Regeling vervallen per 19-05-2017

Verordening op de monumentencommissie

Geldend van 30-09-1997 t/m 18-05-2017

Intitulé

Verordening op de monumentencommissie

De raad van de gemeente Eersel,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 september 1997,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 12, 14 en 15 van de Monumentenwet 1988,

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende Monumentenverordening 1997

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  monument:zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde;terrein dat van algemeen belang is wegens een daar aanwezige zaak als bedoeld onder 1;

 • b.

  gemeentelijk archeologisch monument:monument, bedoeld in onderdeel a, onder 2;

 • c.

  beschermd gemeentelijk monument:onroerend monument, dat overeenkomstig de bepalingen van deze verodening als beschermd gemeentelijk monument is aangewezen;

 • d.

  gemeentelijke monumentenlijst:de lijst waarop zijn geregistreerd de overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk monument aangewezen zaken;

 • e.

  beschermd rijksmonument:onroerend monument, dat is ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers;

 • f.

  kerkelijk monument:onroerend monument, dat eigendom is van een kerkgenootschap, kerkelijke gemeente of parochie of van een kerkelijke instelling en dat uitsluitend of voor een overwegend deel wordt gebruikt voor de uitoefening van de eredienst;

 • g.

  Monumentencommissie:de door de raad ingestelde commissie of aangewezen instantie, met als taak burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de verordening en het monumentenbeleid;

 • h.

  bouwhistorisch onderzoek:in schriftelijke rapportage vastgelegd onderzoek naar de bouwgeschiedenis en de bouwhistorische kwaliteit van een monument.

Artikel 2 Het gebruik van het monument

Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

 

Hoofdstuk 2 Beschermde gemeentelijke monumenten

Paragraaf 1 De aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument en de registratie op de gemeentelijke monumentenlijst.

Artikel 3 de aanwijzing tot beschermd gemeentelijk monument

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen, als dan niet op de aanvraag van een belanghebbende, een onroerend monument aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument

   

 • 2. Voordat burgemeester en wethouders over de aanwijzing een besluit nemen, vragen zij advies aan de Monumentencommissie. In spoedeisende gevallen kan het vragen van dit advies achterwege blijven.

   

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de aanwijzing van een onroerend monument als beschermd gemeentelijk monument bepalen dat bouwhistorisch onderzoek wordt verricht.

   

 • 4. Voordat burgemeester en wethouders een kerkelijk monument aanwijzen, voeren zij overleg met de eigenaar.

   

 • 5. De aanwijzing kan geen monument betreffen dat is aangewezen op grond van artikel 3 van de Monumentenwet 1988.

   

Artikel 4 Termijn advies en aanwijzingsbesluit

 • 1. de Monumentencommissie adviseert schriftelijk binnen acht weken na ontvangst van het verzoek van burgemeester en wethouders.

   

 • 2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen twaalf weken na ontvangst van het advies van de Monumentencommissie, maar in ieder geval binnen 20 weken na de adviesaanvraag.

   

Artikel 5 Mededeling

De aanwijzing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt medegedeeld aan degenen die als zakelijk gerechtigden in de kadastrale legger bekend staan en aan de ingeschreven hypothecaire schuldeisers.

 

Artikel 6 Registratie op de gemeentelijke monumentenlijst

 • 1. Burgemeester en wethouders registreren het beschermde gemeentelijke monument op de gemeentelijke monumentenlijst.

 • 2. De gemeentelijke monumentenlijst bevat de plaatselijke aanduiding, de datum van de aanwijzing, de kadastrale aanduiding, de tenaamstelling en de beschrijving van het beschermde gemeentelijke monument.

   

Artikel 7 Wijzigen van de aanwijzing

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen de aanwijzing ambtshalve of op de aanvraag van een belanghebbende wijzigen.

   

 • 2. Artikel 3, tweede, derde en vierde lid, alsmede artikel 4, eerste en tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de wijziging.

   

 • 3. Indien de wijziging naar het oordeel van burgemeester en wethouders van ondergeschikte betekenis is, blijft overeenkomstige toepassing van artikel 3, tweede, derde en vierde lid, alsmede artikel 4, eerste lid, achterwege.

