onder alle inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

  • een beschrijving van de manier waarop deelnemers/bezoekers worden geworven.

 • d.

  Het onder sub b genoemde vereiste van de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde, financiële gegevens is slechts van toepassing, wanneer dit in de statuten van de aanvragende organisatie is geregeld. Het indienen van de onder sub b gevraagde financiële gegevens blijft onverminderd van toepassing.

Uit de financiële gegevens moet blijken welke inkomsten en uitgaven toe te rekenen zijn aan de doelgroep(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 4 – Indieningdatum en inhoud subsidieaanvraag voor incidentele activiteiten en evenementen

Een subsidieaanvraag voor incidentele activiteiten en evenementen dient minimaal 8 weken voorafgaand aan de activiteit(en) te worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Pijnacker-Nootdorp, ter attentie van de afdeling Beleid, Postbus 1, 2640 AA te Pijnacker. De aanvraag van de subsidie omvat in elk geval:

 • a.

  Een activiteitenplan, waarin opgenomen is:

  • een omschrijving van de activiteiten en de eventuele doelgroep(en) waarop de activiteiten gericht zijn;

  • de start en de einddatum van de activiteiten;

  • het verwachte aantal deelnemers aan / bezoekers van de activiteiten;

  • een beschrijving van de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan de doelstelling van deze regeling.

 • b.

  Een begroting, waarin opgenomen is;

  • een specificatie van de inkomsten en uitgaven, inclusief de bijdragen van derden, deelnemers en bezoekers. Wanneer de activiteiten gericht zijn op (één van) de genoemde doelgroepen, moet uit de financiële gegevens blijken welke inkomsten en uitgaven aan deze doelgroepen toe te rekenen zijn.

 • c.

  Een promotieplan, waarin opgenomen is;

  • op welke wijze de activiteit onder de aandacht wordt gebracht;

  • een beschrijving van de manier waarop deelnemers / bezoekers worden geworven.

Artikel 5 – Toetsingscriteria bij zowel structurele als incidentele activiteiten en evenementen

De aanvragen worden getoetst aan onderstaande criteria:

 • 1.

  De activiteiten passen binnen de doelstelling van de regeling zoals genoemd in artikel 1;

 • 2.

  De activiteiten worden voornamelijk georganiseerd door vrijwilligers;

 • 3.

  Minimaal 50% van de kosten wordt gedekt door cofinanciering of eigen inkomsten;

 • 4.

  Met de activiteiten (m.u.v. sport en/of culturele evenementen) wordt bijgedragen aan minimaal één van de volgende gemeentelijke beleidseffecten:

  • a.

   Collectieve en Individuele voorzieningen:

   • ‘De jeugd groeit gezond, veilig en kansrijk op.’

   • ‘Inwoners zijn gezond en ontwikkelen zich naar vermogen.’

   • ‘Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk en participeren in de samenleving.’

  • b.

   Veilig en duurzaam:

   • ‘Een veilige gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.’

Artikel 6 – Wijze van toekenning, verantwoording en vaststelling

 • 1. Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 3 uiterlijk op 1 juli van het jaar waarin de aanvraag is ingediend;

 • 2. Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 4 binnen acht weken nadat de volledige aanvraag is ingediend;

 • 3. Subsidies tot en met € 10.000 worden door burgemeester en wethouders direct vastgesteld of verleend en – tenzij toepassing wordt gegeven aan het volgende lid – binnen twaalf weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht, ambtshalve vastgesteld;

 • 4. Bij een ambtshalve vaststelling als bedoeld in het vorige lid kan de aanvrager worden verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de vaststelling plaats binnen twaalf weken nadat de gevraagde inlichtingen zijn verstrekt;

 • 5. In geval van verlening van een subsidie van ten hoogste € 10.000 wordt een voorschot verstrekt ter hoogte van de verleende subsidie;

 • 6. Bij subsidies van meer dan € 10.000, maar ten hoogste € 50.000 dient de subsidieontvanger uiterlijk twaalf weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, een aanvraag tot vaststelling in. De aanvraag bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht;

  • b.

   een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

  • c.

   een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

 • 7. Burgemeester en wethouders stellen de subsidie als bedoeld in lid 6 vast binnen dertien weken na de ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling. Deze termijn kan eenmaal voor ten hoogste vijf weken worden verdaagd.

Artikel 7 – Maximale subsidiebijdrage

 • 1. Het te subsidiëren bedrag per lid van de aanvragende organisatie kan nooit hoger zijn dan 50% van de eigen contributiebijdrage5 per lid aan de activiteiten.

