Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden 2004

Geldend van 15-11-2004 t/m 31-12-2016

Intitulé

Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden 2004

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen

gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden

Het gemeentebestuur van Heusden;

gelet op de ‘Verordening op het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen 2004’

besluit:

vast te stellen de volgende

NADERE REGELS voor grafbedekkingen voor:

 • -

  de gemeentelijke begraafplaats ‘Duynhaeghe’ aan de Akkerlaan 2 te Drunen;

 • -

  de gemeentelijke begraafplaats ‘Buytenhove’ aan de Heusdenseweg 29 te Heusden;

 • -

  de gemeentelijke begraafplaats ‘Onsenoort’ aan de Mortelweg 2 te Vlijmen.

Algemene bepalingen

Artikel 1

De verordening verstaat onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;

 • b.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • c.

  grafbeplanting: vaste- en winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of het bestuursorgaan op een graf wordt aangebracht;

 • d.

  duurzame materialen: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout,keramiek en metaal, welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig en welke bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen e.d. gewaarborgd is;

 • e.

  betonsloof: betonnen balk aan de verst gelegen breedtezijde van het graf, gerekend vanaf het pad binnen het grafveld, waarop het gedenkteken dient te worden aangebracht.

Artikel 2

Op de gemeentelijke begraafplaats ‘Duynhaeghe’ aan de Akkerlaan 2 te Drunen:

 • -

  wordt in de vakken M, N en de daaropvolgende nieuwe vakken enkeldiep begraven. Op het overige deel van de begraafplaats wordt in maximaal 2 lagen begraven;

 • -

  is een urnentuin aanwezig;

 • -

  is een urnenmuur aanwezig.

Op de gemeentelijke begraafplaats ‘Buytenhove’ aan de Heusdenseweg 29 te Heusden:

 • -

  wordt enkeldiep begraven;

 • -

  is een urnenmuur aanwezig.

Op de gemeentelijke begraafplaats ‘Onsenoort’ aan de Mortelweg te Vlijmen:

 • -

  wordt enkeldiep begraven;

 • -

  is een urnentuin aanwezig;

 • -

  is een urnenmuur aanwezig;

 • -

  is een Islamitische gedeelte aanwezig.

Aanvraag vergunning

Artikel 3

 • 1.

  Een vergunning voor het hebben of vervangen van een gedenkteken dient schriftelijk bij het bestuursorgaan te worden aangevraagd, onder overlegging in drievoud van een ontwerptekening schaal 1:10 en een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen.

 • 2.

  Op deze ontwerptekening dienen tenminste vermeld te worden:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de fundering;

  • c.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • d.

   of de letters e.d. ingehakt, opgelegd of van metaal zijn;

  • e.

   de tekst en/of figuratie en de plaatsing daarvan inclusief afmetingen;

  • f.

   de handtekening van de rechthebbende.

 • 3.

  De ontwerptekening dient minstens twee weken voor het plaatsen te worden ingediend bij de administratie. De administratie geeft bericht wanneer de rechthebbende het gedenkteken kan plaatsen. Bij afwijkingen van de in deze verordening genoemde maten en materialen beslist het gemeentebestuur van Heusden; de administratie adviseert hierin.

Artikel 4

Alvorens de vergunning wordt verleend, worden de persoonsgegevens van de overledene geverifieerd.

Afmetingen grafoppervlak

Artikel 5

 • 1.

  De afmetingen van het grafoppervlak van een kindergraf bedragen maximaal:

 • 10 meter x 1.70 meter;

 • 2.

  De afmetingen van het grafoppervlak van een enkelgraf voor volwassenen bedragen:

 • 10 meter x 2.10 meter;

 • 3.

  De afmetingen van het grafoppervlak van een dubbelgraf voor volwassenen bedragen:

 • 20 meter x 2.10 meter;

 • 4.

  De afmetingen van het grafoppervlak van een urnengraf bedragen: 0.80 meter x 0.80 meter.

 • 5.

  De afmetingen van het grafoppervlak van een Islamitisch graf bedragen: 1.20 meter x 2.25 meter.

 • 6.

  De afmetingen van het grafoppervlak van een Islamitisch kindergraf bedragen: 1.20 meter x 1.70 meter.

Artikel 6

 • 1.

  De diepte van een Islamitisch graf bedraagt 1.30 meter.

 • 2.

  De diepte van een Islamitisch kindergraf bedraagt 1.15 meter.

Artikel 7

 • 1.

  Indien het lijk in een Islamitisch graf in doeken, zonder kist wordt begraven, dient een bekisting te worden toegepast. Deze bekisting is uitgevoerd in hout en moet bij de gemeente Heusden tegen vergoeding worden aangeschaft.

 • 2.

  In Islamitische graven wordt uitsluitend de mogelijkheid gegeven tot liggend begraven.

