Subsidieregeling ouderenverenigingen Echt-Susteren 2016

Geldend van 07-12-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling ouderenverenigingen Echt-Susteren 2016

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ECHT-SUSTEREN;

Overwegende dat de gemeenteraad op 1 juli 2015 de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015 heeft vastgesteld;

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015;

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

Subsidieregeling ouderenverenigingen Echt-Susteren 2016

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder een

 • a.

  ouderenvereniging: een vereniging die een rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid, met als doelgroep personen van 55 jaar en ouder, waarbij de activiteiten erop gericht zijn een positieve bijdrage te leveren aan het geestelijk en/of lichamelijk welzijn van deze doelgroep;

 • b.

  vaste huisvestingskosten: aantoonbare kosten van huur van accommodatie, nodig in verband met het activiteitenaanbod van een ouderenvereniging, zulks met uitzondering van sport- en bewegingsactiviteiten.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten. Op grond van deze subsidieregeling wordt uitsluitend een subsidie per kalenderjaar verstrekt.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de reguliere activiteiten van een ouderenvereniging.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een ouderenvereniging, die;

 • 1.
  • a.

   gevestigd is in de gemeente Echt-Susteren;

  • b.

   niet is verbonden aan een private onderneming, noch aan een religieuze instelling dan wel religieus instituut;

  • c.

   beschikt over ten minste 10 leden die in onze gemeente staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) en die 55 jaar of ouder zijn;

  • d.

   op 1 januari van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd ten minste 6 maanden bestaat;

 • 2.

  het college kan van het gestelde in lid 1a gemotiveerd afwijken wanneer op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ondanks het feit dat sprake is van een andere vestigingsplaats, in overwegende mate ten goede komt aan de gemeente Echt-Susteren en/of haar ingezetenen.

 • 3.

  het college kan in bijzondere gevallen van het gestelde in lid 1c afwijken, doch uitsluitend voor wat betreft het vereiste minimale aantal leden.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1. Het subsidiebedrag wordt als volgt opgebouwd:

  • a.

   Een basisbedrag van € 550,00 per jaar per subsidieontvanger;

  • b.

   Een bedrag van € 5,50 per jaar per lid en dat 55 jaar of ouder is. Is het aantal leden van buiten onze gemeente hoger dan het aantal leden van binnen onze gemeente, dan wordt voor het verschil geen subsidie verleend.

  • c.

   Een vast bedrag van € 1.375,00 per jaar voor de kosten van huur of eigendom van een accommodatie anders dan in verband met sport- en bewegingsactiviteiten.

Artikel 6. Wijze van verdeling

Indien op basis van de tijdig ingediende en ontvankelijke aanvragen om subsidie wordt vastgesteld dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare subsidieplafond met inachtneming van het tekort naar evenredigheid verdeeld over de aanvragen.

Artikel 7. Aanvraag

Ter vaststelling van het aantal subsidiabele leden verstrekt aanvrager: in aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de ASV, bij de aanvraag:

 • 1.

  met toestemming van de betreffende leden een ledenlijst, die de namen, adressen, woonplaatsen en geboortedatums van de leden bevat naar de stand van zaken per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd; dan wel een accountantsverklaring op grond waarvan het aantal subsidiabele leden kan worden vastgesteld.

 • 2.

  Indien van toepassing legt aanvrager objectieve gegevens over op basis waarvan de vaste huisvestingskosten op jaarbasis kunnen worden vastgesteld.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015, ingediend in de periode van 15 augustus tot 15 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ouderenverenigingen Echt-Susteren 2016.

Ondertekening

Echt-Susteren, 28-6-2016

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

de secretaris,

drs. G.W.T. van Balkom

de burgemeester,

drs. J.W.M.M.J. Hessels