 • 4. De inhoud en de datum van de wijziging worden op de gemeentelijke monumentenlijst aangetekend.

   

Artikel 8 Intrekken van de aanwijzing

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen de aanwijzing intrekken.

   

 • 2. Artikel 3, tweede lid, en artikel 4, eerste en tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de intrekking.

   

 • 3. De aanwijzing wordt geacht ingetrokken te zijn, indien toepassing wordt gegeven aan artikel 3 van de Monumentenwet 1988.

   

 • 4. De intrekking wordt op de gemeentelijke monumentenlijst aangetekend.

   

Paragraaf 2 Vergunningen tot wijziging of afbraak van beschermde gemeentelijke monumenten.

Artikel 9 Verbodsbepaling

 • 1. Het is verboden een beschermd gemeentelijk monument te beschadigen of te vernielen.

   

 • 2. Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders of in strijd met bij zodanige vergunning gestelde voorschriften:

  • a.

   een beschermd gemeentelijk monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen;

  • b.

   een beschermd gemeentelijk monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een dusdanige wijze, dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

Artikel 10

De aanvraag van de vergunning als bedoeld in artikel 9, tweede lid, wordt ingediend bij burgemeester en wethouders. Daarbij worden de door hen verlangde gegevens overgelegd.

 

Artikel 11

 • 1. Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 10, alsmede aan de eisen die gelden ingevolge de artikelen 4:1 en 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht, stellen burgemeester en wethouders de aanvrager in de gelegenheid om binnen twee weken de door hen aan te geven ontbrekende gegevens over te leggen.

   

 • 2. Indien de aanvraag in behandeling wordt genomen, leggen burgemeester en wethouders de aanvraag op de secretarie voor een ieder ter inzage. Indien in de aanvraag gegevens voorkomen of uit de aanvraag kunnen worden afgeleid, waarvan de geheimhouding met het oog op de bescherming van bedrijfsgeheimen gerechtvaardigd is, besluiten burgemeester en wethouders op een daartoe strekkend verzoek van de aanvrager dat die gegevens niet ter inzage worden gelegd. De burgemeester doet kennisgeving van de terinzagelegging op de gebruikelijke wijze en vermeldt daarbij de mogelijkheid om binnen een termijn van twee weken zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.

 • 3. Burgemeester en wethouders brengen de aanvraag en de naar voren gebrachte zienswijzen terstond ter kennis van de Monumentencommissie.

   

 • 4. Binnen acht weken na afloop van de termijn, waarbinnen eenieder zijn zienswijze naar voren kan brengen, brengt de Monumentencommissie haar advies uit aan burgemeester en wethouders.

   

 • 5. Burgemeester en wethouders geven binnen acht weken na ontvangst van het advies van de Monumentencommissie, doch in ieder geval binnen 18 weken na ontvangst van de aanvraag, een beschikking op de aanvraag om vergunning.

   

 • 6. Burgemeester en wethouders kunnen, indien daartoe naar hun oordeel gegronde redenen bestaan, de in het zesde lid bedoeld termijn met ten hoogste acht weken verlengen, mits zij de aanvrager daarvan kennisgeven binnen de in het zesde lid bedoelde termijn.

   

 • 7. Indien burgemeester en wethouders niet voldoen aan het zesde lid wordt de vergunning geacht te zijn verleend.

   

Artikel 12 Kerkelijk monument

Burgemeester en wethouders geven met betrekking tot een beschermd kerkelijk monument geen beschikking ingevolge de bepalingen van artikel 9, tweede lid, dan in overeenstemming met de eigenaar, indien en voorzover het een beschikking betreft, waarbij wezenlijke belangen van de godsdienstuitoefening in het monument in het geding zijn.

Artikel 13 Intrekken van de vergunning

 • 1. De vergunning kan door burgemeester en wethouders worden ingetrokken indien:

  • a.

   blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

  • b.

   blijkt dat de vergunninghouder de voorschriften als bedoeld in artikel 9, tweede lid, niet naleeft;

  • c.

   de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig hebben gewijzigd, dat het belang van het monument zwaarder dient te wegen;

  • d.

   niet binnen één jaar van de vergunning gebruik wordt gemaakt.

 • 2. De beschikking tot intrekking wordt in afschrift gezonden aan de Monumentencommissie.

