Verordening particuliere woningverbetering Lelystad-Zuiderzeewijk-Atolwijk

Geldend van 15-09-2010 t/m 23-11-2016

Intitulé

Verordening particuliere woningverbetering Lelystad-Zuiderzeewijk-Atolwijk

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 6 juli 2010;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

overwegende:

 • -

  dat zij het van groot belang vindt dat in het kader van de integrale wijkaanpak eigenaar-bewoners hun woningen opknappen;

 • -

  dat zij, kennis genomen hebbende van de evaluatie van de bouwadvieswinkel december 2009 en het evaluatierapport Afsprakenkader voor de jaren 2005-2010 voor de herstructurering Lelystad Noordoost, het stimuleringsinstrument Verordening particuliere woningverbetering Zuiderzeewijk voor de Atolwijk willen uitbreiden;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende

VERORDENING particuliere woningverbetering Lelystad-

Zuiderzeewijk- Atolwijk.

Artikel 1.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Het college: het college van de gemeente Lelystad.

 • 2.

  De raad: de gemeenteraad van Lelystad.

 • 3.

  Particuliere woningverbetering: het treffen van voorzieningen aan een individuele, door de eigenaar bewoonde woning, op een dusdanige wijze dat de verbetering bijdraagt aan de duurzaamheid van de woning en/of de kwaliteit en/of de uitstraling van directe woonomgeving.

 • 4.

  Beleidsregels particuliere woningverbetering, verder te noemen “beleidsregels”; stelsel van regels en voorwaarden met bijlagen ter uitwerking van deze verordening. Het college is bevoegd de beleidsregels op te stellen en te wijzigen.

 • 5.

  Lening particuliere woningverbetering: een lening die ten doel heeft om eigenaar-bewoners te stimuleren om hun woning op te knappen en die wordt verstrekt volgens de in de beleidsregels en bijbehorende bijlagen vastgestelde regels.

 • 6.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.

 • 7.

  Bemiddelend Orgaan: onafhankelijke organisatie die kredietadviezen geeft aan gemeenten.

 • 8.

  Aanvrager: de eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer eigenaren van 1 woning gelden beiden gezamenlijk als aanvrager.

 • 9.

  Eigenaar-bewoner: degene die volgens het kadaster de woning in eigendom heeft en die de woning op het moment van aanvraag feitelijk bewoont.

 • 10.

  Leningenplafond: het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor het verstrekken van leningen, zoals bedoeld in deze verordening.

 • 11.

  Stimuleringsfonds Particuliere Woningverbetering: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met de SVn, een lening particuliere woningverbetering kan toekennen en waarin rente en aflossingen over deze leningen worden teruggestort.

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen

Artikel 2.

 • 1. De gemeenteraad van Lelystad heeft een Stimuleringsfonds Particuliere Woningverbetering ingericht waaruit aan eigenaar-bewoners leningen kunnen worden toegekend, ter verbetering van hun woning, op een zodanige wijze dat de verbetering () bijdraagt aan de vitalisering van de wijk . Het Stimuleringsfonds Particuliere Woningverbetering is ondergebracht bij SVn en past binnen de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente en de SVn.

 • 2. In de beleidsregels particuliere woningverbetering worden regels gesteld ter uitwerking van deze verordening, waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een lening. Het college is bevoegd de beleidsregels op te stellen en te wijzigen.

Artikel 3.

 • 1. Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een lening particuliere woningverbetering toe te kennen. Het toekennen van deze beschikking vindt plaats onder voorbehoud van een positief advies van de SVn.

 • 2. Het college stelt de hoogte van de lening vast op basis van de beleidsregels particuliere woning-verbetering.

Artikel 4.

 • 1. Alle aanvragen op grond van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 2. Aanvragen welke in verband met artikel 3 niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3. Toepassingsbereik

Artikel 5.

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op woonruimte in het gebied zoals bepaald in de beleidsregels particuliere woningverbetering en welke bestemd is voor permanente bewoning.

 • 2. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen van in de gemeente Lelystad woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag eigenaar-bewoner zijn van een woning gelegen in het gebied als in de beleidsregels particuliere woningverbetering aangegeven.

Hoofdstuk 4. Financiering

Artikel 6.

 • 1. Aan een eigenaar-bewoner van een woning gelegen in het gebied bepaald in de beleidsregels particuliere woningverbetering kan een lening worden toegekend ter verbetering van de woning. De toekenning vindt plaats onder voorbehoud van een positief advies van de SVn.

 • 2. Onder verbeteringen aan de woning vallen maatregelen die bijdragen aan de duurzaamheid van de woning en/of die de kwaliteit en/of de uitstraling van directe woonomgeving duurzaam verbeteren. De maatregelen zijn genoemd in de beleidsregels particuliere woningverbetering.

Artikel 7.

 • 1. Er wordt geen lening verstrekt wanneer de kosten van verbetering minder bedragen dan het minimum bedrag zoals genoemd de beleidsregels.

 • 2. Een lening, als bedoeld in artikel 6 is gelijk aan de “kosten van de verbetering”, tot een maximum bedrag, zoals bepaald in de beleidsregels.

 • 3. De lening wordt slechts verleend indien de ingreep ter verbetering van de woning voldoet aan de kwaliteitseisen zoals beschreven in de beleidsregels.

 • 4. Voor het verkrijgen van de benodigde financiering is de aanvrager gehouden alle benodigde medewerking te verlenen ten behoeve van de gemeente en/of de SVn.

 • 5. De eventueel hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de aanvrager en kunnen in de financiering worden opgenomen.

  Hoofdstuk 5. Aanvraag en toekenning

  Artikel 8.

  De eigenaar-bewoner kan in aanmerking komen voor een lening indien wordt voldaan aan de stappen als beschreven in de beleidsregels.

  Artikel 9.

  • 1.

   Het college beslist op de aanvraag als bedoeld in artikel 8 binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

  • 2.

   Zij kan haar beslissing eenmaal voor ten hoogste 8 weken verdagen.

   Hoofdstuk 6. Betaling van rente en aflossing van de lening particuliere woningverbetering

   Artikel 10.

   • 1.

    De eigenaar-bewoner betaalt maandelijks rente en aflossing volgens de in de beleidsregels genoemde voorwaarden.

   • 2.

    Extra aflossing van de lening is altijd en zonder boete mogelijk.

   • 3.

    Bij verkoop van de woning wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.

   Hoofdstuk 7. Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

   Artikel 11.

   Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

   Artikel 12.

   Deze verordening treedt in werking op 15 september 2010 en is geldig totdat de raad de verordening intrekt.

   Artikel 13.

   Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk-Atolwijk”.

   Lelystad, 14 september 2010.

   De raad van de gemeente Lelystad,

   de griffier, de voorzitter,