Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Bernheze 2008

Geldend van 11-10-2008 t/m heden

Intitulé

Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Bernheze 2008

De raad van de gemeente Bernheze;

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 juli 2008;

gelet op artikel 213a Gemeentewet;

besluit vast te stellen:

de

Titeldeel 1 Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Bernheze, 2008.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

  De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerdmet een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zoveelmogelijk wordt bereikt.

 • b.

  Doeltreffendheid

  De mate waarin de benoemde prestaties en geformuleerde maatschappelijke effecten van hetbeleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1 Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatieeenhedenvan de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2 Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal één (deel van) een programmaof paragraaf.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1 Het college zendt ieder jaar een onderzoeksplan naar de raad voor de te verrichten interneonderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2 In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de wijze van uitvoering

  • f.

   de waarborgen voor de onafhankelijkheid van de analyses, conclusies en aanbevelingen vanhet onderzoek

 • 3 In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke kosten evenals welke budgetten in de begrotingzijn opgenomen voor de uitvoering van de geplande onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over devoortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de inzet van debijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1 De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportagebevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voorverbeteringen.

 • 2 Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan vanverbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan deraad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorischemaatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 11 oktober 2008, onder gelijktijdige intrekkingvan de Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Bernheze 2003.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald onder de naam "Verordening onderzoek doelmatigheiden doeltreffendheid van de gemeente Bernheze 2008".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 29 september 2008.
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier,
de voorzitter,
J.H.M. van den Oever
A.A.M.M. Heijmans