Gedenkteken

Artikel 8

Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt. Het bestuursorgaan kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere materialen.

Artikel 9

 • 1.

  Men is verplicht het gedenkteken aan te brengen op de daarvoor aanwezige betonsloof.

 • 2.

  Gedenktekens op een urnengraf in de urnentuin dienen op het deksel van de urnen-

  kelder te worden bevestigd.

 • 3.

  Het is niet toegestaan om in eigen beheer funderingsconstructies aan te brengen.

 • 4.

  Het is verboden de betonsloof te bewerken zodat deze in zijn functionaliteit wordt beschadigd.

Artikel 10

 • 1.

  Alle gedenktekens mogen een maximaal gewicht hebben van 1200 kg.

 • 2.

  Staande gedenktekens op eigen graven en algemene graven voor volwassenen dienen te worden aangebracht tot maximaal 0.95 meter vanuit de achterzijde van de betonsloof.

 • 3.

  Staande gedenktekens op eigen (kinder)graven dienen te worden aangebracht tot maximaal 0.50 meter vanuit de achterzijde van het graf op aanwijzing van de beheerder.

Artikel 11

 • 1.

  De afmetingen van de staande gedenktekens voor een algemeen en eigen enkel- graf zijn:

  • -

   breedte: minimaal 0.25 meter en maximaal 0.90 meter, waarbij de breedte van het liggende gedenksteen niet kleiner mag zijn dan de breedte van het staande gedenksteen;

  • -

   hoogte: minimaal 1.00 meter en maximaal 1.20 meter ten opzichte van het maaiveld;

  • -

   dikte: minimaal 0.025 meter en maximaal 0.10 meter;

  • -

   een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf, gerekend vanaf het pad binnen het grafveld worden aangebracht. Over de overige oppervlakte van het graf zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.

 • 2.

  De afmetingen van de liggende gedenktekens voor een algemeen en eigen enkel- graf zijn:

  • -

   breedte: minimaal 0.90 meter en maximaal 1.00 meter, waarbij de breedte van het liggende gedenksteen niet kleiner mag zijn dan de breedte van het staande gedenksteen;

  • -

   lengte: minimaal 1.50 meter en maximaal 1.90 meter.

  • -

   dikte: minimaal 0.025 meter en maximaal 0.10 meter;

 • 3.

  De afmetingen van de staande gedenktekens voor een algemeen en eigen dubbel- graf zijn:

  • -

   breedte: minimaal 0.25 meter en maximaal 1.20 meter, waarbij de breedte van het liggende gedenksteen niet kleiner mag zijn dan de breedte van het staande gedenksteen;

  • -

   hoogte: minimaal 1.00 meter en maximaal 1.35 meter ten opzichte van het maaiveld;

  • -

   dikte: minimaal 0.05 meter en maximaal 0.15 meter;

  • -

   een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf, gerekend vanaf het pad binnen het grafveld worden aangebracht. Over de overige oppervlakte van het graf zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.

 • 4.

  De afmetingen van de liggende gedenktekens voor een algemeen en eigen dubbel- graf zijn:

  • -

   breedte: minimaal 0.90 meter en maximaal 2.00 meter, waarbij de breedte van het liggende gedenksteen niet kleiner mag zijn dan de breedte van het staande gedenksteen;

  • -

   lengte: minimaal 1.50 meter en maximaal 1.90 meter.

  • -

   dikte: minimaal 0.025 meter en maximaal 0.10 meter;

 • 5.

  De afmetingen van de staande gedenktekens voor eigen kindergraven voor kisten kleiner dan 1.50 meter zijn:

  • -

   breedte: maximaal 0.25 meter en maximaal 0.60 meter;

  • -

   hoogte: minimaal 0.50 meter en maximaal 0.75 meter ten opzichte van het maaiveld;

  • -

   dikte: minimaal 0.025 meter en maximaal 0.08 meter;

  • -

   een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf, gerekend vanaf het pad binnen het grafveld worden aangebracht. Over de overige oppervlakte van het graf zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.

 • 6.

  De afmetingen van de liggende gedenktekens voor eigen kindergraven voor kisten kleiner dan 1.50 meter zijn:

  • -

   breedte: maximaal 0.40 meter en maximaal 0.60 meter;

  • -

   lengte: minimaal 0.50 meter en maximaal 1.00 meter;

  • -

   dikte: minimaal 0.025 meter en maximaal 0.03 meter;

 • 7.

  De afmetingen van de staande gedenktekens voor eigen kindergraven voor kisten groter dan 1.50 meter zijn:

  • -

   breedte: maximaal 0.25 meter en maximaal 0.80 meter;

  • -

   hoogte: minimaal 0.75 meter en maximaal 1.00 meter ten opzichte van het maaiveld;

  • -

   dikte: minimaal 0.025 meter en maximaal 0.08 meter;

  • -

   een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf, gerekend vanaf het pad binnen het grafveld worden aangebracht. Over de overige oppervlakte van het graf zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.

