Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren houdende regels voor presidium Regeling presidium 2016

Geldend van 14-10-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren houdende regels voor presidium Regeling presidium 2016

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van het seniorenconvent d.d. 2 mei 2016 met BBV nummer 493774;

Besluit:

Vast te stellen de volgende regeling, aan te halen als “Regeling presidium 2016”:

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen.

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen.

In deze regeling wordt verstaan onder:

voorzitter: de voorzitter van de raad;

leden: de fractievoorzitters of de door deze aangewezen vervangers;

presidium: de instelling als bedoeld in artikel 3b van het Reglement van Orde;

Reglement van Orde: het Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Echt-Susteren.

Hoofdstuk 2: Samenstelling en taken.

Artikel 2 – Samenstelling presidium.
 • a. Het presidium bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters.

 • b. Elke fractievoorzitter kan hetzij een ander lid van zijn fractie hetzij een ander lid van het presidium verzoeken, hem bij zijn ontstentenis in het presidium te vervangen.

 • c. Bij vervanging door een ander lid van het presidium, gaat het stemrecht niet over op de vervanger.

Artikel 3 – De voorzitter.

De voorzitter is belast met:

het leiden van de vergadering;

het handhaven van de orde;

het doen naleven van deze regeling;

de uiteindelijke beslissing over de zitplaatsen in de raadsvergadering als bedoeld in artikel 5, sub d.

2. De voorzitter heeft het recht aan de beraadslagingen van het presidium deel te nemen.

Artikel 4 – De griffier.
 • 1. De griffier is in elke vergadering van het presidium aanwezig.

 • 2. Bij verhindering of afwezigheid wordt hij vervangen door zijn plaatsvervanger.

 • 3. Hij kan aan de beraadslagingen als bedoeld in deze regeling deelnemen.

Artikel 5 – Taken.

Het presidium heeft de volgende taken:

Het vaststellen van de conceptagenda van de gemeenteraad;

Het vaststellen van de conceptagenda van de raadscommissies;

Het vaststellen van een schema van raadsvergaderingen, commissievergaderingen en vergaderingen van het presidium;

In overleg met de voorzitter te beslissen over de zitplaatsen van de voorzitter, de leden van de raad, de griffier en de leden van het college van burgemeester en wethouders in de raadsvergadering;

beraadslaging over raadseigen stukken;

overige zaken welke door de raad zijn opgedragen.

Hoofdstuk 3: Vergaderingen.

Artikel 6 – Tijd en plaats van vergaderen.
 • 1. De vergaderingen vinden plaats op de dag en het tijdstip, zoals dit in het schema als bedoeld in artikel 5, sub c wordt bepaald.

 • 2. De vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis te Echt.

 • 3. De voorzitter kan in bijzondere gevallen, in afwijking van het schema als bedoeld in artikel 5, sub c, een andere dag en aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover, tenzij sprake is van een spoedeisende situatie, overleg met het presidium.

Artikel 7 – Oproep.

De voorzitter zendt, tenzij er sprake is van spoedeisende omstandigheden, tenminste 7 dagen voor een vergadering de leden van het presidium een oproep onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering.

Artikel 8 – Agenda.
 • 1. Voordat de oproep wordt verzonden, stelt de voorzitter in samenspraak met de griffier de agenda van de vergadering vast.

 • 2. Op voorstel van de voorzitter, een lid van het presidium of de griffier, kan het presidium bij de vaststelling van de agenda afwijken van de agenda.

Artikel 9 – Openbaarheid.

De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Artikel 10 – Opening vergadering; quorum.
 • 1. De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien tenminste de helft van de leden, die eveneens minstens de helft van het aantal stemmen vertegenwoordigen, van het presidium aanwezig is.

 • 2. Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, beraadslagen en besluiten de aanwezige leden uitsluitend over spoedeisende zaken die op de agenda staan vermeld. Zo nodig bepaalt de voorzitter dag en uur van een volgende vergadering.

Artikel 11 – Besluitenlijst.

De concept-besluitenlijst van de vorige vergadering wordt onder de zorg van de griffier opgesteld en gelijktijdig met de schriftelijke oproep aan de leden van het presidium toegezonden.

De besluitenlijst wordt aan het begin van de volgende vergadering vastgesteld.

De leden, de voorzitter en de griffier hebben het recht een voorstel tot verandering te doen, indien het concept onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeeft hetgeen is besloten.

De besluitenlijst houdt in:

de namen van de aanwezigen;

vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

de genomen besluiten;

Artikel 12 – Beraadslagingen.
 • 1. De beraadslagingen in het presidium beperken zich in beginsel tot de in artikel 5 genoemde taken.

 • 2. Het presidium kan op voorstel van de voorzitter of een lid van het convent over een of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk beraadslagen.

Artikel 13 – Deelname aan de beraadslagingen door anderen.
 • 1. Het presidium kan bepalen dat anderen dan in de vergadering aanwezige leden van het presidium, de voorzitter of de griffier, deelnemen aan de beraadslaging.

 • 2. Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een der leden genomen alvorens met de beraadslagingen ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.

Artikel 14 – Voorstellen van orde.
 • 1. De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort wordt toegelicht.

 • 2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

 • 3. Over een voorstel van orde beslist het presidium terstond.

Artikel 15 – Standpuntverklaring.

Na het sluiten van de beraadslagingen en voordat het presidium tot besluitvorming overgaat, heeft ieder lid het recht zijn standpunt kort te motiveren.

Artikel 16 – Stemmingen.
 • 1. Elk lid heeft zoveel stemmen als zijn fractie leden in de gemeenteraad heeft.

 • 2. De voorzitter heeft geen stem in het presidium, behalve als hij wordt vervangen door een fractievoorzitter.

Hoofdstuk 4: Slotbepalingen.

Artikel 17 – Uitleg Regeling.

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing beslist het convent, bij meerderheid van stemmen, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 18 – In werking treden.

Deze Regeling Presidium 2016 treedt in werking op 27 mei 2016. Op dat tijdstip vervalt de ‘Regeling Seniorenconvent 2012’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 26 mei 2016.

De raad voornoemd,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans drs. J.W.M.M.J. Hessels

griffier burgemeester