Verordening auditcomité gemeente Bernheze 2007

Geldend van 28-04-2007 t/m heden

Intitulé

Verordening auditcomité gemeente Bernheze 2007

Geconsolideerde tekst van de regeling

De raad van de gemeente Bernheze;

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2007;

gelet op artikel 4, derde lid, van de controleverordening gemeente Bernheze en op het advies van de commissie Bestuur en Strategie van 4 april 2007,

besluit:

vast te stellen:

de

Titeldeel 1 Verordening auditcomité gemeente Bernheze 2007

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  comité: het auditcomité;

 • b.

  raad: de gemeenteraad;

 • b.

  lid: lid van het auditcomité;

 • c.

  voorzitter: voorzitter van het auditcomité;

 • d.

  accountant: de door de raad benoemde accountant als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Controleverordening van gemeente Bernheze.

Artikel 2 Auditcomité

 • 1 Er is een comité dat door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de auditcomité.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1 Het comité bestaat uit twee raadsleden, de griffier, de portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris, het hoofd afdeling Financiën, belastingen en informatisering.

 • 2 Het comité kan andere interne en externe adviseurs verzoeken de vergadering bij te wonen en advies uit te brengen.

Artikel 4 Benoeming en ontslag

 • 1 De raad benoemt de leden die namens de raad zitting hebben in het comité.

 • 2 De zittingsperiode van de raadsleden in het comité eindigt wanneer zij ophouden lid te zijn van de raad en in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 3 De raad kan een raadslid als comitélid ontslaan.

 • 4 Een raadslid kan te allen tijde ontslag nemen als lid van het auditcomité.

Artikel 5 Voorzitter en secretariaat

 • 1 Het comité kiest uit de in het comité zitting hebbende raadsleden een voorzitter.

 • 2 De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van het comité, het leiden van de vergaderingen.

 • 3 De griffie verzorgt het secretariaat.

Artikel 6 Vergaderingen en verslaglegging

 • 1 Het comité vergadert zoveel als zij nodig acht voor een goede uitoefening van haar taak.

 • 2 Van iedere vergadering worden notulen gemaakt onder verantwoordelijkheid van de griffier. De notulen worden vastgesteld door het comité.

 • 3 De besluiten en adviezen van het comité zijn openbaar, tenzij het comité anders bepaalt.

Artikel 7 Taken en bevoegdheden

 • 1 Het comité voert namens de raad het periodieke afstemmingsoverleg met de accountant zoals bepaald in artikel 4, derde lid, van de Controleverordening gemeente Bernheze.

 • 2 Het auditcomité fungeert als eerste aanspreekpunt voor de accountant voor de opdrachtformulering, eventuele tussentijdse bijstellingen, de interim-controle en de eindejaarscontrole op basis van het concept en definitief rapport van bevindingen. De aanbevelingen van het audit-comité worden op de gebruikelijke wijze via het college ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

 • 3 In het auditcomité stemmen de vertegenwoordiging van de raad en het college de volgende zaken af:

  • ·

   het advies van het college aan de raad over het rapport van bevindingen naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole;

  • ·

   het jaarlijks door de raad vast te stellen controleprotocol. In dit protocol is de reikwijdte voor de accountantscontrole voor de rechtmatigheidstoetsing opgenomen;

  • ·

   het advies van het college aan de raad over de opdracht aan de accountant;

  • ·

   bij een aanbestedingstraject voor de accountant: het aanbestedingsproces, het programma van eisen en het voorstel van het college aan de raad voor benoeming van de accountant.

 • 4 Het auditcomité is het platform waar de werkzaamheden van de accountant kunnen worden geëvalueerd.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1 De verordening wordt aangehaald als: "Verordening auditcomité gemeente Bernheze 2007".

 • 2 De verordening treedt op 28 april 2007 in werking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 19 april 2007.
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier,
de voorzitter,
J.H.M. van den Oever
A.A.M.M. Heijmans