Gebiedsgebonden uitvoeringsregels parkeervergunningen Wijnstraat 158/160 en Kromhout 195

Geldend van 17-12-2016 t/m heden

Intitulé

Gebiedsgebonden uitvoeringsregels parkeervergunningen Wijnstraat 158/160 en Kromhout 195

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel d.d. 22 november 2016 inzake de gebiedsgebonden uitvoeringsregels parkeervergunningen Wijnstraat 158/160 en Kromhout 195 te Dordrecht;

gelet op artikel 3, leden 1 en 6 van de Parkeerverordening Dordrecht;

overwegende dat:

 • het college de bevoegdheid heeft tot het verlenen van parkeervergunningen en beleidsregels kan vaststellen met betrekking tot deze bevoegdheid;

 • het college op 25 oktober 2016 de "Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten" heeft vastgesteld en op grond van die beleidsregels geen parkeervergunningen worden verleend bij nieuwbouwprojecten, tenzij het college afwijkende gebiedsgebonden uitvoeringsregels vaststelt;

 • het college met betrekking tot de projecten Wijnstraat 158/160 en Kromhout 195 te Dordrecht wenst af te wijken van het in de "Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten" algemene uitgangspunt en voor deze projecten gebiedsgebonden uitvoeringsregels wenst vast te stellen,

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende:

Gebiedsgebonden uitvoeringsregels parkeervergunningen Wijnstraat 158/160 en Kromhout 195

Artikel 1 Uitvoeringsregels project Wijnstraat 158/160

 • 1.

  Deze uitvoeringsregels zijn van toepassing op het gebied omvattend de adressen Wijnstraat 158 en 160, inclusief eventuele toevoegingen.

 • 2.

  De bewoners van het project Wijnstraat 158/160 te Dordrecht komen in aanmerking voor maximaal 1 bewonersparkeervergunning per zelfstandige wooneenheid, tot een maximum van 3 bewonersparkeervergunningen.

 • 3.

  Bedrijven op bovenstaande adressen komen niet in aanmerking voor een zakelijke parkeervergunning.

Artikel 2 Uitvoeringsregels project Kromhout 195

 • 1.

  Deze uitvoeringsregels zijn van toepassing op het gebied omvattend het adres Kromhout 195, inclusief eventuele toevoegingen.

 • 2.

  De bewoners van het project Kromhout 195 te Dordrecht komen in aanmerking voor maximaal 1 bewonersparkeervergunning per zelfstandige wooneenheid, tot een maximum van 2 bewonersparkeervergunningen.

 • 3.

  Bedrijven op bovenstaande adressen komen niet in aanmerking voor een zakelijke parkeervergunning.

Artikel 3 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regels kunnen worden aangehaald als "Gebiedsgebonden uitvoeringsregels parkeervergunningen Wijnstraat 158/160 en Kromhout 195”.

 • 2.

  Deze regels treden in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 6 december 2016.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan A.A.M. Brok