Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2016

Intitulé

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten:

 • 1.

  het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 per 1 januari 2017 in te trekken;

 • 2.

  het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssl 2017 vast te stellen en inwerking te laten treden op 1 januari 2017.

Het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 luidt als volgt:

Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2017

Hoofdstuk 1 Algemeen

Paragraaf 1.1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1.1. Begripsomschrijvingen

Toelichting: In dit artikel wordt de betekenis van een aantal begrippen omschreven, die vaker in dit Uitvoeringsbesluit subsidies worden gehanteerd. Begrippen die in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) al worden omschreven, zijn niet in dit Uitvoeringsbesluit subsidies herhaald.

In dit Uitvoeringsbesluit 2017 wordt verstaan onder:

 • AGVV: de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (EG) nr. 651/2014, Pb L187/1 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard;

 • Asv: de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005;

  Toelichting: Subsidies die niet op basis van een subsidieparagraaf worden verstrekt maar op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (Asv), worden ook wel Asv-subsidies genoemd. De Asv en het Ubs zijn een wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 4:23 Awb).

 • Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • de-minimisverordening: de Verordening (EU) 1407/2013 van de Europese Commissie van 24 december 2013, betreffende de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) op de-minimissteun;

  Toelichting: Subsidie kan geoorloofde staatssteun zijn als het valt onder een Europese vrijstellingsverordening. Welke vrijstelling precies van toepassing is, wordt in de betreffende subsidieparagraaf of in de verleningsbeschikking vermeld.

 • de-minimisverordening landbouw: de Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Europese Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector;

 • Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Overijssel;

 • LVV: de Landbouw vrijstellingsverordening (EU) Nr. 702/2014 van de Europese Commissie van 25 juni 2014, Pb L193/1, waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard

 • mede-overheden: de gemeenten, waterschappen, andere provincies en de rijksoverheid;

  Toelichting: Hier wordt een verschil gemaakt tussen gemeenten en waterschappen aan de ene kant en diverse vormen van (semi-)overheden aan de andere kant, zoals overheidsvennootschappen, geprivatiseerde overheidsonderdelen, zelfstandige bestuursorganen e.d. Ook een gemeenschappelijke regeling zoals bedoeld in de wet Gemeenschappelijke Regelingen, al of niet met private partners, valt niet onder het begrip mede-overheden.

 • Mkb-onderneming : een micro-, kleine of middelgrote onderneming als bedoeld in de Aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, PbL124/36;

  Toelichting: tot de categorie MKB-ondernemingen vallen volgens de definitie van de Europese Commissie ondernemingen met minder dan 250 personeelsleden en een jaaromzet van minder dan 50 miljoen euro en een jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 43 miljoen euro

 • Omgevingsvisie: de op 1 juli 2009 door Provinciale Staten vastgestelde visie en het uitvoeringsprogramma voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de provincie Overijssel, inclusief de actualisatie zoals door Provinciale Staten vastgesteld op 3 juli 2013.

  Toelichting: De Omgevingsvisie is te vinden op www.overijssel.nl/thema's/ruimtelijke/omgevingsvisie/.

 • onderneming: een natuurlijke of rechtspersoon die tegen betaling een product of dienst op de markt brengt, ongeacht de rechtsvorm of de wijze van financiering;

 • onderneming in moeilijkheden: een onderneming als bedoeld in artikel 2 lid 18 van de AGVV dan wel artikel 2 lid 14 van de LVV; Toelichting: Daarvan is sprake als zich ten minste één van de volgende omstandigheden voordoet:

  • a.

   in het geval van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (niet zijnde een MKB-onderneming die minder:

   • i.

    dan drie jaar bestaat, of

   • ii.

    wanneer het erom gaat in aanmerking te komen voor risicofinancieringssteun, een MKB-onderneming binnen zeven jaar na haar eerste commerciële verkoop die in aanmerking komt voor risicofinancieringsinvesteringen na een boekenonderzoek door de geselecteerde financiële intermediair)

   • iii.

    wanneer meer dan de helft van haar geplaatste aandelenkapitaal door de opgebouwde verliezen is verdwenen. Dit is het geval wanneer het in mindering brengen van de opgebouwde verliezen op de reserves (en alle andere elementen die doorgaans worden beschouwd als een onderdeel van het eigen vermogen van de onderneming), een negatieve uitkomst oplevert die groter is dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal. Voor de toepassing van deze bepaling worden met ”vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" met name de in bijlage I bij Richtlijn 2013/34/EU (1) bedoelde rechtsvormen van ondernemingen bedoeld en omvat het „aandelenkapitaal" ook het eventuele agio;

  • b.

   in het geval van een onderneming waarin ten minste een aantal van de vennoten onbeperkt aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming (niet zijnde:

   • i.

    een MKB-onderneming die minder dan drie jaar bestaat of,

   • ii.

    wanneer het erom gaat in aanmerking te komen voor risicofinancieringssteun, een MKB-onderneming binnen zeven jaar na haar eerste commerciële verkoop die in aanmerking komt voor risicofinancieringsinvesteringen na een boekenonderzoek door de geselecteerde financiële intermediair)

   • iii.

    wanneer meer dan de helft van het kapitaal van de onderneming zoals dat in de boeken van de onderneming is vermeld, door de gecumuleerde verliezen is verdwenen. Voor de toepassing van deze bepaling worden met „een onderneming waarin ten minste een aantal van de vennoten onbeperkt aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming" met name de in bijlage II bij Richtlijn 2013/34/EU bedoelde rechtsvormen van ondernemingen bedoeld;

  • c.

   wanneer tegen de onderneming een collectieve insolventieprocedure loopt of de onderneming volgens het nationale recht aan de criteria voldoet om, op verzoek van haar schuldeisers, aan een collectieve insolventieprocedure te worden onderworpen;

  • d.

   wanneer de onderneming reddingssteun heeft ontvangen en de lening nog niet heeft terugbetaald of de garantie nog niet heeft beëindigd, dan wel herstructureringssteun heeft ontvangen en nog steeds in een herstructureringsplan zit.

 • subsidie: een subsidie als bedoeld in artikel 4:21 Awb, die voor een bepaalde termijn wordt verstrekt.

  Toelichting: De provincie verstrekt geen structurele subsidies. Afdeling 4.2.8 Awb ‘Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen’ is om die reden op provinciale subsidies niet van toepassing. De ‘bepaalde termijn’ wordt opgenomen in de subsidiebeschikking en is afhankelijk van de soort activiteit; dat kan om die reden variëren van een dag tot een aantal jaren voor grotere (infrastructurele) projecten. Als het gaat om jaarlijks min of meer doorlopende activiteiten is de gebruikelijke ‘bepaalde termijn’ maximaal vier jaar. Voor de periode van vier jaar is gekozen, omdat deze termijn én aansluit bij de zittingstermijn van Provinciale Staten (hoewel die termijnen uiteraard niet helemaal gelijk hoeven te lopen), alsmede de looptijd van beleidsnota’s én het een goede termijn is om te bezien of eerder vastgestelde beleidsdoelen nog gelden en, zo ja, die nog steeds met de verstrekte subsidies worden gediend. Een subsidie kan ook in de vorm van een garantstelling of een niet-marktconforme lening worden verstrekt; in dat geval is in de subsidieparagraaf of in de verleningsbeschikking vermeld hoe die garantstelling of gunstiger leningvoorwaarden er uit zien.]

 • subsidiabele kosten: de kosten die bij het verlenen en vaststellen van de subsidie in aanmerking komen voor de berekening van de hoogte van de subsidie;

 • subsidieperiode: de periode vanaf de datum van de ontvangst van de aanvraag tot en met de in de verleningsbeschikking of vaststellingsbeschikking opgenomen datum waarop de subsidiabele activiteit is uitgevoerd;

 • Ubs: Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel.

Artikel 1.1.2. Toepassingsbereik

Toelichting: Omdat het vereiste van een wettelijke grondslag niet in alle gevallen kan worden gesteld, maakt het derde lid van artikel 4:23 Awb enkele belangrijke uitzonderingen, de zogenaamde buitenwettelijke subsidies. Om ervoor te zorgen dat naast de Awb ook de bepalingen van de Algemene subsidieverordening of dit Uitvoeringsbesluit subsidies gelden voor het verstrekken van deze subsidies is de reikwijdte hiervan uitdrukkelijk benoemd.

In artikel 6 van de Algemene subsidieverordening zijn afwijkingsmogelijkheden van bepalingen gesteld bij of krachtens deze verordening opgenomen. Wanneer naast de provincie ook andere overheden of derden subsidiëren, kan een subsidieontvanger te maken krijgen met niet op elkaar afgestemde subsidiebepalingen. Elke subsidiënt heeft immers vaak zijn eigen specifieke bepalingen.

In dat geval wordt bij de behandeling van Europese subsidies de Europese regelgeving gevolgd. Voor alle overige subsidies geldt dat Gedeputeerde Staten in de subsidiebeschikking door maatwerk één of meerdere bepalingen van de verordening of het uitvoeringsbesluit buiten toepassing kunnen laten om de toepassing van conflicterende bepalingen te voorkomen.

De van de algemene reikwijdte uitgezonderde wettelijke grondslagen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij door hun aard niet aansluiten bij de bepalingen in dit Uitvoeringsbesluit subsidies.

Dit Uitvoeringsbesluit subsidies is van toepassing op alle door Gedeputeerde Staten te verstrekken subsidies met uitzondering van subsidies op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Regeling POP 3 subsidies provincie Overijssel;

 • Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Overijssel;

 • Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Overijssel;

 • Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016;

 • Subsidieregeling Rivierdijken;

 • Subsidieverordening Bodemsanering Bedrijfsterreinen Overijssel;

 • Subsidieverordening Innovatiefonds Overijssel II B.V.;

 • Subsidieverordening Innovatiekrediet Overijssel;

 • Wet personenvervoer 2000.

Artikel 1.1.3. Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten kunnen een subsidieplafond vaststellen.

Toelichting: Artikel 5 van de Algemene subsidieverordening bepaalt dat Gedeputeerde Staten een subsidieplafond kunnen vaststellen en dat dit kan worden onderverdeeld in deelplafonds per subsidietijdvak of per onderdeel van provinciaal beleid. Genoemd artikel is de wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 4:25 Awb. Gedeputeerde Staten zullen voor de in dit uitvoeringsbesluit geregelde subsidieparagrafen een subsidieplafond vaststellen dat voor een heel kalenderjaar geldt. De Awb gaat er van uit dat het subsidieplafond bekend wordt gemaakt, vóór dat de periode waarop het betrekking heeft, ingaat. Zo kunnen potentiële aanvragers weten hoeveel geld er beschikbaar is.

Artikel 1.1.4 Wijze van verlening

Toelichting: Hoofdregel is dat subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag. In het aanvraagformulieren worden gegevens gevraagd die nodig zijn om een aanvraag te kunnen beoordelen. In het aanvraagformulier kan ook om mee te sturen bijlagen worden gevraagd. Als daaraan is voldaan, is een aanvraag volledig. Wanneer een aanvraag niet volledig is wordt om aanvulling gevraagd. Als ook na de gevraagde aanvulling sprake is van onvoldoende gegevens om de aanvraag te kunnen beoordelen, wordt de aanvraag op basis van artikel 4:5 Awb buiten behandeling gelaten. De datum waarop de gevraagde gegevens zijn ontvangen, is de datum waarop de aanvraag als volledig wordt beschouwd. Deze datum is van belang om te bepalen welke aanvraag als eerst inhoudelijk beoordeeld wordt en daarmee ook bepalend voor de volgorde waarin de subsidies verleend worden. Bij de inhoudelijk beoordeling kan blijken dat er nog een toelichting op de gegevens nodig is; de aanvrager wordt in dat geval daartoe in de gelegenheid gesteld. Komt die toelichting er niet of is er na ontvangst daarvan nog steeds onduidelijkheid, dan kan de aanvraag gemotiveerd worden afgewezen omdat onvoldoende duidelijk aan de regels uit dit Uitvoeringsbesluit subsidies is voldaan.Omdat de aanvraag al eerder als volledig is beschouwd heeft het vragen van een nadere toelichting geen invloed op de volgorde waarin de subsidies worden verstrekt.

Gedeputeerde Staten kunnen in een bijzondere subsidieparagraaf afwijken van de hoofdwijze van verlening van de subsidie, door bijvoorbeeld te kiezen voor een verlening op basis van een vastgestelde kwaliteitsvolgorde, de zogenoemde tendersystematiek. Bij een tendersystematiek worden alle aanvragen die op de sluitingsdatum van de tender volledig waren met elkaar vergeleken en de hoogst scorenden in de ranking krijgen subsidie totdat het beschikbare subsidieplafond bereikt is. Bij de tendersystematiek kan een onvolledige aanvraag na sluitingsdatum om die reden alleen nog aangevuld worden voor zover het geen inhoudelijke aanvulling of wijziging van de aanvraag betreft. Het gaat dan om bijvoorbeeld een ontbrekende handtekening onder de aanvraag, een bankrekeningbewijs of andere gegevens die geen invloed hebben op de inhoud van de activteiten of de financiering ervan.

 • 1. Gedeputeerde Staten verlenen subsidie, voorzover het subsidieplafond dit toelaat, in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen.

 • 2. Een aanvraag wordt als volledig beschouwd als:

  • a.

   het voorgeschreven aanvraagformulier is ingevuld; en

  • b.

   de gegevens zoals genoemd in artikel 1.2.1 en eventuele aanvullende gegevens die gevraagd worden in de betreffende subsidieparagraaf zijn overgelegd.

Artikel 1.1.5. Subsidiabele kosten

 • 1. Loonkosten van medewerkers in dienst van de aanvrager zijn subsidiabel als deze rechtstreeks aan de subsidiabele activiteit toe te rekenen zijn, doelmatig en aantoonbaar zijn én de berekening ervan gebaseerd is op één van de volgende systematieken:

  Toelichting: Loonkosten zijn subsidiabel, indien de urenadministratie en de toerekening van kosten een getrouw beeld geven. Dat wil zeggen dat aangetoond moet kunnen worden dat de verantwoorde uren ook voor de gesubsidieerde activiteiten zijn gewerkt. Voor de berekening van de loonkosten wordt waar het kan aangesloten bij de praktijk en administratie van de subsidieontvanger. Dat brengt met zich mee dat ook de gangbare invulling daarvan geldt: onder ‘directe loonkosten’ vallen dan het totaal van het bruto loon volgens de loonstaat, de vakantie-uitkering, de niet van winst afhankelijke eindejaarsuitkering of 13e maand, de werkgeverslasten en de overige werkgeverspremies voor werkloosheids- en ziektekostenuitkeringen. De keuze is aan de subsidieaanvrager welk van de in het eerste lid onder sub a of b genoemde systematieken gehanteerd wordt. Wanneer sub a niet van toepassing zijn dan kan op basis van sub b een vast uurtarief van € 35 gehanteerd worden.

  • a.

   volgens de loonkosten plus opslag. Voor de berekening van de loonkosten op deze wijze wordt de volgende formule gehanteerd: directe loonkosten per jaar delen door 1.600 uren per fulltime medewerker, vermeerderd met maximaal 40% als vergoeding voor de indirecte kosten; Toelichting: Hierbij vormen de loonstaten per medewerker die deelneemt aan het project de basis voor de berekening van de subsidiabele loonkosten. Het aantal productieve uren en percentage indirecte kosten (overhead) opslag waarmee het uurtarief mag worden berekend is maximaal 40%. .

  • b.

   het hanteren van een vast uurtarief van € 35 voor eigen werkzaamheden, directe loonkosten of voor arbeidskosten van personen waarvan het loon niet eenduidig bepaald kan worden. Toelichting: De subsidieaanvrager kan een vast uurtarief van € 35 hanteren voor loonkosten van personen waarvan het loon niet eenduidig bepaald kan worden.Dit uurtarief geldt ook voor bijvoorbeeld zzp-ers en andere vormen van inzet van arbeid die noch in loondienst zijn gemaakt noch als kosten derden zijn aan te merken..

 • 2. Kosten voor het gebruik van machines en apparatuur, zijn naar rato van het gebruik subsidiabel indien deze rechtstreeks aan de subsidiabele activiteit toe te rekenen zijn. Dit geldt voor zowel machines en apparatuur die in bezit zijn als voor machines en apparatuur die nog worden aangeschaft ten behoeve van de te subsidiëren activiteit.

  Toelichting: Kosten die gemaakt worden voor gebruik van apparatuur ten behoeve van de subsidiabele activiteit zijn subsidiabel . Onder apparatuur vallen apparaten en machines, maar bijvoorbeeld ook bijkomende kosten zoals licenties voor software maar ook de eventuele onderhoudskosten van een machine of apparatuur. De kosten voor het gebruik van de apparatuur zijn naar rato van gebruik subsidiabel. Dit betekent dat de kosten niet volledig opgevoerd mogen worden indien de apparatuur breder ingezet wordt dan alleen voor de subsidiabele activiteit. Ook de eventuele afschrijvingskosten worden naar rato van gebruik opgenomen als kosten.

 • 3. Kosten van derden zijn subsidiabel indien deze kosten op factuur aantoonbaar aan een onafhankelijke derde verschuldigd zijn, rechtstreeks aan de subsidiabele activiteit zijn toe te rekenen zijn, doelmatig zijn en binnen de subsidieperiode gemaakt zijn.  Het maximaal subsidiabele uurtarief van derden is € 130 exclusief Btw.

  Toelichting: Dit zijn de op factuur aantoonbare aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele activiteit worden gemaakt en doelmatig zijn, bijvoorbeeld door uitbesteding van een deel van de subsidiabele activiteit of in de vorm van kosten van voor de subsidiabele activiteit geleverde materialen, diensten en inhuur personeel. Doelmatig betekent onder andere dat het resultaat geleverd wordt tegen zo min mogelijke kosten. Daarnaast moeten de kosten worden gemaakt en de dienst of producten worden geleverd door een onafhankelijke derde. Er is bijvoorbeeld sprake van onafhankelijkheid als er:

  • geen onderlinge band is tussen de aanvrager en de derde. De derde kan zelfstandige besluiten nemen zonder dat er sprake is van een gezagsverhouding tussen de derde en de subsidieaanvrager;

  • geen sprake is van een dochter-/zuster-/moederonderneming die als derde wordt betrokken.

 • 4. Kosten voor de inzet van vrijwilligers zijn alleen subsidiabel als ze op factuur aantoonbaar zijn.

  Toelichting: Te denken valt bijvoorbeeld aan kosten als verzekeringspremie voor vrijwilligerinzet, lunches en andere kosten die door de aanvrager gemaakt worden om inzet van vrijwilligers te faciliteren. Het gaat hierbij niet om een vergoeding voor de inzet in uren van vrijwilligers, die is immers meestal niet op factuur aantoonbaar.

 • 5. De subsidie voor het verkrijgen van een controleverklaring bedraagt 100% van de kosten indien deze door Gedeputeerde Staten verplicht wordt gesteld en de kosten ervan op factuur aantoonbaar aan een onafhankelijke accountant zijn verschuldigd.

  Toelichting: Een controleverklaring is een verklaring die afgegeven wordt door een accountant waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt zijn uitgevoerd en de kosten zijn gemaakt. Wanneer Gedeputeerde Staten een controleverklaring verplicht stellen, wordt dit in de verleningsbeschikking opgenomen

Artikel 1.1.6 Niet subsidiabele kosten

Toelichting: Deze kosten worden niet meegenomen bij de berekening van de subsidie omdat ze niet aangemerkt zijn als kosten die direct aan de subsidiabele activiteiten toe te rekenen zijn.

 • 1. De in de begroting bij de subsidiabele activiteiten opgenomen kostenpost Onvoorzien, kosten die niet rechtstreeks aan de subsidiabele activiteit toe te rekenen zijn, boetes, gerechtskosten, kosten voor financieringen, debetrente, leges, kosten voor het inhuren van een subsidieadviesbureau of andere subsidiebemiddelaar en vergoedingen voor de inzet in uren van vrijwilligers zijn niet subsidiabel;

 • 2. Btw is niet subsidiabel, tenzij door de subsidieaanvrager bij de verlening kan worden aangetoond dat de Btw over de subsidiabele activiteiten niet met de fiscus of via het Btw-compensatiefonds kan worden verrekend;

 • 3. Kosten die voortvloeien uit financiele verplichtingen, aangegaan voordat de aanvraag voor subsidie is ontvangen, zijn niet subsidiabel.

 • 4. Gangbare apparaatkosten van medeoverheden, tenzij de aanvrager kan aantonen dat deze kosten specifiek worden gemaakt ten behoeve van de subsidiabele activiteit en anders niet zouden zijn gemaakt;

Toelichting: In dit artikel is geregeld dat gangbare apparaatskosten van medeoverheden niet subsidiabel zijn. Conform artikel 1.1.1 worden onder medeoverheden gemeenten, waterschappen en provincies verstaan.

Gangbare apparaatskosten zijn over het algemeen de overheadkosten. Ook inzet van ambtelijke capaciteit is hiermee beperkt subsidiabel. Indien sprake is van inzet van vast personeel wat gedekt is in de gemeentelijke begroting en tot de reguliere formatie behoort, is dit niet subsidiabel. Ook worden geen capaciteitstekorten bij de gemeenten gesubsidieerd, omdat de gemeenten hier zelf verantwoordelijk voor zijn.

Dat betekent dus dat inzet van ambtelijke capaciteit alleen subsidiabel is als:

 • er sprake is van inhuur voor het project (dan zijn de kosten subsidiabel conform artikel 1.1.5 derde lid, kosten derden die rechtstreeks op het project drukken); of

 • er sprake is van inzet vaste formatie waarbij die vaste formatie aantoonbaar door tijdelijke inhuur of tijdelijke werktijduitbreiding gedurende de looptijd van het project wordt gerealiseerd; of

 • er sprake is van vast personeel dat ongedekt in de (gemeentelijke) begroting staat en zichzelf als het ware moeten terugverdienen.

Uit de aanvraag moet blijken dat van een of meer van deze uitzonderingen sprake is.]

Artikel 1.1.7 Algemene weigeringsgronden

Toelichting: Met dit artikel worden de weigeringsgronden uit artikel 4:35 Awb aangevuld. Dat wetsartikel maakt het bijvoorbeeld mogelijk een subsidie te weigeren als naar verwachting het gesubsidieerde project niet wordt uitgevoerd of als de aanvrager failliet is verklaard. In een subsidieparagraaf kunnen aanvullend of afwijkend bijzondere weigeringsgronden worden genoemd.

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de subsidie geheel of gedeeltelijk te weigeren indien de kosten van de subsidiabele activiteit naar haar oordeel als niet doelmatig kunnen worden aangemerkt of redelijkerwijs anders kunnen worden gedekt.

  Toelichting: Omdat subsidies met gemeenschapsgelden worden gefinancierd, is een doelmatige uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten van belang. Een activiteit doelmatig uitvoeren betekent dat naar mening van Gedeputeerde Staten de betreffende inspanningen en uitgaven voor de te subsidiëren activiteiten daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel en de hiervoor ingezette middelen en kosten daarmee in verhouding staan. Uit het gebruik van het woord ’kunnen’ blijkt dat het een facultatieve weigeringsgrond is. Gedeputeerde Staten zullen hierbij een belangenafweging maken en kunnen de subsidie weigeren als de activiteit ook zonder de gevraagde subsidie gerealiseerd kan worden.

 • 2. Gedeputeerde Staten weigeren de subsidie als de te verstrekken subsidie lager is dan € 1.000. Toelichting: Om de provinciale uitvoeringskosten ook doelmatig te houden, wordt een ondergrens gehanteerd voor een te verstrekken subsidie.

 • 3. Gedeputeerde Staten weigeren de subsidie indien sprake is van stapeling van subsidie. Er is sprake van stapeling van subsidie als voor dezelfde activiteit of dezelfde kosten al subsidie is verstrekt op grond van het Ubs of de Asv. Dit geldt niet indien sprake is van subsidie die verstrekt is uit Europese Fondsen of een subsidie in die verstrekt is in de vorm van een geldlening.

  Toelichting: Voor veel activiteiten geldt dat een combinatie van financiële bronnen bij elkaar wordt gebracht om realisering van die activiteiten mogelijk te maken. Een provinciale subsidie is daar vaak één van. Andere bronnen zijn onder andere subsidies van andere (semi-)overheden en/of Europese subsidies (vaak ook cofinanciering genoemd), private fondsen als het Oranjefonds of VSB-fonds, leningen van banken of revolverende overheidsfondsen, sponsoring, eigen middelen aanvrager of deelnemersbijdragen. Voor een provinciale subsidie geldt dat wanneer, zoals gebruikelijk, deze geen 100% van de subsidiabele kosten bedraagt, de aanvrager zelf het resterende deel gefinancierd moet krijgen uit andere bronnen dan provinciale subsidies. Gedeputeerde Staten vinden een dergelijke financiële betrokkenheid van de aanvrager van belang voor de realisatie van de activiteiten. Toelichting: Uitgangspunt is dat voor een activiteit één subsidieparagraaf is opgenomen in het Ubs. Toch kan het soms voorkomen dat meerder subsidieparagrafen of subsidiebronnen van de provincie ingezet kunnen worden. In dat geval kiest de aanvrager de meest passende of voor de aanvrager meest gunstige subsidieparagraaf of subsidiebron. Het is niet mogelijk om voor dezelfde activiteit of dezelfde kosten meerdere provinciale subsidies te ontvangen.

 • 4. Gedeputeerde Staten weigeren de subsidie als uit de begroting blijkt dat de kosten niet gefinancierd kunnen worden.

 • 5. Gedeputeerde Staten weigeren een subsidie in de vorm van een geldlening als naar haar oordeel de lening naar verwachting niet terugbetaald kan worden.

 • 6. Gedeputeerde Staten weigeren de subsidie als sprake is van een aanvrager ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard..

Artikel 1.1.8 Staatssteun

Subsidie op grond van de AGVV en de LVV wordt alleen verstrekt als de subsidie een stimulerend effect heeft. Dit betekent dat:

 • a.

  ingeval van de AGVV de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd nog niet zijn gestart;

 • b.

  ingeval van de LVV de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd nog niet zijn gestart en pas starten nadat de subsidie is vertrekt.

Paragraaf 1.2 De aanvraag

Artikel 1.2.1. Bij aanvraag in te dienen gegevens

 • 1. De aanvraag om een subsidie wordt schriftelijk bij Gedeputeerde Staten ingediend door gebruik te maken van het beschikbaar gestelde digitale aanvraagformulier.

  Toelichting: Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door het invullen van een door of namens Gedeputeerde Staten beschikbaar gestelde digitaal aanvraagformulier op www.overijssel.nl/subsidie . Er zijn digitale formulieren voor subsidies op basis van subsidieparagrafen in dit Uitvoeringsbesluit, maar ook voor zogeheten ASV-subsidies die niet binnen het bereik van een subsidieparagraaf vallen. Doel van het aanvraagformulier is om aan de aanvrager te verduidelijken welke informatie hij bij de aanvraag moet geven zodat de behandeling van de aanvraag vlotter kan plaatsvinden. De volgende gegevens worden in ieder geval gevraagd in het aanvraagformulier:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;

 • 2. Een aanvraag om subsidie bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  Toelichting: Volgens artikel 4:29 Awb begint het subsidieproces met een aanvraag. Wat een aanvraag is en aan welke eisen deze moet voldoen staat in Afdeling 4.1.1. van de Awb. In het tweede lid is bepaald welke gegevens de aanvrager dient te overleggen bij zijn aanvraag voor subsidie. In dit artikellid is geregeld welke stukken en gegevens ingediend moeten worden bij een aanvraag voor subsidie. Het kan voorkomen dat voor bepaalde subsidies ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag aanvullende gegevens worden gevraagd. Dan zal dan blijken uit de betreffende subsidieparagraaf.

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   de doelen en resltaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de prestaties daaraan bijdragen;

  • c.

   een begroting waaruit de kosten van te subsidiëren activiteiten en de dekking daarvan blijkt, onder vermelding van de van toepassing zijnde subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 1.1.5.

 • 3. Indien sprake is van staatssteun in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU overlegt de aanvrager, aanvullend op het eerste en tweede lid:

  Toelichting: De Europese Commissie beoordeelt staatssteun op basis van 4 criteria:

  • De steun wordt door de overheid verleend of met overheidsmiddelen bekostigd;

  • Het verschaft een economisch voordeel aan een onderneming dat zij niet langs de normale commerciële weg gehad zou hebben;

  • Het voordeel is selectief, dat wil zeggen het komt ten goede aan bepaalde ondernemingen;

  • Het voordeel heeft een (potentiële) invloed op de handel tussen lidstaten.

  • a.

   een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de te subsidiëren activiteiten;

  • b.

   een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening;

   toelichting: Het voorgeschreven model van deze de-minimisverklaring is onderdeel van het betreffende aanvraagformulier.

 • 4. Wanneer de AGVV of de LVV van toepassing is overlegt de aanvrager tevens:

  • a.

   een Mkb-verklaring;

  • b.

   een verklaring waaruit blijkt dat de onderneming niet in financiële moeilijkheden verkeert.

   toelichting: Aanvrager kan een modelverklaring die de provincie beschikbaar heeft gesteld gebruiken. Deze verklaring is te vinden op www.overijssel.nl/subsidies

Artikel 1.2.2. Indieningstermijn aanvraag

Een aanvraag voor subsidie kan het hele kalenderjaar worden ingediend.

Artikel 1.2.3. Beslistermijn

Toelichting: De in dit artikel genoemde termijnen zijn maximale beslistermijnen. Indien mogelijk zullen Gedeputeerde Staten eerder beslissen. Indien in een subsidieparagraaf een uiterste indieningstermijn is bepaald, dan wordt een aanvraag die na die datum is ontvangen afgewezen.Gedurende de termijn dat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen, wordt de beslistermijn opgeschort (artikel 4:15 Awb).

 • 1. Gedeputeerde Staten beslissen op een aanvraag om een subsidie binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel binnen 13 weken na sluiting van een in de subsidieparagraaf opgenomen indieningstermijn.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde termijn van 13 weken bedraagt maximaal 22 weken indien:

  • a.

   sprake is van cofinanciering van een door de Raad van de Europese Unie, het Europees parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen goedgekeurd programma;

  • b.

   ter beoordeling van de aanvragen een adviescommissie is ingesteld.

Paragraaf 1.3 Verlening van de subsidie

Toelichting: Het subsidiesysteem gaat uit van een drietal arrangementen:

 • arrangement. 1: kleinere subsidies tot € 25.000,

 • arrangement. 2: middelgrote subsidies van € 25.000 tot € 125.000, en

 • arrangement. 3: grotere subsidies vanaf € 125.000.

Bij deze arrangementen hangt de zwaarte van de verantwoordingseisen voornamelijk af van het subsidiebedrag. Gedeputeerde Staten bepalen op basis van de geldende arrangement subsidieverlening hoe de verantwoording plaatsvindt. Uitgangspunt is het subsidiebedrag. Hogere regelgeving of aanvullende verplichtingen kunnen tot een zwaardere verantwoording leiden. Doordat bij de verlening wordt aangegeven welk verantwoordingsregime van toepassing is, weet de subsidieontvanger tijdig wat van hem wordt verwacht.

Artikel 1.3.1. Verlening subsidie

 • 1. Gedeputeerde Staten geven een beschikking tot subsidieverlening, tenzij een subsidie direct wordt vastgesteld.

 • 2. Bij het besluit tot verlenen van subsidie geven Gedeputeerde Staten de datum aan waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht en op welke wijze de verantwoording van de te ontvangen subsidie plaatsvindt.

 • 3. Een subsidie in de vorm van een geldlening wordt verleend onder de voorwaarde dat ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening een uitvoeringsovereenkomst wordt of is gesloten.

Artikel 1.3.2. Betaling en bevoorschotting

 • 1. Indien een beschikking tot subsidievaststelling als bedoeld in artikel 1.5.1. wordt gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats.

  Toelichting: Als subsidie wordt verstrekt zonder dat daar een subsidieverlening aan vooraf is gegaan, dan vindt na vaststelling van de subsidie betaling van de subsidie in één bedrag plaats. Hierdoor is bevoorschotting niet aan de orde. Indien in de subsidiebeschikking het voorbehoud is gemaakt dat eerst een benodigde vergunning moet worden gekregen, kan betaling na ontvangst daarvan plaatsvinden omdat eerst aan het voorbehoud moet worden voldaan.

 • 2. Als een beschikking tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 1.5.2. of artikel 1.5.3. wordt gegeven, kunnen Gedeputeerde Staten aan de subsidieontvanger voorschotten tot maximaal 100% van het verleende subsidiebedrag verstrekken.

  Toelichting: Gebruikelijk is dat Gedeputeerde Staten niet meer dan 90% bevoorschotten en de voorschotten in één of meer termijnen beschikbaar stellen, waarbij het aantal termijnen vaak zal afhangen van de looptijd en/of het te verwachten bestedingsritme van de gesubsidieerde activiteiten. In de verleningsbeschikking wordt de omvang en wijze van bevoorschotting opgenomen. Het woord ‘maximaal’ geeft aan dat het ook voor kan komen dat er geen voorschot wordt verstrekt. Dat kan het geval zijn als bijvoorbeeld de te subsidiëren activiteit nog afhankelijk is van een nog te krijgen vergunning. Voor het moment waarop de vergunning is ontvangen kan immers nog niet worden begonnen met de realisering van de activiteiten.

Paragraaf 1.4 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 1.4.1. Meldingsplicht

Toelichting: De meldingsplicht is bedoeld als tegenhanger van het geven van meer vertrouwen in de vorm van onder andere het niet standaard verantwoording afleggen bij subsidies tot € 25.000,– het vragen van minder tussenrapportages en automatische bevoorschotting.

De subsidieontvanger is verplicht tijdig te melden als het aannemelijk is dat de gesubsidieerde activiteit niet, niet tijdig, niet geheel of niet volgens alle daaraan verbonden verplichtingen zal worden verricht. In dat geval zal de subsidie lager of op nihil worden vastgesteld of zullen nadere afspraken worden gemaakt over het aanpassen van de verplichtingen, bijvoorbeeld het geven van meer tijd voor de uitvoering van de activiteiten. Bij het niet voldoen aan deze informatieplicht kan, indien dat achteraf mocht blijken, met toepassing van artikel 4:49 Awb alsnog de subsidievaststelling worden ingetrokken, omdat de ontvanger wist en behoorde te weten dat de vaststelling onjuist was. Terugvordering van de subsidie, inclusief wettelijke rente van het hele subsidiebedrag, kan in zo'n geval passend worden geacht, omdat de ontvanger dan misbruik maakte van het gegeven vertrouwen, dat ten grondslag ligt aan dit Ubs.

De subsidieontvanger doet binnen vier weken via een digitaal formulier melding aan Gedeputeerde Staten, zodra:

 • 1.

  naar verwachting de voorwaarden of verplichtingen die aan de subsidieverlening zijn opgelegd niet, niet geheel kunnen worden uitgevoerd; of

 • 2.

  naar verwachting de activiteiten niet binnen de in de beschikking vermelde datum zullen worden uitgevoerd.

Artikel 1.4.2. Bestuursverklaring

Indien de subsidieverlening € 25.000 of meer bedraagt, maar minder dan € 125.000 én de kosten en baten van de te verrichten prestaties in verband met de aard van die activiteiten zodanig ongewis zijn dat een realistische begroting niet vereist kan worden, kan de verplichting worden opgelegd dat de subsidieontvanger op basis van een verklaring inzake werkelijke kosten en baten mag aantonen dat de activiteiten zijn verricht. De subsidieontvanger maakt hierbij gebruik van het beschikbaar gestelde format.

Artikel 1.4.3. Tussenrapportage

Indien het verleende subsidiebedrag € 25.000 of meer bedraagt en de verlening betrekking heeft op activiteiten met een looptijd langer dan een jaar, kunnen Gedeputeerde Staten de verplichting opleggen tot het tussentijds afleggen van rekening en verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. Een dergelijke tussentijdse verantwoording wordt niet vaker dan één keer per jaar gevraagd.

Artikel 1.4.4. Instandhouding activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen de verplichting opleggen dat de resultaten van de activiteiten in stand worden gehouden voor een periode van maximaal vijf jaar.

Toelichting: Bij veel subsidies gaat het effect ervan zich pas voordoen als de gesubsidieerde activiteiten zijn gerealiseerd. Het kan daarom van belang zijn expliciet in de verleningsbeschikking of bij de directe vaststellingsbeschikking vast te leggen dat voor een bepaalde periode de de resultaten van de activiteiten in stand moet worden gehouden. Dat kan bijvoorbeeld het actief houden van een gesubsidieerde website zijn of het gebruiken van een met provinciale subsidie aangeschaft apparaat of voertuig.

Omdat de variëteit aan te subsidiëren activiteiten groot is, is één uniforme termijn niet goed uitvoerbaar. Daarom wordt in de betreffende subsidieparagraaf dan wel, bij ASV-subsidies, in het betreffende besluit bepaald of er sprake is van zo’n termijn en zo ja, voor hoe lang. Daarbij geldt vijf jaar instandhouding als maximale termijn.

Als de aard van de activiteiten zich daartegen verzet, wordt een dergelijke instandhoudingsverplichting niet opgenomen.

Artikel 1.4.5 Subsidieperiode

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen de verplichting opleggen om de activiteiten voor een in de verleningsbeschikking genoemde datum te starten dan wel binnen een in de verleningsbeschikking genoemde subsidieperiode af te ronden.

 • 2. Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van de subsidieontvanger de subsidieperiode aanpassen of verlengen indien sprake is van feiten en omstandigheden waarvan de subsidieaanvrager op het moment van de aanvraag niet op de hoogte kon zijn.

 • 3. Gedeputeerde Staten verlenen geen uitstel indien de verlenging in strijd is met het beoogde beleidsdoel van de provincie of de activiteiten naar verwachting niet meer gerealiseerd gaan worden..

Toelichting: De subsidieperiode is de periode vanaf datum van de ontvangst van de aanvraag tot en met de in de verleningsbeschikking of vaststellingsbeschikking opgenomen datum waarop de subsidiabele prestatie moet zijn afgerond. Omdat de subsidiabele kosten op die periode betrekking hebben (met uitzondering van de accountantsverklaring) is het van belang die termijn die voor het realiseren van de activiteiten nodig is, realistisch te schatten

Artikel 1.4.6. Deugdelijke administratie

Toelichting: De subsidieontvanger voert een deugdelijke administratie, zodat bij vaststelling of een eventuele controle van de subsidie kan worden aangetoond dat de activiteit is uitgevoerd en wat aantoonbaar de daarmee samenhangende kosten en (eventuele) baten zijn. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit een urenadministratie of andere gangbare manieren van inzichtelijk maken.

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht voor de verstrekte en vastgestelde subsidies een administratie te voeren waaruit blijkt wat de voortgang is van de gesubsidieerde activiteiten en de financiering daarvan.

 • 2. Indien sprake is van kosten van derden dan dienen de facturen en betaalbewijzen te worden bewaard gedurende vijf jaar na subsidievaststelling.

Paragraaf 1.5 Vaststelling van de subsidie

Artikel 1.5.1. Subsidies tot € 25.000

Indien de te verstrekken subsidie minder bedraagt dan € 25.000,– wordt de subsidie door Gedeputeerde Staten direct vastgesteld, tenzij de subsidie wordt verstrekt op grond van de AGVV, LVV of de de-minimisverordening, dan wordt de subsidie vastgesteld op de werkelijk gemaakte kosten overeenkomstig artikel 1.5.2.

Artikel 1.5.2. Subsidies vanaf € 25.000 tot € 125.000

 • 1. Indien de subsidieverlening € 25.000,– of meer bedraagt, maar minder dan € 125.000,–, dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na het realiseren van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, of binnen een in de regeling of verleningsbeschikking op te nemen afwijkende termijn, een aanvraag tot vaststelling in bij Gedeputeerde Staten.

 • 2. De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt:

  • a.

   dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn gerealiseerd;

  • b.

   dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

  • c.

   indien sprake is van staatssteun overlegt de aanvrager tevens een bestuursverklaring als bedoeld in artikel 1.4.2.

 • 3. Indien de activiteiten zijn gerealiseerd, wordt de subsidie vastgesteld op het verleende bedrag, tenzij bij de verlening is bepaald dat een verklaring als bedoeld in artikel 1.4.2 moet worden overlegd. In dat geval wordt de subsidie vastgesteld op basis van de werkelijke subsidiabele kosten en werkelijke baten, met als maximum het verleende bedrag.

  Toelichting: Uit het derde lid volgt dat wanneer de activiteiten niet of niet geheel of niet volgens de voorschriften zijn gerealiseerd, de subsidie naar redelijkheid lager of op nihil wordt vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele bijzondere omstandigheden. Redelijk kan ook zijn het naar rato lager vaststellen van de subsidie overeenkomstig de verhouding tussen de niet of niet helemaal gerealiseerde activiteiten en het daarmee samenhangende begrote bedrag.

 • 4. Het kan ook zijn dat staatssteunbepalingen er toe leiden dat de subsidie lager dan de maximale verlening wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat onder een maximaal staatssteunpercentage moet worden gebleven om binnen een vrijstelling te kunnen blijven vallen.

Artikel 1.5.3. Subsidies vanaf € 125.000

 • 1. Indien de subsidieverlening € 125.000,- of meer bedraagt, dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, of binnen een in de regeling of verleningsbeschikking op te nemen afwijkende termijn, een aanvraag tot vaststelling in bij Gedeputeerde Staten.

 • 2. De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag, een kostenverantwoording en, indien in de subsidieparagraaf of de verleningsbeschikking als zodanig verplicht, een accountantsverklaring conform het controleprotocol.

  Toelichting: Het controleprotocol is volgens een door Gedeputeerde Staten voorgeschreven model en te vinden op www.overijssel.nl/subsidie . Niet in alle gevallen wordt een accountantsverklaring gevraagd: in de subsidieparagraaf of de verleningsbeschikking wordt expliciet opgenomen wanneer het wel aan de orde is.

 • 3. Uit het inhoudelijk verslag als bedoeld in het tweede lid blijkt in welke mate de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn gerealiseerd.

