Verordening op het aansluiten van panden op de riolering

Geldend van 01-01-1995 t/m heden

Intitulé

Verordening op het aansluiten van panden op de riolering

Geconsolideerde tekst van de regeling

De raad van de gemeente Heesch;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 december 1994;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de

Titeldeel 1 verordening op het aansluiten van panden op de riolering

Artikel 1 Hoogte

De kosten van een rioolaansluiting bedragen: bij aansluitkosten tot en met f 10.000,00 de werkelijke kosten met een minimum van f 800,00 en een maximum van f 10.000,00 bij aansluitkosten > f 10.000,00 en f 20.000,00 f 10.000,00 plus 50% van de kosten boven de f 10.000,00 bij aansluitkosten > f 20.000,00 de werkelijke kosten minus f 5.000,00

Artikel 2 Nieuw Artikel

Met het in werking treden van deze verordening vervallen de aansluittarieven op het riool, zoals die berekend werden in de voormalige gemeente Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode..

Artikel 3 Nieuw Artikel

Deze verordening kan worden aangehaald als rioolaansluitverordening.

Artikel 4 Nieuw Artikel

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heesch in zijn openbare vergadering van 22 december 1994.
DE RAAD VOORNOEMD;
de secretaris,
de voorzitter,
F. Snoep
J.M.P.J. van Gorp-van de Ven