Algemene subsidieverordening Waterschap Limburg

Geldend van 09-10-2021 t/m 23-05-2022

Intitulé

Algemene subsidieverordening Waterschap Limburg

Het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg;

Gelezen het voorstel van de beide DB's van Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei van 13 december 2016, AB-voorstel 2017, nummer 26, inzake vaststelling van de 'Algemene subsidieverordening Waterschap Limburg;

gelet op artikel 78, lid 1 van de Waterschapswet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

vast te stellen de Algemene subsidieverordening Waterschap Limburg

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg;

 • -

  wet: de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • -

  subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door het dagelijks bestuur verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het dagelijks bestuur geleverde goederen of diensten.

 • -

  subsidieverstrekking: het totale stelsel van subsidieverlening (op grond van afdeling 4.2.3. Awb), eventuele bevoorschotting (op grond van artikel 4:53 Awb), vaststelling (op grond van afdeling 4.2.5. Awb) en uitbetaling van het subsidiebedrag (op grond van 4:52,4:53 en 4:56 Awb).

 • -

  subsidieverlening: het besluit, waarbij de subsidie wordt toegekend voor een bepaalde – in het algemeen toekomstige – activiteit. Met de verlening krijgt de aanvrager aanspraak op financiële middelen, mits hij daadwerkelijk de gesubsidieerde activiteiten verricht. Een bestuursorgaan gaat door subsidieverlening een financiële verplichting aan. Wordt de activiteit uitgevoerd en worden de verplichtingen nagekomen, dan kan het waterschap niet meer terugkomen op het verleningsbesluit.

 • -

  subsidievaststelling: het besluit, waarbij definitief wordt beslist dat de aanvrager de subsidie krijgt ter hoogte van een bepaald bedrag. Voordat dat besluit genomen is zal het nodig zijn om vast te stellen of de activiteiten zijn verricht en opgelegde verplichtingen zijn nagekomen.

Artikel 1.2 Reikwijdte

 • 1. Deze verordening is van toepassing op de door het dagelijks bestuur te verstrekken subsidies op de hierna volgende beleidsterreinen, voor zover in een bijzondere subsidieverordening of bij besluit van het algemeen bestuur waarbij subsidie wordt verstrekt, niet anders is bepaald.

  • a.

   waterbeheer;

  • b.

   waterzuivering

  • c.

   hoogwaterbescherming;

  • d.

   klimaatadaptatie;

  • e.

   het creëren van water(schaps)bewustzijn;

  • f.

   het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;

  • g.

   het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;

  • h.

   het vervullen van maatschappelijke functies van watersystemen;

  • i.

   het tegengaan van watervervuiling.

 • 2. Ten aanzien van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, van de wet, waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is kan het dagelijks bestuur bepalen dat deze verordening geheel of gedeeltelijk van toepassing is.

 • 3. Tenzij in deze verordening of in nadere regels anders is bepaald, zijn titel 4.2 van de wet en deze verordening van toepassing op aanspraken op financiële middelen als bedoeld in artikel 4:21, derde lid van de wet.

Artikel 1.3 Bevoegdheid

 • 1. Het dagelijks bestuur kan de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt nader bepalen, de criteria die voor die verstrekking gelden vaststellen, en nadere regels stellen ter aanvulling op de regels in deze verordening.

 • 2. Het dagelijks bestuur is bevoegd te besluiten tot en over het verlenen en vaststellen van subsidies met in achtneming van de in de begroting van het waterschap opgenomen financiële middelen. De begroting vermeldt in dat geval de subsidie-ontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

 • 3. Onder de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval ook begrepen het nemen van besluiten tot weigeren, intrekken of wijzigen van subsidies, het verstrekken van cofinancieringsverklaringen en het verrichten van cofinanciering, het niet in behandeling nemen van aanvragen voor subsidie, het verlenen van voorschotten, het betalen van voorschotten of subsidiebedragen, het betalen van subsidiebedragen in gedeelten, het wijzigen en intrekken van de verplichting tot betaling van voorschotten of subsidiebedragen, het terugvorderen van onverschuldigd betaalde voorschotten en subsidiebedragen, het toepassen van de hardheidsclausule en het beslissen op bezwaarschriften tegen subsidiebesluiten.