  Toelichting: Het inhoudelijk verslag is vormvrij en mag daarmee een al voor andere doeleinden opgesteld verslag zijn, zolang het maar voldoende informatie geeft om vast te kunnen stellen in welke mate de activiteiten zijn gerealiseerd. Uitgangspunt is vanzelfsprekend volledige realisatie, maar er kunnen omstandigheden zijn waardoor dat niet haalbaar was. De verklaring van die omstandigheden bepaalt mede of en in welke mate de vast te stellen subsidie verlaagt wordt nu niet alle gesubsidieerde activiteiten zijn gerealiseerd.

 • 4. Uit de kostenverantwoording als bedoeld in het tweede lid blijkt:

  • a.

   wat het totale bedrag is van de gerealiseerde subsidiabele kosten van de activiteiten en de dekking daarvan;

  • b.

   wat het cumulatief van de gerealiseerde subsidiabele kosten is, gespecificeerd naar:

   • a.

    loonkosten per medewerker in loondienst, met het bijbehorend uurtarief;

   • b.

    de afschrijvingskosten per machine of apparaat naar rato gebruik; en

   • c.

    de kosten van derden per factuur.

 • 5. Indien de activiteiten zijn gerealiseerd, wordt de subsidie vastgesteld op basis van de werkelijke subsidiabele kosten. Daarbij wordt uitgegaan van het in de subsidieparagraaf of de verleningsbeschikking genoemde subsidiepercentage, met als maximum het verleende bedrag.

  Toelichting: Indien de subsidiabele kosten lager uitvallen, dan zal de subsidie lager worden vastgesteld. De subsidie is een maximale bijdrage waarbij de provincie optreedt als (mede)financier. Meer subsidie ontvangen dan nodig is, is om die reden niet aan de orde. Is in de verleningsbeschikking bijvoorbeeld opgenomen dat de subsidie 40% van de begrote kosten bedraagt, dan geldt dat percentage ook bij de vaststelling van de subsidie. Vanuit financiële beheersbaarheid is de subsidie uiteindelijk nooit meer dan het maximaal verleende bedrag.

Artikel 1.5.4. Beslistermijn vaststelling subsidie

Gedeputeerde Staten stellen binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie vast.

Hoofdstuk 2 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

Paragraaf 2.1 Effectuering Ruimtelijk beleid

Artikel 2.1.1 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor onderzoek, visie- en planontwikkeling van ruimtelijke projecten die van provinciaal belang zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen.

Artikel 2.1.2 Criteria

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2.1.1 voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvrager is een Overijsselse gemeente, een Overijssels gemeentelijk samenwerkingsverband of een Overijssels rechtspersoon die zich inzet voor ruimtelijke activiteiten in Overijssel; toelichting: Dit betekent dat particulieren geen aanvraag kunnen indienen.

 • b.

  het ruimtelijke project past binnen de centrale beleidsambities en onderwerpen van provinciaal belang zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel;

 • c.

  het ruimtelijke project heeft een regionale schaal, uitstraling of werking of vervult een voorbeeldwerking.

  toelichting: Regionaal betekent dat de resultaten van het ruimtelijke project neerslaan in ten minste twee Overijsselse gemeenten.

 • d.

  indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het  VWEU, dan moet de subsidie voldoen aan artikel 2 van de de-minimisverordening.

Artikel 2.1.3 Grondslag subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Artikel 2.1.4 Subsidiabele kosten

 • 1. Uitsluitend kosten van derden zoals bedoeld in artikel 1.1.5 derde lid zijn subsidiabel.

 • 2. In afwijking van artikel 1.1.6 derde lid zijn kosten die voortvloeien uit financiele verplichtingen, aangegaan voordat de aanvraag is ontvangen wel subsidiabel.

  Toelichting: De start van het project kan eerder hebben plaatsgevonden dan de indiening van de subsidieaanvraag. Dit betekent dat de kosten kosten die voortvloeien uit financiele verplichtingen, aangegaan voordat de aanvraag is ontvangen wel subsidiabel zijn.

Artikel 2.1.5 Niet subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 1.1.6 zijn de volgende kosten niet subsidiabel:

 • a.

  kosten voor bouw- en sloop;

 • b.

  kosten voor investeringen;

 • c.

  exploitatiekosten;

 • d.

  overheadkosten.

Artikel 2.1.6 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 2.1.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1. De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Effectuering ruimtelijk beleid.

 • 2. In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager een projectplan.

Paragraaf 2.2 Leefbare kleine kernen

Artikel 2.2.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • fysieke maatregelen: maatregelen die zichtbaar en tastbaar zijn;

 • kleine kern: een aaneengesloten bebouwd gebied met maximaal 15.000 inwoners;

 • ruimtelijke kwaliteit: het resultaat van menselijk handelen en natuurlijke processen dat de ruimte geschikt maakt en houdt voor wat voor mens, plant en dier belangrijk is;

 • sociale kwaliteit: sociale kwaliteit in Overijssel gaat over noaberschap, onder andere te zien aan de inzet van vrijwilligers, lokale initiatieven voor de eigen leefomgeving en coöperaties op het gebied van leefbaarheid waarbij het zelf organiseren van allerlei activiteiten door inwoners een impuls krijgt, en het bestaat uit de onderdelen delen en leren, zelfstandig leven, gezond bewegen en Overijssels noaberschap;

 • uitvoeringsplan: een beschrijving van de werkwijze en de maatregelen om tot uitvoering van een opgave te komen.

Artikel 2.2.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor fysieke maatregelen die de ruimtelijke kwaliteit, sociale kwaliteit, identiteit en leefbaarheid van de kleine kernen versterken.

Toelichting: Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor fysieke maatregelen die zichtbaar en tastbaar zijn in kleine kernen. Dit betekent dat de kosten die gemaakt worden ten behoeve van deze fysieke maatregel subsidiabel zijn. Planvormingsactiviteiten en onderzoek worden niet gezien als fysieke maatregel en komen daarom niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 2.2.3 Criteria

De aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2.2 voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvrager is een Overijsselse gemeente of Overijssels waterschap;

 • b.

  de uitvoering van de maatregel geschiedt op basis van het uitvoeringsplan, waar de locatie onderdeel van uitmaakt;

 • c.

  de aanvraag is vooraf afgestemd met de provinciale beleidsmedewerkers ruimtelijke ontwikkeling of sociale kwaliteit;

 • d.

  er is ten minste één andere partij die gezamenlijk met de gemeente of het waterschap financieel bijdraagt voor ten minste 50% van de subsidiabele kosten.

Artikel 2.2.4 Grondslag subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 75.000,– per aanvraag.

Artikel 2.2.5 Subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 1.1.5 vierde lid zijn kosten van vrijwilligers subsidiabel tot een maximum tarief van € 15,– per uur.

Artikel 2.2.6 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 2.2.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1. De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Leefbare kleine kernen.

 • 2. In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan bevat onder andere de volgende onderdelen:

  • a.

   een beschrijving van de opgave: de aanleiding en probleemstelling;

  • b.

   een beknopte beschrijving van de locatie en de situatie;

  • c.

   een beschrijving van de bijdrage van de fysieke maatregelen aan de ruimtelijke kwaliteit, sociale kwaliteit en leefbaarheid;

  • d.

   een beschrijving van alle voorgestelde maatregelen, ook die waarvoor geen subsidie wordt aangevraagd;

  • e.

   een beschrijving van het resultaat;

  • f.

   een beschrijving van het draagvlak en participatie door derden;

  • g.

   een begroting van de kosten en financiering van de afzonderlijke maatregelen met daarbij het dekkingsvoorstel per maatregel;

  • h.

   de verwachte planning van de uitvoering.

Artikel 2.2.8 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien:

 • a.

  de te verlenen subsidie lager is dan € 25.000;

 • b.

  aan de aanvrager al drie subsidies zijn verstrekt op basis van deze subsidieparagraaf .

Artikel 2.2.9 Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 1.4.1, 1.4.5 en 1.4.6 is de subsidieontvanger verplicht binnen twaalf maanden na datum van de subsidieverlening te starten met de uitvoering van de activiteit en deze binnen drie jaar na datum van subsidieverlening te hebben uitgevoerd.

Artikel 2.2.10 Bevoorschotting

In afwijking van artikel 1.3.2 verstrekken Gedeputeerde Staten geen voorschot. Het eerste voorschot wordt verstrekt na de start van de subsidiabele activiteit.

Paragraaf 2.3 Verbeteren van de haveninfrastructuur en -faciliteiten

Artikel 2.3.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • bedrijf: een privaatrechtelijke rechtspersoon, een vennootschap, een maatschap of een eenmanszaak;

 • kade: een verharde oever waarlangs schepen kunnen afmeren en aanleggen voor het laden en lossen van goederen.

Artikel 2.3.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor:

 • a.

  het oplossen van knelpunten op het gebied van ondiepten bij bruggen en sluizen;

 • b.

  het aanleggen, uitbreiden of verbeteren van een kade;

  toelichting: Voor het afwikkelen van vervoersstromen via water is het op orde hebben van voldoende kades van groot belang. Gedeputeerde Staten stellen daarom subsidie beschikbaar voor het aanleggen, uitbreiden of verbeteren van een kade.

 • c.

  het verbeteren van de wacht- of ligplaatsfaciliteit ten behoeve van de binnenvaart.

Artikel 2.3.3 Criteria

 • 1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2.3.2 voldoet aan de volgende criteria:

  • a.

   de aanvrager is:

   • i.

    een Overijsselse gemeente; of

   • ii.

    een bedrijf met kadefaciliteiten bestemd voor goederenvervoer indien de subsidieaanvraag wordt ingediend voor subsidie als bedoeld in artikel 2.3.2 sub b en sub c;

  • b.

   de activiteit vindt plaats in Overijssel;

  • c.

   de activiteit past binnen de beleidsdoelstellingen zoals omschreven in de Omgevingsvisie.

 • 2. In aanvulling op het eerste lid voldoet een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2.3.2 sub a aan het criterium dat de activiteit is gericht op het verbeteren van de haveninfrastructuur ter bevordering van het gebruik van een rivier of een kanaal voor goederenvervoer, met uitsluiting van de opwaardering van het Twentekanaal of de zijtak daarvan.

  Toelichting: Opwaardering van het Twentekanaal of de zijtak daarvan is uitgesloten omdat hiervoor reeds subsidie is verstrekt door het Rijk.

 • 3. In aanvulling op het eerste lid voldoet een aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.2 sub b aan het criterium dat de activiteit uitsluitend is bedoeld voor openbare voorzieningen.

 • 4. In aanvulling op het eerste lid voldoet een aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.2 sub c aan de volgende criteria:

  • a.

   de activiteit is uitsluitend bedoeld voor openbare voorzieningen;

  • b.

   de activiteit betreft een maatregel die gerealiseerd wordt in of nabij een binnenhaven ten behoeve van wachtende of tijdelijk afgemeerde binnenvaartschepen.

 • 5. Indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het  VWEU, dan moet de subsidie voldoen aan artikel 2 van de de-minimisverordening.

Artikel 2.3.4 Grondslag subsidie

 • 1. De subsidie als bedoeld in artikel 2.3.2 sub a bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 250.000,– per aanvraag.

 • 2. De subsidie als bedoeld in artikel 2.3.2 sub b bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 150.000,– per aanvraag.

 • 3. De subsidie als bedoeld in artikel 2.3.2 sub c bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000,– per aanvraag.

Artikel 2.3.5 Subsidiabele kosten

Uitsluitend kosten van derden zoals bedoeld in artikel 1.1.5 derde lid zijn subsidiabel.

Artikel 2.3.6 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 2.3.7 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien de te verstrekken subsidie lager is dan € 25.000,–.

Artikel 2.3.8 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1. De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Goederenvervoer over water, Verbeteren van de haveninfrastructuur en -faciliteiten.

 • 2. In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager een offerte waaruit de subsidiabele kosten blijken.

Artikel 2.3.9 Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 1.4.1, artikel 1.4.5 en 1.4.6 is de subsidieontvanger verplicht de activiteit uiterlijk op 31 december 2018 te hebben uitgevoerd.

Paragraaf 2.4 Investeringsimpuls verduurzaming goederenvervoer over water

Artikel 2.4.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • afmeerlocatie: een kade waarlangs binnenvaartschepen voor langere duur kunnen afmeren;

 • LNG: vloeibaar aardgas, bestemd als brandstof voor binnenvaartschepen;

 • LNG vulpunt: een installatie op een bunkerstation of kade waarmee LNG wordt afgeleverd in de brandstoftanks van vaartuigen;

 • walstroomfaciliteit: een stroomaansluiting aan de wal die binnenvaartschepen voorziet van stroom aan boord en die stroomlevering door generatoren of aggregaten van het schip vervangt zolang het schip afgemeerd ligt.

Artikel 2.4.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor:

 • a.

  de aanschaf en aanleg van een walstroomfaciliteit;

 • b.

  de aanschaf en aanleg van een LNG vulpunt.

Artikel 2.4.3 Criteria

 • 1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2.4.2 voldoet aan de volgende criteria:

  • a.

   de aanvrager is:

   • i.

    een Overijsselse gemeente; of

   • ii.

    een bedrijf met een afmeerlocatie bestemd voor goederenvervoer.

  • b.

   de activiteit past binnen de beleidsdoelstellingen zoals omschreven in de Omgevingsvisie;

  • c.

   de activiteit is bestemd voor de scheepvaart in Overijssel;

  • d.

   indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het  VWEU, dan moet de subsidie voldoen aan artikel 2 van de de-minimisverordening.

 • 2. In aanvulling op het eerste lid voldoet een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2.4.2 sub a aan de volgende criteria:

  • a.

   de walstroomfaciliteit voldoet aan de richtlijn Walstroom Binnenvaart 2009;

   toelichting: De Richtlijn walstroom binnenvaart 2009 is te vinden op www.walstroom.nl.

  • b.

   de walstroomfaciliteit wordt gerealiseerd op een afmeerlocatie;

  • c.

   er worden maximaal drie walstroomfaciliteiten per gemeente gesubsidieerd.

 • 3. In aanvulling op het eerste lid voldoet een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2.4.2 sub b aan de volgende criteria:

  • a.

   het LNG vulpunt wordt gerealiseerd op een kade of in de nabijheid van een kade;

  • b.

   het LNG vulpunt is openbaar toegankelijk voor binnenvaartschepen;

  • c.

   het LNG vulpunt stoot geen onverbrand methaan uit;

  • d.

   er wordt maximaal één LNG vulpunt in de provincie Overijssel gesubsidieerd.

Artikel 2.4.4 Grondslag subsidie

 • 1. De subsidie als bedoeld in artikel 2.4.2 sub a bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000,–.

 • 2. De subsidie als bedoeld in artikel 2.4.2 sub b bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 450.000,–.

Artikel 2.4.5 Subsidiabele kosten

Uitsluitend kosten van derden zoals bedoeld in artikel 1.1.5 derde lid zijn subsidiabel.

Artikel 2.4.6 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 2.4.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1. De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Investeringsimpuls verduurzaming goederenvervoer over water.

 • 2. In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager een offerte waaruit de subsidiabele kosten blijken.

Artikel 2.4.8 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien voor de activiteit al subsidie is verstrekt op basis van paragraaf 8.1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies 2011 dan wel paragraaf 3.1 van dit Uitvoeringsbesluit.

Artikel 2.4.9 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1. In aanvulling op de artikelen 1.4.1, 1.4.5 en 1.4.6 is de subsidieontvanger verplicht de activiteit uiterlijk op 31 december 2018 te hebben uitgevoerd.

 • 2. Overeenkomstig artikel 1.4.4 is de subsidieontvanger verplicht de walstroomfaciliteit of het LNG vulpunt in stand te houden op de bij de aanvraag vermelde locatie, voor een periode van vijf jaar.

 • 3. In aanvulling op artikel 1.4.4 is de subsidieontvanger verplicht de walstroomfaciliteit of het LNG vulpunt gedurende vijf jaar na realisatie in eigendom te behouden.

Paragraaf 2.5 Waterveiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta

Artikel 2.5.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • klimaatbestendigheid: het zodanig inrichten van een gebied dat de effecten van klimaatverandering opgevangen kunnen worden;

 • waterveiligheid: het beperken van de kansen op en effecten van overstromingen;

 • IJssel-Vechtdelta: het gebied welke ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeenten Zwolle, Zwartewaterland en Kampen.

Artikel 2.5.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor activiteiten die bijdragen aan waterveiligheid dan wel klimaatbestendigheid van de IJssel-Vechtdelta.

Toelichting: Uit de definitie van klimaatbestendigheid en waterveiligheid en de criteria onder artikel 2.5.3 sub c en sub d valt af te leiden dat niet alle activiteiten die bijdragen aan klimaatbestendigheid en waterveiligheid in aanmerking komen voor de subsidie. Bij klimaatbestendigheid gaat het uitsluitend om maatregelen ter voorkoming van wateroverlast, droogte of hittestress. Energiemaatregelen vallen hier dus niet onder. Bij waterveiligheid moet het gaan om het treffen van maatregelen die zich richten op preventie, waterrobuuste inrichting of crisisbeheersing.

Artikel 2.5.3 Criteria

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2.5.2 voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  er is sprake van samenwerking met ten minste één andere partij;

  toelichting: een aanvraag voor subsidie kan door iedereen worden ingediend. Wel moet de aanvrager aantonen dat sprake is van samenwerking. Er is sprake van samenwerking als ten minste één andere partij betrokken is bij de activiteit. Bij samenwerking valt te denken aan samenwerking met burgers, (overheids-)organisaties, ondernemingen en onderwijs etc. De vorm is vrij. Het kan een samenwerking zijn waarbij partijen afspraken met elkaar maken over de uitvoering van de activiteiten. Ook is sprake van samenwerking als er meerdere partijen financieel bijdragen aan de kosten. De aanvrager van de subsidie hoeft niet een samenwerkingsverband te zijn. Eén van de partijen kan als aanvrager de subsidie aanvragen.

 • b.

  de activiteit is innovatief in de IJssel-Vechtdelta; toelichting: De aanvrager moet aantonen waarom de activiteit innovatief is. Bij innovatie is vaak sprake van een nieuw(e) product, techniek of proces welke toegepast wordt. Ook een reeds eerder uitgevoerde activiteit welke wel nieuw is in de IJssel-Vechtdelta wordt aangemerkt als innovatief.

 • c.

  activiteiten die bijdragen aan waterveiligheid zijn gebaseerd op het principe van meerlaagsveiligheid, dit betekent dat de activiteiten zich richten op preventie, waterrobuuste inrichting of crisisbeheersing;

  toelichting: In het rapport ‘Leven met water’ staat dat waterveiligheid gebaseerd is op het principe van meerlaagsveiligheid:

  • 1.

   Preventie; het betreft de preventie van primaire en regionale keringen. De veiligheid wordt bepaald door overstromingskansen gebaseerd op de risicobenadering. Ook het concept van overstroombare dijken past binnen deze laag.

  • 2.

   Duurzame ruimtelijke inrichting; dit is een ruimtelijke inrichting door bij voorbeeld compartimentering waarbij bestaande hoogten in het landschap worden opgehoogd of verbonden door nieuwe dijken/wallen aan te leggen. Ook het bouwen op terpen of aanleg van waterrobuuste bouwwerken/infrastructuur valt onder deze laag. Ook bij deze tweede laag voor de waterveiligheid wordt de inrichting gebaseerd op overstromingsrisico’s.

  • 3.

   Crisisbeheersing; crisisbeheersing bestaat uit een flexibele evacuatiestrategie; effectieve risico- en crisiscommunicatie en het voorkomen van grootschalige keteneffecten bij uitval van vitale en kwetsbare infrastructuur.

 • d.

  activiteiten die bijdragen aan klimaatbestendigheid betreffen uitsluitend maatregelen ter voorkoming of beperking van wateroverlast, droogte of hittestress;

 • e.

  de activiteiten dragen bij aan de ambities en kaders zoals verwoord in het rapport ‘Leven met water, Strategie waterveiligheid en klimaatbestendigheid in de IJssel-Vechtdelta’;

  toelichting: In het rapport ‘Leven met water’ staat wat nodig is om een robuuste, waterveilige en klimaatbestendige IJssel-Vechtdelta te krijgen. Dit is verwoord aan de hand van een panorama, een realisatiestrategie en een uitvoeringsprogramma. Bij de realisatie van de opgave en hoofdambitie dienen de acht leidende principes als handvatten. Het gaat om de volgende principes:

  • waterveiligheid en klimaatbestendigheid als basis

  • waardevolle omgeving

  • toekomstvast investeringsperspectief

  • innovatie als motor en uithangbord

  • leefbaar en betrokken vanuit het gebied

  • bestuurlijk robuust

  • volhoudbaarheid door veerkracht

  • gebiedsontwikkeling als instrument

 • f.

  de aanvraag is vooraf afgestemd met een provinciale beleidsmedewerker of de programmaleider van het programma IJssel-Vechtdelta;

 • g.

  indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan voldoet de subsidie aan de de-minimisverordening of de de-minimisverordening landbouw.

Artikel 2.5.4 Grondslag subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten.

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten indien de activiteit nieuw is in Nederland.

Artikel 2.5.5 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 2.5.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1. De aanvraag maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Waterveiligheid en Klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta.

 • 2. In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager een plan van aanpak waarin in ieder geval is opgenomen:

  • a.

   een beschrijving van hoe de activiteiten bijdragen aan de ambities en kaders zoals verwoord in het rapport ‘Leven met water, Strategie waterveiligheid en klimaatbestendigheid in de IJssel-Vechtdelta’, uitgewerkt aan de hand van de acht leidende principes als genoemd in dit rapport;

  • b.

   een planning, een risicoparagraaf, een resultaatsbeschrijving, een begroting en een financieel plan.

Artikel 2.5.7 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien:

 • a.

  de te verstrekken subsidie lager is dan € 25.000;

 • b.

  de aanvraag betrekking heeft op activiteiten die wettelijk verplicht zijn;

 • c.

  de aanvraag betrekking heeft op waterveiligheid of klimaatbestendigheid welke tot de reguliere taak van de aanvrager of van de deelnemende partijen behoort;

 • d.

  de aanvraag betrekking heeft op reguliere taken van bijvoorbeeld een waterschap of een gemeente.

Paragraaf 2.6 Ruimtelijke kwaliteit groene omgeving

Algemene toelichting

De provincie zet in op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied. Ruimtelijke ontwikkelingen zoals nieuwe functies en voorzieningen moeten daar aan bijdragen. Om dit samen met gemeenten te stimuleren is de werkwijze Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving ontwikkeld. Deze is inmiddels breed in gebruik. Belangrijke drager is deelname vanuit de samenleving.

Gedeputeerde Staten willen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de investeringen in ruimtelijke kwaliteit versterken met inbreng van ideeën van omwonenden en daarmee belangen bij elkaar brengen. Daarnaast streven Gedeputeerde Staten ernaar om afzonderlijke investeringen in ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe functies en voorzieningen te bundelen. Met deze subsidieregeling worden beide aspecten gestimuleerd. Met als resultaat voor een groter gebied een groter effect op de ruimtelijke kwaliteit, die beter aansluit bij wensen uit de samenleving.

Artikel 2.6.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • landelijk gebied: het grondgebied buiten het bestaande bebouwde gebied van steden en dorpen;

 • ruimtelijke kwaliteit: het resultaat van menselijk handelen en natuurlijke processen dat de ruimte geschikt maakt en houdt voor wat voor mens, plant en dier belangrijk is.

Artikel 2.6.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor:

 • a.

  participatie van een georganiseerde groep Overijsselse inwoners of omwonenden aan ruimtelijke ontwikkelingen met als doel verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied;

 • b.

  gebiedsgerichte bundeling van investeringen met als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied van Overijssel.

Artikel 2.6.3 Criteria

 • 1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2.6.2 sub a voldoet aan de volgende criteria:

  • a.

   de aanvrager is een rechtspersoon in de vorm van een stichting, vereniging of coöperatie van inwoners of omwonenden in Overijssel;

   toelichting: particulieren kunnen geen aanvraag indienen.

  • b.

   de participatie is gericht op versterking van draagvlak en betrokkenheid bij concrete ruimtelijke initiatieven of concrete lokale ruimtelijke ontwikkelingen.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2.6.2 sub b voldoet aan de volgende criteria:

  • a.

   de aanvrager is een Overijsselse gemeente;

  • b.

   de aanvraag heeft betrekking op een concreet ruimtelijk plan, een procesaanpak of manier van werken die leidt tot verbinden van belangen;

  • c.

   de bundeling van investeringen in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit levert aantoonbare meerwaarde op voor ruimtelijke kwaliteit ten opzichte van de individuele initiatieven of plannen.

 • 3. De aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2.6.2 is vooraf afgestemd met de provinciale beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling.

Artikel 2.6.4 Grondslag subsidie

 • 1. De subsidie als bedoeld in artikel 2.6.2 sub a bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,– per aanvrager.

 • 2. De subsidie als bedoeld in artikel 2.6.2 sub b bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,– per aanvrager.

Artikel 2.6.5 Subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 1.1.5 vierde lid zijn kosten van vrijwilligers subsidiabel tot een maximum tarief van € 15,– per uur.

Artikel 2.6.6 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 2.6.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Ruimtelijke kwaliteit groene omgeving.

Artikel 2.6.8 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien:

 • a.

  de aanvraag betrekking heeft op reguliere activiteiten of de bedrijfsvoering van de aanvrager;

 • b.

  de aanvraag betrekking heeft op ruimtelijke projecten van overheden;

  toelichting: een aanvraag wordt geweigerd indien de aanvraag betrekking heeft op bijvoorbeeld aanpassing van wegen of uitbreiding van bedrijventerreinen;

 • c.

  de te verstrekken subsidie als bedoeld in artikel 2.6.2 sub a lager is dan € 2.500,–;

 • d.

  de te verstrekken subsidie als bedoeld in artikel 2.6.2 sub b lager is dan € 5.000,–.

Paragraaf 2.7 Huisvesting statushouders

Algemene toelichting

De huisvestingstaakstelling legt een grote druk op de sociale huurwoningmarkt. Mede vanwege de schommelingen in de huisvestingstaakstelling en de toekomstige regionale woningbehoefte is het voor gemeenten lastig om hier steeds opnieuw op in te spelen.

Gedeputeerde Staten willen gemeenten ondersteunen met het realiseren van tijdelijke en flexibele woonvormen voor statushouders. Dit met als doel om bij te dragen aan passende woonvormen voor statushouders.

Artikel 2.7.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • huurprijs: huurprijs als bedoeld in artikel 237, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

 • nieuwbouw: het bouwen van een nieuwe woonvoorziening;

 • onzelfstandige woonvoorziening: een woning waar de voordeur, keuken, badkamer of het toilet gedeeld wordt met andere bewoners.

  toelichting: voorbeelden zijn kamers in studentenhuizen en hospitakamers (kamer in huis van hoofdbewoner).

 • statushouder: vreemdeling van 18 jaar of ouder die in Nederland een ‘verblijfsvergunning asiel’ voor bepaalde tijd heeft aangevraagd en als gevolg daarvan een verblijfsvergunning heeft ontvangen als bedoeld in artikel 8, onder a, b, c of d, van de Vreemdelingenwet 2000;

 • transformatie: functieverandering van bestaand vastgoed naar de functie wonen, waarbij de functieverandering niet langer wordt toegepast dan 10 jaar;

 • tijdelijke woonvoorziening: gebouw dat maximaal 10 jaar geschikt is voor huisvesting;

 • verbouw: bestaand vastgoed met de functie wonen dat wordt verbouwd om minimaal 2 nieuwe zelfstandige woningen te creëren;

 • zelfstandige woonvoorziening: een woning met eigen toegang, eigen keuken, eigen badkamer en toilet;

  toelichting: voorbeelden zijn eengezinswoningen (vrijstaande woningen, hoekwoningen, tussenwoningen), appartementen, portiekwoningen, maisonnettes, galerijflats, containerwoningen en onvrije woningen. Bij een onvrije woning komen de huurwoningen uit op een gemeenschappelijke hal, maar is er wel sprake van de eigen voorzieningen zoals eerder genoemd.

Artikel 2.7.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor het realiseren van een tijdelijke woonvoorziening, via nieuwbouw, transformatie of verbouw, voor statushouders met een maximale huurprijs van €586,86 per maand.

Toelichting: de woning is gerealiseerd indien deze gebruiksklaar is om in te wonen en de sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden.

Artikel 2.7.3 Criteria

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2.7.2 voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvrager is een Overijsselse gemeente;

 • b.

  de aanvrager heeft concrete afspraken gemaakt met een woningcorporatie over huisvesting statushouders over een periode van minimaal 1 jaar, vastgelegd in een intentieverklaring;

 • c.

  de aanvraag heeft betrekking op uitbreiding van tijdelijke woningvoorraad;

  toelichting: subsidieaanvragen die kunnen leiden tot uitbreiding van de permanente woningvoorraad komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • d.

  de aanvraag past binnen de kaders van het Statenvoorstel (PS/2016/1008) en de huisvestingstaakstelling van de aanvrager;

 • e.

  de aanvraag is, voordat deze wordt ingediend, afgestemd met de provinciale beleidsmedewerker van Ruimte en bereikbaarheid.

Artikel 2.7.4 Grondslag subsidie

De subsidie bedraagt een forfaitair vastgesteld tarief per gerealiseerde woning met een maximum van € 100.000,– per aanvraag. De tarieven zijn als volgt onderverdeeld:

 • a.

  transformatie: € 10.000,– per gerealiseerde zelfstandige woonvoorziening of € 2.500,– per gerealiseerde onzelfstandige woonvoorziening;

 • b.

  nieuwbouw: € 10.000,– per gerealiseerde zelfstandige woonvoorziening of € 2.500,– per gerealiseerde onzelfstandige woonvoorziening;

 • c.

  verbouw: € 2.500,– per gerealiseerde zelfstandige woonvoorziening.

Toelichting: de subsidie wordt als volgt berekend: aantal gerealiseerde woningen x prijs.

In de woonvoorziening mogen ook andere doelgroepen worden gehuisvest, zodat er een mix van bewoners ontstaat. De aanvrager ontvangt alleen subsidie voor de gerealiseerde woonvoorzieningen voor statushouders.

Artikel 2.7.5 Subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 1.1.5 betreft de subsidie een forfaitair bedrag.

Artikel 2.7.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1. De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Huisvesting statushouders.

 • 2. In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager een intentieverklaring als bedoeld in artikel 2.7.3 sub b.

 • 3. In afwijking van artikel 1.2.1 tweede lid, onder c en d, hoeft de aanvrager geen begroting of dekkingsplan in te dienen.

Artikel 2.7.7 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 2.7.8 Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 1.4.1 en 1.4.6 is de subsdieontvanger verplicht:

 • a.

  de activiteiten als bedoeld in artikel 2.7.2 uiterlijk 12 maanden na de datum van verlening van subsidie te hebben uitgevoerd;

 • b.

  de woningen voor ten minste 1 jaar beschikbaar te stellen aan statushouders.

Artikel 2.7.9 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien aan de aanvrager tweemaal subsidie is verstrekt op grond van deze subsidieparagraaf.

Hoofdstuk 3 Milieu en Energie

Paragraaf 3.1 Duurzame energieopwekking en energiebesparing

Toelichting: De ambitie van het programma Nieuwe Energie Overijssel is het aandeel nieuwe energie te vergroten naar 20% in 2023

Artikel 3.1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • biomassa: de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen, de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval, conform Richtlijn2009/28/EG;

 • bodemenergie: energieopwekking door benutting van warmte die in de bodem is opgeslagen. Tot een diepte van 500 meter wordt gesproken over warmte- en koudeopslag; op grotere dieptes, vanaf 500 meter, is sprake van geothermie;

 • energiebesparing: technische, logistieke of organisatorische voorzieningen die leiden tot verminderd verbruik van energie, zoals gedefinieerd in het protocol Monitoring energiebesparing 2001;

  toelichting: Het protocol Monitoring energiebesparing 2001 is de vinden op de website http://www.ecn.nl/ (publicatienummer: ECN-C-01-129).

 • engineerings-en voorbereidingskosten: de kosten voor het installeren van het kapitaalgoed en de kosten die gemaakt worden voor een detailontwerp of voor het testen;

  toelichting: Veelal zijn dit loonkosten.

 • energieopwekking: duurzame energie opwekkingsvoorzieningen die het geheel of gedeeltelijk gebruikmaken van energie uit hernieuwbare energiebronnen mogelijk maken, zoals gedefinieerd in het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie;

  toelichting: Het protocol monitoring Hernieuwbare Energie 2010 is te vinden op de website http://www.agentschapnl.nl/ (publicatienummer: 2DENB1013).

 • energielijst: lijst met de investeringen in bedrijfsmiddelen of in onderdelen daarvan, als bedoeld in de brochure Energie en bedrijven, energielijst, van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO);

  toelichting: De energielijst is een overzicht van RVO van energie-investeringen die voor de fiscale EnergieInvesteringsaftrek regeling (EIA) in aanmerking komen. Deze lijst wordt elk jaar opnieuw opgesteld. De energielijst is te vinden op de website http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/aftrekbare-investeringen-eia.

 • energieneutrale woning: een woning met een EPC-waarde van 0,0, met benutting van 1.500 kWh duurzame energie die is opgewekt binnen een straal van 500 meter van het perceel;

 • EPC: Energieprestatiecoëfficiënt, coëfficiënt die de energieprestatie van een nieuwbouw woning of utiliteitsgebouw aangeeft. Deze coëfficiënt wordt berekend op basis van de gebouweigenschappen, de gebouwgebonden installaties en een gestandaardiseerd bewoners/gebruikersgedrag;

 • gebouwgebonden energiebesparing: maatregelen in of van de schil van een gebouw die leiden tot vermindering van energieverlies in dat gebouw;

 • investering: de aanschaf van duurzaam kapitaalgoed, zijnde een machine, installatie of een gebouw, die op de balans worden opgevoerd als vaste activa. Investeringen in gronden of voertuigen op de openbare weg vallen niet onder deze definitie. Een kenmerk van een investering is dat het nut zich over meerdere jaren voor doet;

 • netto-investering: de kosten van een investering en overige subsidiabele kosten minus de opbrengsten;

  toelichting: In art 3.1.5. staat wat onder subsidiabele kosten verstaan wordt.

 • opbrengsten: het vermeden primaire energiegebruik en de vergoeding voor de opgewekte energie over een periode van vijf jaar uitgedrukt in euro's. De berekening van de opbrengsten is gebaseerd op het protocol Monitoring energiebesparing 2001 en het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie;

 • particuliere woningeigenaar: een particulier die voor 100% het eigendomsrecht heeft van het vastgoed met de bestemming wonen;

 • utiliteitsgebouw: een gebouw niet zijnde een woning, zoals kantoren, scholen, fabrieken, ziekenhuizen, sportgebouwen, wijkcentra etc.

 • vermeden primaire energie: de theoretische energie-inhoud bepaald op basis van een referentietechnologie, als bedoeld in het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie;

  toelichting: De hoeveelheid vermeden primaire energie is de theoretische energie-inhoud van de conventionele energiedrager die men nu niet heeft hoeven gebruiken. De theoretische energie-inhoud wordt bepaald op basis van een referentietechnologie. De referentietechnologie is de conventionele methode waarmee dat energieproduct anders zou zijn opgewekt. Voor iedere referentietechnologie is het rendement bekend waarmee de primaire energiedrager wordt omgezet in een secondaire energiedrager, oftewel de energieproducten elektriciteit, warmte en (verschillende soorten) brandstof. De referentietechnologieën en rendementen staan beschreven in het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie.

 • zonne-energie: elektriciteit- of warmteopwekking door middel van Photo-voltaïsche panelen, PVT-panelen, zonneboilers of zonnecollectoren.

Artikel 3.1.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor:

 • a.

  investeringen gericht op gebouwgebonden energiebesparing;

 • b.

  investeringen gericht op energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen, te weten bio-energie, bodemenergie of waterenergie;

 • c.

  investeringen gericht op energiebesparing door de distributie van restwarmte naar de eindgebruiker;

 • d.

  investeringen gericht op de optimalisatie van bedrijfsprocessen waarbij energiebesparing optreedt;

 • e.

  investeringen in zonne-energie in combinatie met ten minste één van de investeringen genoemd onder het eerste, tweede, derde of vierde lid.

Artikel 3.1.3 Criteria

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 3.1.2 voldoet aan de volgende criteria:

  • a.

   de investering en de energie-effecten dienen in hoofdzaak, voor meer dan 50% van de subsidie, binnen de grenzen van de provincie Overijssel plaats te vinden;

  • b.

   de netto-investering voor de eerste periode van vijf jaar na subsidieverlening moet groter zijn dan nul;

  • c.

   voor de investering is geen lening of garantstelling verstrekt vanuit het Energiefonds Overijssel;

  • d.

   als er sprake is van een investering in biomassa, dan moet de biomassa voldoen aan de duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van energiedoeleinden, zoals bedoeld in NTA 8080-1: 2015.nl en NTA 8080-2: 2015.nl;

  • e.

   als de subsidie een steunmaatregel is dan moet de subsidie voldoen aan artikel 38 dan wel artikel 41 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening, de de-minimisverordening of de de-minimisverordening landbouw;

  • f.

   de investering heeft betrekking op één adres, tenzij er sprake is van investeringen op meerdere adressen die technisch met elkaar samenhangen.

   toelichting: Voorbeelden van een subsidiabele aanvraag voor meerdere adressen zijn projecten waarin energie wordt gedistribueerd of waarin meerdere energieneutrale woningen worden gerealiseerd als beschreven onder lid 2 sub a.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid voldoet een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 3.1.2 sub a aan de volgende criteria:

  • a.

   de energiebesparende voorzieningen in de woningbouw moeten leiden tot ten minste tien energieneutrale woningen die zijn gerealiseerd door renovatie of door nieuwbouw ter vervanging van bestaande bebouwing;

  • b.

   de energiebesparende voorzieningen voor nieuwbouw van utiliteitsgebouwen bereiken tenminste een 25% lagere EPC dan wettelijk voorgeschreven op moment van aanvraag;

  • c.

   de energiebesparende voorzieningen voor bestaande utiliteitsgebouwen bereiken tenminste een energieprestatie van label A++ of voldoen aan minimaal 4 labelstappen of voldoen aan minimaal de eisen uit het bouwbesluit zoals die gelden voor nieuwbouw.

   toelichting: Indien een utiliteitsgebouw een andere bestemming krijgt, dat wil zeggen omgevormd wordt voor een andere gebruiksfunctie, dan moet de aanvraag voldoen aan de criteria voor de uiteindelijke bestemming. Een voorbeeld: als een leegstaand kantoor wordt omgevormd tot woningen, dan moet worden voldaan aan de eisen voor nieuwbouw van woningen zoals opgenomen in deze regeling, bijvoorbeeld het feit dat deze energieneutraal moeten zijn.

 • 3.

  In aanvulling op het eerste lid voldoet een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 3.1.2 sub d aan het criterium dat de investering een technische voorziening betreft ten behoeve van energiebesparing bij processen als bedoeld in de Energielijst onder categorie B.

 • 4.

  In aanvulling op het eerste lid voldoet een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 3.1.2 sub e aan de volgende criteria:

  • a.

   voor de investering in zonne-energie is geen subsidie verstrekt door een ander bestuursorgaan;

  • b.

   het dak waarop de zonne-energie wordt opgewekt bevat geen asbest.

Artikel 3.1.4 Grondslag subsidie

Toelichting: Bij de berekening van de subsidie worden de Europese verordeningen als genoemd onder artikel 3.1.3 eerste lid onder sub e in acht genomen. Dit kan onder andere betekenen dat de maximale subsidie minder bedraagt dan de genoemde 50%.

 • 1.

  De subsidie als bedoeld in artikel 3.1.2 sub a, sub b, sub c en sub d, bedraagt maximaal 50% van de netto-investering met een maximum van € 200.000,– per aanvraag.

 • 2.

  De subsidie voor een project dat uit een combinatie van subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 3.1.2. bedraagt maximaal 50% van de netto-investering, met een maximale subsidie van € 200.000,– per aanvraag.

 • 3.

  In aanvulling op het eerste en tweede lid bedraagt de subsidie voor zonne-energie maximaal € 100.000,– per aanvraag, waarbij voor de berekening de volgende forfaitair vasgesteld tarieven gehanteerd worden:

  • a.

   voor het onderdeel elektriciteitopwekking maximaal € 0,20 per Wattpiek geïnstalleerd vermogen;

  • b.

   voor het onderdeel warmteopwekking een forfaitair vastgesteld bedrag van maximaal € 150,– per GJ;

  • c.

   de maximale subsidie voor zonne-energie als bedoel onder a en b bedraagt gezamenlijk 30% van de investering voor zonne-energie met een maximum van € 100.000 per aanvraag.

 • 4.

  De subsidie voor advies- en loonkosten voor het installeren en de engingeerings- en voorbereidingskosten bedraagt maximaal 10% van de subsidiabele kosten van de aanschaf van een duurzaam kapitaalgoed.

 • 5.

  De subsidie voor onderhoudskosten in de eerste 5 jaar van een duurzaam kapitaalgoed bedraagt maximaal 10% van de subsidiabele kosten van de aanschaf van een duurzaam kapitaalgoed.

 • 6.

  Indien de opbrengsten van de investering niet door de aanvrager zijn onderbouwd, hanteren Gedeputeerde Staten de volgende opbrengsten:

  • a.

   aardgas € 0.60 per m3;

  • b.

   elektriciteit € 0.23 per kWh;

  • c.

   houtchips € 40,–per ton;

  • d.

   biomassa gedroogd € 80,- per ton;

  • e.

   houtpellets 170,– per ton;

  • f.

   groen gas (geen SDE+): € 0.30 per m3

  • g.

   groen gas (SDE+): € 0.62 per m3.

Artikel 3.1.5 Subsidiabele kosten

Uitsluitend de volgende kosten van derden, conform artikel 1.1.5 derde lid zijn subsidiabel:

 • a.

  de kosten van de aanschaf van een duurzaam kapitaalgoed als bedoeld in artikel 3.1.1 sub j;

 • b.

  de kosten voor het installeren van het duurzaam kapitaalgoed en eventuele engineerings- en voorbereidingskosten;

 • c.

  de onderhoudskosten van het duurzaam kapitaalgoed in de eerste 5 jaar;

 • d.

  de kosten van het eigen energieverbruik van een duurzaam kapitaalgoed in de eerste 5 jaar;

 • e.

  de kosten van de feedstock biomassa voor een duurzaam kapitaalgoed in de eerste 5 jaar.

