Regeling vervallen per 01-01-2016

Verordening op de monumentencommissie Bernheze 1995

Geldend van 27-05-1995 t/m 31-12-2015

Intitulé

Verordening op de monumentencommissie Bernheze 1995

Geconsolideerde tekst van de regeling

De raad van de gemeente Bernheze;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 1995;

gelet op artikel 91, eerste lid van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Taken van de monumentencommissie

De commissie heeft tot taak burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over: a. de toepassing van de Monumentenwet 1988 en de hierop gebaseerde regelingen; b. de toepassing van de gemeentelijke monumentenverordening en de uitvoering van de hieruit voortvloeiende taken; c. overige aangelegenheden betreffende de zorg voor monumenten en beeldbepalende panden. Daarbij laat zij zich uitsluitend leiden door overwegingen van geschiedkundig architectonisch, cultuur of sociaal-historisch belang.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en minimaal vier leden: a. een lid van de commissie Welstandszorg Noord-Brabant; b. in totaal drie vertegenwoordigers van de Heemkundekringen "De Elf Rotten", :"De Wojstap"en de "Nistelvorst"afkomstig uit verschillende woonkernen van de gemeente Bernheze;  

 • 2 De leden van de commissie worden door de raad benoemd, op voordracht van burgemeester en wethouders;

 • 3 De voorzitter van de monumentencommissie is dat lid van het college van burgemeester en wethouders dat is belast met de portefeuille Monumentenzorg. Bij verhindering wordt hij/zij vervangen door een ander lid van het college uit zijn midden aan te wijzen.  

 • 4 Leden van de commissie mogen noch direct noch indirect medewerking verlenen aan werkzaamheden waarover de commissie adviseert.

Artikel 3 Secretaris

Het college van burgemeester en wethouders wijst een secretaris aan uit de ambtenaren, werkzaam op de gemeentesecretarie. Deze heeft in de commissie een adviserende stem.  

Artikel 4 Zittingsduur

 • 1 De leden van de commissie worden door de raad benoemd voor een periode van vier jaren.  

 • 2 Na afloop van de onder 4.1 genoemde periode is een herbenoeming van een tweede termijn van vier jaren mogelijk.

 • 3 Een lid kan te allen tijde ontslag nemen. Het lid geeft daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter.

 • 4 Aftredende leden oefenen hun functie uit totdat hun opvolgers zijn benoemd.  

 • 5 Aftredende leden oefenen hun functie uit totdat hun opvolgers zijn benoemd.  

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1 De commissie komt bijeen: a. na schriftelijke oproep van de voorzitter; b. op verzoek van tenminste twee van haar leden; c. op verzoek van burgemeester en wethouders.

 • 2 In gevallen, bedoeld onder b. en c. belegt de voorzitter de vergadering binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van het verzoek.  

 • 3 De voorzitter zorgt ervoor dat elk lid - spoedeisende gevallen uitgezonderd - tenminste vijf dagen voor het houden van een vergadering schriftelijk wordt opgeroepen; in de oproep worden zoveel als mogelijk de te behandelen onderwerpen vermeld.  

 • 4 De voorzitter brengt het tijdstip van de aanvang van de vergadering - spoedeisende gevallen uitgezonderd - ter openbare kennis.  

 • 5 De stukken welke betrekking hebben op de te behandelen onderwerpen liggen tenminste vijf dagen voor de vergadering ter gemeentesecretarie ter inzage; bovendien zullen de leden de stukken die betrekking hebben op de te behandelen onderwerpen, zoveel mogelijk, thuis gestuurd krijgen.  

 • 6 Bij de aanvang van elke vergadering wordt door de aanwezige leden een presentielijst getekend.

Artikel 6 Beraadslagingen en besluiten

 • 1 Over zaken wordt mondeling gestemd.  

 • 2 De commissie mag eerst beraadslagen en besluiten over adviezen nemen indien meer dan de helft van de leen aanwezig is.  

 • 3 Alle besluiten over adviezen worden met meerderheid van stemmen genomen. In de adviezen moet tot uiting gebracht worden of deze al dan niet unaniem zijn uitgebracht.  

 • 4 Bij het staken van de stemmen wordt hiervan in de notulen van de vergadering melding gemaakt, met daarbij aangegeven de zienswijze van voor- en tegenstanders.  

 • 5 Geen lid mag tegenwoordig zijn bij beraadslagingen en bij de vaststelling van een advies over zaken, waarbij hij of zij als belanghebbende is betrokken.  

 • 6 Op voorstel van de voorzitter kan de besluitvorming over zaken plaatsvinden door toezending van een voorstel aan de leden, die daarover schriftelijk hun mening kenbaar kunnen maken.  

Artikel 7 Geschillen

In alle gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, alsmede bij gerezen geschillen, beslissen burgemeester en wethouders, de monumentencommissie gehoord.

Artikel 8 Openbaarheid

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar; de deuren worden gesloten indien de voorzitter dit nodig oordeelt of dit door één lid gevorderd wordt; de commissie beslist vervolgens of met gesloten deuren wordt vergaderd.  

Artikel 9 Geheimhouding

 • 1 De voorzitter kan omtrent hetgeen in een besloten vergadering besproken is en omtrent de inhoud van de stukken in zeer bijzondere gevallen aan de leden geheimhouding opleggen.  

 • 2 De voorzitter doet van een oplegging tot geheimhouding terstond mededeling aan burgemeester en wethouders.

Artikel 10 Adviseurs

De commissie kan zich laten bijstaan door adviseurs. Indien hieraan bijzondere kosten verbonden zijn, behoeft de commissie hiertoe voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en wethouders.  

Artikel 11 Notulen

 • 1 Van het behandelde in de commissievergadering worden notulen gemaakt.  

 • 2 De notulen moeten in elk geval inhouden: a. de namen van de voorzitter en de secretaris; b. de namen van aan- en afwezige leden, met afzonderlijke vermeldingen van de leden, die na de opening ter vergadering verschenen en/of vóór de sluiting van de vergadering vertrokken zijn; c. een aanduiding van de behandelde onderwerpen; d. een zakelijk verslag van het besprokene tijdens de vergadering.  

 • 3 De notulen van de openbare vergadering worden zo spoedig mogelijk nadat deze in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders aan de orde zijn geweest, aan de leden van de monumentencommissie toegezonden. In de eerste vergadering van de commissie worden zij ter vaststelling aangeboden.  

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt onmiddellijk in werking en kan worden aangehaald als "verordening op de monumentencommissie Bernheze 1995".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 18 mei 1995.
DE RAAD VOORNOEMD; de secretaris de voorzitter,
F. Snoep J.M.P.J. van Gorp-van de Ven