 • 4. Het dagelijks bestuur is bevoegd beleidsregels voor subsidieverlening voor specifieke objecten of projecten op te stellen.

Artikel 1.4 Subsidieplafond

 • 1. Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks op basis van de begroting het subsidieplafond vast en geeft aan hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld, voor zover bij wettelijk voorschrift niet in de wijze van verdeling is voorzien.

 • 2. Indien de waterschapsbegroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt, geldt dit bedrag als subsidieplafond.

Artikel 1.5 Verdelen subsidiebedrag

 • 1. Indien een datum is aangewezen waarvóór aanvragen van subsidie moeten worden ingediend, krijgen bij de verdeling van het beschikbare bedrag die activiteiten voorrang die het meest overeenstemmen met het doel waarvoor dat bedrag ter beschikking is gesteld.

 • 2. Voor het overige vindt de verdeling plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Een aanvraag wordt in bedoelde volgorde opgenomen indien deze volledig is.

Artikel 1.6 Bestemming

Subsidie wordt niet verstrekt aan rechtspersonen waarvan het doel of de werkzaamheid in strijd is met fundamentele rechtsbeginselen.

Artikel 1.7 Weigeren toekenning

 • 1. Het dagelijks bestuur weigert in ieder geval subsidie:

  • a.

   Indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd geen relatie hebben met de werkzaamheden van Waterschap Limburg, niet ten goede komen aan gezetenen van het waterschap of niet op andere wijze het belang van het waterschap dienen;

  • b.

   indien de activiteiten in strijd zijn met wet- of regelgeving of met onderdelen van het waterschapsbeleid;

  • c.

   voor zover de aanvrager naar het oordeel van het dagelijks bestuur op een andere manier de beschikking heeft of kan krijgen over de geldmiddelen die noodzakelijk zijn om de activiteiten op behoorlijke wijze te kunnen verrichten.

  • d.

   Indien de structuur en de bedrijfsvoering van de aanvrager aantoonbare twijfels geven over een goed bestuur, danwel indien er sprake is van belangenverstrengeling.

 • 2. Het dagelijks bestuur kan bij het verstrekken van subsidie van het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onderdeel c, afwijken ten behoeve van activiteiten die van buitengewoon belang zijn voor het waterschap.

Hoofdstuk 2 Aanvraag indienen

Artikel 2.1 Subsidieaanvraag

 • 1. Een aanvraag van een subsidie wordt ingediend tenminste dertien weken voordat met de uitvoering van de activiteiten een begin wordt gemaakt, tenzij het dagelijks bestuur een andere termijn heeft aangegeven. Het dagelijks bestuur kan besluiten aanvragen die buiten de in vorige volzin bedoelde termijn zijn ingediend, niet te behandelen.

 • 2. Bij de aanvraag worden in elk geval de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   een beschrijving van aard en omvang van de activiteiten en de daarmee beoogde doelstellingen;

  • b.

   een begroting van de aan de activiteiten verbonden inkomsten en uitgaven van de aanvrager, voorzien van een toelichting;

  • c.

   indien de aanvrager een privaatrechtelijk rechtspersoon is het KvK nummer van zijn statuten, tenzij die al bij het dagelijks bestuur bekend zijn;

  • d.

   de laatst opgemaakte jaarrekening als bedoeld in artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel de balans en de staat van baten en lasten en de toelichting daarop of, indien deze bescheiden ontbreken, een verslag over de financiële positie van de aanvrager op het moment van de aanvraag.

  • e.

   de naam en het IBAN waar de subsidie aan moet worden overgemaakt.

 • 3. Het dagelijks bestuur kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het tweede lid, onderdeel c end.