Artikel 3.1.6 Indieningstermijn aanvraag tot subsidieverlening

Toelichting: Het in de beoordeling van de aanvraag meenemen van informatie die dateert van na de sluiting van de aanvraagtermijn verdraagt zich niet met de gelijktijdige onderlinge beoordeling en rangschikking van de ingediende aanvragen die in het tendersysteem centraal staat. Uit de aard van het tendersysteem vloeit derhalve voort dat vóór de sluiting van de aanvraagtermijn alle voor die beoordeling en rangschikking relevante gegevens moeten zijn overlegd en dat daarna geen rekening kan worden gehouden met informatie dat neerkomt op een wijziging of aanvulling van de aanvraag.

Bij onvolledigheid van de aanvraag na de sluitingsdatum is er alleen ruimte voor het herstel van kleinigheden zoals een handtekening, een bankrekeningnummer, kamer van koophandel gegevens e.d., het moet gaan om informatie die niet inhoudelijk betrekking heeft op de beoordelingscriteria zoals opgenomen in deze subsidieparagraaf. De volledigheid/juistheid van de aanvraag is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.2.2 geldt dat een aanvraag om subsidie kan worden ingediend:

  • a.

   vanaf 6 februari en ontvangen uiterlijk op 7 april 2017 voor 19.00 uur;

  • b.

   vanaf 17 juli en ontvangen uiterlijk op 15 september 2017 voor 19.00 uur.

 • 2.

  Een onvolledige aanvraag voor subsidie kan na sluitingsdatum alleen volledig worden gemaakt voor zover het geen inhoudelijke aanvulling of wijziging van de aanvraag betreft.

Artikel 3.1.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1. De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Duurzame Energieopwekking en energiebesparing.

 • 2. In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid en en artikel 1.1.8 overlegt de aanvrager bij de aanvraag om subsidie:

  • a.

   een beschrijving van de investering gericht op energiebesparing en energieopwekking;

  • b.

   een samenvatting van kosten en opbrengsten en welke partijen in welke mate bijdragen aan de financiering;

  • c.

   onderbouwing van de investeringskosten opgesteld door een onafhankelijke derde waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen investeringen en loonkosten.

  • d.

   de berekening van hetvermeden primaire energiegebruik uitgedrukt in Gigajoule waarbij onderscheid gemaakt wordt in de verschillende energiedragers (elektriciteit, gas en warmte);

  • e.

   berekening van het vermeden primaire energiegebruik in GigaJoule per euro aangevraagde subsidie;

  • f.

   een beschrijving van de praktische navolging en slaagkans van de investering zoals bedoel in artikel 3.1.9 eerste lid;

  • g.

   indien aanwezig een kopie van de noodzakelijke vergunningen;

  • h.

   indien sprake is van biomassa, een bewijsstuk waaruit de inkoop van biomassa blijkt, inclusief inkoopprijs per ton;

  • i.

   indien aanvrager een onderneming is een MKB-verklaring;

  • j.

   indien sprake is van onderhoudskosten, een onderbouwing van de onderhoudskosten opgesteld door een onafhankelijke derde voor de eerste 5 jaar van het duurzame kapitaalgoed;

  • k.

   indien in de berekening van het eigen energieverbruikt wordt meegenomen, een berekening, inclusief onderbouwing, van het eigen energieverbruik in kWh, Nm3 en/of Gigajoule van het duurzame kapitaalgoed in de eerste 5 jaar;

  • l.

   indien sprake is van opbrengsten een onderbouwing van de opbrengsten van de investering;

  • m.

   in geval van nieuwbouw of renovatie energieneutrale woningen: een onderbouwing van een EPC van 0,0 én benutting van 1.500 kWh duurzame energie die is opgewekt binnen een straal van 500 meter van het perceel.

  • n.

   in geval van nieuwbouw utiliteitsgebouw: een onderbouwing van de te bereiken EPC/GPR score.

  • o.

   in geval van bestaand utiliteitsgebouw: een onderbouwing van het huidige en nieuwe label, indien uw project gericht is op het voldoen aan het bouwbesluit voor nieuwbouw, kunt u ook volstaan met een onderbouwing van de oude en de nieuwe EPC-berekening.

Artikel 3.1.8 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 3.1.9 Volgorde van behandeling

Toelichting: De regeling is gebaseerd op een ‘tendersysteem’. Dat houdt in dat alle aanvragen vóór een bepaald tijdstip moeten worden ingediend en gelijktijdig worden beoordeeld in welke mate ze voldoen aan de criteria van de regeling. De hoogst gerangschikte aanvragen worden vervolgens toegewezen voor zover het subsidieplafond dat toelaat. Gedeputeerde Staten zullen bij de beoordeling onder meer gebruik maken van externe advisering.

De subsidieaanvragen worden gerangschikt onder meer op basis van de verwachte hoeveelheid vermeden primaire energie in Gigajoule per te subsidiëren euro.

De bijdrage aan de doelen wordt beoordeeld op de bijdrage aan de vermindering van GJ fossiele brandstoffen ten opzichte van een opgave over de in het voorgaande jaar opgewekte en/of verbruikte energie op basis van fossiele brandstoffen, herhaalpotentieel voor het project en de kans dat dit wordt benut. Bij economisch risico kan worden gedacht aan de robuustheid van het perspectief van een technologie ten opzichte van de te verwachten kostprijsontwikkeling; de mate waarin het project leidt tot kostenbesparing ten opzichte van referentie technologie en de mate waarin marktverwachtingen realistisch zijn.]

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.1.4 plaatsen Gedeputeerde Staten de subsidieaanvragen, die voldoen aan de in artikel 3.1.3 gestelde criteria, in een prioriteitsvolgorde. Gedeputeerde Staten verstrekken de subsidie in de volgorde van de vastgestelde prioriteit, voor zover het subsidieplafond dit toelaat. De prioriteitsvolgorde wordt bepaald op basis van de score die de investering haalt voor de volgende onderdelen:

  • a.

   hoeveelheid vermeden primaire energiegebruik in GigaJoule. De score wordt bepaald aan de hand van de Score tabel investeringen. Bij de berekening van de hoeveelheid vermeden primaire energie wordt uitgegaan van een technische levensduur van 15 jaar. De berekening is als volgt: toegekende rapportcijfer vermeden primaire energie*15 (30%) + toegekende rapportcijfer kosteneffectiviteit*15 (30%) + toegekende rapportcijfer de mate van slaagkans*10 (20%) + toegekende rapportcijfer praktische navolging *5 (10%) + toegekende cijfer de mate van combinatie subsidiabele activiteiten*5 (10%). De totale som wordt gedeeld door 50, zodat een cijfer tussen de 0 en 10 wordt verkregen.

[Toelichting: Scoretabel investeringen

Vermeden primaire energie

GJ

GJ

Rapportcijfer

van

tot

10

100.000

>400.000

8

40.000

100.000

6

20.000

40.000

4

10.000

20.000

2

1.000

10.000

0

0

1.000

Kosteneffectiviteit scores investeringen

Rapportcijfer Kosteneffectiviteit

GJ/€ van

GJ/€ tot

10

1,6

>4

8

0,8

1,6

6

0,4

0,8

4

0,2

0,4

2

0,1

0,2

0

0

0,1

Mate van slaagkans

Rapportcijfer slaagkans

Omschrijving

10

Aanvraag scoort goed op slaagkans

6

Aanvraag scoort voldoende op slaagkans

1

Aanvraag scoort matig op slaagkans

Praktische navolging

Rapportcijfer praktische navolging

Omschrijving

10

Aanvraag scoort goed op praktische navolging

6

Aanvraag scoort voldoende op praktische navolging

1

Aanvraag scoort matig op praktische navolging

Combinatie subsidiabele activiteiten

Rapportcijfer

Aantal activiteiten

10

5

8

4

6

3

4

2

0

1

 •  
  • b.

   hoeveelheid vermeden primaire energie in GigaJoule per te subsidiëren euro. De score wordt bepaald aan de hand van de Score tabel investeringen;

   toelichting: Hier geldt ook de toelichting die bij sub a staat.

  • c.

   de mate van slaagkans van het project, afhankelijk van de kwaliteit, kennis en expertise in de organisatie alsmede de technische, financiële en juridische haalbaarheid van de activiteit;

   toelichting: Bij slaagkans valt te denken aan de helderheid van de doelstellingen en de gekozen aanpak van het projectvoorstel, aan de kwaliteit van de aanvrager(s) en aan de kwaliteit van de organisatie, die zich uit in beschikbare kennis, middelen en expertise. De score op de mate van slaagkans kan mede op grond van expertise en ervaring worden gegeven.

  • d.

   praktische navolging van het project, afhankelijk van de openbaarheid van de toegepaste technologie, voorbeeldwerking en herhaalpotentieel van de activiteit;

   toelichting: Bij praktische navolging gaat het om de mate waarin de organisatie inzicht geeft in de manieren waarop het aan ontwikkeling van de technologie na afronding van het project werkt en aan anderen kan worden overgedragen waarbij ook niet-technologische aspecten een belangrijke rol spelen. Voorbeelden van praktische navolging zijn de mogelijkheden voor vergelijkbare organisaties om vergelijkbare projecten uit te voeren en het doorontwikkelen van techniek.

  • e.

   combinatie van subsidiabele activiteiten waarbij elk lid van artikel 3.1.2 geldt als afzonderlijke activiteit. De score wordt bepaald aan de hand van de Score tabel investeringen.

   toelichting: Hier geldt ook de toelichting die bij sub a staat.

   

 • 2.

  Bij een gelijke score bepaalt de hoeveelheid vermeden primaire energiegebruik in GigaJoule de prioriteitsvolgorde.

Artikel 3.1.10 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien:

 • a.

  het wettelijk vereiste onderzoeken en maatregelen betreft;

 • b.

  energiebesparende- en energieopwekkingsvoorzieningen in huurwoningen van woningcorporaties;

 • c.

  een puur plantaardige olie als energiebron in de sector mobiliteit en transport.

Artikel 3.1.11 Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 1.4.1 en en 1.4.6 is de subsdieontvanger verplicht de investeringen uiterlijk drie jaar na datum van subsidieverlening te hebben gerealiseerd.

Artikel 3.1.12 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidievaststelling

In aanvulling op artikel 1.5.2 tweede lid of artikel 1.5.3 tweede lid overlegt de aanvrager bij de aanvraag tot vaststelling tevens:

 • a.

  een ingevuld factsheet Subsidieregeling Duurzame energieopwekking en energiebesparing.

  toelichting: Het factsheet is te vinden op www.overijssel.nl/subsidie.

 • b.

  een bestuursverklaring als bedoeld in artikel 1.4.2 indien sprake is van staatssteun en de verleende subsidie minder dan € 125.000 bedraagt.

Paragraaf 3.2 Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans

Artikel 3.2.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • energiebesparing: energiebesparing: technische, logistieke of organisatorische voorzieningen die leiden tot verminderd verbruik van energie, zoals gedefinieerd in het protocol Monitoring energiebesparing 2001;

  toelichting: Het protocol Monitoring energiebesparing 2001 is de vinden op de website http://www.ecn.nl/ (publicatienummer: ECN-C-01-129).

 • energieopwekking: duurzame energie opwekkingsvoorzieningen die het geheel of gedeeltelijk gebruikmaken van energie uit hernieuwbare energiebronnen mogelijk maken, zoals gedefinieerd in het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie;

  toelichting: Het protocol monitoring Hernieuwbare Energie is te vinden op de website http://www.agentschapnl.nl/ (publicatienummer: 2DENB1013).

 • energiescan: een energieonderzoek dat inzicht geeft in het energieverbruik van een onderneming;

  toelichting: Informatie over de energiescan is te vinden op http://www.energiescanoverijssel.nl/ .]

 • haalbaarheidsstudie: een studie naar de toepassing van innovatieve technieken gericht op één of meerdere energiebesparende maatregelen of duurzame energie opwekkingsvoorzieningen waarvan het onduidelijk is, of deze toepassing technisch inpasbaar of economisch rendabel is. De studie richt zich zowel op bouwkundige, technische, logistieke en organisatorische aspecten als het industriële verbruik;

 • brancheorganisatie: een vereniging of stichting van ondernemers met eenzelfde soort bedrijf, die zich verenigd hebben om collectieve belangen of deelbelangen van groepen leden of individuele belangen van leden te behartigen.

Artikel 3.2.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor:

 • a.

  een haalbaarheidsstudie energieopwekking of energiebesparing;

 • b.

  een stimuleringsproject energiescans.

Artikel 3.2.3 Criteria

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 3.2.2 onder sub a voldoet aan de volgende criteria:

  • a.

   de aanvrager is een privaatrechtelijke rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een eenmanszaak, niet zijnde een holding of een moedermaatschappij van een concern;

  • b.

   een haalbaarheidsstudie heeft betrekking op één van de volgende investeringen:

   • i.

    energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen te weten bio-energie, geothermie, zonne-energie of waterenergie;

   • ii.

    energiebesparing door de distributie van restwarmte rechtstreeks naar de eindgebruiker.

   • iii.

    energiebesparing door bouwkundige, technische, logistieke of organisatorische aspecten.

  • c.

   de haalbaarheidsstudie is ten behoeve van inwoners of ondernemingen die gevestigd zijn in Overijssel;

  • d.

   uit het dekkingplan blijkt dat ten minste 10% van de subsidiabel kosten gedekt is met eigen geld of bijdrage van de aanvrager zelf, niet zijnde subsidie van het Rijk, gemeente of waterschap;

  • e.

   de aanvrager heeft een aantoonbaar belang bij de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie. Dat belang kan zijn dat:

   • i.

    de aanvrager op basis van de haalbaarheidsstudie de investeringsbeslissing neemt; of

   • ii.

    dat de aanvrager eigenaar of mede-eigenaar is van het innovatieve concept dat wordt uitgewerkt;

  • f.

   een haalbaarheidsstudie naar energiebesparende maatregelen bij bedrijven is aantoonbaar uitgebreider dan het standaard energieonderzoek dat voor MKB-bedrijven beschikbaar is;

  • g.

   indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan moet de subsidie voldoen aan de de-minimisverordening.

 • 2.

  Een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 3.2.2 onder sub b voldoet aan de volgende criteria:

  • a.

   de aanvrager is een Overijsselse gemeente of een brancheorganisatie;

  • b.

   het project is gericht op het stimuleren van MKB-ondernemingen in Overijssel om energiebesparende maatregelen te realiseren;

  • c.

   het project is aanvullende op de faciliteiten die MKB Nederland biedt via http://www.energiescanoverijssel.nl.

Artikel 3.2.4. Grondslag subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000,– per aanvraag.

Artikel 3.2.5. Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Haalbaarheidsstudies energie en energiescans.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager bij de aanvraag om subsidie de potentiële hoeveelheid energie die wordt opgewekt of bespaard in joules.

Artikel 3.2.6. Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 3.2.7. Weigeringsgronden

 • 1.

  In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien subsidie wordt gevraagd voor:

  • a.

   wettelijk vereiste onderzoeken en maatregelen;

  • b.

   een haalbaarheidsstudie die betrekking heeft op bewezen en rendabele technieken;

   toelichting: Voorbeelden van bewezen en rendabele technieken zijn warmte- en koude-opslag, warmteterugwinning, houtpelletkachels, lagetemperatuurverwarming, warmtepompen en zonnepanelen.

  • c.

   een haalbaarheidsstudie naar energiebesparende maatregelen in de woningbouw die leiden tot verbetering van minder dan 50 woningen;

  • d.

   een haalbaarheidsstudie die uitgaat van maatregelen voor nieuwbouw van utiliteitsgebouwen en van woningen met minder dan een 25% lagere EPC dan wettelijk voorgeschreven op moment van aanvraag;

  • e.

   een haalbaarheidsstudie die uitgaat van maatregelen in nieuwbouw van kantoren, woningen en scholen met een energiewaarde lager dan 8 in de GPR-score;

  • f.

   een haalbaarheidsstudie die uitgaat van maatregelen voor bestaande gebouwen die daarmee  een energieprestatie bereiken lager dan label A of label B en minder dan 3 labelstappen vooruitgaan;

  • g.

   een haalbaarheidsstudie naar energiebesparing of -projecten in huishoudens;

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien:

  • a.

   de aanvrager een ingenieurs- of adviesbureau betreft, tenzij het bureau de haalbaarheidsstudie uitvoert ter voorbereiding op een eigen investering in energiebesparing of energieopwekking;

  • b.

   aan de aanvrager op basis van deze subsidieparagraaf voor de activiteit in het betreffende kalenderjaar in totaal al twee keer of meer een subsidie is verstrekt.

Artikel 3.2.8 Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 1.4.1 en 1.4.6 is de subsdieontvanger verplicht:

 • a.

  de subsidiabele activiteit binnen een 1 jaar na subsidieverlening te hebben uitgevoerd;

 • b.

  de haalbaarheidsstudie beschikbaar te stellen aan iedereen die er belangstelling voor heeft.

  toelichting: Indien de haalbaarheidsstudie bedrijfsgevoelige informatie bevat, wordt deze ook beschikbaar gesteld, waarbij de bedrijfsgevoelige informatie geanonimiseerd mag worden.

Paragraaf 3.3 Energiebesparende maatregelen (geld terug actie)

Toelichting: Het programma Nieuwe Energie is gericht op duurzame energie en energiebesparing met als doel het fossiele energiegebruik te verminderen. Met deze subsidieregeling wordt uitvoering gegeven aan het deelprogramma ‘Energiebesparing bij bedrijven en -terreinen'. Ondernemingen die een energieonderzoek hebben laten uitvoeren, kunnen een subsidieaanvraag indienen voor het uitvoeren van de maatregelen die voorgesteld worden in het energieonderzoek.

Artikel 3.3.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • energiebesparende maatregelen: technische, logistieke of organisatorische voorzieningen die leiden tot verminderd verbruik van energie, zoals deze naar voren komen in het energieonderzoek en gedefinieerd is in het protocol Monitoring energiebesparing. De energiebesparende maatregelen zijn gebaseerd op de erkende maatregelen voor energiebesparing en de aanvullingen daarop van Infomil;

  toelichting: Zonnepanelen worden aangemerkt als energieopwekking en komen daarom niet in aanmerking voor subsidie.

 • energieonderzoek: een onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden in gebouwen en industriële processen. Het onderzoek richt zich zowel op bouwkundige, technische en organisatorische aspecten als het industriële gebruik.

  toelichting: Een eenvoudige energiescan, zoals de digitale NZOscan, geeft niet alle mogelijke maatregelen weer. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar een energieonderzoek door een energieadviseur.

 • EPA-U: een Energie Prestatie Advies voor bestaande utiliteitsgebouwen

 • MKB-Nederland: brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf.

Artikel 3.3.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor:

 • a.

  energiemaatregelen die genoemd zijn in het energieonderzoek;

 • b.

  een energieonderzoek.

Artikel 3.3.3 Criteria

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 3.3.2 voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvrager is een privaatrechtelijke rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een eenmanszaak;

 • b.

  het energieonderzoek dient te zijn uitgevoerd na 1 januari 2013;

 • c.

  het energieonderzoek is uitgevoerd:

  • i.

   door een gecertificeerd energie-adviseur of instantie (bijvoorbeeld met EPA, EPA-U of ander certificaat); Toelichting: Voorbeeld van een certificerende instantie is FeDec.

  • ii.

   door één van de volgende initiërende partijen: MKB Nederland, het energiecentrum MKB, RVO, EPA, de achterliggende branchevereniging; of

  • iii.

   in opdracht van of met subsidie van de provincie Overijssel of een Overijsselse gemeente.

 • d.

  de energiebesparende maatregelen hebben betrekking op het pand en de installaties daarbinnen waarvoor het energieonderzoek is uitgevoerd;

 • e.

  energiebesparende maatregelen hebben een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

 • f.

  de energiebesparende maatregelen hebben minimaal betrekking op de energiegebruikers die voor >40% van het energiegebruik verantwoordelijk zijn

 • g.

  het vestigingsadres van het pand waarvoor de energiebesparende maatregelen worden toegepast is in Overijssel;

 • h.

  de energiebesparende maatregelen zijn gerealiseerd in de periode van maximaal zes maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag;

 • i.

  de minimale investering in een gerealiseerde energiebesparende maatregel per aanvraag bedraagt € 4.000. Bij een gezamenlijke aanvraag kan één van de MKB ondernemingen of een onafhankelijke energieadviseur, als aanvrager aangewezen worden. Deze aanvrgaer is de subsidieontvanger en draagt zorg voor de verdeling van de subsidie.

  toelichting: Gedeputeerde Staten willen het mogelijk maken dat partijen een gezamenlijke aanvraag kunnen indienen. De totale investering per aanvraag moet dan € 4.000 of meer bedragen.

 • j.

  indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan moet de subsidie voldoen aan de de-minimisverordening.

Artikel 3.3.4 Grondslag subsidie

 • 1.

  De subsidie als bedoeld in artikel 3.3.2 sub a bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500 per aanvrager, waarbij de subsidie voor advieskosten maximaal 5% van het totale investeringsbedrag bedraagt.

 • 2.

  De subsidie als bedoeld in artikel 3.3.2 sub b bedraagt

  • a.

   € 200,– indien de energiekosten per jaar minder dan € 10.000 per jaar bedragen;

  • b.

   € 400,– indien de energiekosten tussen de € 10.000,- en de € 30.000,- per jaar bedragen.

Artikel 3.3.5 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Uitsluitend kosten van derden als bedoeld in artikel 1.1.5 derde lid zijn subsidiabel.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.1.6 derde lid zijn de kosten die voortvloeien uit financiele verplichtingen, aangegaan voordat de aanvraag voor subsidie is ontvangen, n wel subsidiabel, mits deze gemaakt en betaald zijn tot maximaal zes maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag.

Artikel 3.3.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Energiebesparende maatregelen.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.2.1. tweede lid overlegt de aanvrager bij de aanvraag de volgende stukken:

  • a.

   het energieonderzoek waarin minimaal is beschreven:

   • i.

    het huidige energiegebruik;

   • ii.

    de energiebalans waarin minimaal 90% van het energiegebruik is toebedeeld aan de energiegebruikers;

   • iii.

    omschrijving van de energiemaatregelen, inclusief de verwachte investering en de verwachte energiereductie;

   • iv.

    en een plan van aanpak voor de uitvoering;

   • v.

    de quick wins;

  • b.

   kopieën van alle facturen en betaalbewijzen van de gemaakte en betaalde kosten.

Artikel 3.3.7 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 3.3.8 Weigeringsgrond

 • 1.

  In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien:

  • a.

   subsidie wordt aangevraagd voor uitsluitend een energieonderzoek;

  • b.

   het energieonderzoek is uitgevoerd na realisatie van de energiebesparende maatregelen;

  • c.

   voor het vestigingsadres al subsidie is verstrekt op basis van deze subsidieparagraaf.

 • 2.

  In aanvulling op de eerste lid weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie voor een energieonderzoek als bedoeld in artikel 3.3.2 sub b indien:

  • a.

   het onderzoek voor 3 juli 2014 is uitgevoerd;

  • b.

   het energieonderzoek een energieonderzoek ten behoeve van een sportvereniging is;

  • c.

   energiekosten van de aanvrager meer dan € 30.000 per jaar bedragen.

Paragraaf 3.4 Logistieke biomassaprojecten

Artikel 3.4.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • biomassa: de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval (conform Richtlijn2009/28/EG);

 • logistiek biomassaproject: een project voor het realiseren van een nieuwe biomassaketen met de activiteiten organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom biomassa. Onderdelen van een logistiek project zijn stappen als inzameling van biomassa, voorbewerking, tussenopslag, transport, bewerking van biomassa (transitie) en distributie van warmte, elektriciteit of biobrandstoffen naar de eindafnemer. Doel van deze projecten is om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik de biomassawaardeketen te sluiten en nieuwe energie uit biomassa te produceren;

  toelichting: Van oudsher zijn er twee omvangrijke afzetmarkten voor biomassa: de voedselmarkt en de bestaande markt voor onder meer hout, olie, vezels, veevoer en compost. Hier komt een groeiende waardeketen bij, namelijk voor het gebruik van biomassa als groene materialen, als groene grondstof voor specifieke toepassingen in de chemie, als transportbrandstof en voor opwekking van duurzame energie. Biomassa inzetten voor duurzame energie is economisch gezien de meest laagwaardige toepassing, maar vanuit het oogpunt van benutting van de energie-inhoud is energieopwekking thans de meest toegepaste verwerking van biomassa. Voor energieopwekking zijn de meeste productiehoeveelheden biomassa beschikbaar. De biomassaketen is een productketen en bestaat uit een aantal schakels die optimaal op elkaar afgestemd moeten worden.

  Biomassa kan tot waarde worden gebracht door het opzetten van een biomassaketen. Daarom spreek je ook van een biomassawaardeketen. De economische waarde binnen de keten neemt met elke schakel toe. Bijvoorbeeld gestapelde en gedroogde biomassa, en op maat verkleinde biomassa, heeft toenemend meer waarde voor de handel of de verwerker, dan verspreid liggende biomassa die nog ingezameld en voorbewerkt moet worden. Projecten worden opgezet met het doel om samenwerking in de biomassaketen te bevorderen. Er is nu nog weinig of geen samenwerking in de waardeketen en biomassa wordt daarom niet geoogst, verhandeld en ingezet. Er is dringend behoefte aan het verbindingen maken tussen de schakels van de biomassaketen, opdat er een volwaardige markt voor biomassa tot stand komt. Het sluiten van ketens vergt een nauwe samenwerking tussen partijen, een sterke logistieke organisatie, en een rendabele manier van (her)gebruik van reststromen.

 • deelnemer: een partij die aantoonbaar belang heeft bij het project, niet zijnde een natuurlijk persoon.

Artikel 3.4.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor logistieke biomassaprojecten.

toelichting: Deze regeling is bedoeld om ketenprocessen bij nieuwe biomassaprojecten  te sluiten en te optimaliseren. Onderdelen van een biomassaproject zijn stappen als inzameling, voorbewerking, tussenopslag, transport en bewerking van biomassa (transitie) en distributie van warmte, elektriciteit of brandstoffen naar een eindafnemer. Daar hoort ook bij het oogsten, eventueel voorbewerken (om kwaliteit te leveren) en tussenopslag (massa, continuïteit).

Artikel 3.4.3 Criteria

De aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 3.4.2 voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de activiteit vindt in hoofdzaak, meer dan 80% van de subsidie, binnen de grenzen van de provincie Overijssel plaats;

 • b.

  de activiteit heeft een terugverdientijd van meer dan vijf jaar na subsidieverlening;

 • c.

  de biomassa voldoet aan de duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van energiedoeleinden, zoals bedoeld in NEN NTA 8080-1: 2015.nl en NTA 8080-2: 2015.nl.

 • d.

  de activiteit heeft als doel om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik een nieuwe biomassawaardeketen te sluiten en hernieuwbare energie uit biomassa te produceren.

 • e.

  er zijn minimaal twee deelnemers aan het logistieke biomassaproject, niet zijnde een ingenieurs- of adviesbureau;

 • f.

  indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het  VWEU, dan moet de subsidie voldoen aan artikel 2 van de de-minimisverordening.

Artikel 3.4.4 Grondslag subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,– per aanvraag.

Artikel 3.4.5 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 3.4.6 Weigeringsgrond

In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien deze wordt aangevraagd voor:

 • a.

  wettelijk vereiste onderzoeken en maatregelen;

 • b.

  energiebesparende voorzieningen in huishoudens;

 • c.

  een puur plantaardige olie als energiebron in de sector mobiliteit en transport.

Artikel 3.4.7 Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 1.4.1 en 1.4.6 is de subsdieontvanger verplicht de activiteit uiterlijk drie jaar na datum van subsidieverlening te hebben afgerond.

Paragraaf 3.5 Energielening Overijssel

Artikel 3.5.1. Begripsbepalingen

 • In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • energielening: stimuleringslening van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) ten behoeve van een energiemaatregel.

 • energielijst: lijst met de investeringen in bedrijfsmiddelen of in onderdelen daarvan, als bedoeld in de actuele energielijst, van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), met uitzondering van windturbines en ongeacht of de betreffende energiemaatregel met of zonder SDE is.

  toelichting: De geldende Energielijst is te vinden op rvo.nl. De energielijst is een overzicht van RVO van energie-investeringen die voor de fiscale Energie Investeringsaftrek regeling  (EIA)in aanmerking komen. Deze lijst wordt elk jaar opnieuw opgesteld. De aangepaste lijst wordt elk jaar in april opgenomen in de regeling van de provincie Overijssel.  Het overzicht van de energie-investeringen is opgedeeld in 5 categorieën. Deze subsidieparagraaf richt zich op categorie A bedrijfsgebouwen, B processen en D duurzame energie. Dit betekent dat een onderneming een energielening kan aanvragen bij de provincie voor investeringen die genoemd worden onder categorie A, B en D van de energielijst, met uitzondering van windturbines.

 • energiemaatregel: een maatregel uit de categorie A, B of D van de Energielijst, met uitzondering van windturbines;

  toelichting: Een overzicht van investeringen die onder categorie A, B en D vallen is te vinden in de energielijst.

Artikel 3.5.2 Subsidiabele activiteit

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie in de vorm van rentekorting verstrekken voor een bij het SVn afgesloten, energielening ten behoeve van energiemaatregelen uit de energielijst.

Artikel 3.5.3 Criteria

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 3.5.2 voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvrager is een privaatrechtelijke rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een eenmanszaak of een kerkgenootschap;

 • b.

  de aanvraag wordt gedaan voor een  energiemaatregel  ten behoeve van een vestiging  in de provincie Overijssel, niet zijnde een vestigingsadres met bestemming wonen;

 • c.

  de energiemaatregel betreft:

  • i.

   een technische voorziening ten behoeve van energiebesparing in of bij bedrijfsgebouwen, als bedoeld in de Energielijst onder categorie A; of

  • ii.

   een technische voorziening ten behoeve van energiebesparing bij processen, als bedoeld in de Energielijst onder categorie B;

  • iii.

   een technische voorziening ten behoeve van Duurzame energie opwekking inof bij bedrijfsgebouwen, als bedoeld in de Energielijst onder categorie D, met uitzondering van windturbines.

 • d.

  de lening wordt aangevraagd bij het SvN en heeft

  • i.

   een looptijd van 10 jaar indien de aanvrager een stichting, vereniging of een kerkgenootschap betreft en

  • ii.

   een looptijd van 5 jaar in alle andere gevallen;

 • e.

  de op de energielening te betalen rente bedraagt minimaal 1,5%;

 • f.

  de hoofdsom van de energielening, bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 10.000,– en een maximum van € 100.000,–;

 • g.

  indien de energiemaatregel Photo-voltaïsche panelen betreft, bevat het dak waar de Photo-voltaïsche panelen worden geplaatst geen asbest;

 • h.

  de aanvrager staat ten minste drie jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en kan ten minste drie jaarverslagen van de meest recente boekjaren overleggen.

  toelichting: Voor de kredietbeoordeling van SVn dienen de laatste 3 jaarverslagen te worden overlegd.

 • i.

  indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het  VWEU, dan moet de subsidie voldoen aan de de-minimisverordening of de de-minimisverordening landbouw indien de aanvrager een landbouwonderneming is.

Artikel 3.5.4 Grondslag subsidie

De rentekorting bedraagt in beginsel 3% en is gebaseerd op de geldende 5 jaars marktrente of 10 jaars marktrente die geldt op het moment dat de aanvraag voor de energielening is ontvangen door SvN.De in rekening gebrachte rente bedraagt minimaal 1,5%.

Artikel 3.5.5 Subsidiabele kosten

Uitsluitend de aanschafkosten, inclusief de kosten die betaald worden aan derden om de energiemaatregel bedrijfsklaar te krijgen zijn subsidiabel, conform artikel 1.1.5 derde lid.

Artikel 3.5.6 Niet subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 1.1.6 zijn de volgende kosten niet subsidiabel:

 • a.

  kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder gebruikt zijn;

 • b.

  kosten voor grond, woningen, personenauto's en vaartuigen die niet bestemd zijn voor goederenvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties;

 • c.

  onderhoudskosten.

Artikel 3.5.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Energieleningen Ondernemingen.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager een offerte waaruit de subsidiabele kosten van de energiemaatregel blijken.

Artikel 3.5.8 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks de maximale leenruimte vast.

Artikel 3.5.9 Weigeringsgrond

In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien de benodigde vergunningen voor de energiemaatregel niet zijn verkregen.

Artikel 3.5.10 Bevoorschotting

In afwijking van artikel 1.3.2 wordt de rentekorting via de lening bij SVn verrekend.

Artikel 3.5.11 Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 1.4.1, 1.4.5 en 1.4.6 is de subsdieontvanger verplicht uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van de subsidieverleningsbeschikking een aanvraag voor de duurzaamheidlening lin te dienen indienen bij SVn.

Paragraaf 3.6 Lokale energie-initiatieven

Artikel 3.6.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bedrijfsplan: een plan voor het starten van een nieuwe lokale energie-onderneming of het professionaliseren van een lokaal energie-initiatief tot een toekomstbestendige onderneming, en die voldoet aan de criteria die zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze paragraaf.

  toelichting: Bijlage 1 is te vinden in de rechterkolom op deze webpagina, onder het kopje bijlagen.

 • business case: een plan voor het starten van een energieproject, waarmee de haalbaarheid van het project wordt aangetoond en die voldoet aan de criteria die zijn opgenomen in bijlage 2 bij deze paragraaf;

  toelichting: Bijlage 2 is te vinden in de rechterkolom op deze webpagina, onder het kopje bijlagen.

 • energiebesparing: technische, logistieke of organisatorische voorzieningen die leiden tot verminderd verbruik van energie, zoals gedefinieerd in het Protocol Monitoring Energiebesparing 2001;

 • energieopwekking: duurzame energie opwekkingsvoorzieningen die het geheel of gedeeltelijk gebruikmaken van energie uit hernieuwbare energiebronnen mogelijk maken, zoals gedefinieerd in het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie;

 • energieproject: een project waarbij energiebesparing of energieopwekking gerealiseerd wordt en bijgedragen wordt aan vergroting van het aandeel duurzame energie;

 • lokaal energie-initiatief: een initiatief met als doel om een energieproject te realiseren, waarbij:

  • a.

   het aandeel nieuwe energie toeneemt en deze ambitie breed wordt uitgedragen; en

  • b.

   bewoners, organisaties of bedrijven in een specifiek gebied binnen Overijssel actief worden uitgenodigd om vrijwillig lid of klant te worden; en

  • c.

   het initiatief open staat voor iedereen die wil deelnemen; en

  • d.

   leden en klanten profijt hebben van de opbrengsten die door realisatie van het energieproject worden gehaald; en

  • e.

   er sprake is van een samenwerkingsverband en een bestuur van minimaal twee personen.

 •  

  toelichting: Een lokaal energie-initiatief start vaak, maar niet uitsluitend, met vrijwilligers, het initiatief kan verschillende rechtsvormen hebben. Sommige lokale energie-initiatieven groeien  uit tot een lokale duurzame energie onderneming.

 • Programma Nieuwe Energie: programma welke op 2 juli 2014 door Provinciale Staten is vastgesteld en aanpassingen ervan.

Artikel 3.6.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor een lokaal energie-initiatief, waarbij subsidie kan worden verstrekt voor 3 verschillende fases van het lokaal energie-initiatief:

 • a.

  Fase 1: de activiteiten in de idee- en ontwerpfase van een energieproject.

  Toelichting: Het gaat hierbij om activiteiten als het organiseren van bijeenkomsten, ideeën uitwerken, juridisch en financieel advies vragen, onderzoek naar haalbaarheid, aanvragen van vergunningen en de voorbereiding en het opstellen van een businesscase voor het energieproject.

 • b.

  Fase 2: het uitvoeren van de businesscase van het energieproject;

 • c.

  Fase 3: de professionalisering van het lokale energie-initiatief tot een toekomstbestendige onderneming;

  Toelichting: Hieronder vallen activiteiten die nodig zijn om een onderneming te starten en alle activiteiten die nodig zijn om het lokale energie-initiatief te verbreden naar meerdere activiteiten, meerdere bronnen, meerdere doelgroepen en/of meerdere wijken.]

Artikel 3.6.3 Criteria

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 3.6.2 voldoet aan de volgende criteria:

  • a.

   de aanvrager is een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een eenmanszaak of een kerkgenootschap. Als aanvrager wordt ook aangemerkt een aanvrager die in oprichting is om de hiervoor genoemde rechtsvorm te verkrijgen;

  • b.

   er is sprake van een lokaal energie-initiatief in Overijssel;

  • c.

   de activiteit draagt bij aan de doelstelling en ambities van het Programma Nieuwe Energie;

  • d.

   het energieproject is naar het oordeel van Gedeputeerde Staten realistisch en financieel haalbaar;

  • e.

   een aanvraag of het idee om een lokaal energie-initiatief te starten, is vooraf besproken met een beleidsmedewerker Programma Nieuwe Energie van de provincie.

   toelichting: Gedeputeerde Staten willen vanaf het begin van een lokaal energie-initiatief betrokken zijn, om indien nodig deskundigheid in te brengen en te helpen om het lokaal energie-initiatief van de grond te kunnen krijgen. Gedeputeerde Staten zijn ondersteunend en niet sturend. De initiatiefnemers moeten uiteindelijk zelf de keuzes maken die nodig zijn om het initiatief van de grond te krijgen.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid voldoet een subsidie als bedoeld in artikel 3.6.2 sub b aan het criterium dat ter uitvoering van het energieproject een haalbare businesscase is opgesteld.

 • 3.

  In aanvulling op het eerste lid voldoet een subsidie als bedoeld in artikel 3.6.2 sub c aan het criterium dat de professionalisering van het lokale energie-initiatief tot een toekomstbestendige onderneming is gebaseerd op een haalbaar bedrijfsplan.

 • 4.

  Indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107, lid 1 van het VWEU, dan moet de subsidie voldoen aan de de-minimisverordening.

 • 5.

  Indien sprake is van een aanvrager in oprichting, dan wordt de subsidie verleend onder de opschortende voorwaarde dat de aanvrager de rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Artikel 3.6.4 Subsidiabele kosten

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.1.5 en artikel 1.1.6 zijn alle kosten subsidiabel die doelmatig, reëel en direct toe te rekenen zijn aan de subsidiabele activiteit. Indien sprake is van interne loonkosten van de aanvrager dan bedraagt het uurloon:

  • a.

   maximaal € 15,– voor activiteiten als bedoeld in artikel 3.6.2 sub a;

  • b.

   maximaal € 35,– voor activiteiten als bedoeld in artikel 3.6.2 sub b;

  • c.

   maximaal € 60,– voor activiteiten als bedoeld in artikel 3.6.2 sub c.

 • 2.

  Indien sprake is van kosten van derden dienen deze te voldoen aan artikel 1.1.5 derde lid.

Artikel 3.6.5 Grondslag subsidie

 • 1.

  De subsidie als bedoeld in artikel 3.6.2 sub a en b bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000,– per lokaal energie-initiatief waarbij het maximum voor de activiteit als bedoeld in artikel 3.6.2 sub a € 20.000,– bedraagt. Gedeputeerde Staten kunnen hiervan afwijken indien sprake is van een energie-initiatief waarbij in fase 1 meer dan € 20.000,– aan kosten derden gemaakt gaat worden.

 • 2.

  Indien sprake is van het opwekken van zonne-energie op daken en er is geen sprake van te verwijderen asbest bedraagt de subsidie als bedoeld in artikel 3.6.2 sub a en b 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 30.000,– per lokaal energie-initiatief.

 • 3.

  De subsidie als bedoeld in artikel 3.6.2 sub c bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximale subsidie van € 50.000,– per lokaal energie-initiatief. Indien het ingediende bedrijfsplan naar het oordeel van Gedeputeerde Staten voldoende onderbouwd is en haalbaar lijkt, maar verdere uitwerking behoeft dan kan maximaal € 3.000,– van de subsidie gebruikt worden voor de begeleiding door een externe deskundige om het bedrijfsplan te optimaliseren.

Artikel 3.6.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Lokale energie-initiatieven.

Artikel 3.6.7 Weigeringsgrond

In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien de aanvraag uitsluitend:

 • a.

  betrekking heeft op de subsidiabele activiteit als bedoeld in artikel 3.6.2 onder sub a of

 • b.

  betrekking heeft op subsidie voor het opstellen van een bedrijfsplan.

  toelichting: Gedeputeerde Staten verlenen geen subsidie aan uitsluitend ideevorming en onderzoek naar de haalbaarheid van een Lokaal duurzaam energie-initiatief. Een idee en onderzoek naar haalbaarheid moet uiteindelijk leiden tot een businesscase.

Artikel 3.6.8 Voorschotverlening

In aanvulling op artikel 1.3.2 verstrekken Gedeputeerde Staten de aanvrager een voorschot op basis van de voortgang, behaalde resultaten en de benodigde financiële middelen. Om een voorschot te kunnen ontvangen voor de subsidie als bedoeld in artikel 3.6.2 sub b, moet de subsidieontvanger een businesscase overleggen. Om een voorschot te kunnen ontvangen voor de subsidie als bedoeld in artikel 3.6.2 sub c, moet de subsidieontvanger een bedrijfsplan overleggen. Er wordt geen voorschot verleend aan een subsidieontvanger die in oprichting is.

Toelichting: Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van maximaal € 100.000. Op basis van artikel 1.3.2 kunnen Gedeputeerde Staten een voorschot van maximaal 100% uitbetalen. Echter gezien de aard van de subsidie, is dit niet wenselijk. Het kan immers ook zijn dat na fase 1, de idee en ontwerpfase, blijkt dat het energieproject niet uitgevoerd kan worden. In de verleningsbeschikking worden go-or nogo momenten opgenomen en op basis van een tussengesprek met de provincie of een tussenrapportage besluiten Gedeputeerde Staten of een voorschot wordt verleend. Om een voorschot te kunnen ontvangen voor de subsidie als bedoeld in artikel 3.6.2 sub b (uitvoeren van een energieproject), moet de subsidieontvanger een businesscase overleggen. Om een voorschot te kunnen ontvangen voor de subsidie als bedoeld in artikel 3.6.2 sub c (professionalisering van het lokale energie-initiatief tot een toekomstbestendige onderneming) moet de subsidieontvanger een bedrijfsplan overleggen.

