Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Bernheze 1996

Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Bernheze 1996

Geconsolideerde tekst van de regeling

De raad van de gemeente Bernheze;

Gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethoudesr van 12 november 1996;

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende

Titeldeel 1

Artikel 1 Enig artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 21 november 1996.
De raad voornoemd;
De secretaris,
De voorzitter,
Mr. F. Snoep
J.M.P.J. van Gorp-van de Ven