Verordening commissie Bezwaarschriften personele aangelegenheden 2006

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Intitulé

Verordening commissie Bezwaarschriften personele aangelegenheden 2006

Geconsolideerde tekst van de regeling

De raad en het college van de gemeente Bernheze, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

gezien het voorstel van het college van 8 november 2005;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de

Titeldeel 1 Verordening commissie Bezwaarschriften personele aangelegenheden 2006

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

 • 1 Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren als bedoeld in artikel 1:5

  eerste lid van de wet, op het terrein van de personele aangelegenheden.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 2 De commissie wordt als volgt samengesteld:

  • a.

   een lid aan te wijzen door burgemeester en wethouders;

  • b.

   een lid aan te wijzen door de vertegenwoordiging vanuit de organisaties in de commissie voor het Georganiseerd Overleg;

  • c.

   een lid, tevens voorzitter, aan te wijzen in overleg tussen de leden genoemd onder a. en b.

 • 3 De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuursorgaan.

Artikel 4 Secretaris

De secretaris van de commissie is een door het college aangewezen persoon.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1 De voorzitter en de leden van de commissie treden af op de dag van het aftreden van de

  raad.

 • 2 De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 3 De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1 Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2 Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • c.

  artikel 6:17, voorzover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 8 Vooronderzoek

 • 1 De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te

  winnen of te laten inwinnen.

 • 2 De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1 De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de

  belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door

  de commissie te laten horen.

 • 2 De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

 • 3 Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 10 Uitnodiging zitting

 • 1 De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken

  voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2 Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3 De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van

  de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4 De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan

  van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 11 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 12 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 13 Openbaarheid zitting

De zitting van de commissie is niet openbaar.

Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging

 • 1 Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en

  hun hoedanigheid.

 • 2 Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3 Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 4 Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 15 Nader onderzoek

 • 1 Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek

  wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere

  commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2 De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3 De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4 Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Raadkamer en advies

 • 1 De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te

  brengen advies.

 • 2

  • a.

   De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

  • b.

   Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

  • c.

   Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die

   minderheid dat verlangt.

 • 3 Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het

  bezwaarschrift.

 • 4 Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 17 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1 Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel

  door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het

  bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2 Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 10 weken, als

  bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het

  uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend

  orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3 Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 18 Intrekking oude regeling

De Verordening behandeling bezwaarschriften 1994 wordt ingetrokken.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

Artikel 20 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie Bezwaarschriften personele aangelegenheden 2006.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van
22 december 2005 .
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier,
de voorzitter,
J.H.M. van den Oever
A.A.M.M. Heijmans
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
de secretaris,
de burgemeester,
drs. G.J.M.T. van der Zanden
A.A.M.M. Heijmans