Paragraaf 3.7 Duurzame voucher energieaanbod

Algemene toelichting:

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie in de vorm van een voucher verstrekken aan MKB ondernemingen (individueel of in clusters), lokale energieorganisaties of intermediairs of adviseurs. De subsidie is bedoeld voor procesbegeleiding voorafgaand aan het ontwikkelen van een energiepropositie in de vorm van een straat-, wijk- of doelgroepbenadering voor verduurzaming van particuliere woningen.

Artikel 3.7.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • adviseur of intermediair: een persoon die op basis van inzet van eigen kennis en kunde bedrijven of overheden helpt bij de ontwikkeling van een energiepropositie;

 • cluster: een groep van MKB-ondernemingen of energieorganisaties die gezamenlijk energiemaatregelen bestemd voor de particuliere woningeigenaar aanbiedt of onder een gemeenschappelijke boodschap of naam gezamenlijk de particuliere woningeigenaar benadert;

 • energiemaatregelen: de energiebesparende en energieopwekkende maatregelen als bedoeld in artikel 3.1.1;

 • energieorganisatie: een lokaal samenwerkingsverband van woningeigenaren of lokale partijen in de vorm van een energiecoöperatie, een BV of een stichting, met als doelstelling het stimuleren, faciliteren en realiseren van verduurzaming van woningen;

 • energiepropositie: een straat-, wijk- of doelgroepbenadering, gericht op het stimuleren van particuliere woningeigenaren om energiemaatregelen te nemen;

 • kennisondersteuning: externe deskundigheid.

Artikel 3.7.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de volgende activiteiten:

 • a.

  het ontwikkelen van een energiepropositie, straat- of wijkaanpak of ondersteuning daarbij;

 • b.

  het opstellen van een businesscase of verdienmodel ten behoeve van het ontwikkelen van een energiepropositie;

 • c.

  de procesbegeleiding en ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van nieuwe clusters ten behoeve van het ontwikkelen van een energiepropositie of een straat- of wijkaanpak.

Artikel 3.7.3 Criteria

Een aanvraag voor subsidie als bedoel in artikel 3.7.2 voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvrager is een MKB-onderneming of een cluster van MKB-ondernemingen die fysiek gevestigd is in Overijssel, een adviseur, intermediair of een lokale energieorganisatie;

 • b.

  de ondernemer of het cluster is in staat om na besteding van de subsidie zelfstandig een energiepropositie te realiseren;

  toelichting: Om dit te beoordelen kunnen Gedeputeerde Staten één van de samenwerkingspartners van de Overijsselse Aanpak, te weten: Uneto VNI, Bouwend Nederland, Kamer van Koophandel, Kennispoort regio Zwolle of Stichting Pioneering consulteren. 

 • c.

  de energiepropositie wordt in afstemming met de betreffende gemeente ontwikkeld dan wel uitgevoerd waarbij wordt aangesloten op of verwezen wordt naar bestaande infrastructuur voor verduurzaming van particuliere woningen.;

 • d.

  de realisatie van de eerste energiepropositie is gericht op particuliere woningen in Overijssel;

 • e.

  de ondersteuning is erop gericht om het energieaanbod actief naar de particuliere woningeigenaar te brengen;

 • f.

  indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan moet de subsidie voldoen aan de de-minimisverordening.

Artikel 3.7.4 Subsidiabele kosten

Uitsluitend kosten van derden als bedoeld in artikel 1.1.5 derde lid zijn subsidiabel.

Artikel 3.7.5 Grondslag subsidie

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,– per aanvrager.

Artikel 3.7.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag om subsidie

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Duurzame voucher Energieaanbod.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager een offerte, voorzien van een beschrijving van de activiteit, datum, NAW gegevens van de opdrachtgever en opdrachtnemer, de geplande datum voor de uitvoering en de totale kosten.

Artikel 3.7.7 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien:

 • a.

  de aanvraag betrekking heeft op uitsluitend een reclamecampagne;

 • b.

  aan de aanvrager al subsidie is verstrekt op basis van deze subsidieparagraaf.

Artikel 3.7.8 Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 1.4.1, 1.4.5 en 1.4.6 is de subsidieontvanger verplicht de subsidiabele activiteit te hebben gerealiseerd binnen twaalf maanden na subsidieverlening.

Paragraaf 3.8 Stimulering actieve marktaanpak verduurzaming woningen

Artikel 3.8.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder particuliere woningeigenaar: een meerderjarig natuurlijk persoon die volgens het kadaster de bestaande woning waarvoor een aanvraag wordt ingediend  in eigendom heeft.

Artikel 3.8.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor activiteiten waarbij woningeigenaren geactiveerd worden om hun eigen woning in Overijssel te verduurzamen en daarbij het energielabel van hun woning op ten minste label B te brengen.

Toelichting: Het activeren van woningeigenaren kan door bijvoorbeeld in contact te komen met woningeigenaren, ze actief op te zoeken dan wel via een andere benadering, en ze te stimuleren  om energiemaatregelen te treffen. De subsidie is niet bedoeld voor de investeringen in de energiemaatregelen.

Artikel 3.8.3 Criteria

Een aanvraag voor subsidie voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvrager is een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een eenmanszaak, een zelfstandige ondernemer of een kerkgenootschap;

 • b.

  indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan moet de subsidie voldoen aan de de-minimisverordening;

 • c.

  de aanvraag is, voordat deze wordt ingediend, afgestemd met het gemeentelijk energieloket.

Artikel 3.8.4 Grondslag subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 150.000 per aanvraag.

  Toelichting: De subsidie bedraagt maximaal € 150.000 per aanvraag. Dit betekent dat een aanvrager (bv. een gemeente) meerdere aanvragen kan indienen, voor zover het subsidieplafond het toelaat.

 • 2.

  De subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten indien de aanvraag betrekking heeft op een innovatieve aanpak. Er worden maximaal twee subsidies per jaar verstrekt voor een innovatieve aanpak.

  Toelichting: Indien sprake is van een innovatieve aanpak dan dient de aanvrager in het aanvraagformulier te onderbouwen waarom sprake is van een innovatieve aanpak.

Artikel 3.8.5 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 1.1.6 sub d zijn gemeentelijke apparaatskosten in welke vorm dan ook, niet subsidiabel.

Artikel 3.8.6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Indien sprake is van een investering waarbij een machine of apparatuur wordt aangeschaft, dan is in afwijking van artikel 1.1.5 tweede lid, de aanschaf van de machine of apparatuur subsidiabel conform artikel 1.1.5 vierde lid.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.1.5 vijfde lid zijn uren van vrijwilligers subsidiabel tot een maximum tarief van € 15 per uur.

Artikel 3.8.7 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 3.8.8 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Stimulering actieve marktaanpak verduurzaming woningen.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager een projectplan met een omschrijving van

  • a.

   het initiatief, de doelgroep, de aanpak;

  • b.

   de betrokken marktpartijen en hun inbreng;

  • c.

   de omvang van de activiteiten;

  • d.

   de te behalen prestaties;

  • e.

   de meetbare resultaten en verwachte conversiegraad;

  • f.

   bijdrage aan de ambitie om het energielabel van de betreffende woningen planmatig op ten minste label B te brengen;

  • g.

   de informatie-overdracht aan andere partijen;

  • h.

   de planning;

  • i.

   de aanvraag is afgestemd met het energieloket van de betreffende gemeente.

Artikel 3.8.9 Indieningstermijn aanvraag

In aanvulling op artikel 1.2.2 geldt dat een aanvraag om subsidie uiterlijk op 1 oktober 2019 ontvangen moet zijn.

Artikel 3.8.10 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien:

 • a.

  de gemeente de aanvrager is en deze gemeente de Bestuursovereenkomst Woonafspraken niet heeft getekend;

 • b.

  de aanvraag betrekking heeft op de bekostiging van de energiemaatregelen;

 • c.

  de aanvraag betrekking heeft op uitsluitend een reclamecampagne.

Artikel 3.8.11 Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 1.4.1 en 1.4.6 is de subsidieontvanger verplicht:

 • a.

  de opgedane kennis, de aanpak of het initiatief te delen of beschikbaar te stellen aan andere partijen die erom vragen;

 • b.

  binnen drie maanden na subsidieverlening te starten met de activiteiten en deze te hebben uitgevoerd uiterlijk op 1 juli 2020.

Artikel 3.8.12 Aanvullende stukken bij de vaststelling van de subsidie

In aanvulling op artikel 1.5.2 tweede lid of artikel 1.5.3 tweede lid overlegt de aanvrager bij de aanvraag tot vaststelling tevens de aantallen particuliere woningeigenaren die benaderd zijn en de bijbehorende conversiegraad.

Paragraaf 3.9 Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie

Artikel 3.9.1 Begripsbepalingen en uitsluitingsgronden

Toelichting: In dit artikel wordt in het eerste lid een aantal begrippen verduidelijkt die in deze paragraaf van het Uitvoeringsbesluit worden gehanteerd.

Ad d

Onder andere biomassa wordt in het kader van deze subsidie-paragraaf als hernieuwbare energiebron aangemerkt.

De AGVV stelt geen eisen aan energie-installaties die biomassa gebruiken als brandstof om energie op te wekken. Om die reden is er in deze subsidie-paragraaf voor gekozen om alleen steun te verlenen aan het gebruik van energie-installaties die biomassa gebruiken als brandstof om energie op te wekken. Steun voor de productie van biobrandstoffen valt niet onder de onderhavige subsidie-paragraaf.

Biobrandstoffen zijn vloeibare of gasvormige producten die gewonnen worden uit plantaardig of dierlijk materiaal (biomassa) en worden gebruikt om energie op te wekken of als brandstof te dienen. Er bestaan al drie generaties biomassa. Tot biomassa van de eerste generatie worden voedselgewassen gerekend, zoals maïs, koolzaad, oliepalm, soja, suikerbiet, suikerriet en ook graan. Biomassa die niet aan voedsel zijn gerelateerd worden meestal de tweede generatie genoemd. Voorbeelden hiervan zijn houtsnippers, stro, de oneetbare gedeelten van voedselgewassen, dierlijk vet, gebruikt frituurvet en afval. Onder de derde generatie biomassa wordt in Nederland vooral algen verstaan. Algen worden overigens als bron voor biomassa niet op de markt verwacht voor het jaar 2020.

Ad o:

Naar verwachting levert de realisatie van een energieproject een aantal nieuwe arbeidsplaatsen op of kunnen als gevolg van het energieproject nieuwe arbeidsplaatsen worden behouden. De provincie wil daarin inzicht hebben.

Ad sub jj:

De subsidie-aanvrager moet in het projectplan aangeven wat de effecten zijn ten aanzien van energie-efficiëntie dan wel toename van hernieuwbare energie. Indien de subsidie-aanvrager een grote onderneming is, moet zij, naast het voorgaande, aantonen dat de subsidie een stimulerend effect op het energieproject heeft. Hierbij moet aan één of meer van de volgende criteria worden/zijn voldaan:

 • een wezenlijke toename van de omvang van het energieproject of de activiteit als gevolg van de subsidie;

 • een wezenlijke toename van de reikwijdte van het energieproject of de activiteit als gevolg van de subsidie;

 • een wezenlijke toename van de totale uitgaven van de subsidie-ontvanger voor het energieproject of de activiteit als gevolg van de subsidie;

 • een wezenlijke toename van de snelheid waarmee het betrokken energieproject of de activiteit wordt voltooid

Een eenvoudige verklaring van grote ondernemingen dat de subsidie de reikwijdte en omvang van het project vergroot volstaat niet om een stimulerend effect aan te tonen. Grote ondernemingen moeten de levensvatbaarheid van het project aan de hand van een vergelijking tussen scenario's met en zonder subsidie aantonen en daaruit moet blijken dat aan één of meer van de voorgaande criteria is voldaan.

Gedeputeerde Staten zullen de analyse van de grote onderneming en de door haar verstrekte bewijsstukken op hun geloofwaardigheid toetsen.

 • 1. In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • adviescommissie: door Gedeputeerde Staten bij besluit d.d. 13 november 2012 ingestelde commissie;

 • AGVVbank: een bank zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht of een aan een bank gelieerd beleggingsfonds, al dan niet via een beheerder, zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht waarbij de bank of het beleggingsfonds handelt op grond van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten;

 • basisniveau schilisolatie: per mogelijke soort woning is een basisniveau voor de schilisolatie vastgesteld; basisniveau van woninggebonden energieverbruik voor een: (a) rijwoning is 0,55 Gigajoule per m2, (b) galerijwoning 0,45 Gigajoule per m2, (c) portiekwoning 0,45 Gigajoule per m2 en voor (d) twee-onder-een-kap woning 0,50 Gigajoule per m2;

 • biomassa: de energie-installatie die biomassa gebruikt als brandstof om energie op te wekken, waarbij de invoer voor de energie-installatie per kalenderjaar voor maximaal 20% mag bestaan uit eerste generatie biomassa, mits deze biomassa geheel afkomstig is uit een gebied binnen een straal van 150 kilometer rondom de locatie waar de bio-energie-installate is gevestigd. De overige invoer dient te bestaan uit tweede of derde generatie biomassa, waarbij ten aanzien van de tweede generatie geldt dat deze per kalenderjaar voor minimaal 50% afkomstig moet zijn uit een gebied binnen een straal van 150 kilometer rondom de locatie waar de bio-energie-installatie is gevestigd. De biomassa (zowel eerste, tweede als derde generatie) dient te allen tijde te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de NTA 8080-1: 2015.nl en NTA 8080-2: 2015.nl  (Nederlandse Technische Afspraak). Voor houtige biomassa geldt dat deze voor 100% afkomstig moet zijn uit een van de lidstaten van de Europese Unie, waar bosbouw wordt geacht duurzaam plaats te vinden;

 • BW: het Nederlandse burgerlijk wetboek;

 • EU-norm:

  • een verplichte EU-norm waarbij de op milieugebied te bereiken normen per onderneming zijn vastgesteld, of

  • de verplichting op grond van Richtlijn 2010/75/EU om de beste beschikbare technieken (BAT's) te gebruiken en ervoor te zorgen dat de emissieniveaus van verontreinigende stoffen niet hoger zijn dan bij de toepassing van de BAT's. Voor de gevallen waarin de met de BAT's geassocieerde emissieniveaus zijn bepaald in uitvoeringshandelingen die op grond van Richtlijn 2010/75/EU zijn vastgesteld, zullen die niveaus gelden. Wanneer die niveaus als een bandbreedte zijn geformuleerd, zal de grens waar de BAT het eerst wordt bereikt, van toepassing zijn;

 • concern: een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW waartoe de aanvrager voor een subsidie behoort, welke groep is gericht op een duurzame deelneming aan het economische verkeer;

 • de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden van de de-minimisverordening;

 • dochtermaatschappij: een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW;

 • EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization;

 • energie-efficiëntiemaatregelen: maatregelen die een subsidie-aanvrager in staat stellen zijn energieverbruik, met name in zijn productiecyclus, - of in geval van woningcorporaties van hun huurders - te verminderen, waaronder in het geval van woningcorporaties mede wordt begrepen de bouwkundige aanpassingen aan woningen die nodig zijn om de energiemaatregelen te realiseren of andere onderhoud- of verbetermaatregelen die fysieke samenhang hebben met de te realiseren energie-efficiëntiemaatregelen;

 • Energiefonds Overijssel II B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Energiefonds Overijssel II B.V. die in mandaat voor Gedeputeerde Staten deze subsidieparagraaf uitvoert;

 • energieproject: een project waarbij:

  • energie-efficiëntiemaatregelen worden genomen waardoor het verbruik van niet-hernieuwbare energie in de provincie Overijssel wordt gereduceerd door middel van een bekende en bewezen techniek; of

  • binnen de provincie Overijssel hernieuwbare energie wordt opgewekt c.q. de opwekking van hernieuwbare energie wordt vergroot;

 • garantie: de overeenkomst tussen Energiefonds Overijssel II B.V. en de bank betreffende de zekerheid tot aflossing van het krediet dat de aanvrager van de garantie ten aanzien van het energieproject van de bank heeft verkregen;

 • gecreëerde arbeidsplaats: de permanent bezette en tot volledige dagtaak omgerekende arbeidsplaats op jaarbasis (1 fte), gebaseerd op een arbeidsovereenkomst voor een aaneengesloten periode van minimaal 12 maanden welke met het energieproject wordt geschapen of in stand wordt gelaten;

 • grote onderneming: een onderneming die niet onder de definitie van middelgrote- en/of kleine onderneming valt;

 • hernieuwbare energie: energie opgewekt met installaties waarbij uitsluitend van hernieuwbare energiebronnen wordt gebruikgemaakt, alsmede het aandeel in calorische waarde van de met hernieuwbare energiebronnen in hybride installaties opgewekte energie die ook met conventionele energiebronnen werken;

 • hernieuwbare energiebronnen: de volgende hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen: zonne-energie, geothermische energie, hydrothermische energie, aerothermische energie, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas, biogas;

 • in aanmerking komende kosten: de extra investeringskosten van het energieproject ten opzichte van de referentie-investering;

 • kleine onderneming: een onderneming in de zin van Bijlage I van de AGVV, met minder dan 50 werknemers, met een jaaromzet of een jaarlijks balanstotaal van maximaal € 10 miljoen. Een onderneming wordt niet als een kleine onderneming aangemerkt indien één of meer overheidsinstanties of openbare lichamen gezamenlijk direct of indirect zeggenschap heeft of hebben over 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten, behoudens de in artikel 3, tweede lid, tweede alinea van Bijlage I van de AGVV bedoelde gevallen;

 • krediet: krediet dat de aanvrager van de garantie van de bank heeft gekregen voor het uitvoeren van een energieproject;

 • kredietovereenkomst: overeenkomst tussen de bank en de aanvrager van de garantie op grond waarvan de bank geld voor de uitvoering van een energieproject ter leen verstrekt of zal verstrekken;

 • maatschappelijk rendement: de als gevolg van de door de ontvangen subsidie gerealiseerde energie-efficiëntie c.q. opwekking van hernieuwbare energie en de als gevolg van de door de ontvangen subsidie gecreëerde arbeidsplaatsen gezamenlijk;

 • marktconforme premie: premie die wordt berekend conform de safe-harbour premies zoals opgenomen in paragraaf 3.3 van de Mededeling-garanties;

 • marktconforme rente: rente die wordt berekend conform de methode in de Mededeling-rentepercentages;

 • Mededeling-garanties: Mededeling van de Europese Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties (Pb. 2008, C155/10) en de rectificatie van de Commissie daarop zoals gepubliceerd in Pb. 2008, C244/32, of diens opvolger;

 • Mededeling-rentepercentages: Mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld (Pb. 2008, C14/6) of diens opvolger;

 • middelgrote onderneming: een onderneming in de zin van Bijlage I van de AGVV, met minder dan 250 werknemers, met een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen. Een onderneming wordt niet als een middelgrote onderneming aangemerkt indien één of meer overheidsinstanties of openbare lichamen gezamenlijk direct of indirect zeggenschap heeft of hebben over 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten, behoudens de in artikel 3, tweede lid, tweede alinea van Bijlage I van de AGVV bedoelde gevallen;

 • moedermaatschappij: de nauwst met een aanvrager verbonden persoon ten aanzien van wie een ratingverklaring is of kan worden afgegeven;

 • niet-hernieuwbare energie: energie die niet voldoet aan de definitie van hernieuwbare energie;

 • onderneming: een natuurlijke of rechtspersoon die een economische activiteit uitoefent ongeacht de rechtsvorm of de wijze van financiering; een concern wordt als één onderneming aangemerkt;

 • premiekorting: de korting op de premie ten opzichte van de marktconforme premie;

 • projectplan: een inhoudelijk werkplan waarin onder andere een beschrijving c.q. gemotiveerde inschatting van de door de ontvangen subsidie te verwachten energie-efficiëntie c.q. toename van hernieuwbare energie is opgenomen. Grote ondernemingen tonen in dit projectplan aan dat de subsidie een stimulerend effect, zoals bedoeld in artikel 6, derde lid, van de AGV, op het energieproject heeft;

 • provincie: de publiekrechtelijke rechtspersoon de provincie Overijssel;

 • ratingverklaring: een door GS geaccepteerde verklaring waaruit de rating van de aanvrager van een subsidie blijkt conform de Mededeling-rentepercentages en Mededeling-garanties, dan wel van diens moedermaatschappij, indien de aanvrager geen rating heeft of kan verkrijgen vanwege het ontbreken van een kredietverleden;

 • referentie-investering:

  • bij energie-efficiëntiemaatregelen: een technisch vergelijkbare investering aan het energieproject die een lager niveau van milieubescherming biedt die overeenstemt met de verplichte EU-normen (voor zover die bestaan) en waarvan aannemelijk is dat zij zonder steun zou worden uitgevoerd. Een technisch vergelijkbare investering is een investering met dezelfde productiecapaciteit en alle andere technische eigenschappen (met uitzondering van die welke rechtstreeks op de extra investering voor milieubescherming betrekking hebben) die uit zakelijk oogpunt een geloofwaardig alternatief is voor het energieproject.

  • bij hernieuwbare energie: wanneer de kosten van investeringen in de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen kunnen worden vastgesteld ten opzichte van een vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering die zonder de steun op geloofwaardige wijze zou zijn verricht, levert dit verschil tussen de kosten van beide investeringen de met hernieuwbare energie verband houdende kosten op en geldt dit als de in aanmerking komende kosten;

 • rentekorting: de korting op rente ten opzichte van de marktconforme rente;

 • terugverdienplan: een plan waarin de haalbaarheid, de commerciële levensvatbaarheid en de terugverdientijd van het energieproject is uitgewerkt;

 • terugverdientijd: de tijd die nodig is om de extra investeringskosten terug te verdienen;

 • uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Awb die de provincie Overijssel met de subsidieontvanger sluit ter uitwerking van de beschikking tot subsidieverlening;

 • verbonden persoon: met betrekking tot een tot het concern behorende rechtspersoon of vennootschap, elke persoon of vennootschap waarvan eerstbedoelde persoon of vennootschap een dochtermaatschappij is;

 • website: http://www.energiefondsoverijssel.nl/;

 • woningcorporatie: toegelaten instelling in de zin van artikel 70, eerste lid, van de Woningwet.

 • woonlasten: het totaal aan huur- en energiekosten per woning.

 • 2. Van subsidie zijn expliciet uitgesloten: Toelichting: In het tweede lid is aangegeven dat het verstrekken van subsidie voor bepaalde vormen van activiteiten dan wel bepaalde sectoren niet toegestaan is. Deze uitsluitingsgronden, met uitzondering van sub c (kolenindustrie) en e (wind- en kernenergie), vloeien voort uit artikel 1, lid 2, sub c, lid 3, sub a, en lid 4, sub c, van de AGVV. Om te bepalen of er sprake is van één van deze vormen van steun, dient dan ook acht te worden geslagen op het bepaalde in de AGVV, waarbij ook de definities van bepaalde begrippen in dat artikel in de AGVV zijn opgenomen. Subsidiëring voor wind-en kernenergie acht de provincie Overijssel niet wenselijk in het kader van de uitvoering van het Ubs.

 • a.

  exportsteun;

 • b.

  steun ten behoeve van werkzaamheden in de sectoren visserij en aquacultuur;

 • c.

  steun ten behoeve van werkzaamheden in de kolenindustrie;

 • d.

  steun aan ondernemingen in moeilijkheden;

 • e.

  steun ten behoeve van wind- en kernenergie.

 • 3. De uitvoering van deze paragraaf is door Gedeputeerde Staten gemandateerd aan de besloten vennootschap Energiefonds Overijssel II B.V.

  Toelichting: In het derde lid is bepaald dat Gedeputeerde Staten de uitvoering van deze paragraaf hebben gemandateerd aan de besloten vennootschap Energiefonds Overijssel II B.V. Provinciale Staten van de Provincie Overijssel hebben op 21 september 2011 (PS 2011/461) besloten tot uitwerking van een fonds genaamd "Energiefonds Overijssel". Het Energiefonds Overijssel biedt ondernemers en woningcorporaties de mogelijkheid om hun projecten op het gebied van energie-efficiëntie en het produceren van nieuwe energie te financieren. Niet op de traditionele manier met subsidies maar door participaties, leningen en garanties. Het Energiefonds Overijssel kent een totale omvang van maximaal door de Provincie Overijssel ter beschikking gestelde financiële middelen van 250 miljoen EURO;  Voor de uitvoering van de activiteiten van het Energiefonds Overijssel heeft de provincie Overijssel de besloten vennootschap Energiefonds Overijssel I B.V.  opgericht,  welke vennootschap op haar beurt Energiefonds Overijssel II B.V. heeft opgericht. De besloten vennootschap Energiefonds Overijssel II B.V. is namens het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel op basis van het GS-mandaat verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze paragraaf. Energiefonds Overijssel I B.V. houdt zich bezig met risicokapitaal.

Subparagraaf 3.9.1 Hernieuwbare energie door ondernemingen

Algemene toelichting

Deze subsidieparagraaf ziet op subsidies in de vorm van een geldlening of garantie voor de in aanmerking komende kosten van een energieproject voor de opwekking van hernieuwbare energie aan ondernemingen. De Provincie Overijssel beoogt daarmee ondernemingen te stimuleren om een energieproject voor de opwekking van hernieuwbare energie te ontwikkelen.

Alleen de in aanmerking komende kosten kunnen worden gesubsidieerd. Dit is een eis die voortvloeit uit de staatssteunregels. In de begripsbepalingen is gedefinieerd wat onder ‘in aanmerking komende kosten' moet worden verstaan.

Artikel 3.9.1.1 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Gedeputeerde Staten kunnen aan een onderneming op aanvraag subsidie verlenen in de vorm van

  • a.

   een geldlening; of

  • b.

   een garantie.

   Ingeval van een geldlening wordt de subsidie conform artikel 3.9.1.15, eerste, derde en vierde lid terugbetaald.

   Ingeval een garantie door de bank wordt ingeroepen, wordt hetgeen de provincie aan de bank moet betalen door de onderneming aan de provincie conform artikel 3.9.1.15, eerste, tweede en vijfde lid terugbetaald.

 • 2.

  De subsidie bedoeld in het vorige lid kan uitsluitend worden verstrekt voor de in aanmerking komende kosten van een energieproject:

  • a.

   voor de opwekking van hernieuwbare energie;

  • b.

   waarbij het energieproject een terugverdientijd heeft van meer dan drie jaar.

 • 3.

  Per onderneming kan slechts één aanvraag per energieproject worden ingediend.

  Toelichting: De provincie Overijssel vindt het ongewenst dat meer dan één aanvraag per energieproject wordt ingediend. Daarom bevat het derde lid van dit artikel daartoe een uitzonderingsgrond ]

Artikel 3.9.1.2 Criteria

Toelichting: Gedeputeerde Staten zullen beleidsregels opstellen over de vraag in welke gevallen tot melding bij de Europese Commissie dient te worden overgegaan. Gedurende de meldingsprocedure kan de subsidie onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Europese Commissie worden verleend. De subsidie mag echter, voorafgaande aan de goedkeuring, niet worden uitgekeerd.

Een aanvraag voor een geldlening of garantie als bedoeld in artikel 3.9.1.1 eerste lid voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvraag voldoet, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, aan de voorwaarden van de de-minimisverordening of de AGVV. Gedeputeerde Staten kunnen, in voorkomend geval, het voornemen tot verlening van een subsidie voor een aanvraag die niet voldoet aan de de-minimisverordening of de AGVV aanmelden bij de Europese Commissie indien de aanvraag naar het oordeel van Gedeputeerde Staten een aanzienlijke bijdrage levert aan de beleidsdoelstellingen van de Provincie Overijssel op het gebied van hernieuwbare energie en de kans op goedkeuring door de Europese Commissie naar het oordeel van Gedeputeerde Staten hoog is. Gedeputeerde Staten kunnen de subsidie onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Europese Commissie verlenen.

 • b.

  De subsidie wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening een uitvoeringsovereenkomst is gesloten. Gedeputeerde Staten kunnen aan het verstrekken van de subsidie de voorwaarde verbinden dat de aanvrager zekerheden aan Gedeputeerde Staten verschaft ter zekerheid van de subsidie.

  [Toelichting: Artikel 4:36 van de Awb maakt het sluiten van een zogenaamde uitvoeringsovereenkomst mogelijk met name met het oog op subsidies die worden verleend in de vorm van een garantie of een lening. In sub d van dit artikel is in overeenstemming met artikel 4:33 sub a van de Awb het sluiten van de uitvoeringsovereenkomst als voorwaarde voor subsidieverlening opgenomen. In artikel 3.9.1.15, eerste lid, is opgenomen dat de uitvoeringsovereenkomst uiterlijk acht weken na het verlenen van de subsidie wordt aangegaan. In artikel 3.9.1.11 zijn de belangrijkste uitgangspunten van de uitvoeringsovereenkomst opgenomen.]

 • c.

  De subsidie wordt slechts verleend voor zover, in geval van een geldlening, door de rentekorting, en, in geval van een garantie, door de premiekorting, de totale steun die de aanvrager met betrekking tot dezelfde - elkaar geheel of gedeeltelijk overlappende - in aanmerking komende kosten geniet, ongeacht of deze steun door het Rijk, andere publiekrechtelijke rechtspersonen of openbare lichamen dan wel de daaraan gelieerde instellingen is verstrekt, niet hoger is dan:

  • i.

   45% van de in aanmerking komende kosten als de aanvrager een grote onderneming is;

  • ii.

   55% van de in aanmerking komende kosten als de aanvrager een middelgrote onderneming is; en

  • iii.

   65% van de in aanmerking komende kosten als de aanvrager een kleine onderneming is;

 •  

  [Toelichting: Bij de verlening van de rentekorting en de premiekorting verlenen Gedeputeerde Staten staatssteun aan de aanvrager. De steun die de aanvrager per project geniet mag niet hoger uitkomen dan de genoemde steunpercentages en het steunplafond van € 15 miljoen. Daarbij is het van belang dat bij de beoordeling of de steunpercentages en het steunplafond zijn overschreden, alle steun, ongeacht uit welke bron (lokaal, regionaal, nationaal) de steun afkomstig is, die de aanvrager voor het project heeft ontvangen, meegeteld wordt. Als de aanvrager financiering van de EU heeft ontvangen wordt deze niet meegeteld voor de berekening van de steunpercentages en het steunplafond, mits die financiering niet direct of indirect onder de controle van de overheid staat of stond (bijvoorbeeld: EFRO-gelden staan onder controle van de overheid ook al is dit EU-financiering, en om die reden moeten zij meegeteld worden bij genoemde berekening als de aanvrager EFRO-subsidie heeft ontvangen voor dezelfde kosten). Gedeputeerde Staten zullen vóór de subsidieverlening toetsen of de subsidieverlening door Gedeputeerde Staten tot overschrijding van genoemde steunpercentages en/of steunplafond leidt. De steunpercentages zijn gebaseerd op artikel 41, lid 7, van de AGVV. Het steunplafond van € 15 miljoen vloeit voort uit artikel 4, lid 1, sub s, van de AGVV.

  Om te kunnen bepalen of het maximum steunpercentage en het steunplafond niet worden overschreden, dient per te verlenen subsidie te worden bepaald wat het steunbedrag is. In het geval de subsidie uit een lening bestaat, dient het steunbedrag als volgt te worden bepaald. Om te bepalen wat het steunbedrag is dat wordt verleend aan een aanvrager dient het verschil te worden vastgesteld tussen de rente die conform de Mededeling-rentepercentages is vastgesteld (dit is in de definities in deze paragraaf gedefinieerd als "marktconforme rente") en de rente die daadwerkelijk wordt betaald door de aanvrager, waarbij van dit verschil de contante waarde moet worden berekend. Bij het vaststellen van de rente die op grond van de Mededinging-rentepercentages geldt, moet het rentepercentage worden vastgesteld dat van toepassing is op het moment van het verstrekken van de lening. Concreet wil dat zeggen dat steeds moet worden nagegaan welk basisrentepercentage van toepassing is op het moment van het verstrekken van de lening (zie http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html ) waarna vervolgens het basisrentepercentage met een opslag moet worden verhoogd. De hoogte van de opslag is afhankelijk van de rating van de aanvrager en de door de aanvrager verschafte zekerheden. De opslag varieert tussen 60 basispunten (0,6%) en 1000 basispunten (10%). Voor startende ondernemingen zonder kredietverleden, zoals special-purpose vehicles, geldt dat het basisrentepercentage met minstens 4% moet worden verhoogd, maar de opslag kan nooit lager zijn dan de opslag die geldt voor de moedermaatschappij als deze aanwezig is . Deze methode die in de Mededeling-rentepercentages is vastgesteld dient verplicht te worden toegepast op grond van de AGVV. Wanneer de rente die op grond van de Mededeling-rentepercentages geldt, is vastgesteld, kan deze worden afgezet tegen de daadwerkelijk te betalen rente. Van het verschil tussen de daadwerkelijk te betalen rente over de lening en de rente die betaald zou moeten worden als het rentepercentage zou worden toegepast dat op grond van de Mededeling-rentepercentages is vastgesteld, moet de contante waarde worden berekend. Voor de berekening van de contante waarde dient te worden uitgegaan van een percentage dat bestaat uit het basisrentepercentage dat de Europese Commissie publiceert op de website waarvan hiervoor een link is gegeven, vermeerderd met een opslag van 100 basispunten. Het is niet geoorloofd om een basisrente te gebruiken die op een andere manier is vastgesteld.

  Het steunbedrag dat op bovengenoemde wijze is berekend moet worden afgezet tegen de in aanmerking komende kosten om vast te stellen of het betreffende maximum steunpercentage niet wordt overschreden. Het steunbedrag mag voorts ook niet hoger zijn dan € 15 miljoen.

  In het geval de subsidie uit een garantie bestaat, dient het steunbedrag als volgt te worden bepaald. Om het steunbedrag te kunnen berekenen dat voortvloeit uit een garantie, dient het verschil te worden berekend tussen de marktconforme premie die wordt bepaald op grond van de Mededeling-garanties (dit is in de definities in deze paragraaf gedefinieerd als "marktconforme premie")en de daadwerkelijk door de begunstigde te betalen premie, waarbij de netto contante waarde van het premievoordeel moet worden berekend. De hoogte van de marktconforme premie is afhankelijk van de rating van de aanvrager. Voor startende ondernemingen zonder kredietverleden, zoals special-purpose vehicles, geldt dat de marktconforme premie minstens 3,8% is, en nooit lager kan zijn dan de premie die geldt voor de moedermaatschappij als deze aanwezig is.

  Om de marktconforme premie te bepalen dient op grond van de AGVV verplicht te worden uitgegaan van de Mededeling-garantie. Wanneer de marktconforme premie die op grond van de Mededeling-garantie geldt, is vastgesteld, kan deze worden afgezet tegen de daadwerkelijk te betalen premie. Van het verschil tussen de daadwerkelijk te betalen premie over de garantie en de marktconforme premie die is vastgesteld conform de Mededeling-garanties, moet de contante waarde worden berekend. Voor de berekening van de contante waarde dient te worden uitgegaan van een percentage dat bestaat uit het basisrentepercentage dat de Europese Commissie publiceert op de website waarvan hiervoor een link is gegeven, vermeerderd met een opslag van 100 basispunten. Het is niet geoorloofd om een basisrente te gebruiken die op een andere manier is vastgesteld.

  Het steunbedrag dat op bovengenoemde wijze is berekend moet worden afgezet tegen de in aanmerking komende kosten om vast te stellen of het betreffende maximum steunpercentage niet wordt overschreden. Het steunbedrag mag voorts ook niet hoger zijn dan € 15 miljoen.]

 • d.

  De subsidie wordt slechts verleend voor zover, in geval van een geldlening, door de rentekorting, en, in geval van een garantie, door de premiekorting, de totale steun die de aanvrager met betrekking tot dezelfde – elkaar geheel of gedeeltelijk overlappende – in aanmerking komende kosten geniet, ongeacht of deze steun door het Rijk, andere publiekrechtelijke rechtspersonen of openbare lichamen dan wel de daaraan gelieerde instellingen is verstrekt, niet hoger is dan € 15 miljoen.

 •  

  [Toelichting: Bij de verlening van de rentekorting en de premiekorting verlenen Gedeputeerde Staten staatssteun aan de aanvrager. De steun die de aanvrager per project geniet mag niet hoger uitkomen dan de genoemde steunpercentages en het steunplafond van € 15 miljoen. Daarbij is het van belang dat bij de beoordeling of de steunpercentages en het steunplafond zijn overschreden, alle steun, ongeacht uit welke bron (lokaal, regionaal, nationaal) de steun afkomstig is, die de aanvrager voor het project heeft ontvangen, meegeteld wordt. Als de aanvrager financiering van de EU heeft ontvangen wordt deze niet meegeteld voor de berekening van de steunpercentages en het steunplafond, mits die financiering niet direct of indirect onder de controle van de overheid staat of stond (bijvoorbeeld: EFRO-gelden staan onder controle van de overheid ook al is dit EU-financiering, en om die reden moeten zij meegeteld worden bij genoemde berekening als de aanvrager EFRO-subsidie heeft ontvangen voor dezelfde kosten). Gedeputeerde Staten zullen vóór de subsidieverlening toetsen of de subsidieverlening door Gedeputeerde Staten tot overschrijding van genoemde steunpercentages en/of steunplafond leidt. De steunpercentages zijn gebaseerd op artikel 41, lid 7, van de AGVV. Het steunplafond van € 15 miljoen vloeit voort uit artikel 4, lid 1, sub s, van de AGVV.

  Om te kunnen bepalen of het maximum steunpercentage en het steunplafond niet worden overschreden, dient per te verlenen subsidie te worden bepaald wat het steunbedrag is. In het geval de subsidie uit een lening bestaat, dient het steunbedrag als volgt te worden bepaald. Om te bepalen wat het steunbedrag is dat wordt verleend aan een aanvrager dient het verschil te worden vastgesteld tussen de rente die conform de Mededeling-rentepercentages is vastgesteld (dit is in de definities in deze paragraaf gedefinieerd als "marktconforme rente") en de rente die daadwerkelijk wordt betaald door de aanvrager, waarbij van dit verschil de contante waarde moet worden berekend. Bij het vaststellen van de rente die op grond van de Mededinging-rentepercentages geldt, moet het rentepercentage worden vastgesteld dat van toepassing is op het moment van het verstrekken van de lening. Concreet wil dat zeggen dat steeds moet worden nagegaan welk basisrentepercentage van toepassing is op het moment van het verstrekken van de lening (zie http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html ), waarna vervolgens het basisrentepercentage met een opslag moet worden verhoogd. De hoogte van de opslag is afhankelijk van de rating van de aanvrager en de door de aanvrager verschafte zekerheden. De opslag varieert tussen 60 basispunten (0,6%) en 1000 basispunten (10%). Voor startende ondernemingen zonder kredietverleden, zoals special-purpose vehicles, geldt dat het basisrentepercentage met minstens 4% moet worden verhoogd, maar de opslag kan nooit lager zijn dan de opslag die geldt voor de moedermaatschappij als deze aanwezig is.

  Deze methode die in de Mededeling-rentepercentages is vastgesteld dient verplicht te worden toegepast op grond van de AGVV. Wanneer de rente die op grond van de Mededeling-rentepercentages geldt, is vastgesteld, kan deze worden afgezet tegen de daadwerkelijk te betalen rente. Van het verschil tussen de daadwerkelijk te betalen rente over de lening en de rente die betaald zou moeten worden als het rentepercentage zou worden toegepast dat op grond van de Mededeling-rentepercentages is vastgesteld, moet de contante waarde worden berekend. Voor de berekening van de contante waarde dient te worden uitgegaan van een percentage dat bestaat uit het basisrentepercentage dat de Europese Commissie publiceert op de website waarvan hiervoor een link is gegeven, vermeerderd met een opslag van 100 basispunten. Het is niet geoorloofd om een basisrente te gebruiken die op een andere manier is vastgesteld.

  Het steunbedrag dat op bovengenoemde wijze is berekend moet worden afgezet tegen de in aanmerking komende kosten om vast te stellen of het betreffende maximum steunpercentage niet wordt overschreden. Het steunbedrag mag voorts ook niet hoger zijn dan € 15 miljoen.

  In het geval de subsidie uit een garantie bestaat, dient het steunbedrag als volgt te worden bepaald. Om het steunbedrag te kunnen berekenen dat voortvloeit uit een garantie, dient het verschil te worden berekend tussen de marktconforme premie die wordt bepaald op grond van de Mededeling-garanties (dit is in de definities in deze paragraaf gedefinieerd als "marktconforme premie") en de daadwerkelijk door de begunstigde te betalen premie, waarbij de netto contante waarde van het premievoordeel moet worden berekend. De hoogte van de marktconforme premie is afhankelijk van de rating van de aanvrager. Voor startende ondernemingen zonder kredietverleden, zoals special-purpose vehicles, geldt dat de marktconforme premie minstens 3,8% is, en nooit lager kan zijn dan de premie die geldt voor de moedermaatschappij als deze aanwezig is.

  Om de marktconforme premie te bepalen dient op grond van de AGVV verplicht te worden uitgegaan van de Mededeling-garantie. Wanneer de marktconforme premie die op grond van de Mededeling-garantie geldt, is vastgesteld, kan deze worden afgezet tegen de daadwerkelijk te betalen premie. Van het verschil tussen de daadwerkelijk te betalen premie over de garantie en de marktconforme premie die is vastgesteld conform de Mededeling-garanties, moet de contante waarde worden berekend. Voor de berekening van de contante waarde dient te worden uitgegaan van een percentage dat bestaat uit het basisrentepercentage dat de Europese Commissie publiceert op de website waarvan hiervoor een link is gegeven, vermeerderd met een opslag van 100 basispunten. Het is niet geoorloofd om een basisrente te gebruiken die op een andere manier is vastgesteld.

  Het steunbedrag dat op bovengenoemde wijze is berekend moet worden afgezet tegen de in aanmerking komende kosten om vast te stellen of het betreffende maximum steunpercentage niet wordt overschreden. Het steunbedrag mag voorts ook niet hoger zijn dan € 15 miljoen.]

Artikel 3.9.1.3 Grondslag subsidie

Toelichting: Gedeputeerde Staten kiezen ervoor om niet de volledige in aanmerking komende kosten te subsidiëren. De provincie Overijssel wil dat de aanvrager ook zelf bijdraagt aan de financiering van het energieproject. De 80% genoemd in lid 3 is gebaseerd op de Mededeling-garanties.