 • 8.

  De afmetingen van de liggende gedenktekens voor eigen kindergraven voor kisten groter dan 1.50 meter zijn:

  • -

   breedte: maximaal 0.90 meter en maximaal 0.90 meter;

  • -

   lengte: minimaal 1.00 meter en maximaal 1.50 meter;

  • -

   dikte: minimaal 0.04 meter en maximaal 0.04 meter;

Artikel 12

 • 1.

  Het is toegestaan, indien het graf een dubbelgraf betreft, ten behoeve van de twee naast elkaar liggende graven, één gedenkteken op te richten. Dit gedenkteken dient te voldoen aan de afmetingen genoemd in artikel 11. In dit geval dient het gedenkteken zodanig te worden geplaatst dat:

  • -

   In geval van ingebruikname van het eerste graf en de toepassing van een gedenkteken voor een enkel graf, het hart van het gedenkteken correspondeert met het hart van de eerste grafruimte;

  • -

   In geval van ingebruikname van het eerste graf en de toepassing van een gedenkteken voor een dubbel graf, het hart van het gedenkteken correspondeert met het hart van beide grafruimtes;

  • -

   In geval van ingebruikname van het tweede graf en de toepassing van een gedenkteken voor een dubbel graf, het hart van het gedenkteken correspondeert met het hart van beide grafruimtes.

Artikel 13

 • 1.

  De afmetingen van de gedenktekens op de urnengraven (in de urnentuin) zijn:

  • -

   lengte 0.60 meter;

  • -

   breedte 0.60 meter;

  • -

   dikte minimaal 0.08 en maximaal 0.12 meter;

  • -

   uitsluitend liggende gedenktekens zijn toegestaan.

 • 2.

  De afmetingen van de gedenktekens op de urnennissen zijn:

  • -

   breedte: 44,6 centimeter;

  • -

   hoogte: 44,6 centimeter;

Artikel 14

Het vermelden van een firmanaam of enige andere reclame op een gedenkteken of onderdeel daarvan is verboden.

Artikel 15

Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient tenminste 2 werkdagen tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. Het plaatsen van gedenktekens dient plaats te vinden op werkdagen van maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 16:00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur

Artikel 16

Alle sporen van afval, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekenen dienen van de begraafplaats te worden meegenomen.

Beschadigingen, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekenen moeten worden hersteld.

Losse bloemen en planten, eenjarige planten en winterharde gewassen

Artikel 17

 • 1.

  Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen.

 • 2.

  Op een graf mogen eenjarige planten en winterharde gewassen worden geplant. De totale beschikbare oppervlakte per graf (zie artikel 5) en de hoogte van 0.90 meter mag niet worden overschreden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

 • 3.

  Gewassen die buiten bovengenoemde ruimte geplant worden, kunnen van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.

 • 4.

  Het is niet toegestaan op een graf voor of naast het gedenkteken of voor of naast de beplanting één of meerdere kantafzettingen aan te brengen.

Onderhoud door de rechthebbende

Artikel 18

1.De rechthebbende is verplicht het graf behoorlijk te onderhouden of te herstellen. Onder dit onderhoud wordt verstaan: het uitvoeren van herstellingen van de graftekenen en losse voorwerpen, het verven of het vergulden van de opschriften, het aanbrengen, onderhouden en vernieuwen van losse planten en één- of meerjarige gewassen.

Het afval dat vrij komt bij het onderhoud dient door een ieder in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.

 • 2.

  Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het bestuursorgaan de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende drie maanden ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is. Verwelkte bloemen of kransen en kapotte voorwerpen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de beheerder worden verwijderd, zonder dat aanspraak kan worden gedaan op schadevergoeding.

 • 3.

  De verwijdering van de grafbedekking vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende per aangetekende brief is opgeroepen om te worden ingelicht over de toestand van de grafbedekking. Als het adres van de rechthebbende niet bekend is, geschiedt de oproeping door mededeling op het mededelingenbord op de begraafplaats; bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht.

Onderhoud door de gemeente

Artikel 19

Het onderhoud van de grafvelden het maaien van het gras en het verwijderen van vuil en afval, geschiedt door of vanwege de gemeente.

Slotbepalingen

Artikel 20

Deze voorschriften treden in de plaats van alle voorafgaande voorschriften van de begraafplaats met betrekking tot de grafbedekkingen.

Aldus vastgesteld door het bestuursorgaan in zijn vergadering van

9 november 2004 onder de bepaling dat deze voorschriften per 15 november 2004 in werking treden.

Burgemeester en wethouders van Heusden

Namens dezen,

de secretaris, de burgemeester,