Beleidsregel 24-uurs openstelling afhaalrestaurants en fastfoodzaken

Geldend van 19-08-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel 24-uurs openstelling afhaalrestaurants en fastfoodzaken

In deze beleidsregel heeft de burgemeester de kaders vastgesteld voor de proef om bepaalde type horecabedrijven de mogelijkheid te bieden voor 24-uurs openstelling.

Aanleiding en doel

Bij een bepaalde categorie horecabedrijven in de gemeente Almelo is er behoefte ontstaan om 24 uur geopend te kunnen zijn. Het betreft dan met name horecabedrijven die zich richten op het serveren van gerechten, zoals afhaalrestaurants en fastfoodzaken. Een ontwikkeling die ook landelijk is ingezet en waaraan een aantal gemeenten in Nederland al medewerking hebben verleend. De huidige regelgeving van de gemeente Almelo voorziet nog niet in 24-uurs openstelling van horeca.

In artikel 2:29 van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) worden de sluitingstijden voor horecabedrijven geregeld. In de gemeente Almelo is deze sluitingstijd vastgesteld op maximaal 04.00 uur. Voor horecabedrijven die gelegen zijn binnen het horecaconcentratiegebied, is een maximale sluitingstijd van 04.30 uur mogelijk. Vanaf 07.00 uur ’s ochtends mag het horecabedrijf weer geopend zijn voor publiek. Voor het exploiteren van een horecabedrijf is in de meeste gevallen een vergunning van de burgemeester vereist. In deze vergunning worden de sluitingstijden vastgelegd en worden er voorschriften opgenomen ter voorkoming van overlast en verstoring van de openbare orde en veiligheid.

Op grond van de APV heeft de burgemeester de bevoegdheid om afwijkende sluitingstijden vast te stellen voor een bepaalde categorie horecabedrijven. Dit kan ook een verruiming van de sluitingstijden betekenen, zoals bij een 24-uurs openstelling. Bij een verruiming van de sluitingstijden is het van belang om rekening te houden met mogelijke effecten op de openbare orde en veiligheid en de woon- en leefomgeving. Deze effecten kunnen per categorie horecabedrijf verschillend zijn. De ligging van het horecabedrijf en het al dan niet verstrekken van alcoholische drank zijn hierbij belangrijke factoren. De burgemeester kan in beleidsregels vastleggen welke horecabedrijven in aanmerking kunnen komen voor verruimde openingstijden en aan welke criteria zij moeten voldoen.

Ik wil, bij wijze van proef (hierna: pilot), medewerking verlenen aan het verzoek tot 24-uurs openstelling voor bepaalde type horecabedrijven. Gelet op bovenstaande factoren en risico’s, vind ik het van belang om de omvang van de pilot beperkt te houden. Ik wil eerst ervaren wat de effecten zijn bij de minder kwetsbare categorie horecabedrijven. Tegen het einde van de pilot vindt er een evaluatie plaats. De uitkomsten van deze evaluatie zijn van invloed op de definitieve beleidsuitgangspunten. Waar nodig zal ik het beleid gewijzigd vaststellen. Met voorliggende beleidsregel heb ik de kaders vastgesteld voor horecabedrijven die in aanmerking kunnen komen voor 24-uurs openstelling. Hierbij heb ik advies ingewonnen bij de betrokken deelnemers aan het horecaplatform, waaronder de politie, stadstoezicht en een afvaardiging van de lokale horeca.

Kaders pilot

Voor de pilot gelden de onderstaande kaders:

 • 1.

  De pilot heeft een looptijd van 12 maanden, te weten van 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2017;

 • 2.

  Horecabedrijven behorend tot het centrumgebied van Almelo zijn uitgesloten van deelname;

 • 3.

  De 24-uurs openstelling is alleen mogelijk op zaterdag en zondag (0.00 – 24.00 uur);

 • 4.

  Tussen 04.00 en 06.00 uur is het alleen toegestaan om gerechten bij het horecabedrijf af te halen. Deze gerechten mogen binnen deze periode niet in het horecabedrijf (restaurant/ zitgedeelte) worden genuttigd;

 • 5.

  Alleen horecabedrijven met een horeca-exploitatievergunning komen in aanmerking voor deelname;

 • 6.

  Alleen horecabedrijven die zich hoofdzakelijk richten op het serveren van (snelle) gerechten, komen in aanmerking voor deelname;

 • 7.

  Horecabedrijven die alcoholische drank verkopen of in bezit zijn van een Drank- en Horecawetvergunning, zijn uitgesloten van deelname;

 • 8.

  De deelnemer is, op zijn verzoek, door de burgemeester schriftelijk toegelaten tot de pilot;

 • 9.

  Bij de toelating tot de pilot kunnen aan individuele deelnemers aanvullende voorwaarden en beperkingen worden gesteld als daar reden voor is. Deze gelden aanvullend op de voorschriften van de verleende horeca-exploitatievergunning;

 • 10.

  De toelating van een deelnemer kan worden ingetrokken bij overtreding van een algemene of bijzondere voorwaarde of beperking. Waar nodig zal handhavend opgetreden worden;

 • 11.

  De pilot wordt geëvalueerd in de maand juli 2017 of eerder indien hiertoe aanleiding is. De uitkomst van deze evaluatie is bepalend voor eventuele voortzetting van dit beleid. Bij voortzetting zal waar nodig de APV en de desbetreffende horeca-exploitatievergunningen gewijzigd worden.

Overgangsrecht

De beleidsregel is van toepassing op klachten en verzoeken om handhaving na inwerkingtreding van de beleidsregel.

Hardheidsclausule

Het bevoegd gezag blijft bevoegd om af te wijken van deze beleidsregel wanneer deze voor een of meer belanghebbenden gevolgen hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Beleidsregel 24-uurs openstelling afhaalrestaurants en fastfoodzaken gemeente Almelo.

Ondertekening

Vastgesteld door de burgemeester van Almelo op 12 juli 2016.

J.H.M. Hermans-Vloedbeld