 • 4. Het dagelijks bestuur kan voorschrijven dat een schriftelijke verklaring wordt overgelegd van een accountant als bedoeld in artikel 393, vijfde lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de getrouwheid van de in het tweede lid, onderdeel d, bedoelde bescheiden, dan wel een mededeling dat van onjuistheden niet is gebleken.

 • 5. Indien voor dezelfde activiteiten tevens subsidie is aangevraagd bij een of meer andere bestuursorganen, doet de aanvrager daarvan mededeling in de aanvraag.

Artikel 2.2 Ontvangstbevestiging

Het dagelijks bestuur zendt de aanvrager zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag van de subsidie een ontvangstbevestiging.

Hoofdstuk 3 Beslissing op de aanvraag

Artikel 3.1 Subsidieverlening

 • 1. Voorafgaande aan een subsidievaststelling kan een beschikking tot subsidieverlening worden gegeven.

 • 2. De beschikking tot subsidieverlening vermeldt het uit te keren subsidiebedrag, een omschrijving van de activiteiten en aanvullende voorwaarden waarvoor subsidie wordt verleend.

Artikel 3.2 Beslistermijn

Het dagelijks bestuur beslist binnen acht weken na ontvangst op de aanvraag. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste acht weken worden verdaagd.

Artikel 3.3 Looptijd

 • 1. Het tijdvak dat wordt vermeld in de beschikkingen tot verlening van subsidie in de vorm van een periodieke aanspraak op financiële middelen bedoeld in artikel 4:32 van de wet, is ten hoogste vier jaar. In bijzondere gevallen kan het dagelijks bestuur een langer tijdvak vaststellen.

 • 2. Voor de in het eerste lid genoemde meerjarige subsidies en de financiering daarvan kunnen aparte regels worden opgenomen in bijzondere subsidieverordeningen.

Artikel 3.4 Beschikking subsidievaststelling

Indien alleen een beschikking tot subsidievaststelling wordt gegeven, is artikel 4:35, eerste lid, van de wet van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4 Verplichtingen subsidieontvanger

Artikel 4.1 Verplichtingen

Het dagelijks bestuur kan de subsidieontvanger bij de verstrekking van subsidie ook andere verplichtingen dan bedoeld in artikel 4:37 van de wet opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Artikel 4.2 Informatievoorziening

 • 1. De subsidieontvanger voert een zodanig ingerichte administratie dat te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen, en ook de betalingen en ontvangsten kunnen worden nagegaan.

 • 2. De subsidieontvanger verleent aan het dagelijks bestuur, dan wel aan de door dit bestuur aangewezen ambtenaren of deskundigen, inzage in de administratie indien dit naar het oordeel van het dagelijks bestuur nodig is voor de beoordeling van de besteding van de verstrekte subsidie.

Hoofdstuk 5 Subsidievaststelling, rekening en verantwoording

Artikel 5.1 Verantwoording

 • 1. De subsidieontvanger dient binnen zes maanden na afloop van de activiteiten of het tijdvak waarvoor subsidie werd verleend, een aanvraag tot vaststelling van subsidie in, tenzij het dagelijks bestuur bij de verlening een andere termijn heeft aangegeven.

 • 2. De aanvraag gaat vergezeld van een financieel verslag en een activiteitenverslag.

 • 3. Indien de subsidieontvanger vanwege een wettelijk voorschrift verplicht is tot het opstellen van een jaarrekening als bedoeld in artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of indien dit bij subsidieverlening is bepaald, legt hij in plaats van het financieel verslag de jaarrekening over.

Artikel 5.2 Activiteitenverslag

Het activiteitenverslag beschrijft de aard en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend en bevat een vergelijking tussen de nagestreefde en gerealiseerde doelstellingen en een toelichting op de verschillen.

Artikel 5.3 Vaststellen

 • 1. Indien een beschikking tot subsidieverlening is gegeven waarin een bedrag is vermeld waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, wordt deze vastgesteld op basis van de werkelijke kosten en baten van de activiteiten waarvoor deze is verleend.

