Samenscholingsverbod Hofpark en omgeving te Wateringen

Geldend van 31-12-2009 t/m heden

Intitulé

Samenscholingsverbod Hofpark en omgeving te Wateringen

De burgemeester van Westland;

Gelet op het bepaalde in artikel 2.1.1.1 van de APV Westland 2007;

Overwegende dat een vier jaar durende inzet van politie, jongerenwerk en de gemeente onvoldoende vordering en resultaat op de vermindering van overlast heeft opgeleverd, en dat het gebied begrensd door de straten Dr. Schaepmanstraat, Hofzicht, Ten Hove, Heulweg, Pieter v.d. Plasstraat, Gaelstraat en Harry Hoekstraat te Wateringen, gelet op de langdurige en aanhoudende overlast en de daardoor ontstane maatschappelijke onrust, per direct ontlast- en de openbare orde herstelt dient te worden en dit doel mede bereikt kan worden door middel van een algemeen samenscholingsverbod;

Besluit:

a. Op grond van artikel 2.1.1.1 APV Westland 2007 een samenscholingsverbod in te stellen voor het gebied begrensd door de straten Dr. Schaepmanstraat, Hofzicht, Ten Hove, Heulweg, Pieter v.d. Plasstraat, Gaelstraat en Harry Hoekstraat te Wateringen waarbij het voor overlastgevende personen verboden is zich met meer dan drie personen tegelijk op te houden binnen dit gebied;

b. Dit verbod geldt, gelet op de maatschappelijke onrust die is ontstaan en de noodzaak tot het ontlasten van de directe omgeving, voor een periode van vier maanden;

c. Dit verbod geldt, gelet op de diverse tijdstippen waarop overlast wordt ervaren, gedurende 24 uur per dag;

d. Het aangewezen gebied aan te passen wanneer blijkt dat de overlast zich verplaatst naar een ander gebied;

e. Dit verbod na evaluatie en indien de situatie dat verlangt te verlengen met nog eens vier maanden;

f. Het verbod treedt in werking op de dag van publicatie d.d. 31 december 2009.

Ondertekening

Naaldwijk, 23 december 2009
De burgemeester van Westland,
J. van der Tak