Destructieverordening Bernheze 1995

Geldend van 14-05-2007 t/m heden

Intitulé

Destructieverordening Bernheze 1995

Geconsolideerde tekst van de regeling

De raad van de gemeente Bernheze;

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 1995;

gelet op artikel 17 van de Destructiewet;

besluit vast te stellen de volgende

Titeldeel 1 Destructieverordening

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Wet: de Destructiewet;

 • b.

  Aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijk afval.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4

Tot het tijdstip van aangifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als: "Destructieverordening Bernheze 1995".

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking.

 • 3 Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen alle eerdere destructieverordeningen van de voormalige gemeente Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 12 oktober 1995.
DE RAAD VOORNOEMD;
de secretaris, de voorzitter,
Mr. F. Snoep J.M.P.J. van Gorp- van de Ven