 • 1.

  De subsidie bedraagt bij energieprojecten ter zake van hernieuwbare energie maximaal 80% van de in aanmerking komende kosten op het gebied van:

  • a.

   geothermie;

  • b.

   zonne-energie;

  • c.

   bio-energie;

  • d.

   warmtepompen met een minimale Coefficient Of Performance (COP) van 4;

  • e.

   warmtekracht.

 • 2.

  Indien een overheidsgarantie wordt afgegeven of gelijkwaardige zekerheid bedraagt de subsidie maximaal 100% van de in aanmerking komende kosten.

 • 3.

  In geval van een garantie bedraagt de garantie van Gedeputeerde Staten maximaal 80% van het krediet.

Artikel 3.9.1.4 Subsidiabele kosten

Toelichting: Bij de berekening van de steunintensiteit zijn alle gebruikte cijfers de cijfers vóór aftrek van belastingen en andere heffingen.

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.1.5 worden als subsidiabele kosten beschouwd de in aanmerking komende kosten.

 • 2.

  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet:

  • a.

   administratieve kosten die gemaakt worden ten behoeve van het energieproject;

  • b.

   kosten die gemaakt worden ten behoeve van het aanvragen van de subsidie voor het energieproject;

  • c.

   kosten die anderszins al vergoed zijn onder andere door het Rijk, door andere publiekrechtelijke rechtspersonen of openbare lichamen dan wel de daaraan gelieerde instellingen of door de Europese Commissie.

Artikel 3.9.1.5 Indieningstermijn aanvraag

Toelichting: Op grond van artikel 1.2.2 kan gedurende het gehele kalenderjaar een subsidieaanvraag worden ingediend. Afwijking van artikel 1.2.2 is wenselijk omdat in de onderhavige regeling met subsidieplafonds wordt gewerkt voor een bepaald subsidietijdvak. De verwachting is dat het er in de praktijk behoefte zal zijn om gedurende het gehele subsidietijdvak aanvragen om subsidie in te kunnen dienen. Om aanvragen toch zoveel mogelijk binnen het subsidietijdvak af te kunnen handelen, is in het eerste lid van dit artikel bepaald dat de subsidieaanvraag tot dertien weken voor het einde van het subsidietijdvak waarop de aanvraag betrekking heeft kan worden ingediend. In het tweede lid is bepaald dat de aanvraag vier weken voor het einde van het subsidietijdvak waarop de aanvraag betrekking heeft volledig moet zijn.

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.2.2 kan een subsidieaanvraag tot twaalf weken voor het eind van het subsidietijdvak waarop de aanvraag betrekking heeft worden ingediend door inzending van een daartoe opgesteld formulier. Het formulier vermeldt welke bijlagen bij de aanvraag dienen te worden overlegd.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.2.2 moet een subsidieaanvraag volledig zijn ingediend uiterlijk vier weken voor het eind van het subsidietijdvak waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 3.9.1.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

Toelichting: Dit artikel geeft voorschriften voor een aanvraag voor subsidie. Dit artikel dient in samenhang te worden gelezen met artikel 1.2.1. In aanvulling op de gegevens die een aanvrager op grond van artikel 1.2.1 bij de aanvraag moet indienen, dient de aanvrager aanvullende gegevens te overleggen ten behoeve van de beoordeling van de aanvraag.

 • 1.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 overlegt de aanvrager bij de aanvraag tevens een projectplan, dat in ieder geval de volgende gegevens dient te bevatten:

  • a.

   beschrijving c.q. inschatting van de door de ontvangen subsidie te verwachten opwekking van hernieuwbare energie;

  • b.

   een berekening van de in aanmerking komende kosten waarbij de kosten van het energieproject afgezet worden tegen de kosten van de referentie-investering; Toelichting: De voor subsidie in aanmerking komende kosten moeten worden gemotiveerd en gespecificeerd.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 overlegt de aanvrager bij de aanvraag een ratingverklaring, tenzij de aanvrager een special purpose vehicle is zonder kredietverleden en geen moedermaatschappij heeft.

 • 3.

  Indien de aanvrager voor dezelfde - elkaar geheel of gedeeltelijk overlappende-  in aanmerking komende kosten waarvoor zij subsidie aanvraagt reeds van het Rijk, andere publiekrechtelijke rechtspersonen of openbare lichamen dan wel de daaraan gelieerde instellingen of de Europese Commissie een vergoeding c.q. subsidie heeft ontvangen, overlegt zij de bewijsstukken waaruit deze vergoeding c.q. subsidie blijkt.

 • 4.

  In aanvulling op artikel 1.2.1, tweede lid overlegt de aanvrager bij de aanvraag tevens een bedrijfsplan.

  Toelichting: Het bedrijfsplan moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • de doelstelling van de aanvrager en hoe hij deze wil bereiken; de ideeën over het soort onderneming dat hij wil oprichten;

  • de geplande rechtsvorm;

  • vergunningen die nodig zijn om van start te gaan met het project;

  • meerjarige investeringsbegroting;

  • meerjarige exploitatiebegroting: op basis van de meerjarige omzetprognose moet de aanvrager aangeven hoeveel nettowinst hij verwacht te overhouden na aftrek van de investeringen (exploitatie) van de omzet;

  •  

   Ten slotte wordt in het bedrijfsplan verwacht dat de subsidieaanvrager zal aangeven welke werkgelegenheidseffecten door realisering van het energieproject te realiseren dan wel te verwachten zijn. Om die reden wordt van de subsidieaanvrager verwacht dat hij inzicht geeft in het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen. Dit begrip is toegelicht in de definities. Daarbij moet tevens inzicht worden gegeven in het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen dat na uitvoering van het energieproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd zal blijven bestaan.

 • 5.

  In aanvulling op artikel 1,2,1 tweede lid overlegt de aanvrager, ingeval een garantie wordt aangevraagd, bij de aanvraag tevens een door een bank geoffreerde kredietovereenkomst en concept garantverklaring.

 • 6.

  In aanvulling op artikel 1.2.1, tweede lid overlegt de aanvrager bij de aanvraag documentatie ten behoeve van het uitvoeren van een financiële due diligence, een technische due diligence, een duurzaamheidstoets en een fiscale en juridische due diligence.

  Toelichting: Bij documentatie ten behoeve van het uitvoeren van een financiële due diligence, een technische due diligence, een duurzaamheidstoets en een fiscale en juridische due diligence moet, afhankelijk van de aard van het energieproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd, worden gedacht aan een zonurenanalyse, een technische analyse van de gebruikte technologie, taxatierapporten, identificatiebewijzen van bestuurders en aandeelhouders, een organisatieschema, projectcontracten, zoals afnamecontracten, inkoopcontracten en onderhoudscontracten.

Artikel 3.9.1.7 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Toelichting: Ingevolge artikel 4:22 van de Awb wordt onder subsidieplafond verstaan: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift. Artikel 4:25 van de Awb schrijft voor dat voor de vaststelling van een subsidieplafond een wettelijke grondslag is vereist. Artikel 3.9.1.7 geeft deze wettelijke grondslag.

De Awb eist dat het subsidieplafond bekend wordt gemaakt voordat de periode waarop het betrekking heeft ingaat. Zo kunnen potentiële aanvragers weten hoeveel geld er beschikbaar is. Op grond van artikel 4:25, tweede lid, Awb moet een aanvraag om subsidie worden geweigerd, als door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel 3.9.1.8 Volgorde van behandeling

Toelichting: In artikel 4:26 van de Awb is voorgeschreven dat bij of krachtens wettelijk voorschrift wordt bepaald hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld. Artikel 3.9.1.8 geeft deze wettelijke grondslag.

 • 1.

  Voor het bepalen van het bereiken van het van toepassing zijnde subsidieplafond, beslissen Gedeputeerde Staten op volgorde van het tijdstip van binnenkomst.

 • 2.

  Indien de aanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de aanvraag wel volledig is.

 • 3.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van prioritering op basis van de hoogst verwachte energie-efficiëntie dan wel toename van hernieuwbare energie per aangevraagde Euro aan subsidie.

Artikel 3.9.1.9 Adviescommissie

Gedeputeerde Staten leggen een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 3.9.1.1, nadat de aanvraag volledig is, ter advies voor aan de adviescommissie, die binnen zes weken een advies aan Gedeputeerde Staten uitbrengt. Deze termijn kan met een termijn van maximaal twee weken worden verlengd.

Toelichting: Gedeputeerde Staten hebben bij besluit van 13 november 2012 een adviescommissie ingesteld die advies uitbrengt over elke aanvraag die is ingediend op grond van deze paragraaf.

Indien door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt op grond van artikel 3.9.1.8, derde lid, de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van prioritering op basis van de hoogst verwachte energie-efficiëntie dan wel toename van hernieuwbare energie per aangevraagde Euro aan subsidie. Ook over deze prioritering brengt de adviescommissie advies uit.]

Artikel 3.9.1.10 Weigeringsgronden

Toelichting: Deze weigeringsgronden gelden in aanvulling op artikel 1.1.7. De weigeringsgronden in artikel 1.1.7 zijn facultatief. Gedeputeerde Staten kunnen de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren als die weigeringsgronden zich voordoen. In dit artikel 3.9.1.10 zijn de weigeringsgronden imperatief geformuleerd. Als een van deze afwijzingsgronden zich voordoen, dan moeten Gedeputeerde Staten de aanvraag afwijzen. De afwijzingsgronden in sub c-h, k-l, vloeien voort uit de staatssteunregels. Deze afwijzingsgronden zijn gebaseerd op de AGVV: sub c is gebaseerd op artikel 41 van de AGVV; sub d is gebaseerd op artikel 5, tweede lid, sub b, van de AGVV jo. de Mededeling-rentepercentages die, zoals hiervoor is toegelicht, op grond van de AGVV verplicht toegepast moet worden om het steunbedrag te kunnen berekenen in geval van leningen; sub e is gebaseerd op artikel 5, tweede lid, sub c, onder i), van de AGVV jo. de Mededeling-garanties die, zoals hiervoor is toegelicht, op grond van de AGVV verplicht toegepast moet worden om het steunbedrag te kunnen berekenen in geval van garanties; sub f is gebaseerd op paragraaf 3.3. van de Mededeling-garanties die, zoals hiervoor is toegelicht, op grond van de AGVV verplicht toegepast moet worden om het steunbedrag te kunnen berekenen in geval van garanties; sub g is gebaseerd op artikel 1, vierde lid, sub a, van de AGVV; sub h is gebaseerd op 1, tweede lid, sub c, van de AGVV; sub k is gebaseerd op artikel 6, tweede lid, van de AGVV; sub l is gebaseerd op artikel 6, tweede en derde lid, van de AGVV. In de overige gevallen heeft een subsidie van de provincie Overijssel naar de mening van de provincie Overijssel geen toegevoegde waarde. Deze gevallen zijn in lid 2 sub a-b en i-j opgesomd. Voor deze gevallen wordt ook geen subsidie verleend door de provincie Overijssel.

 • 1.

  Gedeputeerde Staten weigeren de subsidie als op basis van de aanvraag wordt beoordeeld dat het te verlenen subsidiebedrag lager is dan € 1.000.000 is per energieproject. Indien de aanvrager op dezelfde dag subsidie aanvraagt op grond van paragraaf 3.9.2, wordt voor het bepalen van het minimum tevens het te verlenen subsidiebedrag van die aanvraag betrokken.

 • 2.

  Indien de aanvraag ziet op een subsidie voor een zonne-energieproject weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie als op basis van de aanvraag wordt beoordeeld dat het te verlenen subsidiebedrag lager is dan € 500.000 per energieproject, het zonne-energieproject niet dupliceerbaar is én de som van toegekende subsidies aan zonne-energieprojecten lager is dan € 1.000.000 en meer is dan € 2.500.000.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten weigeren de subsidie geheel of gedeeltelijk indien:

  • a.

   de werkelijke kosten naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

  • b.

   het bedrijfsplan en/of projectplan naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet haalbaar of uitvoerbaar is.

   Toelichting: Voor deze weigeringsgrond geldt dat daar in ieder geval wordt verstaan de situatie waarin de uitkomst van een door een expert uitgevoerde financiële, technische, juridische of fiscale due diligence negatief is.

  • c.

   het verstrekte krediet of de geldlening niet ten behoeve van het energieproject wordt aangewend;

  • d.

   uit de ratingverklaring blijkt dat de aanvrager van een geldlening of diens moedermaatschappij tot de ratingcategorie CCC of lager behoort;

  • e.

   uit de ratingverklaring blijkt dat de aanvrager van een garantie of diens moedermaatschappij tot de ratingcategorie CCC+ of lager behoort;

  • f.

   de aanvrager van een garantie een grote onderneming is;

  • g.

   ten aanzien van de aanvrager een uitstaand bevel tot terugvordering voor onrechtmatig verleende staatssteun geldt;

  • h.

   de aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert;

  • i.

   de aanvrager over onvoldoende financiële middelen beschikt om het energieproject uit te voeren;

   Toelichting: De aanvrager beschikt niet over voldoende financiële middelen om het energieproject uit te voeren als er geen bankfinanciering voor de dekking van de kosten van het energieproject die niet voor subsidiëring op grond van deze regeling in aanmerking komen.

  • j.

   de aanvrager op de markt gehele financiering voor het energieproject kan verkrijgen en met die financiering de commerciële levensvatbaarheid van het project met een zelfde maatschappelijk rendement, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, aannemelijk is;

  • k.

   de activiteiten reeds zijn aangevangen op het tijdstip van indiening van de subsidieaanvraag;

  • l.

   indien de aanvrager, zijnde een grote onderneming, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten er niet in geslaagd is om het stimulerend effect van de subsidie in de zin van artikel 6, derde lid van de AGVV aan te tonen.

Artikel 3.9.1.11 Kenmerken van uitvoeringsovereenkomst, kredietovereenkomst en garantie

Toelichting: Zie toelichting artikel 3.9.1.2 over de achtergronden van de uitvoeringsovereenkomst.

Afgezien van de staatssteunrechtelijke beperkingen aan het geboden rentevoordeel, is de provincie Overijssel van mening dat het geboden rentevoordeel niet te groot mag zijn, omdat dan de afstand naar de markt te groot wordt en daarmee minder goede projecten worden gefaciliteerd. Dat geeft overstimulering en bemoeilijkt de transitie naar hernieuwbare energie en een normale markt zonder stimulering van de overheid.

 • 1.

  De hoogte van de geldlening en garantie per energieproject is maximaal de subsidiabele kosten.

 • 2.

  De looptijd van de geldlening en kredietovereenkomst bedraagt een bepaalde tijd, doch maximaal 15 jaar. Voor zonneprojecten is een langere looptijd mogelijk, mits deze aansluit bij de termijnen van de SDE+-subsidie.

 • 3.

  Ingeval van een geldlening wordt een rentekorting van maximaal 2% of 200 basispunten gehanteerd per jaar.

 • 4.

  De rente van de geldlening is gedurende de looptijd van de geldlening vast.

 • 5.

  Gedeputeerde Staten kunnen boetevrije vervroegde aflossing van de geldlening toestaan.

 • 6.

  De geldlening wordt onderhands verstrekt.

 • 7.

  Ingeval van een garantie is de maximale premiekorting gelijk aan het bedrag dat op grond van artikel 3.9.1.2 sub c, d en e van dit hoofdstuk is toegestaan.

 • 8.

  De hoogte van de garantie wordt verminderd naar rato van de aflossingen die worden gedaan op de kredietovereenkomst waarvoor de garantie is verstrekt.

Artikel 3.9.1.12 Indieningstermijn aanvraag tot subsidievaststelling

In afwijking van artikel 1.5.2 eerste lid dan wel artikel 1.5.3 eerste lid wordt een aanvraag tot vaststelling ingediend uiterlijk 13 weken voor aflossing van de lening of het einde van de garantie.

Toelichting: In dit artikel is aangegeven dat en wanneer de subsidieontvanger een aanvraag tot subsidievaststelling moet indienen.

Artikel 3.9.1.13 Ambtshalve vaststellen subsidie

Ingeval van een garantie kan deze ambtshalve worden vastgesteld zodra:

 • a.

  het krediet waarvoor de provincie een garantie heeft afgegeven is afgelost; of

 • b.

  ingeval de bank de garantie heeft ingeroepen: de vordering van de provincie op de ontvanger van de garantie is voldaan dan wel de provincie heeft besloten af te zien van verdere invordering.

  Toelichting: Onderdeel a van dit artikel geeft aan dat de garantie wordt vastgesteld op het moment dat de lening is afgelost. Dit geldt ook als de lening voortijdig is afgelost. Verder geeft dit artikel aan dat de garantie tevens zal worden vastgesteld als de bank de garantie heeft ingeroepen. Verder is opgenomen dat de garantie wordt vastgesteld als er geen vorderingen meer zijn ten aanzien van de aanvrager. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gelden als de provincie Overijssel de restschuld van de bank overneemt nadat de bank de garantie heeft ingeroepen. In de beschikking tot verlening van de garantie kunnen Gedeputeerde Staten voorwaarden vastleggen over de vaststelling.

Artikel 3.9.1.14 Terugvordering

Als de ontvanger van de subsidie het energieproject niet uitvoert zoals is vastgelegd bij de beschikking tot het verlenen van de subsidie en niet heeft voldaan aan artikel 3.9.1.15 kunnen Gedeputeerde Staten besluiten eenmalig een premie van maximaal 5% van de hoogte van de afgegeven garantie bij de ontvanger van de garantie terugvorderen.

Toelichting: In dit artikel is opgenomen dat de provincie Overijssel een premie zal terugvorderen als blijkt dat de ontvanger van de subsidie zijn energieproject niet of op een ander manier gaat uitvoeren. Deze subsidieparagraaf is uiteindelijk bedoeld ter stimulering van hernieuwbare energie. Als gedurende de looptijd van het energieproject de activiteiten dusdanig wijzigen dat er geen sprake meer is van de opwekking van hernieuwbare energie, dan bereikt de provincie haar beleidsdoel niet. De provincie Overijssel had dan ook geen garantie af willen geven voor het project. De provincie Overijssel kan de garantie niet intrekken, omdat dan de bank met een risico wordt opgezadeld. Om deze reden wil de provincie Overijssel een deel van het premievoordeel dat een ontvanger van de garantie heeft terugvorderen.

Artikel 3.9.1.15 Verplichtingen subsidieontvanger

Toelichting: Dit artikel bevat de belangrijkste subsidieverplichtingen die aan de subsidieontvanger zullen worden opgelegd. Op grond van artikel 4:37 van de Awb kunnen de in dat artikel genoemde verplichtingen aan subsidieontvangers worden opgelegd zonder wettelijk voorschrift. Een aantal subsidieverplichtingen kunnen vanwege het bepaalde in artikel 4:38 en 4:39 van de Awb slechts worden opgelegd als dat in een wettelijke regeling, zoals dit Uitvoeringsbesluit, is bepaald. Om die reden zijn in dit artikel 3.9.1.15 een aantal subsidieverplichtingen geformuleerd.

 • 1.

  De aanvrager tekent uiterlijk acht weken na het verlenen van de subsidie met de provincie Overijssel een uitvoeringsovereenkomst.

 • 2.

  Ingeval van een garantie sluit de aanvrager uiterlijk acht weken na het verlenen van de subsidie met een bank de bij de aanvraag overlegde door een bank geoffreerde kredietovereenkomst en definitieve garantverklaring.

 • 3.

  De subsidie-ontvanger betaalt Gedeputeerde Staten jaarlijks rente over de geldlening. Ingeval van een garantie betaalt de subsidie-ontvanger aan Gedeputeerde Staten een jaarlijkse premie voor de verstrekte garantie.

 • 4.

  Ingeval van een geldlening betaalt de subsidie-ontvanger in ieder geval halfjaarlijks het overeengekomen aflossingsbedrag, met ingang van 1 januari van het tweede jaar volgende op de datum van verlening van de subsidie, terug aan Gedeputeerde Staten.

 • 5.

  Ingeval van een door de bank ingeroepen garantie, betaalt de subsidie-ontvanger aan Gedeputeerde Staten het door de provincie aan de bank betaalde terug.

 • 6.

  Terzake van de in de leden 3 tot en met 5 genoemde verplichtingen wordt in de uitvoeringsovereenkomst een betalingsregime afgesproken en kunnen daarin verplichtingen worden opgenomen ten aanzien van de kredietwaardigheid van de subsidie-ontvanger.

 • 7.

  De subsidie-ontvanger doet onverwijld mededeling aan Gedeputeerde Staten van de omstandigheid dat hij verwacht niet binnen de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen termijn te beschikken over de vereiste vergunningen, ontheffingen of andere (rechtens benodigde) toestemmingen in verband met het energieproject. De subsidie-ontvanger doet onverwijld mededeling aan Gedeputeerde Staten indien de bank de garantie zal inroepen, dan wel in het geval verwacht kan worden dat de bank de garantie in zal roepen.

 • 8.

  De subsidie-ontvanger dient binnen één jaar na subsidieverlening te starten met de uitvoering van het energieproject.

 • 9.

  De subsidie-ontvanger dient uiterlijk na verloop van de duur van de geldlening c.q het krediet aan te tonen dat het energieproject conform de aanvraag is uitgevoerd en voltooid. Daarbij rapporteert de aanvrager ook over het maatschappelijk rendement van het energieproject.  Indien de looptijd van de geldlening c.q. krediet langer duurt dan één jaar rapporteert de subsidie-ontvanger jaarlijks aan Gedeputeerde Staten over de voortgang van het project en overlegt daarbij in ieder geval de jaarrekening.

 • 10.

  In afwijking van artikel 1.4.3 kunnen Gedeputeerde Staten de verplichting opleggen tot het vaker dan één keer per jaar afleggen van rekening en verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden inkomsten.

 • 11.

  Gedeputeerde Staten kunnen voorwaarden aan de subsidiebeschikking verbinden ten aanzien van:

 • 12.

  de EBITDA ten opzichte van rente-en aflossingsverplichtingen;

  • het aanhouden van liquide middelen ten behoeve van onderhoud, rente en aflossingsverplichtingen en onvoorziene omstandigheden;

  • toestemming bij wijziging van aandeelhouders;

  • toestemming voor het aangaan van financiële verplichtingen met derden;

  • toestemming voor het wijzigen van overeenkomsten aangaande het energieproject;

  • toestemming voor uitkering van dividend en/of opname van cashflow ten behoeve van het concern.

 • 13.

  De activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt moeten binnen vier jaar na verlening van de subsidie zijn uitgevoerd.

 • 14.

  De aanvrager of diens moedermaatschappij dient tot en met de subsidievaststelling dezelfde ratingcategorie te behouden als hij ten tijde van de subsidieverlening had, tenzij de aanvrager een special purpose vehicle is zonder kredietverleden en geen moedermaatschappij heeft.

Artikel 3.9.1.16 Uitstel of ontheffing betalingsverplichting

 • 1.

  Ingeval van een geldlening kan de subsidie-ontvanger Gedeputeerde Staten verzoeken om het subsidiebedrag in andere termijnen terug te betalen.

 • 2.

  Ingeval van een geldlening kan de subsidie-ontvanger Gedeputeerde Staten deugdelijk gemotiveerd verzoeken om ontheffing te verlenen van de verplichting genoemd in artikel 3.9.1.15 vierde lid. Ingeval van een door de bank ingeroepen garantie kan de subsidie-ontvanger Gedeputeerde Staten deugdelijk gemotiveerd verzoeken om ontheffing te verlenen van de verplichting genoemd in artikel 3.9.1.15 vijfde lid.

 • 3.

  De ontheffing, bedoeld in het tweede lid, kan worden verleend indien:

  • a.

   terugbetaling door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is;

  • b.

   een strikte toepassing van artikel 3.9.1.15 naar het oordeel van Gedeputeerde Staten door bijzondere omstandigheden zou leiden tot een onredelijke beslissing. Toelichting: Ter zake van het derde lid kunnen Gedeputeerde Staten beleid opstellen.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten kunnen bepalen dat bij het verzoek om ontheffing als bedoeld in het tweede lid van dit artikel een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het BW wordt overgelegd.

 • 5.

  Er wordt geen uitstel of ontheffing verleend wanneer de ontheffing naar het oordeel van Gedeputeerde Staten in strijd is met de toepasselijke staatssteunregels, zoals onder meer bedoeld in artikel 3.9.1.17.

Artikel 3.9.1.17 Europese regelgeving

Toelichting: Aangezien het verlenen van de subsidie conform deze subsidieparagraaf staatssteun oplevert, is deze subsidieparagraaf gebaseerd op de AGVV en de de-minimisverordening en is zodanig ingericht dat de subsidieverlening moet voldoen aan de regels van de AGVV en de-minimisverordening. De genoemde Europese regelgeving stelt een groot aantal eisen aan het verstrekken van subsidies door Gedeputeerde Staten in de vorm van leningen en garanties. In deze paragraaf zijn niet alle in de Europese regelgeving gestelde eisen overgenomen. Bij de beoordeling van de aanvraag zal echter worden getoetst of de subsidie in overeenstemming met die eisen kan worden verstrekt. Zo niet, dan zal de subsidie worden geweigerd, tenzij het in artikel 3.9.1.2, sub a, tweede zin, genoemde geval zich voordoet. In artikel 3.9.1.2 sub c, tweede zin, is aangegeven dat Gedeputeerde Staten in voorkomend geval, het voornemen tot verlening van een subsidie voor een aanvraag die niet voldoet aan de de-minimisverordening of de AGVV kunnen aanmelden bij de Europese Commissie indien de aanvraag naar het oordeel van Gedeputeerde Staten een aanzienlijke bijdrage levert aan de beleidsdoelstellingen van de Provincie Overijssel op het gebied van hernieuwbare energie en de kans op goedkeuring door de Europese Commissie naar het oordeel van Gedeputeerde Staten hoog is. Gedeputeerde Staten kunnen de subsidie dan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Europese Commissie verlenen. Voldoet de subsidie niet aan genoemde eisen en doet het geval in artikel 3.9.1.2 sub c, tweede zin, zich niet voor, dan is subsidieverlening in strijd met de staatssteunregels.

De subsidie wordt verstrekt met inachtneming van:

 • a.

  de AGVV; of

 • b.

  de de-minimisverordening;

 • c.

  de Mededeling-rentepercentages;

 • d.

  de Mededeling-garanties.

Artikel 3.9.1.18 Bevoorschotting

In afwijking van artikel 1.3.2 tweede lid verstrekken Gedeputeerde Staten in geval van een geldlening de aanvrager een voorschot van 100% van de verleende subsidie.

Toelichting: De bevoorschotting moet een wettelijke grondslag hebben. De aard van de subsidie noopt ertoe af te wijken van artikel 1.3.2. tweede lid, waarin een beperking is gegeven aan het te bevoorschotten subsidiebedrag.

Subparagraaf 3.9.2 Energie-efficiëntie door ondernemingen

Toelichting: Deze subparagraaf ziet op subsidies in de vorm van een geldlening of garantie aan ondernemingen voor de in aanmerking komende kosten van een energieproject waarbij energie-efficiëntiemaatregelen worden genomen. De provincie Overijssel beoogt daarmee ondernemingen te stimuleren om energie-efficiëntiemaatregelen te nemen.

Alleen de in aanmerking komende kosten kunnen worden gesubsidieerd. Dit is een eis die voortvloeit uit de staatssteunregels. In de begripsbepalingen is gedefinieerd wat onder ‘in aanmerking komende kosten’ moet worden verstaan.

Artikel 3.9.2.1 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Gedeputeerde Staten kunnen aan een onderneming op aanvraag subsidie verlenen in de vorm van

  • a.

   een geldlening; of

  • b.

   een garantie.

   Ingeval van een geldlening wordt de subsidie conform artikel 3.9.2.15, eerste, derde en vierde lid terugbetaald.

   Ingeval een garantie door de bank wordt ingeroepen, wordt hetgeen de provincie aan de bank moet betalen door de onderneming aan de provincie conform artikel 3.9.2.15, eerste, tweede en vijfde lid terugbetaald.

 • 2.

  De subsidie bedoeld in het vorige lid kan uitsluitend worden verstrekt voor de in aanmerking komende kosten van:

  • a.

   een energieproject waarbij energie-efficiëntiemaatregelen worden genomen door

   • i.

    aanpassing/vervanging van bedrijfsruimten, of

   • ii.

    aanpassing  van de productie, niet zijnde mobiele productiemiddelen;

   • iii.

    aanpassingen aan woningen middels energie service companies (ESCO);

  • b.

   waarbij het energieproject een terugverdientijd heeft van meer dan drie jaar.

   toelichting: Onder bedrijfsruimten als bedoeld in het tweede lid van dit artikel kunnen ook maatschappelijk vastgoed, winkels en kantoren worden verstaan, zoals scholen, ziekenhuizen, zwembaden.

 • 3.

  Per onderneming kan slechts één aanvraag per energieproject worden ingediend.

  Toelichting: De provincie Overijssel vindt het ongewenst dat meer dan één aanvraag per energieproject wordt ingediend. Daarom bevat het derde lid van dit artikel daartoe een uitzonderingsgrond.

 • 4.

  Subsidie voor een energieproject op grond van deze paragraaf wordt niet verleend, indien voor dat energieproject al subsidie is verleend of aangevraagd op grond van paragraaf 8.20.1 "Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie door woningcorporaties"van Uitvoeringbesluit subsidies Overijssel 2011.

  Toelichting: Lid 4 houdt verband met de trend dat zogenoemde ESCO's (Energy Service Companies) de aanleg, het beheer en onderhoud van energie-installaties of zelfs van hele gebouwen overnemen. De provincie Overijssel wil bij deze trend aansluiten door de mogelijkheid te bieden dat onder deze subsidieparagraaf subsidie kan worden verstrekt aan ESCO's. Met het bepaalde in lid 4 wil de provincie Overijssel stapeling van subsidies door woningcorporaties voorkomen.

Artikel 3.9.2.2 Criteria

Toelichting: Gedeputeerde Staten zullen beleidsregels opstellen over de vraag in welke gevallen tot melding bij de Europese Commissie dient te worden overgegaan. Gedurende de meldingsprocedure kan de subsidie onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Europese Commissie worden verleend. De subsidie mag echter, voorafgaande aan de goedkeuring, niet worden uitgekeerd.

Een aanvraag voor een geldlening of garantie moet voldoen aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvraag voldoet, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, aan de voorwaarden van de de-minimisverordening of de AGVV. Gedeputeerde Staten kunnen, in voorkomend geval, het voornemen tot verlening van een subsidie voor een aanvraag die niet voldoet aan de de-minimisverordening of de AGVV aanmelden bij de Europese Commissie indien de aanvraag naar het oordeel van Gedeputeerde Staten een aanzienlijke bijdrage levert aan de beleidsdoelstellingen van de Provincie Overijssel op het gebied van energie-efficiëntiemaatregelen en de kans op goedkeuring door de Europese Commissie naar het oordeel van Gedeputeerde Staten hoog is. Gedeputeerde Staten kunnen de subsidie onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Europese Commissie verlenen.

 • b.

  De subsidie wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening een uitvoeringsovereenkomst is gesloten. Gedeputeerde Staten kunnen aan het verstrekken van de subsidie de voorwaarde verbinden dat de aanvrager zekerheden aan haar verschaft ter zekerheid van de subsidie.

 • c.

  De subsidie wordt slechts verleend voor zover, in geval van een geldlening, door de rentekorting, en, in geval van een garantie, door de premiekorting, de totale steun die de aanvrager met betrekking tot dezelfde - elkaar geheel of gedeeltelijk overlappende - in aanmerking komende kosten geniet, ongeacht  of deze steun door het Rijk, andere publiekrechtelijke rechtspersonen of openbare lichamen dan wel de daaraan gelieerde instellingen is verstrekt, niet hoger is dan:

  • i.

   30% van de in aanmerking komende kosten als de aanvrager een grote onderneming is;

  • ii.

   40% van de in aanmerking komende kosten als de aanvrager een middelgrote onderneming is; en

  • iii.

   50% van de in aanmerking komende kosten als de aanvrager een kleine onderneming is.

   Toelichting: Bij de verlening van de rentekorting en de premiekorting verlenen Gedeputeerde Staten staatssteun aan de aanvrager. De steun die de aanvrager per project geniet mag niet hoger uitkomen dan de genoemde steunpercentages en het steunplafond van € 15 miljoen. Daarbij is het van belang dat bij de beoordeling of de steunpercentages en het steunplafond zijn overschreden, alle steun, ongeacht uit welke bron (lokaal, regionaal, nationaal) de steun afkomstig is, die de aanvrager voor het project heeft ontvangen, meegeteld wordt. Als de aanvrager financiering van de EU heeft ontvangen wordt deze niet meegeteld voor de berekening van de steunpercentages en het steunplafond, mits die financiering niet direct of indirect onder de controle van de overheid staat of stond (bijvoorbeeld: EFRO-gelden staan onder controle van de overheid ook al is dit EU-financiering, en om die reden moeten zij meegeteld worden bij genoemde berekening als de aanvrager EFRO-subsidie heeft ontvangen voor dezelfde kosten). Gedeputeerde Staten zullen vóór de subsidieverlening toetsen of de subsidieverlening door Gedeputeerde Staten tot overschrijding van genoemde steunpercentages en/of steunplafond leidt. De steunpercentages zijn gebaseerd op artikel 38, lid 4 en 5, van de AGVV. Het steunplafond van € 15 miljoen vloeit voort uit artikel 4, lid 1, sub s, van de AGVV. Om te kunnen bepalen of het maximum steunpercentage en het steunplafond niet worden overschreden, dient per te verlenen subsidie te worden bepaald wat het steunbedrag is.

   In het geval de subsidie uit een lening bestaat, dient het steunbedrag als volgt te worden bepaald. Om te bepalen wat het steunbedrag is dat wordt verleend aan een aanvrager dient het verschil te worden vastgesteld tussen de rente die conform de Mededeling-rentepercentages is vastgesteld (dit is in de definities in deze paragraaf gedefinieerd als ‘marktconforme rente’) en de rente die daadwerkelijk wordt betaald door de aanvrager, waarbij van dit verschil de contante waarde moet worden berekend. Bij het vaststellen van de rente die op grond van de Mededinging- rentepercentages geldt, moet het rentepercentage worden vastgesteld dat van toepassing is op het moment van het verstrekken van de lening. Concreet wil dat zeggen dat steeds moet worden nagegaan welk basisrentepercentage van toepassing is op het moment van het verstrekken van de lening (zie http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html ), waarna vervolgens het basisrentepercentage met een opslag moet worden verhoogd. De hoogte van de opslag is afhankelijk van de rating van de aanvrager en de door de aanvrager verschafte zekerheden. De opslag varieert tussen 60 basispunten (0,6%) en 1000 basispunten (10%). Voor startende ondernemingen zonder kredietverleden, zoals special-purpose vehicles, geldt dat het basisrentepercentage met minstens 4% moet worden verhoogd, maar de opslag kan nooit lager zijn dan de opslag die geldt voor de moedermaatschappij als deze aanwezig is.

   Deze methode die in de Mededeling-rentepercentages is vastgesteld dient verplicht te worden toegepast op grond van de AGVV. Wanneer de rente die op grond van de Mededeling-rentepercentages geldt, is vastgesteld, kan deze worden afgezet tegen de daadwerkelijk te betalen rente. Van het verschil tussen de daadwerkelijk te betalen rente over de lening en de rente die betaald zou moeten worden als het rentepercentage zou worden toegepast dat op grond van de Mededeling-rentepercentages is vastgesteld, moet de contante waarde worden berekend. Voor de berekening van de contante waarde dient te worden uitgegaan van een percentage dat bestaat uit het basisrentepercentage dat de Europese Commissie publiceert op de website waarvan hiervoor een link is gegeven, vermeerderd met een opslag van 100 basispunten. Het is niet geoorloofd om een basisrente te gebruiken die op een andere manier is vastgesteld.

   Het steunbedrag dat op bovengenoemde wijze is berekend moet worden afgezet tegen de in aanmerking komende kosten om vast te stellen of het betreffende maximum steunpercentage niet wordt overschreden. Het steunbedrag mag voorts ook niet hoger zijn dan € 15 miljoen.

   In het geval de subsidie uit een garantie bestaat, dient het steunbedrag als volgt te worden bepaald. Om het steunbedrag te kunnen berekenen dat voortvloeit uit een garantie, dient het verschil te worden berekend tussen de marktconforme premie die wordt bepaald op grond van de Mededeling-garanties (dit is in de definities in deze paragraaf gedefinieerd als "marktconforme premie") en de daadwerkelijk door de begunstigde te betalen premie, waarbij de netto contante waarde van het premievoordeel moet worden berekend. De hoogte van de marktconforme premie is afhankelijk van de rating van de aanvrager. Voor startende ondernemingen zonder kredietverleden, zoals special-purpose vehicles, geldt dat de marktconforme premie minstens 3,8% is, en nooit lager kan zijn dan de premie die geldt voor de moedermaatschappij als deze aanwezig is.

   Om de marktconforme premie te bepalen dient op grond van de AGVV verplicht te worden uitgegaan van de Mededeling-garantie. Wanneer de marktconforme premie die op grond van de Mededeling-garantie geldt, is vastgesteld, kan deze worden afgezet tegen de daadwerkelijk te betalen premie. Van het verschil tussen de daadwerkelijk te betalen premie over de garantie en de marktconforme premie die is vastgesteld conform de Mededeling-garanties, moet de contante waarde worden berekend. Voor de berekening van de contante waarde dient te worden uitgegaan van een percentage dat bestaat uit het basisrentepercentage dat de Europese Commissie publiceert op de website waarvan hiervoor een link is gegeven, vermeerderd met een opslag van 100 basispunten. Het is niet geoorloofd om een basisrente te gebruiken die op een andere manier is vastgesteld.

   Het steunbedrag dat op bovengenoemde wijze is berekend moet worden afgezet tegen de in aanmerking komende kosten om vast te stellen of het betreffende maximum steunpercentage niet wordt overschreden. Het steunbedrag mag voorts ook niet hoger zijn dan € 15 miljoen.

 • d.

  De subsidie wordt slechts verleend voor zover, in geval van een geldlening, door de rentekorting, en, in geval van een garantie, door de premiekorting,  de totale steun die de aanvrager met betrekking tot dezelfde – elkaar geheel of gedeeltelijk overlappende – in aanmerking komende kosten geniet, ongeacht  of deze steun door het Rijk, andere publiekrechtelijke rechtspersonen of openbare lichamen dan wel de daaraan gelieerde instellingen is verstrekt, niet hoger is dan € 15 miljoen.

  Toelichting: Bij de verlening van de rentekorting en de premiekorting verlenen Gedeputeerde Staten staatssteun aan de aanvrager. De steun die de aanvrager per project geniet mag niet hoger uitkomen dan de genoemde steunpercentages en het steunplafond van € 15 miljoen. Daarbij is het van belang dat bij de beoordeling of de steunpercentages en het steunplafond zijn overschreden, alle steun, ongeacht uit welke bron (lokaal, regionaal, nationaal) de steun afkomstig is, die de aanvrager voor het project heeft ontvangen, meegeteld wordt. Als de aanvrager financiering van de EU heeft ontvangen wordt deze niet meegeteld voor de berekening van de steunpercentages en het steunplafond, mits die financiering niet direct of indirect onder de controle van de overheid staat of stond (bijvoorbeeld: EFRO-gelden staan onder controle van de overheid ook al is dit EU-financiering, en om die reden moeten zij meegeteld worden bij genoemde berekening als de aanvrager EFRO-subsidie heeft ontvangen voor dezelfde kosten). Gedeputeerde Staten zullen vóór de subsidieverlening toetsen of de subsidieverlening door Gedeputeerde Staten tot overschrijding van genoemde steunpercentages en/of steunplafond leidt. De steunpercentages zijn gebaseerd op artikel 38, lid 4 en 5, van de AGVV. Het steunplafond van € 15 miljoen vloeit voort uit artikel 4, lid 1, sub s, van de AGVV.

  Om te kunnen bepalen of het maximum steunpercentage en het steunplafond niet worden overschreden, dient per te verlenen subsidie te worden bepaald wat het steunbedrag is. In het geval de subsidie uit een lening bestaat, dient het steunbedrag als volgt te worden bepaald. Om te bepalen wat het steunbedrag is dat wordt verleend aan een aanvrager dient het verschil te worden vastgesteld tussen de rente die conform de Mededeling-rentepercentages is vastgesteld (dit is in de definities in deze paragraaf gedefinieerd als ‘marktconforme rente’) en de rente die daadwerkelijk wordt betaald door de aanvrager, waarbij van dit verschil de contante waarde moet worden berekend. Bij het vaststellen van de rente die op grond van de Mededinging-rentepercentages geldt, moet het rentepercentage worden vastgesteld dat van toepassing is op het moment van het verstrekken van de lening. Concreet wil dat zeggen dat steeds moet worden nagegaan welk basisrentepercentage van toepassing is op het moment van het verstrekken van de lening (zie http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html ), waarna vervolgens het basisrentepercentage met een opslag moet worden verhoogd. De hoogte van de opslag is afhankelijk van de rating van de aanvrager en de door de aanvrager verschafte zekerheden. De opslag varieert tussen 60 basispunten (0,6%) en 1000 basispunten (10%). Voor startende ondernemingen zonder kredietverleden, zoals special-purpose vehicles, geldt dat het basisrentepercentage met minstens 4% moet worden verhoogd, maar de opslag kan nooit lager zijn dan de opslag die geldt voor de moedermaatschappij als deze aanwezig is. Deze methode die in de Mededeling-rentepercentages is vastgesteld dient verplicht te worden toegepast op grond van de AGVV. Wanneer de rente die op grond van de Mededeling-rentepercentages geldt, is vastgesteld, kan deze worden afgezet tegen de daadwerkelijk te betalen rente. Van het verschil tussen de daadwerkelijk te betalen rente over de lening en de rente die betaald zou moeten worden als het rentepercentage zou worden toegepast dat op grond van de Mededeling-rentepercentages is vastgesteld, moet de contante waarde worden berekend. Voor de berekening van de contante waarde dient te worden uitgegaan van een percentage dat bestaat uit het basisrentepercentage dat de Europese Commissie publiceert op de website waarvan hiervoor een link is gegeven, vermeerderd met een opslag van 100 basispunten. Het is niet geoorloofd om een basisrente te gebruiken die op een andere manier is vastgesteld.

  Het steunbedrag dat op bovengenoemde wijze is berekend moet worden afgezet tegen de in aanmerking komende kosten om vast te stellen of het betreffende maximum steunpercentage niet wordt overschreden. Het steunbedrag mag voorts ook niet hoger zijn dan € 15 miljoen. In het geval de subsidie uit een garantie bestaat, dient het steunbedrag als volgt te worden bepaald. Om het steunbedrag te kunnen berekenen dat voortvloeit uit een garantie, dient het verschil te worden berekend tussen de marktconforme premie die wordt bepaald op grond van de Mededeling-garanties (dit is in de definities in deze paragraaf gedefinieerd als ‘marktconforme premie’) en de daadwerkelijk door de begunstigde te betalen premie, waarbij de netto contante waarde van het premievoordeel moet worden berekend. De hoogte van de marktconforme premie is afhankelijk van de rating van de aanvrager. Voor startende ondernemingen zonder kredietverleden, zoals special-purpose vehicles, geldt dat de marktconforme premie minstens 3,8% is, en nooit lager kan zijn dan de premie die geldt voor de moedermaatschappij als deze aanwezig is.

  Om de marktconforme premie te bepalen dient op grond van de AGVV verplicht te worden uitgegaan van de Mededeling-garantie. Wanneer de marktconforme premie die op grond van de Mededeling-garantie geldt, is vastgesteld, kan deze worden afgezet tegen de daadwerkelijk te betalen premie. Van het verschil tussen de daadwerkelijk te betalen premie over de garantie en de marktconforme premie die is vastgesteld conform de Mededeling-garanties, moet de contante waarde worden berekend. Voor de berekening van de contante waarde dient te worden uitgegaan van een percentage dat bestaat uit het basisrentepercentage dat de Europese Commissie publiceert op de website waarvan hiervoor een link is gegeven, vermeerderd met een opslag van 100 basispunten. Het is niet geoorloofd om een basisrente te gebruiken die op een andere manier is vastgesteld.

  Het steunbedrag dat op bovengenoemde wijze is berekend moet worden afgezet tegen de in aanmerking komende kosten om vast te stellen of het betreffende maximum steunpercentage niet wordt overschreden. Het steunbedrag mag voorts ook niet hoger zijn dan € 7,5 miljoen.

Artikel 3.9.2.3 Grondslag subsidie

Toelichting: De provincie Overijssel heeft ervoor gekozen om niet de volledige in aanmerking komende kosten te subsidiëren. De provincie Overijssel wil dat de aanvrager ook zelf bijdraagt aan de financiering van het energieproject. De 80% genoemd in lid 3 is gebaseerd op de Mededeling-garanties.

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 80% van de in aanmerking komende kosten.

 • 2.

  Indien een overheidsgarantie wordt afgegeven of gelijkwaardige zekerheid bedraagt de subsidie maximaal 100% van de in aanmerking komende kosten.

 • 3.

  In geval van een garantie bedraagt de garantie van Gedeputeerde Staten maximaal 80% van het krediet.

Artikel 3.9.2.4 Subsidiabele kosten

Bij de berekening van de steunintensiteit zijn alle gebruikte cijfers de cijfers vóór aftrek van belastingen en andere heffingen.

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.1.5 worden als subsidiabele kosten beschouwd de in aanmerking komende kosten.

 • 2.

  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet:

  • a.

   administratieve kosten die gemaakt worden ten behoeve van het energieproject;

  • b.

   kosten die gemaakt worden ten behoeve van het aanvragen van de subsidie voor het energieproject;

  • c.

   kosten die anderszins al vergoed zijn o.a. door het Rijk, door andere publiekrechtelijke rechtspersonen of openbare lichamen dan wel de daaraan gelieerde instellingen of door de Europese Commissie.

Artikel 3.9.2.5 Indieningstermijn aanvraag

Toelichting: Op grond van artikel 1.2.2 kan gedurende het gehele kalenderjaar een subsidieaanvraag worden ingediend. Afwijking van artikel 1.2.2 is wenselijk omdat in de onderhavige regeling met subsidieplafonds wordt gewerkt voor een bepaald subsidietijdvak. De verwachting is dat het er in de praktijk behoefte zal zijn om gedurende het gehele subsidietijdvak aanvragen om subsidie in te kunnen dienen. Om aanvragen toch zoveel mogelijk binnen het subsidietijdvak af te kunnen handelen, is in het eerste lid van dit artikel bepaald dat de subsidieaanvraag tot dertien weken voor het einde van het subsidietijdvak waarop de aanvraag betrekking heeft kan worden ingediend. In het tweede lid is bepaald dat de aanvraag vier weken voor het einde van het subsidietijdvak waarop de aanvraag betrekking heeft volledig moet zijn.

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.2.2 kan een subsidieaanvraag tot twaalf weken voor het eind van het subsidietijdvak waarop de aanvraag betrekking heeft worden ingediend door inzending van een daartoe opgesteld formulier. Het formulier vermeldt welke bijlagen bij de aanvraag dienen te worden overlegd.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.2.2 moet een subsidieaanvraag volledig zijn ingediend uiterlijk vier weken voor het eind van het subsidietijdvak waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 3.9.2.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

Toelichting: Dit artikel geeft voorschriften voor een aanvraag voor subsidie. Dit artikel dient in samenhang te worden gelezen met artikel 1.2.1. In aanvulling op de gegevens die een aanvrager op grond van artikel 1.2.1 bij de aanvraag moet indienen, dient de aanvrager aanvullende gegevens te overleggen ten behoeve van de beoordeling van de aanvraag.

 • 1.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 overlegt de aanvrager bij de aanvraag tevens een projectplan, dat in ieder geval de volgende gegevens dient te bevatten:

  • a.

   beschrijving c.q. inschatting van de door de ontvangen subsidie te verwachten energie-efficiëntie;

  • b.

   een berekening van de in aanmerking komende kosten waarbij de kosten van het energieproject afgezet worden tegen de kosten van de referentie-investering; toelichting: De voor subsidie in aanmerking komende kosten moeten worden gemotiveerd en gespecificeerd.

 • 2.

  De aanvrager overlegt een ratingverklaring, tenzij de aanvrager een special purpose vehicle is zonder kredietverleden en geen moedermaatschappij heeft.

 • 3.

  Indien de aanvrager voor dezelfde – elkaar geheel of gedeeltelijk overlappende – in aanmerking komende kosten waarvoor zij subsidie aanvraagt reeds van het Rijk, andere publiekrechtelijke rechtspersonen of openbare lichamen dan wel de daaraan gelieerde instellingen of de Europese Commissie een vergoeding c.q. subsidie heeft ontvangen, overlegt zij de bewijsstukken waaruit deze vergoeding c.q. subsidie blijkt.

 • 4.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager bij de aanvraag tevens een bedrijfsplan;

  Toelichting: Het bedrijfsplan moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • de doelstelling van de aanvrager en hoe hij deze wil bereiken; de ideeën over het soort onderneming dat hij wil oprichten;

  • de geplande rechtsvorm;

  • vergunningen die nodig zijn om van start te gaan met het project;

  • meerjarige investeringsbegroting;

  • meerjarige exploitatiebegroting: op basis van de meerjarige omzetprognose moet de aanvrager aangeven hoeveel nettowinst hij verwacht te overhouden na aftrek van de investerin gen (exploitatie) van de omzet;

  • Ten slotte wordt in het bedrijfsplan verwacht dat de subsidieaanvrager zal aangeven welke werkgelegenheidseffecten door realisering van het energieproject te realiseren dan wel te verwachten zijn. Om die reden wordt van de subsidieaanvrager verwacht dat hij inzicht geeft in het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen. Dit begrip is toegelicht in de definities. Daarbij moet tevens inzicht worden gegeven in het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen dat na uitvoering van het energieproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd zal blijven bestaan.

 • 5.

  Ingeval een garantie wordt aangevraagd, overlegt de aanvrager in aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid bij de aanvraag tevens een door een bank geoffreerde kredietovereenkomst en concept garantverklaring.

 • 6.

  Indien de aanvraag een energieproject betreft waarbij energie-efficiëntiemaatregelen worden genomen door aanpassing of vervanging van bedrijfsruimten, wordt een taxatierapport van een taxateur, die is ingeschreven bij één van de taxatieregisters VastgoedCERT of SCVM, overgelegd dat bij aanvraag niet ouder is dan drie maanden.

  Toelichting: Bij documentatie ten behoeve van het uitvoeren van een financiële due diligence, een technische due diligence, een duurzaamheidstoets en een fiscale en juridische due diligence moet, afhankelijk van de aard van het energieproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd, worden gedacht aan een zonurenanalyse, een technische analyse van de gebruikte technologie, taxatierapporten, identificatiebewijzen van bestuurders en aandeelhouders, een organisatieschema, projectcontracten, zoals afnamecontracten, inkoopcontracten en onderhoudscontracten.

 • 7.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager bij de aanvraag documentatie ten behoeve van het uitvoeren van een financiële due diligence, een technische due diligence, een duurzaamheidstoets en een fiscale en juridische due diligence.

Artikel 3.9.2.7 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Toelichting: Ingevolge artikel 4:22 van de Awb wordt onder subsidieplafond verstaan: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift. Artikel 4:25 van de Awb schrijft voor dat voor de vaststelling van een subsidieplafond een wettelijke grondslag is vereist. Artikel 3.9.2.7 geeft deze wettelijke grondslag.

De Awb eist dat het subsidieplafond bekend wordt gemaakt voordat de periode waarop het betrekking heeft ingaat. Zo kunnen potentiële aanvragers weten hoeveel geld er beschikbaar is. Op grond van artikel 4:25, tweede lid, van de Awb moet een aanvraag om subsidie worden geweigerd, als door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel 3.9.2.8 Volgorde van behandeling

Toelichting: In artikel 4:26 van de Awb is voorgeschreven dat bij of krachtens wettelijk voorschrift wordt bepaald hoe het beschikbare bedrag wort verdeeld. Artikel 3.9.2.8 geeft deze wettelijke grondslag.

 • 1.

  Voor het bepalen van het bereiken van het van toepassing zijnde subsidieplafond, beslissen Gedeputeerde Staten op volgorde van het tijdstip van binnenkomst.

 • 2.

  Indien de aanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de aanvraag wel volledig is.

 • 3.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van prioritering op basis van de hoogst verwachte energie-efficiëntie dan wel toename van hernieuwbare energie per aangevraagde Euro aan subsidie.

Artikel 3.9.2.9 Adviescommissie

Gedeputeerde Staten leggen een aanvraag voor subsidie als bedoeld in arikel 3.9.2.1, nadat de aanvraag volledig is, ter advies voor aan de adviescommissie, die binnen zes weken een advies aan Gedeputeerde Staten uitbrengt. Deze termijn kan met een termijn van maximaal twee weken worden verlengd.

Toelichting: Gedeputeerde Staten hebben bij besluit van 13 november 2012 een adviescommissie ingesteld die advies uitbrengt over elke aanvraag die is ingediend op grond van deze paragraaf.

Indien door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt op grond van artikel 3.9.2.8, derde lid, de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van prioritering op basis van de hoogst verwachte energie-efficiëntie dan wel toename van hernieuwbare energie per aangevraagde Euro aan subsidie. Ook over deze prioritering brengt de adviescommissie advies uit.

Artikel 3.9.2.10 Weigeringsgronden

Toelichting: Deze weigeringsgronden gelden in aanvulling op artikel 1.1.7. De weigeringsgronden in artikel 1.1.7 zijn facultatief. Gedeputeerde Staten kunnen de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren als die weigeringsgronden zich voordoen. In dit artikel 3.9.2.10 zijn de weigeringsgronden imperatief geformuleerd. Als een van deze afwijzingsgronden zich voordoen, dan moeten Gedeputeerde Staten de aanvraag afwijzen. De afwijzingsgronden in sub c-h, k-m, vloeien voort uit de staatssteunregels. Deze afwijzingsgronden zijn gebaseerd op de AGVV: sub c is gebaseerd op artikel 38 van de AGVV; sub d is gebaseerd op artikel 5, tweede lid, sub b, van de AGVV jo. de Mededeling-rentepercentages die, zoals hiervoor is toegelicht, op grond van de AGVV verplicht toegepast moet worden om het steunbedrag te kunnen berekenen in geval van leningen; sub e is gebaseerd op artikel 5, tweede lid, sub c, onder i), van de AGVV jo. de Mededeling-garanties die, zoals hiervoor is toegelicht, op grond van de AGVV verplicht toegepast moet worden om het steunbedrag te kunnen berekenen in geval van garanties; sub f is gebaseerd op paragraaf 3.3. van de Mededeling-garanties die, zoals hiervoor is toegelicht, op grond van de AGVV verplicht toegepast moet worden om het steunbedrag te kunnen berekenen in geval van garanties; sub g is gebaseerd op artikel 1, vierde lid, sub a, van de AGVV; sub h is gebaseerd op 1, vierde lid, sub c, van de AGVV; sub k is gebaseerd op artikel 6, tweede lid, van de AGVV; sub l is gebaseerd op artikel 6, tweede en derde lid, van de AGVV; sub m is gebaseerd op artikel 38, lid 2, van de AGVV. In de overige gevallen heeft een subsidie van de provincie Overijssel naar de mening van de provincie Overijssel geen toegevoegde waarde. Deze gevallen zijn in lid 2 sub a, b, i en j opgesomd. Voor deze gevallen wordt ook geen subsidie verleend door de provincie Overijssel.

 • 1.

  Gedeputeerde Staten weigeren de subsidie als op basis van de aanvraag wordt beoordeeld dat het te verlenen subsidiebedrag lager is dan € 1.000.000,- per energieproject. Indien de aanvrager op dezelfde dag subsidie aanvraagt op grond van paragraaf 3.9.1, wordt voor het bepalen van het minimum tevens het te verlenen subsidiebedrag van die aanvraag betrokken.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten weigeren de subsidie geheel of gedeeltelijk indien:

  • a.

   de werkelijke kosten naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

  • b.

   het bedrijfsplan en/of projectplan naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet haalbaar of uitvoerbaar is.

   toelichting: Voor deze weigeringsgrond geldt dat daar in ieder geval wordt verstaan de situatie waarin de uitkomst van een door een expert uitgevoerde financiële, technische, juridische of fiscale due diligence negatief is.

  • c.

   het verstrekte krediet of de geldlening niet ten behoeve van het energieproject wordt aangewend;

  • d.

   uit de ratingverklaring blijkt dat de aanvrager van een geldlening of diens moedermaatschappij tot de ratingcategorie CCC of lager behoort;

  • e.

   uit de ratingverklaring blijkt dat de aanvrager van een garantie of diens moedermaatschappij tot de ratingcategorie CCC+ of lager behoort;

  • f.

   de aanvrager van een garantie een grote onderneming is;

  • g.

   ten aanzien van de aanvrager een uitstaand bevel tot terugvordering voor onrechtmatig verleende staatssteun geldt;

  • h.

   de aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert;

  • i.

   de aanvrager over onvoldoende financiële middelen beschikt om het energieproject uit te voeren;

   toelichting: De aanvrager beschikt niet over voldoende financiële middelen om het energieproject uit te voeren als er geen bankfinanciering voor de dekking van de kosten van het energieproject die niet voor subsidiëring op grond van deze regeling in aanmerking komen.

  • j.

   de aanvrager op de markt financiering voor het gehele energieproject kan verkrijgen en met die financiering de commerciële levensvatbaarheid van het project met een zelfde maatschappelijk rendement, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, aannemelijk is;

  • k.

   de activiteiten reeds zijn aangevangen op het tijdstip van indiening van de subsidieaanvraag;

  • l.

   indien de aanvrager, zijnde een grote onderneming, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten er niet in geslaagd is om het stimulerend effect van de subsidie in de zin van artikel 6, derde lid van de AGVV aan te tonen;

  • m.

   indien aanvraag kosten betreffen ten behoeve van een investering die de onderneming als gevolg van een Europese norm reeds verplicht is te doen.

Artikel 3.9.2.11 Kenmerken van uitvoeringsovereenkomst, kredietovereenkomst en garantie

Toelichting: Zie toelichting artikel 3.9.2.2 over de achtergronden van de uitvoeringsovereenkomst.

Afgezien van de staatssteunrechtelijke beperkingen aan het geboden rentevoordeel, is de provincie Overijssel van mening dat het geboden rentevoordeel niet te groot mag zijn, omdat dan de afstand naar de markt te groot wordt en daarmee minder goede projecten worden gefaciliteerd. Dat geeft overstimulering en bemoeilijkt de transitie naar hernieuwbare energie en een normale markt zonder stimulering van de overheid.

 • 1.

  De hoogte van de geldlening en garantie per energieproject is maximaal de subsidiabele kosten.

 • 2.

  De looptijd van de geldlening en kredietovereenkomst bedraagt een bepaalde tijd doch maximaal 15 jaar.

 • 3.

  Ingeval van een geldlening wordt een rentekorting van maximaal 2,5% of 250 basispunten gehanteerd per jaar.

 • 4.

  De rente is gedurende de looptijd van de geldlening vast.

 • 5.

  Gedeputeerde Staten kunnen boetevrije vervroegde aflossing van de geldlening toestaan.

 • 6.

  De geldlening wordt onderhands verstrekt.

 • 7.

  Ingeval van een garantie is de maximale premiekorting gelijk aan het bedrag dat op grond van artikel 3.9.2.2 sub c, d en e van dit hoofdstuk is toegestaan.

 • 8.

  De hoogte van de garantie wordt verminderd naar rato van de aflossingen die worden gedaan op de kredietovereenkomst waarvoor de garantie is verstrekt.

Artikel 3.9.2.12 Indieningstermijn aanvraag tot subsidievaststelling

In afwijking van 1.5.2 eerste lid dan wel artikel 1.5.3 eerste lid wordt een aanvraag tot vaststelling ingediend uiterlijk 13 weken voor aflossing van de lening of het einde van de garantie.

Toelichting: In dit artikel is aangegeven dat en wanneer de subsidieontvanger een aanvraag tot subsidievaststelling moet indienen.

Artikel 3.9.2.13 Ambtshalve subsidievaststelling

Ingeval van een garantie kan deze worden vastgesteld zodra:

 • a.

  het krediet waarvoor de provincie een garantie heeft afgegeven is afgelost; of

 • b.

  ingeval de bank de garantie heeft ingeroepen: de vordering van de provincie op de ontvanger van de garantie is voldaan dan wel de provincie heeft besloten af te zien van verdere invordering.

Toelichting: Onderdeel a van dit artikel geeft aan dat de garantie wordt vastgesteld op het moment dat de lening is afgelost. Dit geldt ook als de lening voortijdig is afgelost. Verder geeft dit artikel aan dat de garantie tevens zal worden vastgesteld als de bank de garantie heeft ingeroepen. Verder is opgenomen dat de garantie wordt vastgesteld als er geen vorderingen meer zijn ten aanzien van de aanvrager. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gelden als de provincie Overijssel de restschuld van de bank overneemt nadat de bank de garantie heeft ingeroepen. In de beschikking tot verlening van de garantie kunnen Gedeputeerde Staten voorwaarden vastleggen over de vaststelling.

Artikel 3.9.2.14 Terugvordering

Als de ontvanger van de subsidie het energieproject niet uitvoert zoals is vastgelegd bij de beschikking tot het verlenen van de subsidie en niet heeft voldaan aan artikel 3.9.2.15 kunnen Gedeputeerde Staten besluiten eenmalig een premie van maximaal 5% van de hoogte van de afgegeven garantie bij de ontvanger van de garantie terug te vorderen.

Toelichting: In dit artikel is opgenomen dat de provincie Overijssel een premie zal terugvorderen als blijkt dat de ontvanger van de subsidie zijn energieproject niet of op een ander manier gaat uitvoeren. Deze subsidieparagraaf is uiteindelijk bedoeld ter stimulering van energie-efficiëntie. Als gedurende de looptijd van het energieproject de activiteiten dusdanig wijzigen dat er geen sprake meer is van energie-efficiëntie, dan bereikt de provincie Overijssel haar beleidsdoel niet. De provincie Overijssel had dan ook geen garantie af willen geven voor het project. De provincie Overijssel kan de garantie niet intrekken, omdat dan de bank met een risico wordt opgezadeld. Om deze reden wil de provincie Overijssel een deel van het premievoordeel dat een ontvanger van de garantie heeft terugvorderen.

Artikel 3.9.2.15 Verplichtingen subsidieontvanger

Toelichting: Dit artikel bevat de belangrijkste subsidieverplichtingen die aan de subsidieontvanger zullen worden opgelegd. Op grond van artikel 4:37 van de Awb kunnen de in dat artikel genoemde verplichtingen aan subsidieontvangers worden opgelegd zonder wettelijk voorschrift. Een aantal subsidieverplichtingen kunnen vanwege het bepaalde in artikel 4:38 en 4:39 van de Awb slechts worden opgelegd als dat in een wettelijke regeling, zoals dit Uitvoeringsbesluit, is bepaald. Om die reden zijn in dit artikel 3.9.2.15 een aantal subsidieverplichtingen geformuleerd.

 • 1.

  De aanvrager tekent uiterlijk acht weken na het verlenen van de subsidie met de provincie Overijssel een uitvoeringsovereenkomst.

 • 2.

  Ingeval van een garantie sluit de aanvrager uiterlijk acht weken na het verlenen van de subsidie met een bank de bij de aanvraag overlegde door een bank geoffreerde kredietovereenkomst en definitieve garantverklaring.

 • 3.

  De subsidie-ontvanger betaalt Gedeputeerde Staten jaarlijks rente over de geldlening. Ingeval van een garantie betaalt de subsidie-ontvanger aan Gedeputeerde Staten een jaarlijkse premie voor de verstrekte garantie.

 • 4.

  Ingeval van een geldlening betaalt de subsidie-ontvanger in ieder geval halfjaarlijks het overeengekomen aflossingsbedrag, met ingang van 1 januari van het tweede jaar volgende op de datum van verlening van de subsidie, terug aan Gedeputeerde Staten.

 • 5.

  Ingeval van een door de bank ingeroepen garantie, betaalt de subsidie-ontvanger aan Gedeputeerde Staten het door de provincie aan de bank betaalde terug.

 • 6.

  Terzake van de in de leden 3 tot en met 5 genoemde verplichtingen wordt in de uitvoeringsovereenkomst een betalingsregime afgesproken en kunnen daarin verplichtingen worden opgenomen ten aanzien van de kredietwaardigheid van de subsidie-ontvanger.

 • 7.

  De subsidie-ontvanger doet onverwijld mededeling aan Gedeputeerde Staten van de omstandigheid dat hij verwacht niet binnen de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen termijn te beschikken over de vereiste vergunningen, ontheffingen of andere (rechtens benodigde) toestemmingen in verband met het energieproject. De subsidie-ontvanger doet onverwijld mededeling aan Gedeputeerde Staten indien de bank de garantie zal inroepen, dan wel in het geval verwacht kan worden dat de bank de garantie in zal roepen.

 • 8.

  De subsidie-ontvanger dient binnen één jaar na subsidieverlening te starten met de uitvoering van het energieproject.

 • 9.

  De subsidie-ontvanger dient uiterlijk na verloop van de duur van de geldlening c.q het krediet aan te tonen dat het energieproject conform de aanvraag is uitgevoerd en voltooid. Daarbij rapporteert de aanvrager ook over het maatschappelijk rendement van het energieproject. Indien de looptijd van de geldlening c.q. krediet langer duurt dan één jaar rapporteert subsidie-ontvanger jaarlijks aan Gedeputeerde Staten over de voortgang van het project.

 • 10.

  In afwijking van artikel 1.4.3 kunnen Gedeputeerde Staten de verplichting opleggen tot het vaker dan één keer per jaar afleggen van rekening en verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden inkomsten.

 • 11.

  Gedeputeerde Staten kunnen voorwaarden aan de subsidiebeschikking verbinden ten aanzien van:

  • de EBITDA ten opzichte van rente-en aflossingsverplichtingen;

  • het aanhouden van liquide middelen ten behoeve van onderhoud, rente en aflossingsverplichtingen en onvoorziene omstandigheden;

  • toestemming bij wijziging van aandeelhouders;

  • toestemming voor het aangaan van financiële verplichtingen met derden;

  • toestemming voor het wijzigen van overeenkomsten aangaande het energieproject;

  • toestemming voor uitkering van dividend en/of opname van cashflow ten behoeve van het concern.

 • 12.

  De activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt moeten binnen vier jaar na verlening van de subsidie zijn uitgevoerd.

 • 13.

  De aanvrager of diens moedermaatschappij dient tot en met de subsidievaststelling dezelfde ratingcategorie te behouden als hij ten tijde van de subsidieverlening had, tenzij de geldlening is geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Artikel 3.9.2.16 Uitstel of ontheffing betalingsverplichting

 • 1.

  Ingeval van een geldlening kan de subsidie-ontvanger Gedeputeerde Staten verzoeken om het subsidiebedrag in andere termijnen terug te betalen.

 • 2.

  Ingeval van een geldlening kan de subsidie-ontvanger Gedeputeerde Staten deugdelijk gemotiveerd verzoeken om ontheffing te verlenen van de verplichting genoemd in artikel 3.9.2.15 vierde lid. Ingeval van een door de bank ingeroepen garantie kan de subsidie-ontvanger Gedeputeerde Staten deugdelijk gemotiveerd verzoeken om ontheffing te verleen van de verplichting genoemd in artikel 3.9.2.15 vijfde lid.

 • 3.

  De ontheffing, bedoeld in het tweede lid, kan worden verleend indien:

  • a.

   terugbetaling door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is;

  • b.

   een strikte toepassing van artikel 3.9.2.15 naar het oordeel van Gedeputeerde Staten door bijzondere omstandigheden zou leiden tot een onredelijke beslissing.

   toelichting: Ter zake van het derde lid kunnen Gedeputeerde Staten beleid opstellen.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten kunnen bepalen dat bij het verzoek om ontheffing als bedoeld in het tweede lid van dit artikel een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het BW wordt overgelegd.

 • 5.

  Er wordt geen uitstel of ontheffing verleend wanneer de ontheffing naar het oordeel van Gedeputeerde Staten in strijd is met de toepasselijke staatssteunregels, zoals onder meer bedoeld in artikel 3.9.2.17.

Artikel 3.9.2.17 Europese regelgeving

Toelichting: Aangezien het verlenen van de subsidie conform deze paragraaf staatssteun oplevert, is deze subsidieparagraaf gebaseerd op de AGVV en de de-minimisverordening en is zodanig ingericht dat de subsidieverlening moet voldoen aan de regels van de AGVV en de-minimisverordening. De genoemde Europese regelgeving stelt een groot aantal eisen aan het verstrekken van subsidies door Gedeputeerde Staten in de vorm van leningen en garanties. In deze paragraaf zijn niet alle in de Europese regelgeving gestelde eisen overgenomen. Bij de beoordeling van de aanvraag zal echter worden getoetst of de subsidie in overeenstemming met die eisen kan worden verstrekt. Zo niet, dan zal de subsidie worden geweigerd, tenzij het in artikel 3.9.2.2, sub a, twee zin, genoemde geval zich voordoet. In artikel 3.9.2.2 sub c, tweede zin, is aangegeven dat Gedeputeerde Staten in voorkomend geval, het voornemen tot verlening van een subsidie voor een aanvraag die niet voldoet aan de de-minimisverordening of de AGVV kunnen aanmelden bij de Europese Commissie indien de aanvraag naar het oordeel van Gedeputeerde Staten een aanzienlijke bijdrage levert aan de beleidsdoelstellingen van de Provincie Overijssel op het gebied van energie-efficiëntiemaatregelen en de kans op goedkeuring door de Europese Commissie naar het oordeel van Gedeputeerde Staten hoog is. Gedeputeerde Staten kunnen de subsidie dan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Europese Commissie verlenen. Voldoet de subsidie niet aan genoemde eisen en doet het geval in artikel 3.9.2.2 sub c, tweede zin, zich niet voor, dan is subsidieverlening in strijd met de staatssteunregels.

De subsidie wordt verstrekt met inachtneming van:

 • a.

  de AGVV; of

 • b.

  de de-minimisverordening;

 • c.

  de Mededeling-rentepercentages;

 • d.

  de Mededeling-garanties.

Artikel 3.9.2.18 Bevoorschotting

In afwijking van artikel 1.3.2 tweede lid verstrekken Gedeputeerde Staten in geval van een geldlening de aanvrager een voorschot van 100% van de verleende subsidie.

Toelichting: De bevoorschotting moet een wettelijke grondslag hebben. De aard van de subsidie noopt ertoe af te wijken van artikel 1.3.2 tweede lid, waarin een beperking is gegeven aan het te bevoorschotten subsidiebedrag.

Hoofdstuk 4 Vitaal Platteland

Paragraaf 4.1 Faunabeheereenheden

Artikel 4.1.1 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor het opstellen en uitvoeren van een faunabeheerplan ten aanzien van het duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende dieren door grondgebruikers en de uitoefening van de jacht.

Artikel 4.1.2 Criteria

Toelichting: De uitvoering van de faunabeheerplannen is in handen van de Stichting Fauna Beheer Eenheid Overijssel (FBE) te Deventer.

Een aanvraag voor subsidie voor de uitvoering van een faunabeheerplan voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvrager is een faunabeheereenheid, zoals vermeld in artikel 3.12 van de Wet natuurbescherming;

 • b.

  de aanvraag is gericht op de uitvoering van een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd faunabeheerplan op basis van artikel 3.12 lid 7 van de Wet natuurbescherming.

Artikel 4.1.3 Grondslag subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

Artikel 4.1.4 Subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 1.1.6 zijn leges voor het aanvragen van vergunningen subsidiabel.

Artikel 4.1.5 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 4.1.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het Aanvraagformulier Faunabeheereenheden.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager een werkplan.

Paragraaf 4.2 Opruiming drugsafval

Artikel 4.2.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • drugsafval: afval dat ontstaat bij de productie van drugs;

 • erkende verwijderaar: verwijderaar die over de benodigde milieuvergunningen beschikt om afval volgens juiste regelgeving te kunnen en mogen verwijderen;

 • synthetische drugs: uit chemische grondstoffen geproduceerde verdovende middelen;

 • zakelijk gerechtigde: personen met een zakelijk recht als bedoeld in boek 3 en 5 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4.2.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de volgende activiteiten:

 • a.

  het opruimen van drugsafval;

 • b.

  het opruimen van de bodemverontreiniging die voortvloeit uit het dumpen van drugsafval.

Artikel 4.2.3 Criteria

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 4.2.2 voldoet aan de volgende criteria:

  • a.

   aanvrager is een Overijsselse gemeente of een zakelijk gerechtigde;

  • b.

   er is sprake van een illegale dumping van drugsafval;

  • c.

   het drugsafval is afkomstig van productie van synthetische drugs;

  • d.

   de grond waarop illegaal drugsafval is gedumpt:

   • i.

    is gelegen binnen de gemeente grenzen; of

   • ii.

    op de grond is een zakelijk recht van de aanvrager gevestigd.

  • e.

   van de illegale dumping is aangifte gedaan bij de politie;

  • f.

   de dumping, bedoeld onder b, heeft plaatsgevonden in het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag;

  • g.

   indien de aanvrager een onderneming is voldoet de subsidie aan de minimisverordening.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid voldoet een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 4.2.2, onder a, aan de volgende criteria:

  • a.

   het aangetroffen drugsafval is verwijderd conform de daartoe geldende wet- en regelgeving;

  • b.

   het aangetroffen drugsafval is verwijderd door een erkende verwijderaar.

 • 3.

  In aanvulling op het eerste lid voldoet een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 4.2.2, onder b, aan de volgende criteria:

  • a.

   de bodemverontreiniging is een gevolg van de illegale dumping van drugsafval als bedoeld in het eerste lid, onder b;

  • b.

   de bodemverontreiniging is verwijderd conform artikel 6 tot en met artikel 13 van de Wet bodembescherming.

Artikel 4.2.4 Grondslag

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten.

Artikel 4.2.5 Subsidiabele kosten

Uitsluitend de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het opruimen van drugsafval of de uit de dumping voortvloeiende bodemverontreiniging zoals bedoeld in artikel 1.1.5 derde lid zijn subsidiabel, voor zover deze niet op een andere wijze zijn vergoed.

Artikel 4.2.6 Indieningstermijn aanvraag

In afwijking van artikel 1.2.2 geldt dat een aanvraag om subsidie ontvangen moet zijn uiterlijk 31 maart 2017 vóór 19.00 uur.

Artikel 4.2.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Opruiming drugsafval.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager de volgende stukken:

  • a.

   een bewijs van aangifte van de politie met tenminste een kaart met de locatie waar het drugsafval is aangetroffen, foto's van de dumping en een beschrijving van de aangetroffen drugsgerelateerde afvalstoffen;

  • b.

   een bewijs van de gemaakte kosten voor verwijdering en afvoer van het drugsafval;

  • c.

   een bewijs van verwijdering en afvoer van het drugsafval.

Artikel 4.2.8 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 4.2.9 Volgorde van behandeling

In afwijking van artikel 1.1.4 verdelen Gedeputeerde Staten het beschikbare bedrag naar evenredigheid over de subsidieaanvragen, indien de binnen de periode als bedoeld in artikel 4.2.6 volledige ingediende subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan.

Artikel 4.2.10 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien de aanvrager medeverantwoordelijk geacht kan worden voor de productie of dumping van het drugsafval waarop de aanvraag is gericht.

Paragraaf 4.3 Natuur en Samenleving

   

Subparagraaf 4.3.1 Algemeen

Artikel 4.3.1.1 Begripsbepalingen

In deze subparagrafen wordt verstaan onder:

 • doorontwikkeling van een pilot: het uitbreiden of verbeteren van het concept van een reeds gestarte en door de provincie gesubsidieerde pilot op het gebied van Natuur en Samenleving;

  toelichting: De reeds gestarte en door de provincie gesubsidieerde pilots voor Natuur en Samenleving zijn onder andere de volgende projecten Groene Lopers, Cool Nature en Zorgend Landschap. Meer informatie over deze pilots is te vinden op http://www.overijssel.nl/ .

 • natuur: de betekenis van natuur als bedoeld in de Omgevingsvisie;

 • pilot: een proefproject of experiment.

Artikel 4.3.1.2 Criteria

Een aanvraag voor subsidie voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvrager is geen natuurlijk persoon;

 • b.

  de aanvraag heeft betrekking op een pilot of doorontwikkeling van een pilot;

 • c.

  de pilot richt zich op ten minste één van de volgende thema's: Kinderen en natuur, Groen in de stad, Zorg en groen of Werken in het groen;

 • d.

  de pilot richt zich op het betrekken van een nieuwe doelgroep, het uitproberen van een nieuwe werkvorm, het uitproberen van nieuwe verbindingen tussen doelen of doelgroepen of het uitvoeren van nieuwe activiteiten;

 • e.

  de activiteit draagt bij aan de versterking van de relatie tussen economie en natuur of vergroot de betekenis van natuur en landschap voor mensen;

 • f.

  de activiteit vindt plaats in Overijssel of is ten behoeve van de inwoners van de provincie Overijssel.

 • g.

  het project bevat onderdelen of uitgangspunten die ook toepasbaar zijn in toekomstige projecten op het gebied van Natuur en Samenleving;

 • h.

  indien sprake is van gebruik van een locatie of een openbare ruimte, dan dient de eigenaar daarvan toestemming te hebben gegeven;

 • i.

  indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107, lid 1 van het VWEU, dan moet voldaan worden aan de de-minimisverordening.

Artikel 4.3.1.3 Subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 1.1.5 vierde lid zijn uren van vrijwilligers wel subsidiabel tegen een maximum uurtarief van € 15,-.

Artikel 4.3.1.4 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 4.3.1.5 Weigeringsgronden

In afwijking van artikel 1.1.7 tweede lid weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien de subsidiabele kosten € 10.000 of minder bedragen. Dit geldt niet voor de subsidie die verstrekt wordt op grond van subparagraaf 4.3.2.

Artikel 4.3.1.6 Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 1.4.1, 1.4.5 en 1.4.5 is de subsidieontvanger verplicht de activiteit binnen 18 maanden na subsidieverlening te hebben afgerond.

Subparagraaf 4.3.2 Plan van aanpak

Artikel 4.3.2.1 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor het opstellen van een plan van aanpak voor het uitvoeren van een pilot.

Artikel 4.3.2.2 Criteria

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 4.3.2.1 voldoet in aanvulling op artikel 4.3.1.2 aan de volgende criteria:

 • a.

  aanvrager heeft extra professionele deskundigheid nodig om zijn idee voor een pilot uit te werken tot een plan van aanpak;

 • b.

  een aanvraag voor subsidie wordt vooraf afgestemd met een beleidsmedewerker voor Natuur en Samenleving van de provincie.

  toelichting: Een aanvraag wordt vooraf afgestemd met de beleidsmedewerker van de provincie, zodat de beleidsmedewerker kan adviseren of sprake is van een pilot. Daarnaast zal de mate van de benodigde extra professionele deskundigheid getoetst worden.

Artikel 4.3.2.3 Grondslag subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.000,- per aanvraag.

Artikel 4.3.2.4 Subsidiabele kosten

Uitsluitend kosten van derden als bedoel in artikel 1.1.5 derde lid zijn subsidiabel.

Artikel 4.3.2.5 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Plan van aanpak pilot Natuur en Samenleving.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager een offerte waaruit de hoogte van de subsidiabele kosten en de in te zetten extra professionele deskundigheid blijkt.

Paragraaf 4.3.3 Kinderen en natuur

Artikel 4.3.3.1 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor activiteiten die de relatie tussen kinderen en natuur versterken of de betekenis van natuur bij kinderen vergroten.

Artikel 4.3.3.2 Criteria

Een aanvraag als bedoeld in artikel 4.3.3.1 voldoet, in aanvulling op artikel 4.3.1.2, aan het concept van Cool Nature indien een aanvraag voor subsidie betrekking heeft op een natuurspeelplaats.

Toelichting: Bij een concept van Cool Nature  wordt een natuurspeelplaats gerealiseerd  die kinderen de mogelijkheid biedt  in een natuurlijke omgeving te spelen. De natuurspeelplaats moet  dichtbij  woonwijken liggen en is tenminste twee hectare groot. De natuurspeelplaats draagt bij aan de belevingswaarde en bewustwording van de natuur en versterkt daarnaast ook de natuurkwaliteit, biodiversiteit en mogelijk ook de waterberging.

Artikel 4.3.3.3 Grondslag subsidie

 • 1.

  De subsidie voor een pilot bedraagt maximaal 85% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000 per aanvraag.

 • 2.

  De subsidie voor de doorontwikkeling van een pilot  bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000 per aanvraag.

Artikel 4.3.3.4 Indieningstermijn aanvraag

In afwijking van artikel 1.2.2 geldt dat een aanvraag om subsidie kan worden ingediend vanaf 1 september 2016 en ontvangen moet zijn uiterlijk op 15 oktober 2016 vóór 19.00 uur.

Toelichting: Aanvragen die na 15 oktober 2016 niet volledig zijn, worden niet in behandeling genomen.

Het in de beoordeling van de aanvraag meenemen van informatie die dateert van na de sluiting van de aanvraagtermijn verdraagt zich niet met de gelijktijdige onderlinge beoordeling en rangschikking van de ingediende aanvragen die in het tendersysteem centraal staat. Uit de aard van het tendersysteem volgt  dat vóór de sluiting van de aanvraagtermijn alle voor die beoordeling en rangschikking relevante gegevens moeten zijn overlegd en dat daarna geen rekening kan worden gehouden met informatie die neerkomt op een wijziging of aanvulling van de aanvraag.

Bij onvolledigheid van de aanvraag na de sluitingsdatum is er alleen ruimte voor het herstel van kleinigheden zoals een handtekening, een bankrekeningnummer, kamer van koophandel gegevens e.d., het moet gaan om informatie die niet inhoudelijk betrekking heeft op de beoordelingscriteria zoals opgenomen in deze subsidieparagraaf. De tijdige volledigheid/juistheid van de aanvraag is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Artikel 4.3.3.5 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Kinderen en natuur.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager een projectvoorstel waarin tenminste is uitgewerkt:

  • a.

   een omschrijving van de pilot of doorontwikkeling van een pilot. Hierbij wordt in ieder geval onderbouwd waarom sprake is van een nieuwe activiteit,  een nieuwe doelgroep, een nieuwe werkvorm of een nieuwe verbinding tussen doelen of doelgroepen;

  • b.

   omschrijving van de wijze waarop de  betekenis van natuur en landschap voor kinderen wordt vergroot;

  • c.

   omvang en diversiteit van de groep kinderen die bereikt wordt;

  • d.

   de wijze waarop de kinderen actief worden betrokken;

  • e.

   de mate waarin de kinderen toegang krijgen tot de natuur;

  • f.

   de wijze waarop buurtbewoners of andere groepen uit de samenleving worden betrokken;

  • g.

   de wijze waarop het beheer is geregeld;

  • h.

   of de pilot onderdelen of uitgangspunten bevat die ook toepasbaar zijn in toekomstige projecten op het gebied van Natuur en Samenleving;

  • i.

   hoe bijgedragen wordt aan andere provinciale doelen;

  • j.

   een begroting en een dekkingsplan waaruit in ieder geval de hoogte van de gevraagde subsidie ten opzichte van de  eigen bijdrage van de aanvrager en bijdragen van derden blijkt.

Artikel 4.3.3.6. Volgorde van behandeling

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.1.4 plaatsen Gedeputeerde Staten de subsidieaanvragen, die voldoen aan de in artikel 4.3.3.2 gestelde criteria, in een prioriteitsvolgorde. Gedeputeerde Staten verstrekken de subsidie in de volgorde van de vastgestelde prioriteit, voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid geldt voor de prioriteitsvolgorde dat deze wordt bepaald op basis van scoretabel 1. Aan de hand van scoretabel 1 wordt berekend welke totale score de pilot behaalt op de volgende onderdelen:

  • a.

   de mate waarin de kinderen toegang krijgen tot de natuur, aantal en diversiteit;Toelichting: Voorbeelden hierin zijn de aantallen kinderen die gebruik kunnen maken in verhouding tot de leefomgeving en de diversiteit in doelgroepen die toegang krijgen tot de natuur.