   

   

Hoofdstuk 3 Beschermde rijksmonumenten

Artikel 14 vergunning voor beschermd rijksmonument

 • 1. Burgemeester en wethouders zenden onmiddellijk een afschrift van de aanvraag om vergunning voor een beschermd rijksmonument met de naar voren gebrachte zienswijzen aan de Monumentencommissie na afloop van de termijn van veertien dagen, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Monumentenwet 1988.

   

 • 2. de Monumentencommissie adviseert schriftelijk over de aanvraag binnen acht weken na de datum van verzending van het afschrift.

   

 • 3. Bij overschrijding van de in het tweede lid genoemde termijn wordt de Monumentencommissie geacht geadviseerd te hebben.

Hoofdstuk 4 Schadevergoeding

Artikel 15 Schadevergoeding

 • 1. Indien en voorzover blijkt dat een belanghebbende ten gevolge van:

  • a.

   de weigering van burgemeester en wethouders een vergunning tot wijziging, afbraak of verwijdering van een gemeentelijk monument te verlenen als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van deze verordening;

  • b.

   voorschriften door burgemeerster en wethouders verbonden aan een vergunning tot wijziging, afbraak of verwijdering van een gemeentelijk monument; schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven, kent de gemeenteraad hem op zijn aanvraag een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe.

 • 2. Voor de behandeling van de aanvragen zijn de bepalingen van de verordening ter regeling van de procedure bij toepassing van artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke ordening van overeenkomstige toepassing.

   

Hoofdstuk 5 Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 16 Strafbepaling

Hij, die handelt in strijd met artikel 9 van deze verordening, wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.

 

Artikel 17 Opsporingsbevoegdheid

De opsporing van de in artikel 16 strafbaar gestelde feiten is, naast de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die door burgemeester en wethouders met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast, ieder voorzover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 18 Binnentreden

Zo dikwijls de zorg voor de naleving van deze verordening dit vereist, wordt hierbij de machtiging verstrekt al dan niet besloten ruimten en plaatsen, met uitzondering van woningen, desnoods tegen de wil van de rechthebbende, bewoner of gebruiker, te betreden, aan hen die en voorzover zij door het bevoegd gezag belast zijn met het toezicht op de naleving van deze verordening.

Artikel 19 Inwerkingtreding

 • 1. Voorzover deze verordening betrekking heeft op beschermde gemeentelijke monumenten treedt zij in werking op de achtste dag na die van haar bekendmaking.

   

 • 2. De "Monumentenverordening 1994" van de voormalige gemeente Vessem c.a., vastgesteld bij raadsbesluit van 24 november 1994, en de "Monumentenverordening 1994" van de voormalige gemeente Eersel, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 juni 1994, voorzover het betreft bepalingen over gemeentelijke monumenten, vervallen op het in lid 1 genoemde tijdstip.

   

 • 3. Voorzover deze verordening betrekking heeft op beschermde rijksmonumenten, treedt zij in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Monumentenwet 1988.

   

 • 4. De "Monumentenverordening 1994" van de voormalige gemeente Vessem c.a., vastgesteld bij raadsbesluit van 24 november 1994, en de "Monumentenverordening 1994" van de voormalige gemeente Eersel, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 juni 1994, voorzover het betreft bepalingen over beschermde rijksmonumenten, vervalt op de datum waarop het derde lid toepassing vindt.

   

 • 5. De op grond van de ingevolge het tweede lid vervallen "Monumentenverordening 1994" van de voormalige gemeente Vessem c.a. geregistreerde beschermde gemeentelijke monumenten worden geacht aangewezen te zijn overeenkomstig de bepalingen van deze verordening

 • 6. de beschermde gemeentelijke monumenten, geregistreerd op de monumentenlijst van de ingevolge het tweede lid vervallen "Monumentenverordening 1994" van de voormalige gemeente Vessem c.a., worden geacht geregistreerd te zijn overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

   

Artikel 20 Citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als Monumentenverordening 1997.

 

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eersel
van 30 september 1997
DE RAAD VOORNOEMD
de secretaris,                       de voorzitter,
 
 
J.M.M.H. Thomas                 H.P.G.M. Houben-Sipman