Verordening Handhaving Wet werk en bijstand 2007

Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Intitulé

Verordening Handhaving Wet werk en bijstand 2007

De raad van de gemeente Bernheze;

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2007;

gelet op het feit dat op grond van artikel 8a van de Wet werk en bijstand juncto artikel 2 lid 2 van het Invoeringsbesluit Wet werk en bijstand de gemeente bij verordening regels stelt voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Titeldeel 1 Verordening Handhaving Wet werk en bijstand 2007

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2 In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Wet werk en bijstand;

  • b.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze.

Artikel 2 Beleidsplan

 • 1 Het college stelt jaarlijks een beleidsplan vast waarin aandacht wordt besteed aan het voorkomen en bestrijden van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

 • 2 Het college zendt eenmaal per jaar aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van het beleid.

Artikel 3 Nieuw Artikel

Het beleidsplan als genoemd in artikel 2, eerste lid, besteedt in ieder geval aandacht aan:

 • a.

  De visie van de gemeente op handhaving;

 • b.

  Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet;

 • c.

  Het opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet;

 • d.

  Daadwerkelijke sanctionering bij geconstateerd misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

Artikel 4 Nadere regels

Het college is bevoegd om nadere regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

Artikel 5 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college.

Artikel 6 Intrekking oude regeling

De Handhavingsverordening Wet werk en bijstand 2004 wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Handhaving Wet werk en bijstand 2007.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van
20 december 2007.
DE RAAD VOORNOEMD,
,,