 • 2. Wanneer geen sprake is van leden en daarom ook niet van een eigen contributiebijdrage, kan het te subsidiëren bedrag nooit hoger zijn dan 50% van de totale inkomsten (exclusief subsidie) van de activiteit of het evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen het eerste en tweede lid buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang van het particuliere initiatief voor het organiseren van structurele én incidentele activiteiten die een bijdrage leveren aan de samenleving van Pijnacker-Nootdorp, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 – Subsidieplafond

 • 1. Het subsidiebudget voor structurele activiteiten bedraagt 75% van het subsidieplafond dat de raad jaarlijks vaststelt voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties.

 • 2. Bij overvraging van het onder lid 1 genoemde budget wordt een evenredig kortingspercentage toegepast op alle toegekende subsidieaanvragen.

 • 3. Een overschot van het onder lid 1 genoemde subsidiebudget dat na beoordeling van alle aanvragen overblijft wordt toegevoegd aan het door de raad vastgestelde subsidiebudget voor incidentele activiteiten.

 • 4. Het subsidiebudget voor incidentele activiteiten en evenementen bedraagt 25% van het subsidieplafond dat de raad jaarlijks vaststelt voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties.

 • 5. Aanvragen voor incidentele activiteiten en evenementen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

 • 6. Als het subsidiebudget voor incidentele activiteiten en evenementen is uitgeput, besluit het college de aanvraag af te wijzen.

Artikel 9 – Overgangsbepalingen

Besluiten op aanvragen voor subsidies die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze subsidieregeling worden aangehouden totdat de regeling in werking is getreden.

Artikel 10 – Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 11 – Slotbepalingen

Op onderwerpen waarin deze regeling niet voorziet, zijn de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Pijnacker-Nootdorp 2015 van toepassing.

Artikel 12 – Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2016.

de plv. griffier,

mw. E.Y. Abma-Mom

de voorzitter,

mw. F. Ravestein

BIJLAGE Verdeling subsidiebudget

De raad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

Er is jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar van € 100.000. Dit is als volgt te verdelen:

 • het subsidiebudget voor structurele activiteiten (art. 8, lid 1) bedraagt € 75.000 per jaar;

 • het subsidiebudget voor incidentele activiteiten en evenementen (art. 8, lid 4) bedraagt € 25.000 per jaar.

Verdeling van het subsidiebudget is noodzakelijk omdat subsidie voor structurele activiteiten aangevraagd wordt in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten daadwerkelijk plaats vinden.

Subsidie voor incidentele activiteiten en evenementen kan op elk gewenst moment (maar minimaal 8 weken van te voren) worden aangevraagd. Voorbeeld: in mei 2017 wordt subsidie aangevraagd voor activiteiten in september 2017.

Structurele activiteiten

Een subsidieaanvraag voor structurele activiteiten moet voor 1 april van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden ingediend. Dus een aanvraag voor het subsidiejaar 2018 moet voor 1 april 2017 worden ingediend.

De toekenning van de subsidie geschiedt voor 1 juli 2017. Het subsidieplafond 2018 voor structurele activiteiten bedraagt € 75.000. Na 1 juli 2017 is bekend of er subsidiegeld overblijft. Dit overschot wordt toegevoegd aan het subsidiebudget 2018 van € 25.000 voor incidentele activiteiten.

Incidentele activiteiten

Organisaties die subsidie aanvragen voor incidentele activiteiten en evenementen, kunnen het hele jaar door een aanvraag indienen. Het subsidieplafond voor incidentele activiteiten wordt bepaald door het basisbedrag van € 25.000 per jaar plus het overschot dat resteert na beoordeling van de subsidieaanvragen voor structurele activiteiten in het voorgaande subsidiejaar.


Noot
1

Een evenement is een tijdelijke gebeurtenis die verplaatsbaar is en waarbij muziek, kunst, cultuur, sport of een combinatie van deze centraal staat. Een evenement is publiek toegankelijk.

Noot
2

Activiteiten die eenmalig zijn of slechts sporadisch, bijvoorbeeld eenmaal per jaar, worden georganiseerd.

Noot
3

Activiteiten die op regelmatige basis, bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks, worden georganiseerd.

Noot
4

Kwetsbare inwoners zijn inwoners van Pijnacker-Nootdorp die (tijdelijk) niet zelfstandig (niet op eigen kracht) of niet met behulp van hun omgeving (eigen sociale netwerk) actief kunnen meedoen in de samenleving.

Noot
5

Geldelijke bijdrage van een lid voor een vereniging.