Regeling vervallen per 01-01-2019

Percentageverordening beeldende kunst 2006

Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2018

Intitulé

Percentageverordening beeldende kunst 2006

Geconsolideerde tekst van de regeling

De raad van de gemeente Bernheze;

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2005;

gezien het advies van de commissie Bestuur en Strategie van 7 december 2005;

gelet op artikel 149 Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Titeldeel 1 Percentageverordening beeldende kunst 2006

Artikel 1

 • 1 de hoogte van de percentages van de stichtingskosten van projecten waarvoor opdrachten op het gebied van de beeldende kunst worden verleend, worden als volgt worden vastgesteld:

  • a.

   voor gemeentelijke gebouwen en scholen van het openbaar en bijzonder onderwijs: bij nieuwbouw: - 2% van de werkelijke kosten bij stichtingskosten tot € 45.378,02 - 1% van de werkelijke kosten bij stichtingskosten van € 45.378,02 tot € 453.780,02 met een minimum van € 907,56. - 1% van de werkelijke kosten bij stichtingskosten van € 453.780,02 of meer, met een minimum van € 6.806,70. bij verbouwing en modernisering: - 1% wanneer de werkelijke kosten een bedrag van € 45.378,02 tot € 453.780,02 belopen - 1% wanneer de werkelijke kosten een bedrag van € 453.780,02 of meer belopen met een minimum van € 6.806,70.

  • b.

   voor niet-gemeentelijke gebouwen, in de stichtingskosten waarvan de gemeente een aandeel levert: - 1% van het gemeentelijk aandeel in de werkelijke kosten van € 45.378,02 tot € 453.780,02; - 1% van het gemeentelijk aandeel in de werkelijke kosten bij stichtingskosten van € 453.780,02 of meer, met een minimum van € 6.806,70 onder de voorwaarde dat de andere participanten voor hun aandeel in de stichtingskosten eenzelfde percentage toepassen;

  • c.

   nieuwe bestemmingsplannen: - 1% van de kosten van bouwrijpmaken van de bouwcomplexen van het grondbedrijf.

Artikel 2

Onder werkelijke kosten wordt bij gebouwen verstaan alle stichtings-kosten of verbouwings/uitbreidingskosten met uitzondering van de grondkosten.

Artikel 3

De opdracht, al naar gelang de aard van het project en eisen van ruimtelijke kwaliteit, de vorm kan hebben van: - een monumentale opdracht; - inschakeling bij de vormgeving; - een adviserende functie voor de beeldende kunstenaar.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders voeren deze regeling uit.

Artikel 5

De Percentageregeling beeldende kunst 1997 wordt ingetrokken

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

Artikel 7

De verordening wordt aangehaald als: Percentageverordening beeldende kunst 2006

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2005
DE RAAD VOORNOEMD;
De griffier, de voorzitter,
J.H.M. van den Oever A.A.M.M. Heijmans