Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent Subsidieplafonds Nadere regels subsidiering verkeer en vervoer 2020-2023

Geldend van 29-09-2022 t/m 04-05-2023

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent Subsidieplafonds Nadere regels subsidiering verkeer en vervoer 2020-2023

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde in artikel 3:42, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 24 september 2019, onder nummer 2457493, het volgende besluit hebben genomen.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Overwegende dat:

de brede doeluitkering (BDU) zoals die op grond van de Wet Brede doeluitkering tot 1 januari 2016 aan de provincie werd verstrekt, met ingang van 1 januari 2016 is veranderd van een decentralisatie uitkering verkeer en vervoer in een algemene uitkering;

deze verandering om een nieuw kader voor de financiering van het verkeer en vervoerbeleid vraagt, inclusief de financiële relatie met gemeenten en andere maatschappelijke partners;

de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 een procedureel kader geeft voor subsidiëring van activiteiten die passen binnen het provinciaal beleid;

in deze Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 aan ons de bevoegdheid is toegekend om nadere regels vast te stellen die onder meer betrekking kunnen hebben op de subsidiecriteria;

wij bij besluit van 15 december 2015, nummer 1824990, de “Nadere regels subsidiëring verkeer en vervoer” hebben vastgesteld;

deze nadere regels met ingang van 1 januari 2016 in werking zijn getreden;

deze nadere regels van toepassing zijn op subsidies die wij aan Flevolandse gemeenten en privaatrechtelijke rechtspersonen zoals nader aangeduid in het nog vast te stellen Programma Mobiliteit en Ruimte, kunnen verstrekken in het kader van het provinciale mobiliteitsbeleid;

het wenselijk is om op grond van artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 de subsidieplafonds vast te stellen en bekend te maken, waardoor voor potentiele aanvragers van subsidie duidelijk is hoeveel subsidiebudget beschikbaar is voor het uitvoeren van deze nadere regels;

gelet op het bepaalde in artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012,

BESLUITEN:

de volgende subsidieplafonds vast te stellen voor het uitvoeren van de “Nadere regels subsidiering verkeer en vervoer”

Subsidies Flevolandse gemeenten

2023

2024

2025

2026

Almere

€ 1.012.479

€ 1.012.479

€ 1.012.479

€ 1.012.479

Dronten

€ 120.723

€ 120.723

€ 120.723

€ 120.723

Lelystad

€ 362.169

€ 362.169

€ 362.169

€ 362.169

Noordoostpolder

€ 133.251

€ 133.251

€ 133.251

€ 133.251

Urk

€ 66.056

€ 66.056

€ 66.056

€ 66.056

Zeewolde

€ 66.056

€ 66.056

€ 66.056

€ 66.056

Totaal subsidies gemeenten

€ 1.760.734

€ 1.760.734

€ 1.760.734

€ 1.760.734

 
 
 
 
 

Subsidies overige organisaties

2023

2024

2025

2026

Fietsersbond

€ 22.921

€ 22.921

€ 22.921

€ 22.921

Veilig Verkeer Nederland

€ 18.552

€ 18.552

€ 18.552

€ 18.552

Totaal subsidies overige organisaties

€ 41.473

€ 41.473

€ 41.473

€ 41.473

Verdeelmaatstaf subsidie

Subsidie kan alleen worden verstrekt als de aanvrager een duidelijke relatie kan leggen tussen de te subsidiëren activiteiten en de doelstellingen van het provinciale mobiliteitsbeleid.

Mogelijkheid wijziging subsidieplafonds

De subsidieplafonds voor de jaren 2022 tot en met 2025 kunnen nog geactualiseerd worden.

Mogelijkheid van bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending ervan schriftelijk bij ons bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris,

de voorzitter,

Uitgegeven op 21 december 2016

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Flevoland