Regeling vervallen per 12-07-2017

Verordening betreffende het aansluiten op de openbare riolering in de gemeente Delft

Geldend van 18-10-2010 t/m 11-07-2017

Intitulé

Verordening betreffende het aansluiten op de openbare riolering in de gemeente Delft

Afdeling

II.AR

De raad der gemeente Delft;

gelezen het voorstel van het college van 2 december 2003;

Gelet op de artikelen 149 en 229 lid 1 sub b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening betreffende het aansluiten op de openbare riolering in de gemeente Delft.

Afdeling I. Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aansluitleiding: het gedeelte van het particulier riool op openbaar terrein vanaf de erfgrens tot en met het aansluitpunt.

 • b.

  Aansluitpunt:

  • 1.

   bij gemengde en gescheiden stelsels en drainage het punt waar de aansluitleiding op het openbaar riool wordt aangesloten;

  • 2.

   bij drukriolering het punt waar het particulier riool wordt aangesloten op de pompput of vacuümput;

  • 3.

   bij IBA’s het punt waar het particuliere riool aansluit op de IBA.

 • c.

  Aanvraagformulier: het bij deze verordening behorende door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen aanvraagformulier voor de goedkeuring voor een aansluiting op het openbaar riool of de wijziging van een aansluitleiding.

 • d.

  Afvalwater: alle water waarvan de houder zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

 • e.

  Bronneringswater: grondwater onttrokken ten behoeve van tijdelijke verlaging van de grondwaterstand.

 • f.

  Drainagewater: grondwater ingezameld door een ingegraven doorlatend buizensysteem.

 • g.

  Drainage stelsel: het openbaar riool, voor de afvoer van drainagewater.

 • h.

  Drukriolering: het openbaar riool, voor de afvoer van afvalwater exclusief hemelwater, waarbij het transport door het riool plaats vindt door middel van onder- of overdruk.

 • i.

  Gemeente: de gemeente Delft.

 • j.

  Gemengd stelsel: het openbaar riool voor de afvoer van afvalwater, inclusief hemelwater.

 • k.

  Gescheiden stelsel: het openbaar riool met een buizenstelsel voor de afvoer van hemelwater en een buizenstelsel voor de afvoer van het overige afvalwater.

 • l.

  Openbaar riool: het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en beheer is voor de inzameling, transport en behandeling van afvalwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, IBA’s, persleidingen en werken en installaties van overeenkomende aard, met uitzondering van de aansluitleidingen.

 • m.

  Particulier riool: de binnenriolering, perceelleiding en aansluitleiding tot aan het aansluitpunt.

 • n.

  Perceelleiding: het riool en voorzieningen die deel uitmaken van dit riool op particulier terrein.

 • o.

  Rechthebbende:

  • 1.

   de eigenaar van het perceel ten behoeve waarvan de aansluiting op het openbaar riool wordt gerealiseerd en in stand gehouden;

  • 2.

   de rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel van de onder 1 bedoelde persoon.

 • p.

  Richtlijnen: de bij deze verordening behorende door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen nadere regels voor het verkrijgen van een aansluiting of wijziging van een aansluiting op het openbaar riool van de gemeente Delft.

 • q.

  Tarieven: de door de raad in de legesverordening vast te stellen kosten voor het verkrijgen van een standaard rioolaansluiting of wijziging van een standaard rioolaansluiting op het openbaar riool van de gemeente Delft.

 • r.

  IBA: voorziening voor de individuele behandeling van afvalwater, in eigendom bij de gemeente.

Afdeling II De aansluiting

Artikel 2. Goedkeuring

 • 1 Het is zonder schriftelijke goedkeuring van burgemeester en wethouders niet toegestaan een aansluiting op het openbaar riool tot stand te brengen of te wijzigen.

 • 2 Burgemeester en wethouders verlenen alleen goedkeuring voor het tot stand brengen en in stand houden van een aansluiting tussen de aansluitleiding en het openbaar riool:

  • a.

   voor de afvoer van afvalwater inclusief hemelwater indien ter plaatse een gemengd stelsel aanwezig is;

  • b.

   voor de afvoer van afvalwater zonder hemelwater naar het daarvoor bedoelde buizenstelsel, indien ter plaatse een gescheiden stelsel aanwezig is;

  • c.

   voor de afvoer van hemelwater naar het daarvoor bedoelde buizenstelsel, indien ter plaatse een gescheiden stelsel aanwezig is;

  • d.

   voor de afvoer van afvalwater zonder hemelwater indien ter plaatse riolering onder overdruk en / of onderdruk of een IBA aanwezig is;

  • e.

   voor de afvoer van drainagewater naar het daarvoor bedoelde stelsel indien ter plaatse een drainage stelsel aanwezig is;

  • f.

   voor de afvoer van afvalwater zonder hemelwater indien ter plaatse een IBA aanwezig is.

 • 3 Indien meer dan één aansluiting van een aansluitleiding op het openbaar riool tot stand dient te worden gebracht, alsmede wanneer meer dan één aansluiting dient te worden gewijzigd, is het eerste lid voor iedere aansluiting of wijziging afzonderlijk van toepassing.

Artikel 3. Het verkrijgen van goedkeuring

 • 1 De aanvraag om goedkeuring wordt schriftelijk met behulp van een daartoe bestemd aanvraagformulier, bij burgemeester en wethouders ingediend door de rechthebbende van het aan te sluiten dan wel aangesloten perceel.

