Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Limburg houdende regels rondom elektronisch verkeer Verordening elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Limburg

Geldend van 05-01-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Limburg houdende regels rondom elektronisch verkeer Verordening elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Limburg

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de dijkgraaf van Waterschap Limburg, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft;

Gelezen het voorstel van de beide DB's van Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei van 13 december 2016, AB-voorstel 2017, nummer 21, inzake vaststelling van 'Verordening elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Limburg';

Gelet op de artikelen 59 en 78 lid 1 van de Waterschapswet en artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

vast te stellen de navolgende Verordening elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Limburg.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  bestuursorgaan: een bestuursorgaan van het waterschap dat deelneemt aan het elektronisch verkeer, zijnde het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de dijkgraaf;

 • -

  DigiD: de Digitale Identiteit voor burgers ter verificatie van identiteit en handtekening beheerd door Logius;

 • -

  E-overheid: het programma elektronische overheid van de Stichting ICTU tot verbetering van de elektronische dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven;

 • -

  elektronische post: berichten die op elektronische wijze tussen burgers en/of bedrijven en bestuursorganen van het waterschap worden uitgewisseld en waarvoor de elektronische weg is opengesteld op de website van Waterschap Limburg of een website verbonden aan e-overheid;

 • -

  elektronisch verkeer: het elektronische berichtenverkeer tussen burgers en bestuursorganen van het waterschap;

 • -

  webformulier: elektronisch in te vullen en te verzenden formulier dat op de website van Waterschap Limburg of een website verbonden aan e-overheid is geplaatst ten behoeve van het gebruik van de elektronische weg;

 • -

  PKIoverheid: Public Key Structure voor de overheid. Een waarborgsysteem voor betrouwbare elektronische handtekeningen door middel van certificaten.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1. De regeling is van toepassing op het elektronisch verkeer.

 • 2. Tot de elektronische post, als bedoeld in artikel 1, vijfde gedachtestreepje, behoren ook de verzend- en ontvangstinformatie en de documenten die op elektronische wijze aan de berichten zijn gekoppeld. Onder elektronische post wordt niet verstaan:

  • -

   spam;

  • -

   reclame;

  • -

   berichten verzonden of ontvangen via social media;

  • -

   faxberichten.

Artikel 3 Ontvangen van elektronische post

 • 1. Elektronische post kan uitsluitend naar een bestuursorgaan verzonden worden, indien deze weg voor een bepaald product of een bepaalde dienst is opengesteld via internet met een webformulier op de website van Waterschap Limburg of via een webformulier op een website die is verbonden aan e-overheid en waarvan het waterschap gebruik maakt, dan wel via een bij een product of dienst op een van de voornoemde websites specifiek aangegeven e-mailadres.

 • 2. Op de websites wordt vermeld welke nadere eisen het bestuursorgaan stelt aan het gebruik van de elektronische weg, zoals de programmatuur en de grootte van bijlagen/bestanden.

 • 3. Elektronische post die niet aan de nadere eisen voldoet, neemt het bestuursorgaan niet in behandeling.

 • 4. Als het bestuursorgaan elektronische post op grond van het vorige lid niet in behandeling neemt, maakt het bestuursorgaan dit elektronisch aan de afzender kenbaar.

 • 5. Aan het schriftelijkheidsvereiste uit de Awb is bij elektronische post voldaan.

Artikel 4 Identiteit zender

 • 1. Bij het verzenden van elektronische post voor een aanvraag van een bepaald product of een bepaalde dienst waarbij de identiteit van de afzender van belang is, vermeldt de afzender naast zijn naam, adres en woonplaats, zijn e-mailadres en telefoonnummer, de gegevens die aanvullend op basis van de website worden geëist.

 • 2. De afzender heeft de verplichting correcte informatie omtrent zijn identiteit te verschaffen. Het bestuursorgaan mag daarop afgaan, behoudens aanwijzingen voor het tegendeel.

Artikel 5 Verzenden van elektronische post

 • 1. Uitgaande elektronische post kan het bestuursorgaan elektronisch verzenden als de burger nadrukkelijk kenbaar heeft gemaakt dat deze via de elektronische weg bereikbaar is. De enkele bekendheid van een e-mailadres is niet voldoende.

 • 2. Wanneer het bestuursorgaan een besluit elektronisch verzendt, zal het bestuursorgaan de bereikbaarheid van de burger grondig verifiëren.

Artikel 6 Handtekening

 • 1. Indien de wet van de burger een handtekening eist, wordt een elektronische handtekening vereist die voldoet aan de eisen van de Wet elektronische handtekeningen.

 • 2. Voor het ondertekenen van elektronische post met een elektronische handtekening moet de burger of zijn gemachtigde gebruik maken van DigiD.

 • 3. Voor het ondertekenen met een elektronische handtekening namens een bedrijf of instelling dient gebruik te worden gemaakt van een controleerbare wijze van elektronische herkenning, zoals eHerkenning, een inlogcode en/of een wachtwoord. Voor producten waarbij een dergelijke elektronische herkenning nog niet is geïmplementeerd, kan worden volstaan met een weergave van gegevens waaruit blijkt dat de ondertekenaar bevoegd is namens het bedrijf of de instelling te ondertekenen.

 • 4. Indien het bestuursorgaan elektronische post verzendt, die ondertekend moeten worden met een handtekening, moet het bestuursorgaan gebruik maken van een elektronische handtekening conform de Wet elektronische handtekeningen. Zolang een elektronische handtekening, zoals PKIoverheid, nog niet is geïmplementeerd bij Waterschap Limburg, kan het bestuursorgaan volstaan met een gescande handtekening.

Artikel 7 Inwerkingtreding en titel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van de bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Limburg.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 2 januari 2017.

De secretaris-directeur,

drs. H. Mensink

De dijkgraaf,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck