Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Intitulé

Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007

raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 080424/14 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van 11 maart 2008; gelet op de bespreking van de raadscommissie Evaluatie en controle van 9 april 2008; gelet op de de Gemeenschappelijke Regeling van de Stadsbank Oost Nederland 2005; gelet op atikel 4:37 van de Wet financieel toezicht;

besluit:

  • 1.

    het Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007 alsmede de daarbij behorende beleidsregels vast te stellen en

  • 2.

    het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland de bevoegdheid te verlenen om, in voorkomende gevallen, door of namens haar wijzigingen aan te brengen in de beleidsregels.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 24 april 2008
de plv. griffier, de voorzitter,
G.J. Mugge H.A.J. Aalderink

Bijlage

Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007