Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Limburg houdende Kwijtscheldingsbeleid waterschapsbelastingen Waterschap Limburg

Geldend van 05-01-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Limburg houdende Kwijtscheldingsbeleid waterschapsbelastingen Waterschap Limburg

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg;

Gezien het voorstel van de beide DB's van Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei van 13 december 2016, AB-voorstel 2017, nummer 14, inzake 'Kwijtscheldingsbeleid waterschapsbelastingen Waterschap Limburg;

Overwegende dat het noodzakelijk is beleid te bepalen betreffende kwijtschelding van waterschapsbelastingen;

Verder overwegende dat harmonisatie van beleid binnen het samenwerkingsverband BsGW wordt nagestreefd;

Gelet op het bepaalde in de Waterschapswet, de Invorderingswet, de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Limburg 2017, de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Limburg 2017 en de Verordening watersysteemheffing Waterschap Limburg 2017;

BESLUIT:

  • 1.

    het kwijtscheldingsbeleid te handhaven zoals dat is toegepast door Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei, waarbij sprake is van volledige kwijtschelding en het hanteren van de 100% bijstandsnorm;

  • 2.

    het kwijtscheldingsbeleid van toepassing te laten zijn op de ingezetenenaanslag watersysteemheffing en op de zuiverings- / verontreinigingsheffing voor gebruikers van woningen;

  • 3.

    dit besluit in werking te laten treden met ingang van de eerste dag na de dag van de bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017, zijn ingaande belastingjaar 2017.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 2 januari 2017.

De secretaris-directeur,

drs. H. Mensink

De dijkgraaf,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck