Peilbesluit Quarles van Ufford

Geldend van 20-05-2016 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Quarles van Ufford

[Red.: zie voetnoot 1 ]

Registratie nr.: 201607741

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland;

Gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 8 maart 2016;

Overwegende dat,

Waterschap Rivierenland als waterbeheerder van het oppervlaktewater in het Rivierengebied verplicht is peilbesluiten vast te stellen voor de gebieden, aangegeven op de bij Waterverordening waterschap Rivierenland horende kaart. Het deelgebied Quarles van Ufford is zo’n aangegeven gebied.

Volgens de Waterverordening waterschap Rivierenland moet een peilbesluit tenminste eenmaal in de 10 jaar herzien worden. Het peilbesluit Quarles van Ufford dateert van 2006 en is aan herziening toe.

gelet op artikel 5.2 van de Waterwet;

gelet op artikelen 4.5, 4.6 en 4.8 van de Waterverordening waterschap Rivierenland;

gelet op afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikelen 2 en 4 van het Reglement voor het waterschap Rivierenland;

gelet op artikelen 77 en 83 van de Waterschapswet;

Besluit:

Vast te stellen het peilbesluit Quarles van Ufford.

Artikel 1. Gebied

Het gebied waar dit peilbesluit betrekking op heeft, ligt in de provincie Gelderland binnen het grondgebied van de gemeenten West Maas en Waal, Wijchen, Druten en Beuningen en is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart: Kaart 51 Peilvoorstel d.d. 29 april 2016 (bijlage 1). Op deze kaart zijn aangegeven de coderingen van de peilgebieden en de waterpeilen.

Artikel 2. Peilen

De na te streven waterpeilen in de peilgebieden zijn:

Peilgebied (nummer/code)

Zomerpeil (m NAP)

Winterpeil (m NAP)

QVU100

2,75 (max)

2,60 (min)

QVU101

3,10

2,65

QVU102

3,45

3,15

QVU103

3,30

3,00

QVU104

3,40

3,10

QVU105

2,95

2,60

QVU106

3,15

2,85

QVU107

3,05

2,85

QVU108

3,60

3,15

QVU109

3,70

3,30

QVU110

3,40

3,30

QVU111

3,70

3,30

QVU112

3,40

3,00

QVU113

3,40

3,00

QVU114

3,00

2,60

QVU115

2,80 (min)

3,10 (max)

QVU116

3,30

3,00

QVU117

3,60

3,25

QVU118

4,00

3,75

QVU119

3,75

3,40

QVU120

3,90

3,55

QVU121

3,90

3,55

QVU122

4,60

4,20

QVU123

4,95

4,50

QVU124

3,65 (min)

3,95 (max)

QVU125

3,90 (min)

4,25 (max)

QVU126

4,70

4,35

QVU127

4,85

4,35

QVU128

4,70

4,35

QVU129

4,25

3,95

QVU130

4,05

3,60

QVU131

4,25

3,90

QVU132

4,20

3,90

QVU133

4,55

4,15

QVU134

4,60

4,10

QVU135

4,70

4,30

QVU136

4,60

4,10

QVU137

4,15

3,90

QVU138

4,65

4,30

QVU139

4,70

4,35

QVU140

4,80

4,50

QVU141

5,10

4,80

QVU142

5,50

5,20

QVU143

5,25

4,90

QVU144

5,65

5,30

QVU145

6,20

5,80

QVU146

5,65

5,30

QVU147

5,30

4,95

QVU148

5,10

4,80

QVU149

4,85

4,50

QVU150

4,85

4,40

QVU151

4,70

4,55

QVU152

4,85

4,60

QVU153

5,00

4,60

QVU154

5,25

4,90

QVU155

5,00

4,60

QVU156

5,60

5,25

QVU157

5,20

4,85

QVU158

4,85

4,40

QVU159

4,85

4,40

QVU160

4,90

4,65

QVU161

5,00

4,70

QVU162

5,35

5,10

QVU163

5,80

5,55

QVU164

-

6,30 (max)

QVU165

5,75

5,60

QVU166

6,15

6,00

QVU167

6,65

6,30

QVU168

7,00

6,75

QVU169

6,55

6,30

QVU170

6,60

6,30

QVU171

5,45

5,35

QVU172

5,35

5,10

QVU173

5,80

5,45

QVU174

5,35 (min)

5,60 (max)

QVU175

5,00

5,00

QVU176

5,35

5,10

 

Artikel 3. Toelichting

De Toelichting op het peilbesluit Quarles van Ufford, TL254-1/16-007.845 d.d. 29 april 2016 (bijlage 2) bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Deze toelichting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

Artikel 4. Zomer- en winterpeil

De omschakeling van zomer- naar winterpeil zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, plaatsvinden tussen 1 oktober en 1 november.