 • 2. Subsidievaststelling vindt niet eerder plaats dan nadat het dagelijks bestuur heeft vastgesteld dat de in de aanvraag genoemde werkzaamheden volledig dan wel gedeeltelijk zijn uitgevoerd.

Artikel 5.4 Verantwoording

Indien subsidie is vastgesteld zonder dat daaraan voorafgaand een beschikking tot subsidieverlening is gegeven, toont de subsidieontvanger binnen zes maanden na afloop van de activiteiten, dan wel het tijdvak waarvoor subsidie is verstrekt, aan dat de activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkomstig de aan de subsidie verbonden verplichtingen. Hierbij legt hij de in artikel 5.1, tweede en derde lid, genoemde stukken over.

Artikel 5.4a Afwijken bij nadere regels

Het dagelijks bestuur kan bij nadere regels afwijken van het bepaalde in de artikelen 5.1 t/m 5.4 van deze verordening.

Hoofdstuk 6 Intrekken en wijziging

Artikel 6.1

Naast de gevallen genoemd in afdeling 4.2.6. van de wet kan het dagelijks bestuur de subsidieverlening met in achtneming van een redelijke termijn intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  conservatoir beslag is gelegd op het vermogen of een deel van het vermogen van de subsidieontvanger;

 • b.

  de subsidieontvanger surseance van betaling is verleend;

 • c.

  de subsidieontvanger in staat van faillissement is verklaard.

 • d.

  er uiterlijk zes maanden na verstrekking van de subsidie nog geen begin is gemaakt met de activiteiten.

 • e.

  er drie jaar na het verlenen van de beschikking nog geen verzoek tot subsidievaststelling is ingediend.

Hoofdstuk 7 Betaling

Artikel 7.1 Betaaltermijn

Tenzij het subsidiebedrag in gedeelten wordt betaald, vindt de betaling plaats binnen zes weken na de subsidievaststelling.

Artikel 7.2 Betaalwijzen

 • 1. Het dagelijks bestuur kan voorschotten verlenen op verleende subsidies.

 • 2. De voorschotten bedragen in totaal ten hoogste 80% van de verleende subsidie. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het dagelijks bestuur tot het volledige bedrag voorschotten verlenen.

Hoofdstuk 8 Subsidies per boekjaar

Artikel 8.1 Boekjaar

 • 1. Voor per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, niet zijnde krediet- en garantieverleningen, is afdeling 4.2.8 van de wet zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, tenzij het dagelijks bestuur anders bepaalt.

 • 2. Voor per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen zonder volledige rechtsbevoegdheid, niet zijnde krediet- en garantieverleningen, is afdeling 4.2.8 van de wet zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, tenzij het dagelijks bestuur anders bepaalt.

Artikel 8.2 Tijdplanning

 • 1. De aanvraag van een subsidie per boekjaar wordt ingediend voor 1 april van het jaar dat vooraf gaat aan het boekjaar, tenzij het dagelijks bestuur anders bepaalt.

 • 2. Indien voor het jaar voorafgaand aan het boekjaar reeds subsidie werd verkregen, kan de aanvraag tot en met 31 augustus worden ingediend, als deze in vergelijking met de subsidie voor het voorafgaande jaar niet meer dan een trendmatige wijziging inhoudt in verband met de algemene ontwikkeling van het loon- en prijspeil.

Artikel 8.3 Beslismoment

Het dagelijks bestuur beslist uiterlijk vier weken voor de aanvang van het boekjaar op de aanvraag van de subsidie. De beslissing kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd.

Artikel 8.4 Looptijd

Subsidie per boekjaar wordt verleend voor ten hoogste vier boekjaren.

Hoofdstuk 9 Bijzondere en slotbepalingen

Artikel 9.1

Het in artikel 4:24 van de wet bedoelde verslag wordt ten minste éénmaal in de vijf jaar door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur aangeboden.

