Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Limburg houdende regels voor elektronisch kennisgeven Verordening elektronisch kennisgeven Waterschap Limburg

Geldend van 05-01-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Limburg houdende regels voor elektronisch kennisgeven Verordening elektronisch kennisgeven Waterschap Limburg

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg;

Gelezen het voorstel van de beide DB's van Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei van 13 december 2016, AB-voorstel 2017, nummer 22, inzake vaststelling van de 'Verordening elektronisch kennisgeven Waterschap Limburg;

Overwegende, dat het waterschap voor haar bekendmakingen en kennisgevingen wenst te volstaan met elektronisch kennisgeven;

Overwegende, dat bekendmakingen door uitsluitende plaatsing op www.overheid.nl en op de eigen website alleen mogelijk is indien dit bij verordening is vastgesteld;

Gelet op het bepaalde in artikel 3:12, lid 1 in samenhang met artikel 2:14, lid 2 en artikel 3:42, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Verordening elektronisch kennisgeven Waterschap Limburg.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Kennisgeven:

  • -

   de wettelijk verplichte bekendmaking van besluiten van het waterschapsbestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden;

  • -

   de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht;

  • -

   de wettelijk verplichte kennisgeving van het ontwerp van besluiten;

  • -

   kennisgeving van meldingen;

  • -

   alsmede overig wettelijk verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen;

  • -

   de kennisgeving van mededelingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.

 • 2.

  Besluit: een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Ontwerpbesluit: een besluit dat wordt voorbereid met een in de wet verplicht voorgeschreven inspraakprocedure dan wel met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht dan wel met een andere inspraakprocedure.

 • 4.

  Elektronisch waterschapsblad: een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg elektronisch uitgegeven blad dat voldoet aan de technische eisen zoals gesteld in de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, zoals bedoeld in artikel 73 van de Waterschapswet.

Artikel 2 Kennisgeven

 • 1. Iedere vorm van kennisgeven vindt plaats in een afzonderlijk elektronisch waterschapsblad, tenzij bij wet of regelgeving een andere wijze van bekendmaken is voorgeschreven.

 • 2. Het elektronisch waterschapsblad is voor een ieder te raadplegen op www.overheid.nl.

 • 3. De bekendmaking of kennisgeving in het elektronisch waterschapsblad is de rechtsgeldige bekendmaking.

 • 4. Onverminderd het bepaalde in het derde lid, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten om een advertentie te plaatsen in een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad.

Artikel 3 Terinzagelegging

 • 1. De terinzagelegging van een besluit of een ontwerpbesluit en de daarbij behorende bijlage of bijlagen geschiedt uitsluitend in een elektronisch waterschapsblad, tenzij bij wet of regelgeving een andere wijze van terinzagelegging is voorgeschreven.

 • 2. Besluiten, als bedoeld in het eerste lid, die door middel van het waterschapsblad bekend worden gemaakt, worden daarin integraal opgenomen.

 • 3. Voor zover het bepaalde in het eerste lid niet uitvoerbaar is, wordt volstaan met het vermelden van de zakelijke inhoud van het besluit in het elektronisch waterschapsblad en vindt de terinzagelegging plaats op een plek die naar het oordeel van het dagelijks bestuur daarvoor in aanmerking komt.

Artikel 4 Bijzondere omstandigheden

 • 1. Het bevoegd bestuursorgaan kan in bijzondere omstandigheden of in geval van dringende spoed bepalen dat bekendmaking of kennisgeving in afwijking van deze verordening zal geschieden.

 • 2. In geval van toepassing van het eerste lid, geschiedt bekendmaking of kennisgeving in een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad of op een andere geschikte wijze.

Artikel 5 Inwerkingtreding en titel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2017.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening elektronisch kennisgeven Waterschap Limburg.

Artikel 6 Intrekking

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze Verordening worden de ‘Verordening elektronisch bekendmaken van besluiten Waterschap Roer en Overmaas 2012’ en de ‘Verordening elektronisch bekendmaken van besluiten Waterschap Peel en Maasvallei 2013’ ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 2 januari 2017.

De secretaris-directeur,

drs. H. Mensink

De dijkgraaf,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck