Regeling vervallen per 20-05-2019

Afvalstoffenverordening Bernheze 2004

Geldend van 11-06-2004 t/m 19-05-2019

Intitulé

Afvalstoffenverordening Bernheze 2004

De raad van de gemeente Bernheze;

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 16 maart 2004;

gelet op artikel 10.23 eerste lid van de Wet milieubeheer;

besluit:

vast te stellen de

Titeldeel 1 Afvalstoffenverordening Bernheze 2004

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1 In deze afdeling wordt verstaan onder

  • a.

   wet: Wet milieubeheer;

  • b.

   inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of innemen van afvalstoffen die binnen de gemeente ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en innemen daarvan;

  • c.

   ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een inzamelende persoon of instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of vanwege de inzamelende persoon of instantie geplaatste inzamelmiddelen of -voorzieningen of op een daartoe aangewezen plaats;

  • d.

   inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

  • e.

   inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens;

  • f.

   inzameldienst: de krachtens artikel 7, eerste lid, aangewezen inzameldienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

  • g.

   andere inzamelaars: de krachtens artikel 7, tweede lid, aangewezen personen en instanties, belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen;

  • h.

   inzamelvergunning: de vergunning zoals bedoeld in artikel 2.5;

  • i.

   gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt;

  • j.

   straatafval: huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes, verpakkingsmateriaal, etenswaren, niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan buiten een perceel;

  • k.

   wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;

  • l.

   motorrijtuigen: alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders.

  • m.

   non-profitinstelling een in de gemeente op een perceel gevestigde non-profitinstelling, zijnde een school of andere sociaal-culturele instelling, waar geregeld met huishoudelijk afval vergelijkbaar afval vrijkomt.

 • 2 Burgemeester en wethouders kunnen besluiten dat, binnen de in dat besluit aan te geven condities voor instellingen als bedoeld onder m. het bepaalde in deze afdeling voor gebruikers van percelen voor deze instellingen van overeenkomstige toepassing is. (Besluit non-profitinstellingen)

 • 3 Burgemeester en wethouders stellen een omschrijving vast van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 2.2. (Besluit omschrijving categorieën huishoudelijke afvalstoffen)

Artikel 1.1 Beslistermijn

 • 1 Het college beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

 • 2 Het college kan zijn beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 1.2 Indiening aanvraag

 • 1 Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, kan het college besluiten de aanvraag niet te behandelen.

 • 2 Voor bepaalde, door het college aan te wijzen, vergunningen of ontheffingen kan de in het eerste lid termijn worden verlengd tot ten hoogste acht weken.

Artikel 1.3 Voorschriften en beperkingen

 • 1 Aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

 • 2 De houder van een vergunning of ontheffing is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

Artikel 1.4 Persoonlijk karakter van de vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing is persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens verordening anders is bepaald.

Artikel 1.5 Intrekking of wijziging van de vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  indien op grond van verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de vergunning of ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging moet worden gevorderd in het belang van de bescherming van het milieu;

 • c.

  indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • d.

  indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn binnen een redelijke termijn;

 • e.

  indien de houder dit verzoekt.

Paragraaf 2 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 2.1 Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1 Als inzameldienst belast met het ter uitvoering van de wet, de provinciale milieuverordening en deze afdeling inzamelen van afvalstoffen wordt door burgermeester en wethouders een inzameldienst aangewezen.

 • 2 Naast de in het eerste lid genoemde inzameldienst kunnen burgemeester en wethouders personen of instanties aanwijzen die zijn belast met het ter uitvoering van de wet, de provinciale milieuverordening en deze afdeling afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen. (Besluit aanwijzing inzameldienst)

Artikel 2.2 Afzonderlijke inzameling

Door de inzameldienst of de krachtens artikel 2.1, tweede lid aangewezen personen of instanties worden de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk ingezameld:

 • a.

  groente-, fruit- en tuinafval;

 • b.

  oud papier en karton;

 • c.

  glas;

 • d.

  textiel en kleding;

 • e.

  klein chemisch afval;

 • f.

  asbesthoudend afval;

 • g.

  (grof) tuinafval;

 • h.

  huishoudelijk restafval;

 • i.

  grof huishoudelijk restafval;

 • j.

  metalen;

 • k.

  autobanden;

 • l.

  hout;

 • m.

  wit- en bruingoed;

 • n.

  schoon puin.

Artikel 2.3 Inzamelmiddelen en -voorzieningen

 • 1 De inzameling kan plaatsvinden via:

  • a.

   een inzamelmiddel, welke is voorzien van een chip, voor de gebruiker van een perceel;

  • b.

   een inzamelmiddel, voor de gebruikers van door burgemeester en wethouders aangewezen en geregistreerde percelen; (Besluit aanwijzing percelen met verzamelcontainers)

  • c.

   een inzamelvoorziening.

 • 2 Burgemeester en wethouders kunnen aanwijzen via welk(e) inzamelmiddel de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt. (Besluit aanwijzing inzamelmiddelen)

Artikel 2.4 Frequentie van inzamelen bij elk perceel

 • 1 Huishoudelijk restafval wordt ten minste een maal per twee weken bij elk perceel ingezameld.

 • 2 In afwijking van het in het eerste lid bepaalde wordt huishoudelijk restafval bij een aantal aan te wijzen percelen niet bij elk perceel ingezameld.

 • 3 Groente-, fruit- en tuinafval wordt ten minste een maal per twee weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.

 • 4 In afwijking van het in het derde lid bepaalde wordt huishoudelijk groente-, fruit- en tuinafval bij een aantal aan te wijzen percelen niet bij elk perceel ingezameld.

 • 5 Restafval dat niet bij elk perceel wordt ingezameld maar in verzamelcontainers wordt bewaard, wordt wekelijks ingezameld.

 • 6 Gft-afval dat in verzamelcontainers wordt bewaard, wordt tweewekelijks ingezameld.

 • 7 Burgemeester en wethouders kunnen de frequentie van inzameling vaststellen van de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in delen van de gemeente bij elk perceel worden ingezameld. (Besluit dagen en tijden)

Artikel 2.5 Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens vergunning

 • 1 Het is verboden zonder inzamelvergunning van het college huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

 • 2 De inzamelvergunning kan worden geweigerd in het belang van een doelmatig beheer van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 3 Het verbod geldt niet voor de inzameldienst of andere inzamelaars.

 • 4 Het verbod geldt niet voor personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur een inzamelplicht hebben gekregen voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Paragraaf 3 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 3.1 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

 • 1 Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst, andere inzamelaars en aan de houders van een inzamelvergunning.

 • 2 Het verbod geldt niet voor personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur een inzamelplicht hebben gekregen voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 3.2 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen

 • 1 Het is anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan de inzameldienst of de krachtens artikel 2.1 tweede lid aangewezen personen of instanties.

 • 2 Het is aan anderen dan gebruikers van percelen verboden is om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 2.5.

Artikel 3.3 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 • 1 Het is verboden om de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden:

  • a.

   kca;

  • b.

   glas;

  • c.

   oud papier en karton;

  • d.

   textiel/kleding;

  • e.

   groente-, fruit- en tuinafval

  • f.

   wit- en bruingoed.

  • g.

   grof huishoudelijk afval

  • h.

   schoon puin

  • i.

   asbesthoudend afval

 • 2 Burgemeester en wethouders kunnen aanwijzen aan welke personen of instanties de in het eerste lid aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden. ( Besluit inzameldienst)

 • 3 Het is verboden de aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden aan anderen dan de krachtens het tweede lid aangewezen personen of instanties.

Artikel 3.4 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel

 • 1 Indien voor de gebruiker van een perceel voor een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen krachtens artikel 2.3 een inzamelmiddel is aangewezen, is het voor die gebruiker verboden de betreffende afvalstoffen anders aan te bieden dan via de daartoe aangewezen inzamelmiddel.

 • 2 Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel aan te bieden, dan de categorie waarvoor dit inzamelmiddel krachtens artikel 2.3 is bestemd.

 • 3 Burgemeester en wethouders kunnen regels stellen omtrent de plaatsen en wijzen waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden aangeboden. (Besluit inzamelmiddelen)

 • 4 Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere plaatsen en wijzen ter inzameling aan te bieden dan krachtens vorig lid is bepaald.

 • 5 Burgemeester en wethouders kunnen regels stellen met betrekking tot het maximale gewicht van de afvalstoffen per inzamelmiddel en het maximale aantal inzamelmiddelen dat per keer kan worden aangeboden.

 • 6 Aan een van gemeentewege aan de gebruiker van een perceel verstrekte inzamelmiddel kunnen burgemeester en wethouders regels stellen omtrent het gebruik en het reinigen daarvan.

 • 7 Het is aan anderen dan de gebruiker van een perceel aan wie krachtens artikel 2.3 een inzamelmiddel is toegewezen, verboden enig afval in dit inzamelmiddel te deponeren dan wel hun afvalstoffen ter inzameling aan te bieden via dit inzamelmiddel.

Artikel 3.5 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen

 • 1 Indien voor de gebruiker van een perceel voor een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen krachtens artikel 2.3 mede ten behoeve van zijn perceel een verzamelcontainer is aangewezen, is het voor de gebruiker verboden de betreffende afvalstoffen anders aan te bieden dan via de betreffende inzamelvoorziening.

 • 2 Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening voor een aantal percelen aan te bieden, dan de categorie waarvoor deze inzamelvoorziening krachtens artikel 2.3 is bestemd.

 • 3 Burgemeester en wethouders kunnen regels stellen ten aanzien van de wijzen waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moeten worden aangeboden. (Besluit inzamelmiddelen)

 • 4 Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijzen aan te bieden via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen dan krachtens dit artikel is bepaald.

 • 5 Het is voor anderen dan de gebruikers van percelen voor wie krachtens artikel 2.3 een inzamelvoorziening is aangewezen, verboden huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden via deze inzamelvoorziening.

Artikel 3.6 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen (wijkcontainers)

 • 1 Het verbod in artikel 3.4, vierde lid en artikel 3.5, vierde lid, geldt niet voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau conform het krachtens dit artikel bepaalde.

 • 2 Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau aan te bieden dan de categorie waarvoor de inzamelvoorziening krachtens artikel 2.3 is bestemd.

 • 3 Burgemeester en wethouders kunnen regels stellen omtrent de wijzen waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden via een inzamelvoorziening op wijkniveau.

 • 4 Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijzen via een inzamelvoorziening op wijkniveau ter inzameling aan te bieden dan krachtens het derde lid is bepaald.

Artikel 3.7 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen (milieustraat)

 • 1 Het verbod in artikel 3.4, vierde lid en artikel 3.5 vierde lid, geldt niet voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via het brengdepot op lokaalniveau conform het krachtens dit artikel bepaalde.

 • 2 Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal niveau aan te bieden dan de categorieën waarvoor het brengdepot krachtens artikel 2.3 is bestemd.

 • 3 Burgemeester en wethouders kunnen regels stellen omtrent de wijzen waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden bij de milieustraat.

 • 4 Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijzen via de milieustraat aan te bieden dan krachtens het derde lid is bepaald.

Artikel 3.8 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel

 • 1 Burgemeester en wethouders kunnen categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen die zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 2.3 van deze verordening ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 2 Burgemeester en wethouders kunnen regels stellen omtrent de wijzen waarop de krachtens het eerste lid aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden.

 • 3 Het is verboden de in het eerste lid bedoelde huishoudelijke afvalstoffen op andere wijzen ter inzameling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

Artikel 3.9 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1 Burgemeester en wethouders stellen de dagen en tijden vast waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden. (Besluit dagen en tijden)

 • 2 Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere dagen en tijden ter inzameling aan te bieden dan krachtens het eerste lid is bepaald.

Artikel 3.10 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

In afwijking van hetgeen in dit hoofdstuk is bepaald kunnen burgemeester en wethouders regels stellen omtrent het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst of krachtens artikel 2.1, tweede lid aangewezen personen of instanties.

Paragraaf 4 Inzameling van bedrijfsafvalstoffen

Artikel 4.1 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Het college kan categorieën bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die door de inzameldienst worden ingezameld.

Artikel 4.2 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

 • 1 Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden aan de inzameldienst.

 • 2 Het verbod geldt niet voor de krachtens artikel 4.1. aangewezen categorieën bedrijfsafvalstoffen, voorzover degene die gebruik maakt van de inzameling door de inzameldienst voldoet aan de daarmee ontstane belastingplicht op grond van de verordening Reinigingsrecht gemeente Bernheze.

 • 3 Het college kan regels stellen omtrent de dagen, tijden, wijzen en plaatsen waarop de krachtens artikel 4.1. aangewezen bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 4 Het is verboden de krachtens artikel 4.1. aangewezen bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

Artikel 4.3 Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1 Het college kan regels stellen voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst.

 • 2 Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

Paragraaf 5 Zwerfafval

Artikel 5.1 Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

 • 1 Het is verboden buiten een daarvoor door het college bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu.

 • 2 Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 • 3 Het verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   het overeenkomstig deze verordening ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen;

  • b.

   het thuiscomposteren van groente-, fruit- en tuinafval;

  • c.

   voor zover de (afval)stoffen tijdelijk op de weg geraken of worden gebracht als onvermijdelijk gevolg van het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen dan wel het verrichten van andere werkzaamheden op of aan de weg.

 • 4 Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voorzover de Wet bodembescherming of het Bouwstoffenbesluit voorziet in de beoogde bescherming van het milieu.

Artikel 5.2 Achterlaten van straatafval

 • 1 Het is verboden straatafval in de openbare ruimte achter te laten zonder gebruik te maken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

 • 2 Het is verboden om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in daartoe van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

Artikel 5.3 Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

 • 1 Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

 • 2 Het is verboden tegen afvalstoffen of inzamelmiddelen, die ter inzameling gereed staan, te stoten, te schoppen of deze omver te werpen.

Artikel 5.4 Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

De houder of beheerder van een inrichting waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter plaatse kunnen worden genuttigd, is verplicht:

 • a.

  een afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp in of nabij de inrichting op een duidelijk zichtbare plaats aanwezig te hebben, waarin het publiek afval kan achterlaten;

 • b.

  zorg te dragen dat deze afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp van een zodanige constructie is dat het afval daarin deugdelijk geborgen blijft en dat die afvalbak, -mand of voorwerp steeds tijdig wordt geledigd;

 • c.

  zorg te dragen dat dagelijks, uiterlijk een uur na sluiting van de inrichting, doch in ieder geval terstond op eerste aanzegging van een ambtenaar, belast met de toezicht op de naleving van dit artikel, in de nabijheid van de inrichting achtergebleven afval, voorzover kennelijk uit of van die inrichting afkomstig, wordt opgeruimd.

Artikel 5.5 Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

Degene die in de openbare ruimte reclamebiljetten of dergelijke of ander promotiemateriaal onder het publiek verspreidt, is verplicht deze of de verpakking daarvan terstond op te ruimen of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden weggeworpen.

Artikel 5.6 Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

 • 1 Het is verboden afvalstoffen, stoffen of voorwerpen zodanig te laden, te lossen of te vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten dat de weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig kan worden beïnvloed.

 • 2 Indien bij het laden of lossen of vervoeren van afvalstoffen, stoffen of voorwerpen deze weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig wordt beïnvloed, is degene die genoemde werkzaamheden verricht alsmede diens opdrachtgever verplicht deze weg te reinigen of te laten reinigen: a. direct na het ontstaan van de verontreiniging, indien de verontreiniging gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  • a.

   direct na het ontstaan van de verontreiniging, indien de verontreiniging gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  • b.

   direct na beëindiging van de werkzaamheden, indien de verontreiniging geen gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  • c.

   indien de werkzaamheden langer dan een dag duren, elke dag direct na beëindiging van de werkzaamheden.

Paragraaf 6 Overige onderwerpen die de verordening aangaan

Artikel 6.1 Verbod opslag van afvalstoffen

 • 1 Het is verboden afvalstoffen op voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben.

 • 2 Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 3 Het verbod is niet van toepassing op het overdragen of ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst, andere inzamelaars of aan houders van een inzamelvergunning.

Artikel 6.2 Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

Het is de eigenaar of kentekenhouder verboden zich te ontdoen van een autowrak, dat afkomstig is van een huishouden, anders dan door afgifte aan inrichtingen, genoemd in artikel 6 van het Besluit Beheer Autowrakken.

Paragraaf 7 Slotbepalingen

Artikel 7.1 Strafbepaling

Een gedraging in strijd met de volgende artikelen is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 3º, Wet op de economische delicten:

 • -

  Art. 3.1 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

 • -

  Art. 3.2 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan gebruikers van percelen

 • -

  Art. 3.3 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 • -

  Art. 3.4 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel

 • -

  Art. 3.5 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen

 • -

  Art. 3.6 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau

 • -

  Art. 3.7 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau

 • -

  Art. 3.8 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel

 • -

  Art. 3.9 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • -

  Art. 4.2. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

 • -

  Art. 4.3. Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • -

  Art. 5.1. Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

 • -

  Art. 5.2. Achterlaten van straatafval

 • -

  Art. 5.3. Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

 • -

  Art. 5.4. Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

 • -

  Art. 5.5. Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

 • -

  Art. 5.6. Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

 • -

  Art. 6.1. Verbod op een voor het publiek zichtbare plaats aanwezig hebben van afvalstoffen

 • -

  Art. 6.2. Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

Artikel 7.2 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de krachtens artikel 18.4, derde lid, van de wet aangewezen ambtenaren.

Artikel 7.3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt op 11 juni 2004 in werking.

Artikel 7.4 Overgangsbepaling

Vergunningen en ontheffingen verleend op grond van of krachtens de bepalingen in Afdeling 2 van de APV Bernheze 2000 blijven - indien en voorzover het gebod of het verbod waarop de vergunning of ontheffing betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening en voorzover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende een (1) jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht.

Artikel 7.5 Nieuw Artikel

Deze verordening wordt aangehaald als: Afvalstoffenverordening Bernheze 2004.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze op 22 april 2004
Mij bekend,
De griffier,