Artikel 9.2 Samenloop

 • 1. Indien het dagelijks bestuur subsidie verstrekt voor activiteiten waarvoor ook door andere bestuursorganen subsidie wordt verstrekt, kan het dagelijks bestuur afwijken van deze verordeningen en van eventuele van toepassing zijnde bijzondere subsidieverordeningen.

 • 2. Het eerste lid is alleen van toepassing als afwijking wenselijk is ter afstemming van de op de betrokken subsidies toepasselijke voorschriften, mits daardoor de belangen met het oog waarop de bepalingen waarvan wordt afgeweken zijn gesteld, niet onevenredig worden geschaad.

Artikel 9.3 Hardheidsclausule

Het dagelijks bestuur kan van deze verordening afwijken, indien toepassing in een individueel geval leidt tot onevenredige onbillijkheid.

Artikel 9.4 Inwerkingtreding en titel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2017.

 • 2. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze Verordening wordt de Algemene subsidieverordening Waterschap Peel en Maasvallei 2016 ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op vóór voornoemd tijdstip ingediende subsidieverzoeken.

 • 3. De verordening kan worden aangehaald als Algemene subsidieverordening Waterschap Limburg.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 2 januari 2017.

De secretaris-directeur,

drs. H. Mensink

De dijkgraaf,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Toelichting Algemene subsidieverordening Waterschap Limburg

Artikelsgewijze toelichting

1. Inleidende bepalingen

Artikel 1.2

Volgens het eerste lid is de verordening van toepassing op alle door het waterschap te verstrekken subsidies, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk bij bijzondere regeling is afgeweken. Om redenen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid zal niet lichtvaardig van deze bevoegdheid gebruik moeten worden gemaakt. Op grond van artikel 4:21, derde lid, Awb, is titel 4.2 niet van toepassing op krachtens wettelijk voorschrift verstrekte subsidies, waarvoor uitsluitend overheden in aanmerking kunnen komen. Voor zover voor de verstrekking van dergelijke subsidies bij hogere regelgeving geen regels zijn gesteld, dient het waterschap deze regels zelf in het leven te roepen. In de verordening is daarin voorzien door van overeenkomstige toepassing verklaring van titel 4.2 Awb. Voor zover deze regeling voor specifieke subsidies te zwaar is, of anderszins niet passend, kunnen bij bijzondere verordening afwijkende bepalingen worden gesteld. Het derde lid verklaart de vermogenstoets van artikel 1.7, eerste lid, aanhef en onderdeel c, niet van toepassing op de subsidies die alleen aan overheden kunnen worden verstrekt.

Artikel 1.3

Deze bepaling regelt de bevoegdheidsoverdracht van het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur. Behoudens het geval dat de bevoegdheid tot subsidieverstrekking bij een bijzondere wet aan een ander bestuursorgaan is toebedeeld, komt zij volgens de Waterschapswet toe aan het algemeen bestuur. Op grond van deze verordening wordt het dagelijks bestuur bevoegd verklaard.

Artikel 1.4

Op grond van art. 4:25 en 4:26 in relatie tot artikel 4:22 van de Awb kan bij wettelijk voorschrift (verordening) worden bepaald dat met betrekking tot subsidies die krachtens een subsidieregeling worden verstrekt, een subsidieplafond kan worden vastgesteld. In artikel 1.4 wordt hier in die zin uitvoering aan gegeven, dat de vaststelling van een plafond voor die subsidies verplicht is. Open- eindregelingen worden zo voorkomen. Tezamen met de mogelijkheid van artikel 4:28 Awb om in geval van subsidieverstrekking voorafgaand aan de vaststelling van de begroting een begrotingsvoorbehoud te maken, is de beheersbaarheid van de waterschappelijke subsidie-uitgaven daarmee optimaal geregeld.

