Besluit van het college van burgemeester en wethouders houdende regels voor subsidie Subsidieregeling kermissen Echt-Susteren 2016

Geldend van 07-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders houdende regels voor subsidie Subsidieregeling kermissen Echt-Susteren 2016

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ECHT-SUSTEREN;

Overwegende dat de gemeenteraad op 1 juli 2015 de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015 heeft vastgesteld;

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015;

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

Subsidieregeling kermissen Echt-Susteren 2016

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  kermiscomité: organisator van de kermissen en/of kermisactiviteiten in één van de kernen van de gemeente Echt-Susteren;

 • b.

  ASV : de (vigerende) Algemene subsidieverordening Echt-Susteren;

 • c.

  Kern: de gemeente Echt-Susteren kent uitsluitend de volgende kernen; Echt, Susteren, Nieuwstadt, Dieteren, Roosteren, Pey, Sint Joost, Maria Hoop en Koningsbosch.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het in stand houden van de kermistraditie in één van de kernen van de gemeente Echt-Susteren.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een Kermiscomité.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

Het maximaal te ontvangen subsidiebedrag per kern, per kermiscomité, per jaar is als volgt:

 • 1.

  Echt: een bedrag van € 11.000,00

 • 2.
  • a.

   Voorjaarskermis Susteren: een bedrag van € 2.750,00

  • b.

   Najaarskermis Susteren: een bedrag van € 550,00

 • 3.

  Nieuwstadt: een bedrag van € 550,00

 • 4.

  Roosteren: een bedrag van € 275,00

 • 5.

  Dieteren: een bedrag van € 275,00

 • 6.

  Koningsbosch: een bedrag van € 275,00

 • 7.

  Sint Joost: een bedrag van € 275,00

 • 8.

  Maria Hoop: een bedrag van € 275,00

 • 9.

  Pey: een bedrag van € 275,00

Artikel 6. Wijze van verdeling

 • 1. Jaarlijks wordt een subsidieplafond vastgesteld voor de verstrekking van subsidies op grond van deze subsidieregeling.

 • 2. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van de door burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Bij de rangschikking van de aanvragen hanteren burgemeester en wethouders de volgende volgorde:

  • a.

   Aanvragen van kermiscomité ’s die in de voorgaande jaren reeds de kermis hebben georganiseerd (dit betekent dat bestaande organisaties voorrang hebben op nieuwe organisaties);

  • b.

   Aanvragen van kermiscomité ’s, gevestigd in de betreffende kern;

  • c.

   Aanvragen van kermisexploitanten die garant staan voor de organisatie van de kermis;

  • d.

   Aanvragen van individuele kermisexploitanten.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 2. Het bepaalde in artikel 6 lid 2 sub c t/m e en lid 3 van de ASV is niet van toepassing op een aanvraag op grond van deze regeling.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7 van de ASV ingediend vóór 30 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de kermis plaatsvindt.

Artikel 9. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders nemen, in afwijking van artikel 8 van de ASV, uiterlijk op 15 januari van het jaar waarin de kermis plaatsvindt een besluit op de aanvragen.

Artikel 10. Verplichtingen

Bij de verstrekking van subsidies van EUR 2.500 en hoger kunnen burgemeester en wethouders de subsidie-ontvanger verplichtingen opleggen met betrekking tot de te houden activiteiten en de aard en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend. Verantwoording over de verleende subsidie verloopt volgens de daartoe in de vigerende ASV opgenomen bepalingen.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking en is voor het eerst van toepassing op subsidieverleningen voor activiteiten die in het jaar 2017 plaatsvinden.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling kermissen Echt-Susteren 2016.

Ondertekening

Echt-Susteren, 13 oktober 2016