  • b.

   de wijze waarop kinderen actief worden betrokken;

  • c.

   de wijze waarop wordt bijgedragen aan andere provinciale doelen; Toelichting: De provinciale doelen zijn te vinden in de Programmabegroting die jaarlijks door Provinciale Staten wordt vastgesteld (zie http://www.overijssel.nl/). Voorbeelden van provinciale doelen zijn waterretentie, behoud en versterken cultureel erfgoed, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, versterking toerisme en recreatief medegebruik.

  • d.

   de hoogte van de gevraagde subsidie  ten opzichte van de  eigen bijdrage van de aanvrager en bijdragen van derden;

  • e.

   de wijze waarop buurtbewoners worden betrokken;

  • f.

   de mate waarin de biodiversiteit wordt versterkt.

Scoretabel 1

Onderdeel

Cijfer

Weging

Score

a.  de mate waarin kinderen toegang krijgen tot de natuur, omvang en diversiteit van de groep;

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

40%

Cijfer x 0,4 = score 1

b. de wijze waarop de kinderen actief worden betrokken

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

10%

Cijfer x 0,1 = score 2

c. de wijze waarop  bijgedragen wordt aan andere provinciale doelen

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

10%

Cijfer x 0,1 = score 3

d. de hoogte van de gevraagde subsidie ten opzichte van de eigen bijdrage van de aanvrager en bijdragen derden

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

10%

Cijfer x 0,1 = score 4

e. de wijze waarop buurtbewoners worden betrokken

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

10%

Cijfer x 0,1 = score 5

f. de mate waarin de biodiversiteit wordt versterkt

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

20%

Cijfer x 0,2 = score 6

Totale score = score 1 + score 2 + score 3 + score 4 + score 5 + score 6

 • 3.

  Bij een gelijke score bepaalt de mate waarin kinderen toegang krijgen tot de natuur de prioriteitsvolgorde. Mocht dit resulteren in een gelijke score dan bepaalt de mate  waarin de biodiversiteit wordt versterkt de prioriteitsvolgorde.

Artikel 4.3.3.7 Verplichtingen subsidieontvanger

Gedeputeerde Staten kunnen, in aanvulling op artikel 1.4.1 de verplichting opleggen dat bij realisatie van een natuurspeelplaats leerervaringen uit voorgaande Cool Nature projecten worden meegenomen.

Paragraaf 4.3.4 Groen in de stad

Artikel 4.3.4.1 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor activiteiten die de kwaliteit en de belevingswaarde van de natuur in steden en dorpen vergroten.

Artikel 4.3.4.2 Criteria

In aanvulling op artikel 4.3.1.2 voldoet een aanvraag om subsidie aan de volgende criteria:

 • a.

  er is sprake van een bewonersinitiatief. Dit betekent dat het idee voor de pilot of doorontwikkeling van een pilot vanuit de samenleving komt óf door of samen met inwoners van Overijssel wordt uitgevoerd;

 • b.

  ten minste één van de volgende partijen is betrokken bij de uitvoering van de pilot of doorontwikkeling van de pilot: de betreffende  gemeente, een lokale stichting, vereniging, bewonersgroep, een onderneming of eigenaren van de gronden;

 • c.

  indien sprake is van aanleg van groen dan vindt dit plaats in de openbare ruimte of op een plek welke vrij toegankelijk is voor de samenleving.

Artikel 4.3.4.3 Grondslag subsidie

 • 1.

  De subsidie voor een pilot bedraagt maximaal 85% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000 per aanvraag.

 • 2.

  De subsidie voor de doorontwikkeling van een pilot bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000 per aanvraag.

Artikel 4.3.4.4 Indieningstermijn aanvraag tot subsidieverlening

In afwijking van artikel 1.2.2 geldt dat  een aanvraag om subsidie kan worden ingediend vanaf 1 september en ontvangen moet zijn uiterlijk op 15 oktober vóór 19.00 uur.

Toelichting: Het in de beoordeling van de aanvraag meenemen van informatie die dateert van na de sluiting van de aanvraagtermijn verdraagt zich niet met de gelijktijdige onderlinge beoordeling en rangschikking van de ingediende aanvragen die in het tendersysteem centraal staat. Uit de aard van het tendersysteem volgt dat vóór de sluiting van de aanvraagtermijn alle voor die beoordeling en rangschikking relevante gegevens moeten zijn overlegd en dat daarna geen rekening kan worden gehouden met informatie die neerkomt op een wijziging of aanvulling van de aanvraag.

Bij onvolledigheid van de aanvraag na de sluitingsdatum is er alleen ruimte voor het herstel van kleinigheden zoals een handtekening, een bankrekeningnummer, kamer van koophandel gegevens e.d., het moet gaan om informatie die niet inhoudelijk betrekking heeft op de beoordelingscriteria zoals opgenomen in deze subsidieparagraaf. De tijdige volledigheid/juistheid van de aanvraag is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Artikel 4.3.4.5 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  aan andere provinciale doelen. De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Groen in de stad.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager bij de aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 4.3.4.1 een projectplan waarin tenminste is uitgewerkt:

  • a.

   een omschrijving van de pilot of doorontwikkeling van een pilot. Hierbij wordt in ieder geval onderbouwd waarom sprake is van een nieuwe activiteit,  een nieuwe doelgroep, een nieuwe werkvorm of een nieuwe verbinding tussen doelen of doelgroepen;

  • b.

   op welke wijze de  betekenis van natuur en landschap voor mensen wordt vergroot;

  • c.

   op welke wijze de samenleving wordt betrokken;

  • d.

   of de pilot onderdelen of uitgangspunten  bevat die ook toepasbaar zijn in toekomstige projecten op het gebied van Natuur en Samenleving;

  • e.

   op welke doelgroepen wordt ingezet en hoe deze worden bereikt;

  • f.

   of sprake is van bewustwording en het op gang brengen van een vergroeningsproces van de directe omgeving;

  • g.

   de wijze waarop het beheer is geregeld;

  • h.

   de wijze waarop wordt bijgedragen;

   toelichting: De provinciale doelen zijn te vinden in de Programmabegroting die jaarlijks door Provinciale Staten wordt vastgesteld (zie http://www.overijssel.nl/ ). Voorbeelden van provinciale doelen zijn waterretentie, behoud en versterken cultureel erfgoed, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, biodiversiteit, versterking toerisme en recreatief medegebruik;

  • i.

   een begroting en een dekkingsplan waaruit in ieder geval de hoogte van de gevraagde subsidie ten opzichte van de  eigen bijdrage van de aanvrager en bijdragen van derden blijkt.

Artikel 4.3.4.6 Volgorde van behandeling

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.1.4 plaatsen Gedeputeerde Staten de subsidieaanvragen, die voldoen aan de in artikel 4.3.4.2 gestelde criteria, in een prioriteitsvolgorde. Gedeputeerde Staten verstrekken subsidie in de volgorde van de vastgestelde prioriteit, voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid geldt voor de subsidieaanvragen dat de prioriteitsvolgorde wordt bepaald op basis van scoretabel 2. Aan de hand van scoretabel 2 wordt berekend welke totale score het project behaalt voor de volgende onderdelen:

  • a.

   de wijze waarop de samenleving wordt betrokken;

  • b.

   de wijze waarop nieuwe doelgroepen worden betrokken;

  • c.

   de wijze waarop de pilot bijdraagt aan bewustwording en het op gang brengen van een vergroeningsproces van de directe omgeving;

  • d.

   de wijze waarop de pilot bijdraagt aan andere provinciale doelen;

   toelichting: De provinciale doelen zijn te vinden in de Programmabegroting die jaarlijks door Provinciale Staten wordt vastgesteld (zie http://www.overijssel.nl/ ). Voorbeelden van provinciale doelen zijn waterretentie, behoud en versterken cultureel erfgoed, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, versterking toerisme en recreatief medegebruik.

  • e.

   hoe het beheer voor langere termijn is geregeld;

  • f.

   de mate waarin bijgedragen wordt aan versterking van de biodiversiteit.

Scoretabel 2

Onderdeel

Cijfer

Weging

Score

a. de wijze waarop de samenleving wordt betrokken

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

20%

Cijfer x 0,2 = score 1

b. de wijze waarop nieuwe doelgroepen worden bereikt

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

10%

Cijfer x 0,1 = score 2

c. de wijze waarop de pilot bijdraagt aan bewustwording en het op gang brengen van een vergroeningsproces in de buurt

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

40%

Cijfer x 0,4 = score 3

d. de wijze waarop de pilot bijdraagt aan andere doelen van de provincie

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

10%

Cijfer x 0,1 = score 4

e. de mate waarin beheer voor langere termijn is geregeld

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

10%

Cijfer x 0,1 = score 5

f. de mate waarin de biodiversiteit wordt versterkt

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

10%

Cijfer x 0,1 = score 6

Totale score = score 1 + score 2 + score 3 + score 4 + score 5 + score 6

 • 3.

  Bij een gelijke score bepaalt de mate waarin het beheer is geregeld de prioriteitsvolgorde. Mocht dit resulteren in een gelijke score dan bepaalt de mate waarin het proces bijdraagt aan de bewustwording en het op gang brengen van een vergroeningsproces van de directe omgeving de prioriteitsvolgorde.

Subparagraaf 4.3.5 Zorg en groen

Artikel 4.3.5.1 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor activiteiten die bijdragen aan de positieve werking van groen op cliënten in de zorg.

Artikel 4.3.5.2 Criteria

In aanvulling op artikel 4.3.1.2 is een zorginstelling actief betrokken bij de uitvoering.

Artikel 4.3.5.3 Grondslag subsidie

 • 1.

  De subsidie voor een pilot bedraagt maximaal 85% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 75.000,- per aanvraag.

 • 2.

  De subsidie voor een doorontwikkeling van een pilot bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten met een maximale subsidie van €75.000,- per aanvraag.

Artikel 4.3.5.4 Indieningstermijn aanvraag

In afwijking van artikel 1.2.2 geldt dat een aanvraag om subsidie kan worden ingediend vanaf 1 september en ontvangen moet zijn uiterlijk op 15 oktober vóór 19.00 uur.

Toelichting: Het in de beoordeling van de aanvraag meenemen van informatie die dateert van na de sluiting van de aanvraagtermijn verdraagt zich niet met de gelijktijdige onderlinge beoordeling en rangschikking van de ingediende aanvragen die in het tendersysteem centraal staat. Uit de aard van het tendersysteem volgt dat vóór de sluiting van de aanvraagtermijn alle voor die beoordeling en rangschikking relevante gegevens moeten zijn overlegd en dat daarna geen rekening kan worden gehouden met informatie die neerkomt op een wijziging of aanvulling van de aanvraag.

Bij onvolledigheid van de aanvraag na de sluitingsdatum is er alleen ruimte voor het herstel van kleinigheden zoals een handtekening, een bankrekeningnummer, kamer van koophandel gegevens e.d., het moet gaan om informatie die niet inhoudelijk betrekking heeft op de beoordelingscriteria zoals opgenomen in deze subsidieparagraaf. De tijdige  volledigheid/juistheid van de aanvraag is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Artikel 4.3.5.5 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Zorg en groen.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager tevens een projectplan waarin tenminste is uitgewerkt:

  • a.

   een omschrijving van de pilot of doorontwikkeling van een pilot. Hierbij wordt in ieder geval onderbouwd waarom sprake is van een nieuwe activiteit,  een nieuwe doelgroep, een nieuwe werkvorm of een nieuwe verbinding tussen doelen of doelgroepen;

  • b.

   de wijze waarop de  betekenis van natuur en landschap voor mensen wordt vergroot;

  • c.

   omschrijving van de innovatie;

  • d.

   omvang en aard van de groep cliënten die bereikt wordt in in relatie tot de context;

  • e.

   de mate waarin de cliënten toegang hebben tot de natuur;

  • f.

   de wijze waarop de pilot bijdraagt aan andere provinciale doelen.

   Toelichting: De provinciale doelen zijn te vinden in de Programmabegroting die jaarlijks door Provinciale Staten wordt vastgesteld (zie http://www.overijssel.nl/ ). Voorbeelden van provinciale doelen zijn waterretentie, behoud en versterken cultureel erfgoed, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, versterking toerisme en recreatief medegebruik.

Artikel 4.3.5.6 Volgorde van behandeling

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.1.4 plaatsen Gedeputeerde Staten de subsidieaanvragen, die voldoen aan de in artikel 4.3.5.2 gestelde criteria, in een prioriteitsvolgorde. Gedeputeerde Staten verstrekken de subsidie in de volgorde van de vastgestelde prioriteit, voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid geldt voor subsidieaanvragen dat de prioriteitsvolgorde wordt bepaald op basis van scoretabel 3. Aan de hand van scoretabel 3 wordt berekend welke totale score het project behaalt voor de volgende onderdelen:

  • a.

   mate van het innovatieve karakter van de activiteit/project;

  • b.

   de hoogte van de gevraagde subsidie ten opzichte van de eigen bijdrage van de aanvrager en bijdragen van derden;

  • c.

   de mate waarin de cliënten in contact gebracht worden met de natuur;

  • d.

   de mate van navolgbaarheid van de activiteit;

  • e.

   de mate waarin de biodiversiteit wordt versterkt.

Scoretabel 3

Onderdeel

Cijfer

Weging

Score

a. mater van het innovatieve karakter van de activiteit/project

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

20%

Cijfer x 0,2 = score 1

b. de hoogte van de gevraagde subsidie ten opzichte van de eigen bijdrage van de aanvrager en bijdragen van derden

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

20%

Cijfer x 0,2 = score 2

c. de mate waarin de cliënten in contact gebracht worden met de natuur (aantal en diversiteit)

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

40%

Cijfer x 0,4 = score 3

d. de mate van navolgbaarheid van de activiteit

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

10%

Cijfer x 0,1 = score 4

e. de mate waarin biodiversiteit wordt versterkt

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

10%

Cijfer x 0,1 = score 5

Totale score = score 1 + score 2 + score 3 + score 4 + score 5

 • 3.

  Bij een gelijke score bepaalt de bijdrage aan andere provinciale doelen de prioriteitsvolgorde. Mocht dit resulteren in een gelijke score dan bepaalt de mate van innovatie de prioriteitsvolgorde.

Subparagraaf 4.3.6 Werken in het groen

Artikel 4.3.6.1 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor activiteiten die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt activeren en waar mogelijk kennis laten maken met werken in de groene sector.

Artikel 4.3.6.2 Grondslag subsidie

 • 1.

  De subsidie voor een pilot bedraagt maximaal 85% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 75.000,– per aanvraag.

 • 2.

  De subsidie voor de doorontwikkeling van een pilot bedraagt 70% met een maximum van € 75.000,– per aanvraag.

Artikel 4.3.6.3 Indieningstermijn aanvraag

In afwijking van artikel 1.2.2 geldt dat een aanvraag om subsidie kan worden ingediend vanaf 1 september 2016 en ontvangen moet zijn uiterlijk op 15 oktober 2016 vóór 19.00 uur. Aanvragen die na 15 oktober 2016 niet volledig zijn, worden niet in behandeling genomen.

Toelichting: Het in de beoordeling van de aanvraag meenemen van informatie die dateert van na de sluiting van de aanvraagtermijn verdraagt zich niet met de gelijktijdige onderlinge beoordeling en rangschikking van de ingediende aanvragen die in het tendersysteem centraal staat. Uit de aard van het tendersysteem volgt dat vóór de sluiting van de aanvraagtermijn alle voor die beoordeling en rangschikking relevante gegevens moeten zijn overlegd en dat daarna geen rekening kan worden gehouden met informatie die neerkomt op een wijziging of aanvulling van de aanvraag.

Bij onvolledigheid van de aanvraag na de sluitingsdatum is er alleen ruimte voor het herstel van kleinigheden zoals een handtekening, een bankrekeningnummer, kamer van koophandel gegevens e.d., het moet gaan om informatie die niet inhoudelijk betrekking heeft op de beoordelingscriteria zoals opgenomen in deze subsidieparagraaf. De tijdige  volledigheid/juistheid van de aanvraag is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Artikel 4.3.6.4 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Werken in het groen.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager een projectplan waarin tenminste is uitgewerkt:

  • a.

   een omschrijving van de pilot of doorontwikkeling van een pilot. Hierbij wordt in ieder geval onderbouwd waarom sprake is van een nieuwe activiteit,  een nieuwe doelgroep, een nieuwe werkvorm of een nieuwe verbinding tussen doelen of doelgroepen;

  • b.

   op welke wijze de betekenis van natuur en landschap voor mensen wordt vergroot;

  • c.

   omschrijving van  de innovatie;

  • d.

   aantal en soort werknemers dat bereikt wordt in relatie tot de context;

  • e.

   de wijze waarop wordt bijgedragen aan andere provinciale doelen.

   toelichting: De provinciale doelen zijn te vinden in de Programmabegroting die jaarlijks door Provinciale Staten wordt vastgesteld (zie http://www.overijssel.nl/ ). Voorbeelden van provinciale doelen zijn waterretentie, behoud en versterken cultureel erfgoed, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, biodiversiteit, versterking toerisme en recreatief medegebruik.

Artikel 4.3.6.5 Volgorde van behandeling

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.1.4 plaatsen Gedeputeerde Staten de subsidieaanvragen, die voldoen aan de in artikel 4.3.1.2 gestelde criteria, in een prioriteitsvolgorde. Gedeputeerde Staten verstrekken subsidie in de volgorde van de vastgestelde prioriteit, voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid geldt voor de subsidieaanvragen dat de prioriteitsvolgorde wordt bepaald op basis van scoretabel 4. Aan de hand van scoretabel 4 wordt berekend welke totale score het project behaalt voor de volgende onderdelen:

  • a.

   de mate waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden bereikt;

  • b.

   de mate van het innovatieve karakter van de activiteit;

  • c.

   de wijze waarop de betekenis  van natuur wordt vergroot;

  • d.

   de mate waarin wordt bijgedragen aan andere provinciale doelen;

   toelichting: De provinciale doelen zijn te vinden in de Programmabegroting die jaarlijks door Provinciale Staten wordt vastgesteld (zie http://www.overijssel.nl/ ). Voorbeelden van provinciale doelen zijn waterretentie, behoud en versterken cultureel erfgoed, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, biodiversiteit, versterking toerisme en recreatief medegebruik.

  • e.

   de hoogte van de gevraagde subsidie ten opzichte van de eigen bijdrage van de aanvrager en bijdragen van derden;

  • f.

   de mate waarin de biodiversiteit wordt versterkt.

Scoretabel 4

Onderdeel

Cijfer

Weging

Score

a. mate waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden bereikt

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

20%

Cijfer x 0,2 = score 1

b. mate van het innovatieve karakter van de activiteit/project

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

10%

Cijfer x 0,1 = score 2

c. mate waarin de betekenis van natuur wordt vergroot

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

30%

Cijfer x 0,3 = score 3

d. de wijze waarop bijgedragen wordt aan andere provinciale doelen

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

10%

Cijfer x 0,1 = score 4

e. de hoogte van de gevraagde subsidie ten opzichte van de eigen bijdrage van de aanvrager en bijdragen van derden

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

10%

Cijfer x 0,1 = score 5

f. de mate waarin de biodiversiteit wordt versterkt

matig (1), goed (3), uitstekend (4)

20%

Cijfer x 0,2 = score 6

Totale score = score 1 + score 2 + score 3 + score 4 + score 5 + score 6

 • 3.

  Bij een gelijke score bepaalt mate van innovatie de prioriteitsvolgorde. Mocht dit resulteren in een gelijke score dan bepaalt de mate waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden bereikt de prioriteitsvolgorde.

Paragraaf 4.4 Ontwikkelopgave Twickel

Artikel 4.4.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • bodemonderzoek: fysiek onderzoek in het veld naar de kwaliteit van de bodem en de waterhuishouding;

 • kaders: Ontwikkelingsvisie Twickel en omstreken, het investeringsbesluit Pact van Twickel (PS/2012/89), het gewijzigde Uitvoeringsprogramma Pact van Twickel 2012 - 2015 (PS/2013/830); het Projectplan Landbouw (Stuurgroep Pact van Twickel, 20 november 2014) en de paragraaf ‘Landschap' in de Landbouwvisie van Twickel;

 • kleine opstal: opstal met een inhoud van maximum 100 m3;

Artikel 4.4.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor:

 • a.

  de volgende maatregelen ten aanzien van het thema erven en gebouwen:

  • i.

   sloop van kleine opstallen;

  • ii.

   maatregelen die een schuur, een stal of het agrarisch gebruik van een schuur of een stal verbeteren;

  • iii.

   maatregelen die het gebruik van een erf bevorderen;

 • b.

  de volgende maatregelen ten aanzien van het thema bodem en water:

  • i.

   een fysiek bodemonderzoek;

  • ii.

   maatregelen die voortkomen uit een bodemonderzoek;

 • c.

  activiteiten ten behoeve van het thema optimaliseren van landbouwkavels die het gebruik van percelen of kavels bevorderen;

 • d.

  de volgende maatregelen ten aanzien van het thema energie en asbest:

  • i.

   energiebesparende maatregelen;

  • ii.

   realisatie van zonnepanelen, mits deze maatregel wordt gecombineerd met het verbeteren van een stal als bedoeld in artikel 4.4.2 sub a onder ii.;

 • e.

  activiteiten die bijdragen aan de verbreding van de bedrijfsdoelen door gebruik te maken van de recreatieve waarde van het gebied Twickel, ten behoeve van het thema beleef Twickel.

Artikel 4.4.3 Criteria

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie voldoet aan de volgende criteria:

  • a.

   de aanvrager is een landbouwbedrijf met een vestiging op landgoed Twickel of stichting Twickel in haar hoedanigheid als agrarisch gebruiker; Toelichting: stichting Twickel kan ook middels een machtiging een aanvraag indienen namens de landbouwbedrijven;

  • b.

   de activiteit wordt gerealiseerd op landgoed Twickel in Overijssel;

  • c.

   de activiteit past binnen de kaders;

  • d.

   stichting Twickel heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen de uit te voeren activiteit die de eigenaarspositie van landgoed Twickel raakt;

  • e.

   indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan moet:

   • i.

    de subsidie als bedoeld in artikel 4.4.2 sub a onder ii en iii, sub b en sub c voldoen aan de voorwaarden van artikel 14 van de Vrijstellingsverordening Landbouw;

   • ii.

    de subsidie als bedoeld in artikel 4.4.2 sub a onder i en sub e moet voldoen aan de de-minimisverordening Landbouw.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid voldoet een subsidie als bedoeld in artikel 4.4.2 sub a onder ii aan het criterium dat sprake moet zijn van een dak dat minimaal 250m2 asbest bevat.

Artikel 4.4.4 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Indien sprake is van loonkosten als bedoeld in artikel 1.1.5 eerste lid, dan zijn de loonkosten, onder sub b van dit artikel, subsidiabel tot een maximum van € 35,– per uur.

 • 2.

  Voor de subsidie als bedoeld in artikel 4.4.2 sub b onder i en d geldt dat uitsluitend de kosten van derden als bedoeld in artikel 1.1.5 derde lid subsidiabel zijn.

Artikel 4.4.5 Grondslag subsidie

 • 1.

  De subsidie als bedoeld in artikel 4.4.2 sub e bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten.

 • 2.

  De subsidie als bedoeld in artikel 4.4.2 sub a, b, c en d  bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten.

Artikel 4.4.6 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 4.4.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier ‘Ontwikkelopgave Twickel’.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager bij de aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 4.4.2:

  • a.

   een verklaring waaruit blijkt dat stichting Twickel geen bezwaar heeft op de uit te voeren activiteit(en) die de  eigenaarspositie van stichting Twickel raakt;

  • b.

   een prétoetsformulier van Stuurgroep Twickel;

  • c.

   indien sprake is van kosten derden als bedoeld in artikel 1.1.5 vierde lid, een offerte waaruit deze kosten blijken.

Artikel 4.4.8 Weigeringsgronden

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie niet indien:

  • a.

   de subsidie lager is dan € 1.000,–;

  • b.

   voor de activiteiten als bedoeld in artikel 4.4.2 sub d, al subsidie is verstrekt op basis van paragraaf 8.21 Uitvoeringsbesluit subsidies 2011.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie als de totale subsidie voor de subsidiabele activiteiten meer bedraagt dan 40% van de subsidiabele kosten of meer bedraagt dan € 500.000,–.

Hoofdstuk 5 Mobiliteit

Paragraaf 5.1 Mobiliteit Overijssel

Algemene toelichting

Het Rijk, de provincie en de gemeenten beschikken over eigen financiële middelen om maatregelen te realiseren die bijdragen aan mobiliteitsdoelen. De provincie Overijssel beschikt over eigen middelen voor mobiliteit en ontvangt daarnaast ook de Decentralisatie Uitkering Verkeer & Vervoer. Deze gelden zijn bestemd voor projecten die bijdragen aan de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in het gebied.

Binnen de gezamenlijke regionale mobiliteitsaanpak Overijssel stelt de provincie koersdocumenten en beleidsimpulsen op. Nadat de koers of impuls is bepaald worden deze lijnen verder uitgewerkt met partners en organisaties die ook willen en kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen in gezamenlijke inhoudelijke meerjarenprogramma’s van provincie en gemeenten. Deze programma’s worden gevuld met mogelijke projecten voor de komende jaren.

Jaarlijks wordt op basis van de koersdocumenten, beleidsimpulsen en de inhoudelijke programma’s een bestedingsplan opgesteld door de provincie en gemeenten waarna Gedeputeerde Staten dit bestedingsplan uiteindelijk vaststelt. In het plan staat op hoofdlijnen aan welke beleidsprioriteiten, thema’s en projecten mobiliteitsgeld bij voorkeur besteed gaat worden in het erop volgende jaar. Ook worden hierin totaalbedragen genoemd die, op basis van de inhoud uit de koersdocumenten en meerjarenprogramma’s beschikbaar kunnen komen en daarmee richting geven voor het vervolgproces. Uitgangspunt is dat de provincie in gezamenlijkheid met de gemeenten tot een bestedingsplan komt.

Het bestedingsplan geeft inhoudelijk richting voor het aanmelden van projecten bij de provincie. De provincie informeert de gemeenten op welke wijze en voor welke datum de projecten aangemeld kunnen worden. In afzonderlijke gesprekken tussen ambtelijke vertegenwoordigers van aanmeldende partijen en de coördinatoren van de provincie worden de projectideeën besproken. Op basis van deze aanmeldingen wordt jaarlijks in onderling overleg het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) opgesteld. Hierin zijn de projecten opgenomen die in het daarop volgende jaar voor een financiële bijdrage in aanmerking kunnen komen. De prioritering van aangemelde projecten binnen de themabudgetten uit het bestedingsplan wordt gedaan op basis van criteria die voortvloeien uit de koersdocumenten en programma’s. Tussen de provincie en gemeenten zijn er diverse momenten waarop aanpassingen en prioritering besproken worden om te komen tot het concept UVP dat vervolgens via de reguliere overleggen mobiliteit met regionaal advies wordt voorgelegd aan Gedeputeerde Staten ter vaststelling.

Na vaststelling van het Uitvoeringsprogramma, kunnen gemeenten hun definitieve subsidieaanvraag indienen bij de provincie. De subsidieaanvraag bevat een projectplan en een begroting. Wat kwalificeert als subsidiabele kosten is opgenomen in artikel 1.1.5 en artikel 1.1.6. De subsidie bedraagt maximaal het bedrag zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.

Artikel 5.1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • uitvoeringsprogramma: het door Gedeputeerde Staten jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma Mobiliteit Overijssel waarin is opgenomen:

  • a.

   een lijst van projecten per beleidsthema;

  • b.

   de subsidieprogramma’s per gemeente;

  • c.

   een doorkijktabel waarin per beleidsthema een lijst van projecten is opgenomen;

   toelichting: Het uitvoeringsprogramma is ter advies voorgelegd aan de regionale overleggen mobiliteit.

 • regionale overleggen mobiliteit: het bestuurlijk vervoerberaad in West Overijssel en het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Twente.

Artikel 5.1.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de voorbereiding en uitvoering van projecten, niet zijnde projecten uit de doorkijktabel, en subsidieprogramma’s die opgenomen zijn in het uitvoeringsprogramma.

Artikel 5.1.3 Criteria

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door een Overijsselse gemeente.

Artikel 5.1.4 Grondslag subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 75% van het eigen aandeel in de subsidiabele kosten met een maximum subsidie ter hoogte van het bedrag als opgenomen in het Uitvoeringprogramma.

  Toelichting: Met eigen aandeel wordt bedoeld: het deel van de subsidiabele kosten wat niet gedekt is door opbrengsten of bijdragen van andere partijen. De aanvrager zal voor een project in het uitvoeringsprogramma ook altijd zelf bijdragen aan de totale subsidiabele kosten. Ter illustratie: Als de totale subsidiabele kosten € 500.000,– bedragen, waarvan € 200.000,– al gedekt is door een Rijksbijdrage, dan is het eigen aandeel van de aanvrager € 300.000,–. De subsidie bedraagt dan maximaal 75% van € 300.000,–.

 • 2.

  Maximaal 15% van de subsidiabele kosten bestaat uit kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht.

Artikel 5.1.5 Subsidiabele kosten

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.1.6 derde lid, zijn kosten subsidiabel vanaf het moment dat het project of subsidieprogramma is aangemeld bij de provincie ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma.

  Toelichting: In de artikelen 1.1.5 en 1.1.6 zijn de subsidiabele en niet subsidiabele kosten opgenomen. Voorbereiding en uitvoeringskosten zijn subsidiabel vanaf het moment dat een project is aangemeld bij de provincie om opgenomen te kunnen worden in het Uitvoeringsprogramma of de daarbijbehorende doorkijktabel..

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.1.5 derde lid zijn gemeentelijke apparaatkosten wel subsidiabel, mits het gaat om de kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht van infrastructurele projecten.

Artikel 5.1.6 Indieningstermijn aanvraag

In afwijking van artikel 1.1.2 wordt een aanvraag voor subsidie ingediend na vaststelling van het Uitvoeringsprogramma.

Artikel 5.1.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag om subsidie

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Mobiliteit Overijssel.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager een projectplan.

Artikel 5.1.8 Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 1.4.1, 1.4.5 en 1.4.6 is de subsidieontvanger verplicht

 • a.

  met de uitvoering van de activiteiten te starten uiterlijk in het jaar van de verlening van de subsidie;

  Toelichting: Met starten met de activiteit wordt bedoeld dat er een onomkeerbare verplichting is aangegaan.

 • b.

  mee te werken aan een eventuele evaluatie van de provincie.

Artikel 5.1.9 Vaststelling subsidie vanaf € 25.000 tot € 125.000

In afwijking van artikel 1.5.2 derde lid, wordt een subsidie vanaf € 25.000,- tot € 125.000,- vastgesteld op de werkelijk gemaakte kosten. Voor de verantwoording van de kosten wordt een bestuursverklaring als bedoeld in artikel 1.4.2 overlegd.

Toelichting: Voor de vaststelling van de subsidie geldt artikel 1.5.2. Een afwijking van artikel 1.5.2 is nodig, omdat het om projecten gaat waarbij de kosten vooraf moeilijk kunnen worden ingeschat. Het toepassen van een bestuursverklaring als bedoeld in artikel 1.4.2 is dan geëigend.

Artikel 5.1.10 Vaststelling subsidie van € 125.000 of meer

In aanvulling op artikel 1.5.3 tweede lid overlegt de aanvrager een accountantsverklaring conform het controleprotocol.

Paragraaf 5.2 Nieuwe mobiliteit West Overijssel

Artikel 5.2.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • kernnet: de volgende buslijnen in Overijssel:141 Emmeloord-Kampen, 71 Emmeloord-Zwolle, 29 en 83 Dedemsvaart-Zwolle, 165 Deventer-Raalte, en de volgende treinlijnen: Zwolle-Kampen, Zwolle-Emmen, Zwolle-Enschede, Zwolle-Meppel, Zwolle-Deventer, Zwolle-Kampen Zuid/Dronten, Deventer-Holten;

 • laag frequent: een dienstregeling van het openbaar vervoer waarbij de frequentie op één keer per uur of lager ligt;

 • nieuwe mobiliteit: het realiseren van nieuwe vormen van lokaal personenvervoer daar waar collectieve systemen zoals openbaar vervoer niet of laag frequent rijden en waarbij uit de marktanalyse is gebleken dat de markt geen optimale oplossing tot stand kan brengen;

 • West Overijssel: de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Hardenberg, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Artikel 5.2.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor het realiseren van nieuwe mobiliteit in West Overijssel.

Artikel 5.2.3 Criteria

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 5.2.2 voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvrager is een rechtspersoon;

 • b.

  de aanvraag heeft betrekking op een businesscase waaruit blijkt dat de nieuwe mobiliteit na de subsidieperiode van maximaal twee jaar op hetzelfde niveau kan worden voortgezet;

 • c.

  ten minste twee van de volgende partijen hebben een verantwoordelijkheid in de uitvoering: inwoners, gemeente, bedrijven of een lokale vereniging of stichting;

 • d.

  de deelnemende partijen leveren een substantiële bijdrage in de vorm van inzet van eigen uren, financieel of materiaal;

 • e.

  het vervoer:

  • i

   is gericht op het ontsluiten van kernen of wijken buiten het directe invloedsgebied van het kernnet;

  • ii

   concurreert niet met het kernnet;

  • iii

   betreft niet uitsluitend een alternatief voor doelgroepenvervoer of instellingenvervoer, tenzij er sprake is van verbreding van de doelgroep;

  • iv

   heeft vervoerkundig voldoende toegevoegde waarde.

 • f.

  indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan moet de subsidie voldoen aan de de-minimisverordening;

 • g.

  de aanvraag is vooraf afgestemd met de provinciale beleidsmedewerker nieuwe mobiliteit.

Artikel 5.2.4 Grondslag subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

Artikel 5.2.5 Subsidiabele kosten

Uitsluitend kosten van derden zoals bedoeld in artikel 1.1.5 derde lid zijn subsidiabel.

Toelichting: Indien sprake is van aanschaf van machines of apparatuur zijn deze kosten eveneens kosten van derden.

Artikel 5.2.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraag formulier Nieuwe mobiliteit.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager:

  • a.

   een businesscase waarin ten minste is opgenomen een beschrijving van de nieuwe mobiliteit, het verwachte aantal reizigers, de vervoerskundige toegevoegde waarde, de doelgroep, een markt- en concurrentieanalyse, de benodigde investeringen, een analyse van de juridische financiële en organisatorische risico's en de eventuele beheersing en aansprakelijkheid ervan, een kosten-batenanalyse en een verdienmodel;

  • b.

   een offerte ter onderbouwing van de subsidiabele kosten.

Hoofdstuk 6 Regionale economie

Paragraaf 6.1 Kennisondersteuning agro&food in Overijssel

Algemene toelichting

Het doel van deze subsidieregeling is om innovaties in de agro&foodsector te stimuleren door middel van de inzet van kennis. De innovaties dragen bij aan verduurzaming en versterking van de Overijsselse agro&food sector zoals omschreven in het Uitvoeringsprogramma agro&food in Overijssel 2016-2019.

Artikel 6.1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • agro&food sector: alle ondernemingen of organisaties in de voedselketen, inclusief de voor de voedingsmiddelen bestemde logistiek, handel, financiële dienstverlening en onderzoek en ontwikkeling, waarbij de afbakening van de bedrijven in de agro&food sector is gebaseerd op de Monitor topsectoren, Methodebeschrijving en tabellenset van het CBS;

  toelichting: In de agro&food draait het om de voedselketen. De kern van de agro&food bestaat uit de primaire productie van (grondstoffen voor) levensmiddelen en de verwerking hiervan in de voedingsmiddelenindustrie. In de agro&food sector staan de plantaardige en dierlijke economische ketens centraal. Deze ketens hebben verschillende schakels zoals de toeleverende industrie, uitgangsmateriaal, primaire productie, veterinaire dienstverlening, verwerkende (levensmiddelen)industrie, veilingen, handel en retail.

 • gezamenlijke activiteit: samenwerking tussen ten minste twee onderling onafhankelijke ondernemingen en organisaties, waarvan ten minste één uit de Agro&Food sector, met dezelfde kennisvraag;

  toelichting: Ondernemingen of organisaties die met elkaar in een concern zitten of een holding constructie hebben kunnen niet worden aangemerkt als zijnde onderling onafhankelijk.

 • innovatie: een nieuw product, techniek, dienst of proces dat bijdraagt aan versterking en verduurzaming van de agro&food sector;

 • investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma agro&food in Overijssel 2016-2019: uitvoeringsprogramma, zoals vastgesteld door Provinciale Staten op 28 september 2016 met kenmerk PS/2016/508;

 • kennisvraag: een vraag naar kennis of onderzoek gericht op een innovatie;

 • onderneming: een natuurlijk persoon, een privaatrechtelijke persoon, vennootschap of eenmanszaak die gericht is op het maken van winst;

 • organisatie: het geheel van productiefactoren, procedures en mensen die samenwerken om bepaalde doelstellingen te bereiken.

Artikel 6.1.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken ten behoeve van een kennisvraag gericht op versterking en verduurzaming van de Overijsselse agro&food sector.

Artikel 6.1.3 Criteria

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6.1.2 voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvrager is een organisatie of een onderneming uit de agro&food sector, met een vestiging in Overijssel of de economische regio Zwolle;

  toelichting: De economische regio Zwolle is een samenwerkingsverband van de volgende 19 gemeenten: Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte, Olst-Wijhe, Hattem, Oldebroek, Heerde, Kampen, Dronten, Noordoostpolder, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Meppel, Staphorst, Urk, Westerveld, De Wolden en Zwolle.

 • b.

  de activiteit is nieuw voor de agro&food sector en risicodragend voor de aanvrager;

 • c.

  de activiteit draagt bij aan de ambities voor verduurzaming en innovatie in de agro&food sector zoals omschreven in het investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma agro&food in Overijssel 2016 – 2019;

 • d.

  indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het  VWEU, dan moet de subsidie voldoen aan artikel 2 van de de-minimisverordening.

Artikel 6.1.4 Grondslag subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 6.500,– per aanvrager en een maximum van € 19.500,– per gezamenlijke activiteit.

Artikel 6.1.5 Subsidiabele kosten

Uitsluitend kosten van derden zoals bedoeld in artikel 1.1.5 derde lid zijn subsidiabel.

Toelichting: De subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 1.1.5 eerste en tweede lid zijn hiermee uitgesloten.

Artikel 6.1.6 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 6.1.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Kennisondersteuning agro&food in Overijssel.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager een door de aanvrager en een kennisinstelling getekende offerte waaruit de hoogte van de subsidiabele kosten blijkt.

  Toelichting: Met een kennisinstelling wordt onder andere bedoeld een universiteit, hogeschool, ziekenhuis of adviesbureau.

Artikel 6.1.8 Adviescommissie

Gedeputeerde Staten kunnen een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6.1.2 ter advies voorleggen aan de adviescommissie agro&food die advies geeft over:

 • a.

  de innovatieve waarde en de kwaliteit van het project en

 • b.

  of het project bijdraagt aan de ambities voor verduurzaming en innovatie in de agro&food sector zoals omschreven in het Uitvoeringsprogramma agro&food in Overijssel 2016-2019.

Artikel 6.1.9 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien de subsidiabele kosten lager zijn dan € 2.500,–.

Artikel 6.1.10 Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 1.4.1, 1.4.5 en 1.4.6 is de subsidieontvanger verplicht binnen drie maanden na datum van de subsidieverlening te zijn gestart met de uitvoering van de subsidiabele activiteit en deze activiteit binnen twaalf maanden na datum van de subsidieverlening te hebben uitgevoerd.

Paragraaf 6.2 Innovatie agro&food in Overijssel

Artikel 6.2.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • agro&food sector: alle ondernemingen of organisaties in de voedselketen, inclusief de voor de voedingsmiddelen bestemde logistiek, handel, financiële dienstverlening en onderzoek en ontwikkeling, waarbij de afbakening van de bedrijven in de agro&food sector is gebaseerd op de Monitor topsectoren, Methodebeschrijving en tabellenset van het CBS;

  toelichting: In de agro&food draait het om de voedselketen. De kern van de agro&food bestaat uit de primaire productie van (grondstoffen voor) levensmiddelen en de verwerking hiervan in de voedingsmiddelenindustrie. In de agro&food sector staan de plantaardige en dierlijke economische ketens centraal. Deze ketens hebben verschillende schakels zoals de toeleverende industrie, uitgangsmateriaal, primaire productie, veterinaire dienstverlening, verwerkende (levensmiddelen)industrie, veilingen, handel en retail.

 • geldbedrag: subsidie in de vorm van een geldbedrag dat, voor het bedrag waarvoor het is vastgesteld, niet behoeft te worden terugbetaald;

 • geldlening: subsidie in de vorm van een lening van geld waarbij rente, tegen niet-marktconforme voorwaarden, over de af te lossen som moet worden betaald aan de provincie;

 • innovatieproject: een project waarin de ‘proof of concept' van een nieuw product, techniek, dienst of proces wordt uitgeprobeerd in de praktijk om te kijken of het haalbaar en effectief is, waarbij het betreffende product, techniek, dienst of proces reeds is ontwikkeld en getest, maar nog moet worden bewezen op haalbaarheid en effectiviteit in de praktijk;

 • investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma agro&food in Overijssel 2016-2019: uitvoeringsprogramma, zoals vastgesteld door Provinciale Staten op 28 september 2016 met kenmerk PS/2016/508;

 • mededeling-rentepercentages: mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld (Pb. 2008, C14/6) of diens opvolger;

 • onderneming: iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent;

 • subsidie: een geldbedrag of geldlening.

Artikel 6.2.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor een innovatieproject dat bijdraagt aan verduurzaming van de agro&food sector. De subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  onderzoek naar de haalbaarheid en effectiviteit van het nieuwe product, techniek, dienst of proces in de praktijk;

 • b.

  inhuur van deskundigen ten behoeve van de realisatie van een innovatieproject;

 • c.

  investeringen ten behoeve van de realisatie van een innovatieproject.