In artikel 1.3 wordt de bevoegdheid tot het verstrekken van subsidies opgedragen aan het dagelijks bestuur. Dit betekent onder meer, dat het dagelijks bestuur het subsidieplafond moet vaststellen, en ook de wijze van verdeling. Dat dient te geschieden in de vorm van beleidsregels. Op grond van het tweede lid wordt de bevoegdheid tot het opstellen van dergelijke regels bij het dagelijks bestuur neergelegd. De beleidsregels vormen naast de algemene verordening het feitelijke toetsingskader voor verzoeken.

Artikel 1.5

Volgens deze bepaling is de prioriteringsmethodiek uitgangspunt voor de verdeling van subsidiegelden: de subsidie gaat in principe naar die activiteiten die het meeste bijdragen aan de doelstelling van de subsidieregeling. Als deze methodiek niet toepasbaar is, omdat de aanvragen verspreid binnen komen en geen onderlinge weging kan worden gemaakt, geldt de ‘die-het-eerst-komt-het-eerst-maalt-methode’.

Artikel 1.6

Het artikel biedt een kapstok om bijvoorbeeld organisaties die aanzetten tot vreemdelingenhaat, van subsidie uit te sluiten. Weigering van subsidie op deze grond eist het nodige van het waterschapsbestuur op het punt van de motivering en de beslissing.

Artikel 1.7

Het eerste lid, onderdeel a, eist dat bij de te subsidiëren activiteit het belang van het waterschap ‘betrokken’ moet zijn. Die betrokkenheid is hier nader geconcretiseerd.

Onderdeel b van het eerste lid biedt grondslag om voor activiteiten, die in strijd zijn met nader aangewezen onderdelen van het waterschapsbeleid, subsidie te weigeren. Onder waterschapsbeleid wordt verstaan: al die activiteiten binnen het beheergebied die aansluiten bij de doelstellingen van het waterschap, zoals omschreven in onder meer het waterbeheerplan.

In onderdeel c van het eerste lid is de vermogenstoets opgenomen als weigeringsgrond. Afwijken van de vermogenstoets kan volgens het tweede lid alleen om zwaarwegende motieven.

2. De aanvraag indienen

Artikel 2.1

Wordt een subsidieaanvraag niet tijdig ingediend, dan kan het waterschapsbestuur op grond van artikel 4:5 Awb besluiten de aanvraag niet te behandelen.

3. De beslissing op de aanvraag

Artikel 3.1

In de bepaling is vastgelegd dat het tweetraps-subsidiesysteem geldt, tenzij hiervoor geen aanleiding bestaat en er, gelet ook op het bepaalde in artikel 3.4 van de verordening, volstaan kan worden met het eentraps-subsidiesysteem. Als regel volgt op een subsidieaanvraag dus een verleningsbesluit en, na afloop van de activiteit of het boekjaar, een vaststellingsbesluit. De keuze voor het tweetraps-systeem als uitgangspunt sluit aan bij de structuur van de regeling van de Awb. Het streven is er echter op gericht is om waar mogelijk, hierbij onder meer in aanmerking nemende de hoogte van het subsidiebedrag, de doelgroep, het doel dat met de subsidieverstrekking wordt nagestreefd en de wenselijk geachte controle-intensiteit, volgens het eentraps-systeem te subsidiëren. Dat wil zeggen, dat verlening en vaststelling in één besluit worden vervat.

Dit systeem kan het doelmatig werken door de subsidieontvanger bevorderen. Voor het waterschap kan het eentraps-systeem een zekere beperking van de uitvoeringslasten als voordeel hebben. De toetsing achteraf bij deze subsidies is doorgaans minder intensief dan bij de tweetraps-subsidies. Wel moet worden bedacht, dat bij de eentraps-subsidies het voorwerk van de besluitvorming veelal omvangrijker is. Het wegvallen van de correctiemogelijkheid op basis van de rekening noodzaakt tot een dieper gaande begrotingstoetsing en, indien op basis van eenheden product wordt gesubsidieerd, tot bewaking van de kostennormen. Bij eentraps-subsidiëring op basis van eenheden product kan bovendien de productdefiniëring een gecompliceerde, arbeidsintensieve aangelegenheid zijn. Onvoldoende mogelijkheden voor een min of meer precieze kostenraming van activiteiten maakt doorvoering van het eentraps-systeem over de hele linie niet haalbaar. Per specifieke subsidie moet worden bezien wat het risico van over subsidiëring is wanneer de vaststelling achteraf achterwege blijft. Goede beheersing van de overheidsuitgaven als doelstelling van de derde tranche zou bij een te royaal gebruik van het eentraps-systeem in het gedrang kunnen komen.