De omschakeling van winter- naar zomerpeil zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, plaatsvinden tussen 15 maart en 15 april.

Artikel 5. Instellen van peilen

De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden (voor zover deze gewijzigd zijn ten opzichte van het vorige peilbesluit) gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.

Artikel 6. Intrekken

Het peilbesluit Quarles van Ufford, vastgesteld op 28 oktober 2005 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland bij besluit van 8 maart 2006 met nummer 20065-006547, wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

Artikel 8. Citeertitel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: peilbesluit Quarles van Ufford.

Ondertekening

aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland op 29 april 2016,

de secretaris-directeur, ir. Z.C. Vonk

de voorzitter, ir. R.W. Bleker

Bijlagen

1. Kaart 51 Peilvoorstel d.d. 29 april 2016;

afbeelding binnen de regeling

2. Toelichting op het peilbesluit Quarles van Ufford, TL254-1/16-007.845 d.d. 29 april 2016.

Bijlagen bij de toelichting:

I Basiskaarten gebiedsbeschrijving

II Factsheets KRW-waterlichamen

III HEN/SED-gebieden

IV Doelrealisatiefuncties natuurdoeltypen

V Doelrealisatie per peilgebied AGOR

VI Kaarten AGOR

VII Kaarten peilvoorstel

VIII Factsheets

IX Verslag informatieavond

X Nota van inspraak

Terinzagelegging en beroep

Zienswijzen

Op het ontwerp-peilbesluit zijn in totaal 15 zienswijzen ingediend. Een deel is gericht op het bevestigen van de aanwezigheid van een onderbemaling. Het overige deel betreft een verzoek tot peilverlaging. Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft het peilbesluit ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. Op basis van de zienswijzen zijn zes peilafwijkingen toegevoegd op de kaarten in de toelichting op het peilbesluit en is van twee peilgebieden de peil(grens) gewijzigd.

Instellen van peilen

Het vastgestelde peilbesluit is na deze bekendmaking vanaf 20 mei 2016 van kracht. Het instellen van de nieuwe peilen vindt plaats nadat de hiervoor benodigde uitvoeringswerkzaamheden zijn afgerond. Het waterschap heeft vervolgens de taak om de peilen zo goed mogelijk te handhaven.

Het peilbesluit zal geldig zijn tot de volgende herziening van het peilbesluit in 2026.

Peilbesluit met bijlagen ter inzage

Het peilbesluit met bijbehorende documenten ligt van vrijdag 20 mei 2016 tot en met donderdag 30 juni 2016 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 in Tiel.

De bijlagen van het peilbesluit zijn als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen. In de toelichting bij het peilbesluit is te lezen op welke manier het waterschap de vastgestelde peilen heeft bepaald.

Beroep

Tegen dit peilbesluit kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

- belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

- belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Ondanks een eventueel beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep is ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

Meer informatie

Wilt u meer weten over het peilbesluit? U kunt terecht op de website van het waterschap: www.waterschaprivierenland.nl in de rubriek beleid/peilbesluiten.

U kunt ook contact opnemen met de heer J. Cremer, van het Team Kennis en Advies van de Beleidsafdeling Water en Dijken, bereikbaar onder telefoonnummer 0344 – 649323 of j.cremer@wsrl.nl .


Noot
1

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 29 april 2016 voor het gebied Quarles van Ufford een nieuw peilbesluit vastgesteld. Dit gebied ligt in het westen van Land van Maas en Waal. In het peilbesluit staat beschreven welke waterpeilen er in dit gebied gaan gelden en binnen welke bandbreedte de peilen mogen fluctueren. Zorgvuldig onderzoek en analyse heeft geresulteerd in dit nieuwe peilbesluit. De daadwerkelijke peilaanpassingen blijven beperkt tot een aantal peilgebieden. Met de voorgestelde wijzigingen worden voor het gebied als geheel betere condities gerealiseerd voor zowel landbouw, natuur, bebouwing als het watersysteem zelf.

In dit Waterschapsblad is eerst opgenomen de tekst van het peilbesluit zelf en vervolgens leest u uitleg over de terinzagelegging en de mogelijkheid van beroep.