Regeling vervallen per 01-01-2018

Besluit tarieven Jeugdhulp Hoogeveen 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Intitulé

Besluit tarieven Jeugdhulp Hoogeveen 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

Gelet op:

 • -

  Artikel 8.1.1. van de Jeugdwet;

 • -

  De verordening Jeugdhulp Hoogeveen;

 • -

  De regeling toegang Jeugdhulp Hoogeveen  

Besluiten  

Vast te stellen het Besluit tarieven Jeugdhulp Hoogeveen 2017

Artikel 1

 • a.

  Het college stelt de hoogte van het pgb vast in de beschikking toekenning jeugdhulp.

 • b.

  De hoogte wordt berekend aan de hand van de toegekende bouwstenen, conform het model dat gehanteerd is voor de inkoop van zorg in natura per 1 januari 2017.

Artikel 2

 • a.

  De tarieven voor een pgb voor jeugdhulp die wordt ingekocht bij een professionele jeugdhulp aanbieder zijn als volgt:

Meedoen en zelfredzaamheid (inclusief persoonlijke verzorging en vervoer)

Licht en midden

€43,-

Per uur

Zwaar

€55,-

Per uur

Dagbesteding basis

€45,-

Per dagdeel

Dagbesteding specialistisch

€85,-

Per dagdeel

Verblijf basis (zonder inzet gedragswetenschapper)

€115,-

Per etmaal

Verblijf specialistisch (met inzet gedragswetenschapper)

€140,-

Per etmaal

Zelfstandigheidstraining

€70,-

Per etmaal

Gezond zijn

Ambulante GGZ-behandeling

€95,-

Per uur

Verblijf basis inclusief behandeling

€200,-

Per etmaal

Verblijf specialistisch inclusief behandeling

€245,-

Per etmaal

Gezond opgroeien

Gezinshuis

€140,-

Per etmaal

Time-out

€90,-

Per etmaal

 • b.

  De inhoud van de dienstverlening passend bij de onder lid a benoemde PGB-bedragen is gelijk aan de dienstverlening beschreven in het inkoopdocument Jeugdhulp 2017 in Zuid-Drenthe.

Artikel 3

Het PGB-tarief voor jeugdhulp die geleverd wordt door naasten of niet professionele jeugdhulpaanbieders bedraagt:

Meedoen en zelfredzaamheid (inclusief persoonlijke verzorging en vervoer)

Persoonlijke verzorging

Licht en midden

€ 20,-

Per uur

Begeleiding individueel

Licht en midden

€ 17,-

Per uur

Persoonlijke verzorging

Zwaar

€ 27,50

Per uur

Begeleiding individueel

Zwaar

€ 27,50

Per uur

Kortdurend verblijf

€ 56,40

Per etmaal

Artikel 4

 • a.

  Voor vervoer van en naar jeugdhulp vindt geen vergoeding plaats, zoals

 • b.

  In uitzonderlijke en onredelijke situaties kan het college overgegaan tot vergoeding van kosten, bijvoorbeeld kosten van openbaar vervoer, taxikosten of een reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer.

Artikel 5

 • a.

  Deze regeling is van toepassing op aanvragen ingediend na inwerkingtreding van dit besluit.

 • b.

  Lopende indicaties worden niet geherindiceerd, tenzij er bijzondere en gewijzigde omstandigheden zijn.

 • c.

  Nieuwe indicaties waarbij de hulpverlener gekwalificeerd wordt van professionele zorgverlener naar naasten (niet professionele zorgverlener) krijgen een overgangstermijn van 6 maanden waarin het oude tarief gehanteerd blijft. Na deze zes maanden wordt het naastentarief zoals vastgesteld in dit besluit gehanteerd.

Artikel 6

 • a.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017 en is van toepassing op meldingen en aanvragen ingediend vanaf moment van inwerkingtreding.

 • b.

  De Regeling pgb Jeugdhulp Hoogeveen wordt ingetrokken.

 • c.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Besluit tarieven jeugdhulp Hoogeveen 2017”

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen d.d. 20 december 2016

Secretaris, burgemeester

N. Kramer K.B. Loohuis