Artikel 3.2

Wanneer de aanvraag niet compleet is kan de beslissingstermijn van acht weken met toepassing van artikel 4:15 van de wet worden opgeschort totdat de aanvraag is aangevuld.

Artikel 3.3

Artikel 4:32 Awb bepaalt, dat meerjarige subsidies (zogenaamde duursubsidies) niet voor onbepaalde tijd mogen worden verleend. Subsidies worden verleend voor een bepaald tijdvak. Dit artikel stimuleert het bestuursorgaan tot periodiek onderzoek van de wenselijkheid van voortzetting van een subsidie. In de verordening is het tijdvak in principe vastgesteld op ten hoogste vier jaar. Hiervan kan het dagelijks bestuur afwijken. Meerjarige subsidies kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld Individuele Behandeling Afvalwater (IBA’s), stedelijk waterbeheer en sanering risicovolle overstorten. Het aantal aanvragen kan op gespannen voet staan met een vastgesteld subsidieplafond. Het is denkbaar dat in een dergelijke situatie gezocht wordt naar een alternatieve financieringsbron. Daarnaast is het denkbare dat voormeerdere jarige subsidies andere regels worden gesteld. Vandaar dat in het tweede lid hierover een bepaling is opgenomen.

Artikel 3.4

Artikel 4:35 Awb bevat een aantal gronden voor weigering van verlening van subsidie. Teneinde deze gronden ook tot afwijzingsgrond te maken voor subsidies die alleen worden vastgesteld (waarvoor dus het eentraps-systeem geldt), is artikel 4:35 van overeenkomstige toepassing verklaard.

4. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 4.1

De wet somt in artikel 4:37 een aantal verplichtingen op die in de vorm van een voorschrift aan de subsidiebeschikking kunnen worden verbonden. In artikel 4.1 wordt – op grond van artikel 4:38 Awb – geregeld dat ook andere dan de opgesomde verplichtingen aan de subsidie kunnen worden verbonden. Voorwaarde is wel dat de verplichtingen moeten strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Artikel 4.2

Artikel 4:37 van de wet bevat de mogelijkheid aan de subsidieontvanger verplichtingen op te leggen met betrekking tot de administratie van aan de gesubsidieerde activiteiten verbonden inkomsten en uitgaven en het afleggen van rekening en verantwoording. Artikel 4.2 bevat op dit punt een standaard-verplichting. Het creëert ook een inzagerecht voor de subsidieverschaffer, zodat deze desgewenst via de boeken controle kan uitoefenen op de besteding van de subsidiegelden. Met name in de gevallen, waarin de subsidieontvanger in het kader van het afleggen van rekening en verantwoording geen accountantsrapport behoeft over te leggen, kan dit inzagerecht van belang zijn.

5. De subsidievaststelling, rekening en verantwoording

Artikel 5.2

Uit het activiteitenverslag moet duidelijk worden wat het effect is (geweest) van de verstrekte subsidie.

Artikel 5.4

Uitgangspunt is dat subsidies die tot een bepaald maximum zijn verleend, altijd worden vastgesteld op basis van de werkelijke kosten. Aan de betreffende activiteit verbonden inkomsten worden dus, ook als daarmee in de aanvraag of de verlening niet uitdrukkelijk rekening is gehouden, in principe altijd afgetrokken.