Artikel 6.2.3 Criteria

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6.2.2 voldoet aan de volgende criteria:

  • a.

   de aanvrager is een organisatie of een onderneming uit de agro&food sector, fysiek gevestigd in Overijssel;

  • b.

   er is sprake van een samenwerking tussen ten minste twee onderling onafhankelijke ondernemingen of organisaties;

  • c.

   het innovatieproject draagt bij aan de ambities voor verduurzaming en innovatie in de agro&food sector zoals omschreven in het investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma agro&food in Overijssel 2016-2019;

  • d.

   de haalbaarheid en slagingskans van het innovatieproject is aangetoond aan de hand van een businesscase;

  • e.

   indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107, eerste lid van het VWEU, dan moet:

   • i.

    in het geval de aanvrager een onderneming is die actief is in de primaire productie van landbouwproducten, de onderneming een MKB-onderneming zijn en moet worden voldaan aan de voorwaarden van artikel 5, 7, 8 en 14 van de Vrijstellingsverordening Landbouw;

   • ii.

    in het geval van andere ondernemingen worden voldaan aan de de-minimisverordening of de de-minimisverordening Visserij.

 • 2.

  Een geldlening kan worden verstrekt indien de terugverdientijd van het innovatieproject, naar het oordeel van de adviescommissie, drie jaar of minder bedraagt.

Artikel 6.2.4 Voorwaarde

Een geldlening wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening een uitvoeringsovereenkomst is gesloten. Gedeputeerde Staten kunnen aan het verstrekken van de geldlening de voorwaarde verbinden dat de aanvrager zekerheden verschaft tot terugbetaling van de geldlening.

Artikel 6.2.5 Grondslag subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 400.000,- per aanvraag.

Toelichting: Bij het berekenen van de maximale subsidie worden, ingeval van een landbouwonderneming die actief is in de primaire productie van landbouwproducten, de artikelen  5, 7, 8 en 14 van de Vrijstellingsverordening Landbouw in acht genomen. Indien de aanvrager een andere onderneming is wordt de subsidie verstrekt met in achtneming van de de-minimisverordening of de de-minimisverordening Visserij (voor zover deze onderneming tot de visserij gerekend kan worden). Dit betekent onder andere dat de subsidie aan een onderneming in de visserij voor drie belastingjaren niet meer dan € 30.000,- mag bedragen en dat de subsidie aan andere ondernemingen dan hiervoor genoemd niet meer dan € 200.000,- mag bedragen. Indien sprake is van een samenwerkingverband met twee ondernemingen kan de subsidie van maximaal € 400.000,- alleen verstrekt worden voor zover beide ondernemingen de toegestane limit van de de-minimisverordening of de de-minimisverordening visserij nog niet hebben bereikt.

Artikel 6.2.6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor de subsidie als bedoeld in artikel 6.2.2 sub b geldt dat uitsluitend kosten van derden, zoals bedoeld in artikel 1.1.5 derde lid subsidiabel zijn.

 • 2.

  Voor de subsidie als bedoeld in artikel 6.2.2 sub c geldt dat uitsluitend de volgende kosten van derden, zoals bedoeld in artikel 1.1.5 derde lid, subsidiabel zijn:

  • a.

   kosten voor verwerving of verbetering van onroerende goederen;

  • b.

   de koop of huurkoop van machines en materieel.

Artikel 6.2.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Innovatie agro&food in Overijssel.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager een businesscase die uit tenminste de volgende onderdelen bestaat:

 • 3.

  een projectplan en een begroting, inclusief onderbouwing van de subsidiabele kosten aan de hand van offertes;

  • a.

   een investerings- en dekkingsplan, inclusief berekening van de terugverdientijd;

  • b.

   een exploitatiebegroting voor de eerste vijf jaar;

  • c.

   een cashflowoverzicht voor ten minste de duur van het project of looptijd van de geldlening.

 • 4.

  In aanvulling op het eerste en tweede lid overlegt de aanvrager, indien deze een onderneming is de volgende stukken:

  • a.

   een de-minimisverklaring;

  • b.

   een MKB-verklaring;

  • c.

   een verklaring waaruit blijkt dat de aanvrager niet een onderneming in financiële moeilijkheden, als bedoeld in artikel 1.1.1 betreft.

 • 5.

  In aanvulling op het eerste, tweede en derde lid overlegt de aanvrager, indien de adviescommissie als bedoeld in artikel 6.2.9 adviseert om een geldlening te verstrekken, de volgende stukken:

  • a.

   een ratingverklaring indien aanvrager een kredietverleden heeft of stukken die nodig zijn om de ratingcategorie als bedoeld in de Mededeling rentepercentages te kunnen bepalen;

   toelichting: Aan de hand van de stukken die nodig zijn om de ratingcategorie zoals bedoeld in de Mededeling-rentepercentages te kunnen bepalen, kunnen Gedeputeerde Staten een ratingcategorie vaststellen. Stukken die overgelegd moeten worden zijn onder meer een recente balans en een lijst met de zekerheden die gesteld worden ten behoeve van de door Gedeputeerde Staten te verstrekken subsidie. Wanneer de aanvrager een special-purpose-vehicle is, worden stukken overgelegd op basis waarvan de rating van de moederonderneming van de aanvrager kan worden vastgesteld. Wanneer een aanvrager zoals bedoeld in de vorige zin geen moedermaatschappij heeft, is het niet nodig deze stukken te overleggen.

  • b.

   de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen, tenzij de aanvrager minder dan drie jaar geleden is opgericht, in welk geval het aantal jaarrekeningen gelijk is aan het aantal boekjaren dat is verstreken sinds de oprichting van aanvrager;

  • c.

   de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen van de moedermaatschappij van de aanvrager, tenzij de moedermaatschappij minder dan drie jaar geleden is opgericht, in welk geval het aantal jaarrekeningen gelijk is aan het aantal boekjaren dat is verstreken sinds de oprichting van aanvrager, en tenzij de aanvrager geen moedermaatschappij heeft.

Artikel 6.2.8 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 6.2.9 Adviescommissie

Gedeputeerde Staten kunnen een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6.2.2 ter advies voorleggen aan de adviescommissie agro&food, die advies geeft over:

 • a.

  de vraag of sprake is van innovatieproject;

 • b.

  de haalbaarheid en de slagingskans van de businesscase;

 • c.

  de berekening van de terugverdientijd;

 • d.

  de vraag welke vorm van subsidie: geldbedrag of geldlening geëigend is.

Artikel 6.2.10 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien:

 • a.

  de te verstrekken subsidie lager is dan € 60.000,–;

 • b.

  de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op een onderzoek of inhuur deskundigheid;

 • c.

  de aanvrager een onderneming in financiële moeilijkheden betreft, als bedoeld in artikel 1.1.1;

 • d.

  de subsidie betrekking heeft op een vervangingsinvestering;

 • e.

  de subsidie betrekking heeft op financiering van de oprichting en exploitatie van een distributienet in een ander land;

 • f.

  de totale subsidie voor de subsidiabele activiteit meer bedraagt dan 40% van de subsidiabele kosten.

Artikel 6.2.11 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1.

  In aanvulling op de artikelen 1.4.1 en 1.4.6 is de subsidieontvanger verplicht:

  • a.

   de activiteiten uiterlijk op 31 december 2021 te hebben uitgevoerd;

  • b.

   uiterlijk acht weken na het verlenen van de subsidie met de provincie Overijssel een uitvoeringsovereenkomst te sluiten ingeval van een geldlening.

 • 2.

  De subsidieontvanger betaalt in geval van een subsidieverlening in de vorm van een geldlening in ieder geval jaarlijks het overeengekomen aflossingsbedrag en verschuldigde rente met ingang van achttien maanden volgend op de datum van verlening van de subsidie aan Gedeputeerde Staten terug. De rente is verschuldigd vanaf aanvang van de geldlening over het totale uitstaande bedrag. Terzake van de aflossing en de verschuldigde rente wordt in de uitvoeringsovereenkomst een betalingsregime afgesproken en kunnen verplichtingen worden opgenomen ten aanzien van de kredietwaardigheid van de subsidieontvanger.

Artikel 6.2.12 Kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst

 • 1.

  De hoogte van de geldlening per innovatieproject bedraagt maximaal de subsidiabele kosten.

 • 2.

  De looptijd van de geldlening bedraagt een bepaalde tijd doch maximaal 5 jaar.

 • 3.

  Ingeval van een geldlening wordt een nominale rente van minimaal 3% per jaar verleend. De te verlenen rente is afhankelijk van de geldende marktrente conform Mededeling rentepercentage en de ratingcategorie van de subsidieaanvrager.

 • 4.

  De rente is gedurende de looptijd van de geldlening vast. Gedeputeerde Staten kunnen boetevrije vervroegde aflossing van de geldlening toestaan.

 • 5.

  De geldlening wordt onderhands verstrekt.

Artikel 6.2.13 Bevoorschotting

In afwijking van artikel 1.3.2 tweede lid verstrekken Gedeputeerde Staten in geval van een geldlening de aanvrager een voorschot van 100% van de verleende subsidie.

Toelichting: Gedeputeerde Staten betalen afhankelijk van de voortgang van het innovatieproject en liquiditeitsbehoefte van de subsidieontvanger de subsidie in tranches uit.

Artikel 6.2.14 Indieningstermijn aanvraag tot subsidievaststelling

In afwijking van artikel 1.5.2 dan wel artikel 1.5.3 wordt een aanvraag tot vaststelling van een subsidie in geval van een geldlening ingediend uiterlijk 13 weken na de laatste aflossing van de geldlening.

Artikel 6.2.15 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidievaststelling

In aanvulling op 1.5.3 tweede lid overlegt de aanvrager bij de aanvraag tot vaststelling een overzicht van de exploitatietekorten en de werkelijk gemaakte winst over de subsidieperiode.

Artikel 6.2.16 Vaststelling subsidie

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.5.2 en overeenkomstig artikel 1.5.3 wordt de subsidie vastgesteld op werkelijk gemaakte kosten.

  Toelichting: De kosten dienen duidelijk gespecificeerd, onderbouwd en bewezen te worden. Alle bedragen betreffen de bedragen voor aftrek van belastingen en andere heffingen.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid wordt de verleende subsidie lager vastgesteld indien de verleende subsidie hoger is dan wat nodig is om de exploitatietekorten plus een redelijke winst over subsidieperiode te dekken.

  Toelichting: In de subsidieverleningbeschikking wordt op basis van prognoses bepaald wat de redelijke winst is en welk percentage van de winst maximaal teruggevorderd wordt. Winst is volgens artikel 3.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001 'het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming '. Het gaat om de opbrengsten minus kosten.

Paragraaf 6.3 Innovatiedriehoek

 

Algemene toelichting

Deze subsidieparagraaf is een uitwerking van het programma ‘Innovatie zichtbaar in gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek’. Dit programma heeft een tweeledige doelstelling: enerzijds het vestigingsklimaat in de Innovatiedriehoek te verbeteren en anderzijds een succesvolle marktintroductie te bevorderen van innovaties die aansluiten bij de behoeften van de gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek Twente.

Subparagraaf 6.3.1 Launching customer

Algemene toelichting

Het doel van deze subparagraaf is het stimuleren van de gemeenten Enschede en Hengelo, de regio Twente, ADT en de Universiteit Twente om innovatiegericht in te kopen. Gedeputeerde Staten kunnen deze partijen, die een rol als Launching Customer vervullen, een subsidie verstrekken ofwel in de vorm van een geldlening ofwel in de vorm van een voorwaardelijk te verstrekken geldbedrag dat bepaalde nader gespecificeerde risico's dekt.

De geldlening heeft betrekking op de aanschaf van een innovatief product dat zich vlak voor marktintroductie bevinden (TRL level 8-9: reeds ontwikkeld en getest, marktintroductie moet nog plaats vinden) en dat  betrekking heeft op de thema's Mobiliteit, Veiligheid, Duurzaamheid en verblijfskwaliteit.  Wanneer de kosten die nodig zijn om een innovatief product gebruiksklaar te maken (aanloop-/instelling- of aanschafkosten) hoger zijn ten opzichte van het conventionele alternatief, verstrekken Gedeputeerde Staten een geldlening van maximaal € 1.000.000,–.

De subsidie in de vorm van een geldbedrag dient  ter dekking van risico's die voorkomen in de levenscyclus van een innovatief product en die niet of niet in die mate voorkomen in de levenscyclus van het conventionele alternatief. De subsidie is beperkt tot risico's die niet vermeden of voorkomen kunnen worden en die bovendien niet op een andere wijze kunnen worden beheerst. De subsidieaanvrager is verplicht de risico's te minimaliseren. Deze subsidie bedraagt maximaal € 350.000,– en maximaal 33% van de subsidiabele kosten. Hij treedt alleen in werking als de risico's zich daadwerkelijk hebben voorgedaan. De financiële dekking van risico's wordt in de verhouding 1:1:1 verdeeld tussen subsidieaanvrager/launching customer, opdrachtnemer/ leverancier en provincie. Risico's die zich in een fase van de levenscyclus niet hebben voorgedaan, worden aan het einde van die fase in mindering gebracht op de verstrekte subsidie.

Artikel 6.3.1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • conventioneel alternatief: een product, dienst of werk dat vergelijkbare functies vervult als het gekozen innovatief product;

 • innovatiedriehoek: de projecten Hart van Zuid, Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente, High Tech Campus Thales en Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente;

 • innovatief product: een product, dienst of werk met innovatief karakter dat of die zich vlak voor marktintroductie bevindt (TRL 8-9);

 • launching customer: het optreden van de subsidieontvanger als opdrachtgever voor de levering van een innovatief product;

 • levenscyclus: de aanschaf, het gebruik, het behoud en het eventueel weer afstoten van een innovatief product;

 • opdrachtnemer: de leverancier van het innovatief product;

 • opdrachtgever: de inkoper van het innovatief product;

 • risicodekking: een voorwaardelijke subsidie ter dekking van risico's die voorkomen in de levenscyclus van een innovatief product en die niet of niet in die mate voorkomen in de levenscyclus van het conventionele alternatief;

 • Total Cost of Ownership (TCO): de kostenbenaderingsmethode waarbij alle directe en indirecte kosten en baten gerelateerd aan de levenscyclus in ogenschouw worden genomen;

 • Technological Readiness Level (TRL): de internationale standaard om een fase in technische ontwikkeling aan te duiden.

Artikel 6.3.1.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken in de vorm van een geldlening of in de vorm van een risicodekking voor de aanschaf en in geval van een werk de realisatie van een innovatief product, na het volgen van een proces van innovatiegericht inkopen waarbij de subsidieaanvrager als launching customer optreedt.

Artikel 6.3.1.3 Criteria

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6.3.1.2 voldoet aan de volgende criteria:

  • a.

   de aanvrager is de gemeente Enschede, gemeente Hengelo, regio Twente, ADT of de Universiteit Twente;

  • b.

   er is een businesscase waaruit blijkt dat het innovatief product voldoet aan de volgende criteria:

   • i.

    het heeft een TCO die gelijk is aan of lager is dan de TCO van het conventionele alternatief;

   • ii.

    het draagt bij aan het oplossen van knelpunten binnen de thema's Mobiliteit, Veiligheid, Duurzaamheid of Verblijfskwaliteit;

   • iii.

    het is kwalitatief hoogstaand conform de voor de betreffende industrie geldende standaarden;

   • iv.

    het draagt bij aan het verbeteren van het vestigingsklimaat in de Innovatiedriehoek;

   • v.

    het draagt bij aan de zichtbaarheid van het High Tech Systemen en Materialen profiel van de Innovatiedriehoek;

   • vi.

    het is geselecteerd op basis van een proces van innovatiegericht inkopen welk proces in de business case is beschreven;

  • c.

   de businesscase is financieel haalbaar en uitvoerbaar, hetgeen blijkt uit de uitwerking van de volgende onderdelen:

   • i.

    een beschrijving van het bedrijf of consortium van bedrijven dat het betreffende innovatieve product levert;

   • ii.

    een beschrijving van de samenwerking tussen opdrachtnemer en subsidieaanvrager;

   • iii.

    een beschrijving van het innovatieve product en de fases van ontwikkeling (TRL level);

   • iv.

    een onderbouwing van de financiële positie van de opdrachtnemer op basis van huidige en verwachte kasstromen en de balans;

   • v.

    een onderbouwing van de potentie om opgeschaald te kunnen worden naar andere gebruikers onder andere door:

    • 1.

     een onderbouwing van de marktpotentie, beschrijving van de doelgroep, distributie-, productie-, ketenpartners, doelmarkt binnen twee jaar, en een realisatieplan dat ingaat op de wijze waarop de opdrachtnemer deze verwacht te benutten;

    • 2.

     een beschrijving van het onderscheidend vermogen van het innovatief product ten opzichte van concurrerende producten, diensten of systeemoplossingen en markten;

    • 3.

     een onderbouwing van de wijze waarop de uitrol van het innovatieve product wordt gefinancierd;

   • vi.

    een businessmodel, verdienmodel of exploitatiemodel;

   • vii.

    een getalsmatige onderbouwing van commercieel perspectief, marktomvang, concrete meerwaarde voor eindgebruiker, beoogd marktaandeel en kostprijsopbouw;

   • viii.

    een omzet-, resultaat- en liquiditeitsprognose;

   • ix

    een financiële rendementsberekening voor de businesscase.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid voldoet een aanvraag voor een geldlening aan de volgende criteria:

  • a.

   de kosten voor het gebruiksklaar maken, zijnde de aanschaf-, aanloop- en instellingskosten van het betreffende innovatief product zijn hoger ten opzichte van het conventioneel alternatief;

  • b.

   de te verstrekken subsidie bedraagt ten minste € 50.000,–.

 • 3.

  In aanvulling op het eerste lid voldoet een aanvraag voor een risicodekking aan de volgende criteria:

  • a.

   de risicodekking betreft risico’s:

   • i.

    die niet voorkomen of vermeden kunnen worden en niet op andere wijze kunnen worden beheerst;

   • ii.

    die zich niet voordoen tijdens gebruik, behoud of afstoten in de levensfase van een product; en

   • iii.

    die zich voordoen binnen een termijn van 10 jaar na subsidieverlening.

  • b.

   de te verstrekken subsidie bedraagt ten minste € 25.000,–.

Artikel 6.3.1.4 Voorwaarden

Een risicodekking wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat een risico als bedoeld in artikel 6.3.1.3 derde lid sub a zich aantoonbaar heeft verwezenlijkt binnen een fase in de levenscyclus zoals beschreven in de business case.

Artikel 6.3.1.5 Subsidiabele kosten

Voor een geldlening geldt dat overeenkomstig de artikelen 1.1.5 en 1.1.6, uitsluitend het verschil tussen enerzijds de aanschaf, aanloop-, of instellingskosten van het innovatief product en anderzijds diezelfde of vergelijkbare kosten van het conventionele alternatief, subsidiabel is.

Toelichting: Dit betekent dat de aanschaf, aanloop- of instellingskosten één of meerdere van de kostensoorten moeten zijn zoals opgenomen in artikel 1.1.5 en dat er geen kosten opgevoerd kunnen worden die opgenomen zijn in artikel 1.1.6. Een voorbeeld van aanschafkosten en instellingskosten kunnen kosten van derden zijn zoals opgenomen in artikel 1.1.5 vierde lid. Indien sprake is van inzet van gemeentelijke apparaatkosten voor bijvoorbeeld het instellen van het innovatief product, dan zijn deze kosten alleen subsidiabel als dit niet in strijd is met artikel 1.1.6.

Artikel 6.3.1.6 Niet subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 1.1.6 geldt voor de risicodekking dat de kosten voortvloeiend uit immateriële schade, schade veroorzaakt door eigen schuld of schuld van een derde, indirecte of gevolgschade en schade die reeds verzekerd of op andere wijze gedekt is, niet subsidiabel zijn.

Toelichting: Dit betekent dat de raming van de risicodekking op basis van de kosten zoals opgenomen in artikel 1.1.5 moet gebeuren. Daarnaast kunnen er geen kosten in de raming opgenomen worden die in artikel 1.1.6 en in dit artikel opgenomen zijn. In de risicoraming kunnen bijvoorbeeld wel kosten van derden worden opgenomen zoals bedoeld in artikel 1.1.5 vierde lid. Indien sprake is van inzet van gemeentelijke apparaatkosten voor bijvoorbeeld het beheer en onderhoud dan zijn deze kosten echter alleen subsidiabel als dit niet in strijd is met artikel 1.1.6.

Artikel 6.3.1.7 Grondslag subsidie

 • 1.

  De subsidie in de vorm van een geldlening bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.000.000,–.

 • 2.

  De subsidie in de vorm van een risicodekking bedraagt maximaal 33,3% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 350.000,–.

Artikel 6.3.1.8 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De subsidieaanvrager maakt gebruik van het aanvraagformulier Innovatiedriehoek-Launching Customer.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 1.2.1 tweede lid overlegt de aanvrager een businesscase als bedoeld in artikel 6.3.1.3 eerste lid sub b en c die naast de in artikel 6.3.1.3, eerste lid vermelde gegevens de volgende onderdelen bevat:

  • a.

   het bedrag van de benodigde subsidie en een financiële onderbouwing van dat bedrag;

  • b.

   een voorstel voor de duur van de geldlening en het tempo van bevoorschotting;

  • c.

   een voorstel voor het tempo van terugbetaling van de geldlening indien wordt afgeweken van aflossing na het eerste jaar na verstrekking eerste voorschot;

  • d.

   een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de risico's ten opzichte van het conventionele alternatief;

  • e.

   een beschrijving hoe de benoemde risico's voorkomen, vermeden, gereduceerd, overgedragen of geaccepteerd worden;

  • f.

   het toedelen van de risico's naar fasen in de levenscyclus van het innovatief product;

  • g.

   een overzicht en onderbouwing van de kosten die met elk van de benoemde risico's samenhangen.

Artikel 6.3.1.9 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Toelichting: Gedeputeerde Staten kunnen via publicatie van het subsidieplafond een deelplafond per project binnen de Innovatiedriehoek vaststellen.

Artikel 6.3.1.10 Adviescommissie

Gedeputeerde Staten kunnen een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6.3.1.2 ter advies voorleggen aan de adviescommissie Innovatiedriehoek die advies geeft over:

 • a.

  de mate waarin sprake is van een innovatief product en de mate waarin dat product kwalitatief hoogstaand is;

 • b.

  de bijdrage aan een oplossing van een probleem binnen de thema's Mobiliteit, Veiligheid, Duurzaamheid of Verblijfskwaliteit;

 • c.

  de vraag of de business case toereikend is om bij te dragen aan de doelstelling van het programma Innovatie zichtbaar in de Innovatiedriehoek;

 • d.

  de vraag in hoeverre bijgedragen wordt aan zichtbaarheid in relatie tot het HTSM profiel van de Innovatiedriehoek;

 • e.

  de potentie om de afzet van het innovatieve product op te schalen naar andere gebruikers;

 • f.

  de vraag of de businesscase voor het overige financieel haalbaar en uitvoerbaar is.

Artikel 6.3.1.11 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien:

 • a.

  voor de activiteit al subsidies zijn verstrekt door een ander bestuursorgaan;

 • b.

  het inkoopproces niet voldoet aan de geldende regelgeving.

Artikel 6.3.1.12 Kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst

 • 1.

  De kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst bij een geldlening zijn:

  • a.

   de looptijd bedraagt een bepaalde tijd, maar maximaal 10 jaar;

  • b.

   de rente van de geldlening staat gedurende de looptijd van de geldlening vast en bedraagt 1,5% per jaar;

  • c.

   Gedeputeerde Staten kunnen boetevrije vervroegde aflossing van de geldlening toestaan;

  • d.

   de geldlening wordt onderhands verstrekt.

 • 2.

  De kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst bij een risicodekking zijn:

  • a.

   de looptijd bedraagt een bepaalde tijd, maar maximaal 10 jaar;

  • b.

   de overeenkomst bevat een beschrijving van de risico's, van de termijn waarbinnen een risico zich kan verwezenlijken en van de wijze waarop en de termijn waarbinnen deze verwezenlijking moet worden aangetoond;

  • c.

   de overeenkomst bevat een beschrijving van de wijze waarop de risico's worden gedekt door de subsidieontvanger en de opdrachtnemer.

Artikel 6.3.1.13 Indieningstermijn aanvraag tot subsidievaststelling

In afwijking van artikel 1.5.2 eerste lid dan wel artikel 1.5.3 eerste lid wordt een aanvraag tot vaststelling ingediend uiterlijk 13 weken na aflossing van de geldlening dan wel 13 weken na het einde van de risicodekking.

Artikel 6.3.1.14 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1.

  In aanvulling op de artikelen 1.4.1, 1.4.5 en 1.4.6 is de subsidieontvanger verplicht:

  • a.

   uiterlijk acht weken na het verlenen van de subsidie met de provincie Overijssel een uitvoeringsovereenkomst te sluiten;

  • b.

   binnen een jaar na subsidieverlening te starten met de uitvoering van de businesscase.

 • 2.

  De subsidieontvanger betaalt in geval van een subsidieverlening in de vorm van een geldlening het overeengekomen aflossingsbedrag en de verschuldigde rente, met ingang van de in de uitvoeringsovereenkomst overeengekomen datum, aan Gedeputeerde Staten terug in de overeengekomen termijnen. Ter zake wordt in de uitvoeringsovereenkomst een betalingsregime afgesproken.

 • 3.

  De subsidieontvanger is in geval van een subsidieverlening in de vorm van een risicodekking, verplicht:

  • a.

   de risico's te minimaliseren;

  • b.

   er zorg voor te dragen dat subsidieontvanger en opdrachtnemer elk een derde deel van de risico's dragen;

  • c.

   Gedeputeerde Staten na afloop van elke fase van de levenscyclus te informeren over de nog resterende risico's zoals beschreven in de business case.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten kunnen aan het verstrekken van de subsidie de verplichting verbinden dat de aanvrager zekerheden aan Gedeputeerde Staten verschaft ter nakoming van zijn verplichtingen. Ter uitvoering van deze verplichting kunnen bepalingen worden opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 6.3.1.15 Bevoorschotting

 • 1.

  De hoogte en het tempo van bevoorschotting in geval van een geldlening worden bepaald op basis van prestaties, besteding, liquiditeitsbehoefte en het risicoprofiel van de subsidieontvanger.

 • 2.

  Het voorschot wordt verstrekt in termijnen waarvan de hoogte en de tijdstippen nader worden uitgewerkt in de uitvoeringsovereenkomst.

 • 3.

  In afwijking van artikel 1.3.2 verstrekken Gedeputeerde Staten in geval van een risicodekking geen voorschot.

Subparagraaf 6.3.2 Small business innovatie regeling Twente

Algemene toelichting

Het doel van deze subparagraaf is het ondersteunen van de gemeenten Enschede en Hengelo, regio Twente, Area Development Twente (ADT) en de Universiteit Twente in het proces van Innovatiegericht Inkopen om een rol als Launching Customer te vervullen zoals bedoeld in de vorige subparagraaf. Meer specifiek richt deze regeling zich op het ondersteunen van een uitvraag aan de markt door de gemeenten Enschede, Hengelo, regio Twente en de Universiteit Twente om zich te oriënteren op mogelijk innovatieve producten die kunnen aansluiten bij hun opgave. Deze marktoriëntatie maakt onderdeel uit van het proces van Innovatiegericht Inkopen. Gedeputeerde Staten kunnen deze partijen, die een rol als Launching Customer vervullen, een subsidie verlenen.

Artikel 6.3.2.1 Begripsbepalingen

In deze subparagraaf wordt verstaan onder:

 • innovatief product: een product, dienst of werk met een innovatief karakter dat/die zich vlak voor marktintroductie bevindt (TRL 8-9);

 • innovatiegerichte uitvraag: een marktoriëntatie van de subsidieaanvrager als inkoper naar één of meerdere innovatieve producten met als doel zicht te krijgen op innovatieve oplossingen voor een vraagstuk; het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het ontwikkelen en testen van prototypes als onderdeel van de marktoriëntatie valt hier ook onder.

Artikel 6.3.2.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor een innovatiegerichte uitvraag.

Artikel 6.3.2.3 Criteria

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6.3.2.2 voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvrager is de gemeente Enschede, gemeente Hengelo, regio Twente, Area Development Twente (ADT) of de Universiteit Twente;

 • b.

  de innovatiegerichte aanvraag maakt onderdeel uit van een proces van innovatiegericht inkopen als bedoeld in subparagraaf 6.3.1 van dit besluit;

 • c.

  het innovatieve product waar de innovatiegerichte uitvraag betrekking op heeft:

  • i.

   is gericht op het oplossen van knelpunten binnen de thema’s Mobiliteit, Veiligheid, Duurzaamheid en Verblijfskwaliteit;

  • ii.

   draagt bij aan het verbeteren van het vestigingsklimaat in de Innovatiedriehoek;

  • iii.

   draagt bij aan de zichtbaarheid in relatie tot HTSM profiel van de Innovatiedriehoek;

 • d.

  indien sprake is van een haalbaarheidsonderzoek als onderdeel van de marktoriëntatie dan moet deze zicht geven op de innovatie en de technische, economische en organisatorische haalbaarheid. De volgende aspecten moeten onderbouwd zijn:

  • i.

   beschrijving van de innovatie en de fase van ontwikkeling (TRL);

  • ii.

   onderbouwing van het onderscheidend vermogen ten opzichte van alternatieven;

  • iii.

   beschrijving van de technische risico’s, onzekerheden en afhankelijkheden;

  • iv.

   getalsmatige onderbouwing van de marktpotentie van de oplossing;

  • v.

   beoogd marktaandeel en kostprijsopbouw;

  • vi.

   businessmodel, verdienmodel of exploitatiemodel;

  • vii.

   intellectueel eigendom;

  • viii.

   onderbouwing TCO van de oplossing en vergelijking met conventionele alternatieven;

  • ix.

   beschrijving van het bedrijf of consortium van bedrijven dat innovatie gaat leveren en verder vermarkten, inclusief distributie-, productie en ketenpartners;

  • x.

   beschrijving van de samenwerking tussen het bedrijf of consortium van bedrijven en de launching customer voor de eerste toepassing;

 • e.

  indien sprake is van de ontwikkel- en testfase dan moet de innovatie worden getest in een realistische omgeving, waarbij de eindgebruiker en de beoogde launching customer zijn betrokken.

Artikel 6.3.2.4 Grondslag

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 750.000,–.

Artikel 6.3.2.5 Subsidiabele kosten

Uitsluitend kosten van derden zoals bedoeld in artikel 1.1.5 derde lid zijn subsidiabel.

Artikel 6.3.2.6 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 6.3.2.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Small Business Innovatie Regeling Twente.

Artikel 6.3.2.8 Adviescommissie

Gedeputeerde Staten kunnen een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6.3.2.2 ter advies voorleggen aan de adviescommissie Innovatiedriehoek die advies geeft over de mate waarin de subsidieaanvraag voldoet aan de criteria van artikel 6.3.2.3 sub b en sub c.

Subparagraaf 6.3.3 Living lab

Algemene toelichting

Het doel van deze subparagraaf is tweeledig. Enerzijds gaat het om het stimuleren van innovaties die zich bevinden in de demonstratiefase of fase van testen van systeemintegratie (TRL levels 6-8). En anderzijds gaat het om het zichtbaar maken van innovaties in de Innovatiedriehoek. Partijen met ervaring op het gebied van stimuleren van innovaties bij marktpartijen kunnen een subsidie aanvragen voor het openstellen van een proeftuinfaciliteit. Gedeputeerde Staten kunnen deze partijen, die een coördinerende en faciliterende rol vervullen, een subsidie verstrekken.

Artikel 6.3.3.1 Begripsbepalingen

In deze subparagraaf wordt verstaan onder:

 • innovatiedriehoek: de projecten Hart van Zuid, Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente, High Tech Campus Thales en Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente;

 • innovatief product: product, dienst of werk met innovatief karakter dat/die zich vlak voor marktintroductie bevindt (TRL 8-9);

 • proeftuinfaciliteit: een open innovatie-omgeving voor het testen van technologische of marktinnovatie van nieuwe of vernieuwde producten of diensten (TRL 6 tot en met 8) die zich in het ontwikkelstadium bevinden waarbij ten minste één eindgebruiker en één ondernemer betrokken zijn en die zich kenmerkt door een realistische omgeving, een living lab;

 • Technological Readiness Level (TRL): internationale standaard om een fase in technische ontwikkeling aan te duiden.

Artikel 6.3.3.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor het realiseren van een proeftuinfaciliteit in de Innovatiedriehoek.

Artikel 6.3.3.3 Criteria

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6.3.3.2 voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de aanvrager is een rechtspersoon;

 • b.

  de aanvrager heeft aantoonbare ervaring op het gebied van het stimuleren van innovatie bij bedrijven;

 • c.

  er is sprake van samenwerking tussen publiek private partijen waarbij ten minste één organisatie uit de publieke sector, één ondernemer en één eindgebruiker betrokken zijn;

 • d.

  de proeftuinfaciliteit:

  • i.

   draagt bij aan het oplossen van knelpunten binnen de thema’s Mobiliteit, Veiligheid, Duurzaamheid of Verblijfskwaliteit;

  • ii.

   vindt plaats in de Innovatiedriehoek en draagt bij aan de zichtbaarheid van innovatie in de Innovatiedriehoek;

 • e.

  er is sprake van een sluitende begroting voor de duur van het project;

 • f.

  de te verstrekken subsidie bedraagt ten minste € 100.000,–;

 • g.

  er is sprake van schriftelijke goedkeuring voor vestiging van de Proeftuin door de directeur van het project binnen de Innovatiedriehoek waar de proeftuin zal worden gevestigd;

 • h.

  indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU voldoet de subsidie aan artikel 27 van de AGVV.

Artikel 6.3.3.4 Grondslag subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 750.000,-.

Artikel 6.3.3.5 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Toelichting : Gedeputeerde Staten kunnen via publicatie van het subsidieplafond een deelplafond per project binnen de Innovatiedriehoek vaststellen.

Artikel 6.3.3.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier Living Lab.

Artikel 6.3.3.7 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien de totale subsidie die de subsidieontvanger van de provincie en andere subsidieverstrekkers tezamen ontvangt meer dan 50% bedraagt van de subsidiabele kosten.

Paragraaf 6.4 Cofinanciering Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost Nederland

Algemene toelichting

Gedeputeerde Staten kunnen op grond van deze paragraaf een aanvullende subsidie (provinciale middelen) verstrekken voor projecten die:

 • op grond van Operationeel Programma EFRO subsidie verkrijgen; én

 • een bijdrage leveren aan het Uitvoeringskader Kerntaak Regionale Economie 2012-2015 of het uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie.

EFRO is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het operationeel programma (OP) EFRO Oost Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie in Gelderland en Overijssel.

Het doel van het OP is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. Daarom wordt het MKB direct ondersteund bij de productontwikkeling. Productvernieuwing is de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland. Oost Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie.

Innovatiestimulering

Dit thema richt zich op innovatiestimulering in de sectoren Agro&Food, Health, Hightech Systemen en Materialen (HTSM) en op crossovers tussen deze sectoren en ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie. Oost Nederland wil onderzoek versterken en technologische ontwikkelingen en innovatie bevorderen. De focus ligt op:

 • clustervorming en netwerken die leiden tot meer innovatiegerichte samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers (met name tussen MKB'ers onderling en MKB en kennisinstellingen);

 • bevordering van experimentele ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, processen of toepassingen, inclusief het ontwikkelen en testen van prototypes, binnen het MKB.

Koolstofarme economie

Oost Nederland ondersteunt de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken. Daarbij gaat het om zaken als minder Co2 uitstoot en een toenemend gebruik van hernieuwbare energie. Ook kunnen energiebronnen veel efficiënter worden ingezet. Dit thema richt zich op innovatiestimulering in de sector Energie- en Milieutechnologie inclusief biobased economy en crossovers. De focus ligt op:

 • clustervorming en netwerken gericht op innovatie en toepassing van CO2-arme technologieën die leiden tot meer innovatiegerichte samenwerking tussen onderwijs/onderzoek, overheid en ondernemers (met name tussen MKB'ers onderling en MKB en kennisinstellingen);

 • bevordering van experimentele ontwikkeling van nieuwe producten en product-marktcombinaties van koolstofarme technologieën, inclusief het ontwikkelen en testen van prototypes, binnen het MKB.

Het Operationeel Programma EFRO wordt uitgevoerd door de Managementautoriteit Oost-Nederland. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland zijn aangewezen als Managementautoriteit Oost-Nederland: Managementautoriteit Oost-Nederland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem en www.op-oost.eu .

Artikel 6.4.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Artikel 6.4.2 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor activiteiten die subsidie ontvangen op basis van het Operationeel Programma 2014-2020 Oost-Nederland, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie op 11 november 2014.

Artikel 6.4.3 Criteria

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6.4.2 voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de activiteit moet EFRO-cofinanciering ontvangen;

 • b.

  de aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de subsidiebepalingen die gelden voor het Operationeel Programma 2014-2020 Oost-Nederland;

 • c.

  de activiteit moet bijdragen aan het beleidskader ‘#in – Overijssel innoveert en internationaliseert’ of het uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie, of een document dat een van deze kaders vervangt;

 • d.

  de activiteit is niet in strijd met provinciale doelen.

Artikel 6.4.4 Aanvraag, verlening en vaststelling van de subsidie

Bij de afhandeling van de subsidie wordt de geldende Europese regelgeving gevolgd.

Paragraaf 6.5 Samenwerkingsprogramma INTERREG A 2014-2020 Duitsland-Nederland

Algemene toelichting

Het Samenwerkingsprogramma INTERREG A Deutschland-Nederland is een Europees subsidieprogramma dat wordt uitgevoerd door 15 INTERREG-partners. De Managementautoriteit is de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.

Artikel 6.5.1 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor projecten die passen binnen en die INTERREG-cofinancieringsmiddelen ontvangen uit het Samenwerkingsprogramma INTERREG A 2014-2020; Deutschland-Nederland.

Artikel 6.5.2 Criteria

Een aanvraag voor subsidie  als bedoeld in artikel 6.5.1 voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  het project ontvangt een INTERREG-cofinanciering;

 • b.

  het project voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de subsidiebepalingen die gelden voor het Samenwerkingsprogramma INTERREG A 2014-2020 Deutschland-Nederland;

 • c.

  het project draagt bij aan één of meerdere provinciale doelen.

Artikel 6.5.3 Aanvraag, verlening en vaststelling van de subsidie

Bij de afhandeling van de subsidie wordt de geldende Europese regelgeving gevolgd.

Paragraaf 6.6 Thematische fondsen 2014-2020

Algemene toelichting

De Europese Commissie kent naast regionale fondsen, waarin provincie Overijssel een (mede)beslisrol heeft over de inzet van Europese middelen, thematische fondsen die subsidie ter beschikking stellen voor thematische projecten.

Artikel 6.6.1 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor projecten die passen binnen en die EU-cofinancieringsmiddelen ontvangen uit de Europese thematische fondsen 2014-2020.

Toelichting: De thematische fondsen zijn: Horizon 2020: Onderzoek en Innovatie, Life: Natuur en Milieu, Creative Europe: Cultuur, Connecting Europe Facility: Mobiliteit.

Artikel 6.6.2 Criteria

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6.7.1 voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  het project ontvangt een EU-cofinanciering uit een thematisch fonds;

 • b.

  het project voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het betreffende thematische fonds;

 • c.

  het project draagt bij aan een of meerdere provinciale doelen.

Artikel 6.6.3 Aanvraag, verlening en vaststelling van de subsidie

Bij de afhandeling van de subsidie wordt de geldende Europese regelgeving gevolgd.

Paragraaf 6.7 MKB Innovatieve topsectoren (MIT) Oost

Artikel 6.7.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • arm's length-voorwaarden: de voorwaarden van de transactie tussen de contractspartijen die niet afwijken van die welke zouden zijn overeengekomen tussen onafhankelijke ondernemingen, en die geen enkele vorm van heimelijke instandhouding behelzen, iedere transactie die voortvloeit uit een open, transparante en niet-discriminerende procedure wordt geacht te voldoen aan het arm's length-beginsel;

 • experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten;

  toelichting: Dit kan activiteiten omvatten die gericht zijn op de conceptuele ontwikkeling, de planning en documentering van alternatieve producten, procedés of diensten. Experimentele ontwikkeling kan prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie omvatten van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden, met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten die niet grotendeels vaststaan. Dit kan de ontwikkeling omvatten van een commercieel bruikbaar prototype of pilot die noodzakelijkerwijs het commerciële eindproduct is en die te duur is om te produceren alleen met het oog op het gebruik voor demonstratie- en validatie doeleinden. Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante activiteiten, zelfs indien die wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden;

 • haalbaarheidsproject: een project dat bestaat uit een haalbaarheidsstudie of een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek;

 • haalbaarheidsstudie: het onderzoek en de analyse van het potentieel van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en zwakke punten van een project, de kansen en risico's in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn;

 • industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren; het omvat de creatie van onderdelen voor complexe systemen en kan ook de bouw omvatten van prototypes in een laboratoriumomgeving of in een omgeving met gesimuleerde interfaces voor bestaande systemen, alsmede pilotlijnen, wanneer dat nodig is voor het industriële onderzoek en met name voor de validering van generieke technologie;

 • innovatieadviesproject: een door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie, niet zijnde de aanvrager, verrichte activiteit bestaande uit het, al dan niet op basis van te verrichten nader onderzoek, adviseren over een toepassingsgerichte kennisvraag van een ondernemer, uitgaande van voor de ondernemer nieuwe kennis met betrekking tot de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten, dan wel het verstrekken van innovatiesteun in de vorm van innovatieadviesdiensten of innovatieondersteuningsdiensten als bedoeld in artikel 2, nummer 94 en 95 van de AGVV;

 • innovatieprogramma Topsectoren: programma zoals bedoeld in artikel 3.4.2 van de Regeling nationale EZ-subsidies en gepubliceerd in de Staatscourant 2015, 10567 en te raadplegen op www.op-oost.eu of daarvoor in de plaats tredende programma's;

 • innovatieve onderneming: een onderneming:

  • a.

   die aan de hand van een door een externe deskundige uitgevoerde evaluatie kan aantonen dat zij in de voorzienbare toekomst producten, procedés of diensten zal ontwikkelen die in technologisch opzicht nieuw zijn of een wezenlijke verbetering inhouden ten opzichte van de huidige stand van de techniek in deze sector, en die een risico op technologische of industriële mislukking inhouden, of

  • b.

   waarvan de kosten voor onderzoek en ontwikkeling ten minsten 10% bedragen van haar totale exploitatiekosten in ten minste één van de drie jaren voorafgaande aan de toekenning van de steun of, in het geval van een startende onderneming zonder enige financiële voorgeschiedenis, bij de audit van haar lopende belastingjaar, gecertificeerd door