Besluit van Provinciale Staten van de provincie Flevoland houdende het Economisch Programma

Geldend van 07-12-2016 t/m heden

Intitulé

Besluit van Provinciale Staten van de provincie Flevoland houdende het Economisch Programma

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 3:42, tweede lid van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat Provinciale Staten van Flevoland op 21 september 2016 onder nummer 1899463 het volgende besluit hebben genomen:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het Statenvoorstel van 16 augustus 2016, nummer 1899463.

BESLUITEN:

Het Economisch Programma vast te stellen.

Het Economisch Programma is hierachter bijgevoegd en treedt direct na publicatie in werking.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 21 september 2016 

A. Kost,

griffier

L. Verbeek,

voorzitter

Bijlage 1: Economisch Programma

[Het Economisch Programma is als informatieve bijlage bijgevoegd.]