Is subsidie niet tot een bepaald maximum verleend, dan zijn de mogelijkheden tot vaststelling van de subsidie op een lager bedrag dan het verleende bedrag beperkt. Artikel 4:46 van de wet somt limitatief op onder welke omstandigheden vaststelling op een lager bedrag mogelijk is. Daartoe behoort niet de situatie dat de subsidieontvanger de activiteit heeft gerealiseerd tegen lagere kosten en/of met een hogere opbrengst dan begroot. Het verschil tussen het batig saldo van de activiteit en de verleende subsidie kan in dat geval niet worden teruggehaald. Bij niet tot een maximum verleende subsidies is het dan ook belangrijk dat de aanvraag met bijbehorende stukken nauwkeurig wordt getoetst.

6. Intrekking en wijziging

Artikel 6.1

Intrekking en wijziging worden altijd getoetst aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, dus onder andere aan rechtsgelijkheid en aan het motiveringsbeginsel. Het waterschapsbestuur dient derhalve zorgvuldig hiermee om te gaan. In afdeling 4.2.6 van de wet staan de gevallen genoemd waarin het bestuursorgaan de afgegeven beschikking kan wijzigen of intrekken. Deze bepaling doelt op artikel 4:50, eerste lid onderdeel c, van de wet, dat het mogelijk maakt de reeds in de wet (met name in artikel 4:48 en 4:50) genoemde intrekkings- en wijzigingsgronden bij wettelijk voorschrift aan te vullen.

8. Per boekjaar verstrekte subsidies

Artikel 8.1

Afdeling 4.2.8 Awb is bedoeld als uitwerking van en aanvulling op de overige afdelingen van titel 4.2 Awb. Deze bevat facultatief recht, dat wil zeggen dat de subsidieverstrekkende overheid haar kan toepassen, maar daartoe in principe niet verplicht is. Bij artikel 8.1 van de verordening wordt de toepasselijkheid van afdeling 4.2.8 voor het waterschapsbestuur tot regel verheven. Volgens artikel 4:66 Awb kan de subsidie ex afdeling 4.2.8 alleen aan rechtspersonen met volledige rechtsbevoegd worden toegekend. De Memorie van Toelichting zegt dat rechtspersonen zonder volledige rechtsbevoegdheid – en dan gaat het met name om verenigingen zonder notarieel vastgestelde statuten – onvoldoende doorzichtig zijn voor toepassing van de afdeling. In het tweede lid van artikel 8.1 is de afdeling niettemin – zoveel mogelijk – van overeenkomstige toepassing verklaard op dergelijke ‘informele’ rechtspersonen. Aan het bezwaar van de Memorie van Toelichting kan tegemoet worden gekomen door op basis van artikel 2.1 en, voor zover nog nadere gegevens benodigd zijn, op basis van artikel 4:2 van de wet, voorafgaand aan de subsidieverlening, al die informatie over te laten leggen die benodigd is om vast te kunnen stellen hoe de betreffende rechtspersoon functioneert. Of een zekere mate van continuïteit is gewaarborgd en of hij in staat kan worden geacht de activiteit, waarop de aanvraag betrekking heeft, uit te voeren. De door het Burgerlijk Wetboek gegeven persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders geeft bij deze rechtspersonen een extra waarborg tegen oneigenlijk gebruik van subsidiegelden.

Artikel 8.2

Voor boekjaarsubsidies geldt dat zij vóór 1 april van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar moeten worden aangevraagd, zodat ze volledig in het afwegingsproces van de begroting meegenomen kunnen worden. Voor tweede en volgende aanvragen, waarbij in vergelijking met de voorheen ontvangen subsidie geen substantiële verhoging wordt gevraagd, doet de noodzaak daartoe zich minder voor. Daarom is in het tweede lid de bepaling opgenomen dat dergelijke aanvragen uiterlijk op 31 augustus moeten worden ingediend.

9. Bijzondere en slotbepalingen

Artikel 9.2

In deze bepaling wordt de mogelijkheid gegeven tot afstemming met voorschriften van andere subsidieverstrekkende overheden.