Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant betreffende de instelling van de Maatschappelijke Adviesraad faunaschade (Instellingsbesluit Maatschappelijke Adviesraad faunaschade)

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant betreffende de instelling van de Maatschappelijke Adviesraad faunaschade (Instellingsbesluit Maatschappelijke Adviesraad faunaschade)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 82 Provinciewet;

Overwegende dat op 1 januari 2017 de Wet natuurbescherming in werking treedt waarbij decentralisatie van natuurtaken van het rijk naar de provincies is voorzien;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op grond van artikel 6.1 Wet natuurbescherming de bevoegdheid toekomt besluiten te nemen terzake van het verlenen van tegemoetkoming in schade, aangericht door natuurlijk in het wild levende vogels en dieren;

Overwegende dat de gezamenlijke provincies hebben besloten om de taken op het gebied van faunaschade, als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming onder te brengen bij Bij12 en daarmee de bestaande praktijk, zoals deze bestond middels het Faunafonds, te continueren;

Overwegende dat de provincies in het licht van bovenstaande decentralisatie van natuurtaken en de bevoegdheden inzake faunaschade behoefte hebben aan een gezamenlijke adviesraad faunaschade;

Besluiten:

Artikel 1 Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder;

BIJ12: uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, zijnde onderdeel van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg

BAC VP: Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het Interprovinciaal Overleg

AAC VP: Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het Interprovinciaal Overleg

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1. Er is een Maatschappelijke Adviesraad faunaschade die tot taak heeft de Provincies gezamenlijk, alsmede de provincies afzonderlijk, gevraagd en ongevraagd te:

  • a.

   adviseren over het voorkomen en bestrijden van faunaschade en het toe te passen instrumentarium daarbij;

  • b.

   adviseren over onderzoeksresultaten om faunaschade te kunnen voorkomen en te bestrijden;

  • c.

   faciliteren voor het maatschappelijk debat in het kader van haar adviestaak.

 • 2. Indien adviezen gevolgen hebben voor beleid worden deze via de AAC VP en de BAC VP voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 3 Benoeming, schorsing, ontslag en samenstelling

 • 1. De Maatschappelijke Adviesraad faunaschade bestaat uit tenminste zes leden en worden benoemd door Gedeputeerde Staten, op voordracht van de BAC VP.

 • 2. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaren en kunnen tweemaal voor een periode van 4 jaren worden herbenoemd.

 • 3. Gedeputeerde Staten kunnen de leden van de adviesraad schorsen en ontslaan. Alvorens daartoe te besluiten, raadplegen zij de AAC VP en BAC VP.

 • 4. De samenstelling van de adviesraad is zodanig dat elk lid bestuurlijke ervaring heeft, kennis heeft van de provincie en deskundigheid op één van de volgende gebieden:

  • a.

   de jacht;

  • b.

   de landbouw;

  • c.

   natuurbescherming, zowel gebiedsbescherming als soortenbescherming;

  • d.

   de dierenbescherming;

  • e.

   de wetenschap met nadruk op dierecologie;

 • 5. De voorzitter en leden van de adviesraad zijn onafhankelijk en adviseren zonder last of ruggespraak.

 • 6. Profielschetsen voor de leden en de voorzitter van de adviescommissie worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten, op voordracht door de BAC VP.

 • 7. Het lidmaatschap van de adviesraad eindigt:

  • a.

   op het moment dat de duur, waarvoor de benoeming geldt, is verstreken,

  • b.

   door het nemen van ontslag als lid,

  • c.

   door het overlijden van het lid,

  • d.

   door een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten, als bedoeld in het derde lid.

Artikel 4 Secretaris

De adviesraad wordt bijgestaan door een secretaris. Dit is een functionaris van BIJ12, die wordt benoemd en ontslagen door de directeur van BIJ12.

Artikel 5 Verstrekken van informatie

Gedeputeerde Staten dragen er zorg voor dat de commissie beschikt over de informatie die nodig is voor de uitvoering van haar taak.

Artikel 6 Openbaarheid

 • 1. De vergaderingen van de Maatschappelijke Adviesraad faunaschade zijn niet openbaar.

 • 2. De verslagen van de vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar tenzij de uitzonderingsgronden en beperkingen van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn.

 • 3. De verslagen van de bestuursvergaderingen worden geanonimiseerd ten aanzien van de verslaglegging van onderwerpen die ter vergadering voor advisering voorliggen.

Artikel 7 Werkwijze adviesraad

De adviesraad stelt zijn eigen werkwijze vast binnen de kaders van dit besluit en stelt deze op schrift. Zij zendt daarvan een afschrift aan de directeur BIJ12 die dit ter kennisname agendeert in de BAC VP.

Artikel 8 Vergoeding

De voorzitter en de andere leden van de adviesraad ontvangen een vergoeding van BIJ12 overeenkomstig de regeling Vergoedingen IPO.

Artikel 9 Rapportage en verantwoording

De adviesraad brengt jaarlijks voor 1 mei aan de directeur BIJ12 verslag uit van haar werkzaamheden in het daaraan voorafgaande jaar. De directeur zorgt voor agendering van het verslag in de BAC VP. Gedeputeerde Staten kunnen aanwijzingen geven over de inhoud van het verslag via de BAC VP.

Artikel 10 Archief

Het archief van de adviesraad wordt bijgehouden door de secretaris. De adviesraad draagt na beëindiging van haar werkzaamheden de archiefbescheiden zo spoedig mogelijk over aan Gedeputeerde Staten voorzover het de afzonderlijke advisering betreft aan de Provincie Noord-Brabant.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Maatschappelijke Adviesraad faunaschade.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 12 december 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H..J. van de Donk

de secretaris

mw. ir. A.M. Burger