 • 2 Bij een aanvraag om goedkeuring dienen de volgende gegevens door de rechthebbende te worden vermeld:

  • a.

   de naam en het adres van de rechthebbende;

  • b.

   de ligging van het aan te sluiten dan wel aangesloten perceel aan de hand van straat en huisnummer of, indien nog geen huisnummer is toegekend, aan de hand van het kadastraal nummer van het betreffende perceel en een situatieschets 1:1000 of grotere schaal;

  • c.

   de aard en de hoeveelheid van het af te voeren afvalwater, en of er regenwater, drainagewater of bronneringswater zal worden afgevoerd;

  • d.

   van het aan te sluiten of te wijzigen particulier riool ten minste de volgende gegevens:

   • 1

    het leidingverloop en de dimensies van de leidingen;

   • 2

    de hoogteligging en het materiaal ter plaatse van het aansluitpunt;

   • 3

    het toe te passen duidelijke verschil in kleur of symbolen tussen afvalwater, hemelwater en drainageafvoerleidingen.

 • 3. Indien de gegevens zoals bedoeld in het tweede lid, reeds zijn vastgelegd in een voor het perceel afgegeven omgevingsvergunning of watervergunning, kan bij de aanvraag worden volstaan met een verwijzing naar die vergunning.

 • 4. Over goedkeuring om een aansluiting tot stand te brengen of te wijzigen wordt pas beslist nadat bij de aanvraag alle in het tweede lid vermelde gegevens in het bezit van de gemeente zijn. Bij het ontbreken van gegevens wordt de rechthebbende daarover geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld deze gegevens alsnog aan te vullen.

Artikel 4. Het weigeren van goedkeuring

 • 1 Goedkeuring tot aansluiting kan slechts worden geweigerd indien aansluiting van de aansluitleiding op het openbaar riool of wijziging van die aansluiting vanwege technische, juridische, milieutechnische of milieueconomische redenen bezwaarlijk is.

 • 2 Burgemeester en wethouders stellen in de richtlijnen een nadere uitwerking van de weigeringgronden vast.

 • 3 Een weigering om goedkeuring is met redenen omkleed, waarbij burgemeester en wethouders de nadere eisen aangeven waaraan moet worden voldaan om voor goedkeuring in aanmerking te komen.

Afdeling III De aansluitleiding

Artikel 5. Het verzoek tot aanleg of wijziging van een aansluitleiding

 • 1. Een rechthebbende van een perceel kan de gemeente tevens verzoeken een aansluitleiding aan te leggen of een wijziging van een aansluitleiding uit te voeren. De rechthebbende dient daarvoor een schriftelijk verzoek door middel van een daartoe bestemd aanvraagformulier in te dienen bij burgemeester en wethouders.

Artikel 6. Uitvoering aanleg of wijziging van een aansluitleiding

 • 1. De uitvoering van de aanleg van een aansluitleiding, inclusief de aansluiting op het openbaar riool, vindt niet plaats anders dan door of namens de gemeente.

 • 2. In afwijking van lid 1, kunnen burgemeester en wethouders na overleg met de rechthebbende besluiten dat de rechthebbende zelf de aansluiting uitvoert. Dit wordt aan de rechthebbende schriftelijk medegedeeld. De rechthebbende meldt het tijdstip van uitvoering minimaal 1 werkdag van te voren aan de gemeente.

 • 3. De aansluiting van de aansluitleiding op de perceelleiding vindt slechts plaats, als de perceelleiding voldoet aan de daaraan op grond van het Bouwbesluit of de Bouwverordening gemeente Delft te stellen eisen.

Afdeling IV Kosten

Artikel 7. Kosten voor het aansluiten op het openbaar riool

 • 1. Voor de aansluiting op het openbaar riool is de aanvrager de kosten voor de eventuele aanleg van nieuw openbaar riool, het aansluiten op het openbaar riool en de aanleg of wijziging van de aansluitleiding aan de gemeente verschuldigd.

 • 2. Burgemeester en wethouders stellen richtlijnen omtrent de door de aanvrager verschuldigde kosten vast.

 • 3. Indien de kosten voor de aanleg van het openbaar riool, het aansluiten op het openbaar riool en de aanleg of wijziging van de aansluitleiding reeds zijn voldaan uit hoofde van een eerder door de rechthebbende met de gemeente gesloten overeenkomst, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Afdeling V Onderhoud

Artikel 8. Onderhoud, renovatie en vervanging

 • 1. De kosten voor het onderhoud, renovatie dan wel vervanging van het particulier riool komen voor rekening van de rechthebbende, tenzij onomstotelijk vaststaat dat de noodzaak tot onderhoud is veroorzaakt door inspoeling vanuit het openbaar riool of wanneer aanpassing van de aansluitleiding noodzakelijk is ten gevolge van een wijziging van het openbaar riool.

Afdeling VI Verwijdering aansluitleiding, sloop

Artikel 9. Zorgplicht

 • 1. Bij sloopwerkzaamheden of andere werkzaamheden op een op het openbaar riool aangesloten perceel, moeten door de rechthebbende zodanige voorzieningen aan het particulier riool worden getroffen dat verzanding van het openbaar riool en de aansluitleiding wordt voorkomen.

 • 2. Indien de rechthebbende bij sloopwerkzaamheden niet voldoet aan de in het eerste lid omschreven zorgplicht, heeft de gemeente de bevoegdheid de aansluiting op het openbaar riool af te sluiten en de hieraan verbonden kosten te verhalen op de rechthebbende.

 • 3. Indien het gebruik van een aansluiting definitief wordt beëindigd, is de rechthebbende verplicht de gemeente hiervan in kennis te stellen.

 • 4. Indien het gebruik van een aansluitleiding definitief wordt beëindigd, wordt de aansluitleiding op kosten van de rechthebbende verwijderd.

Afdeling VII Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 10. Overgangsrecht

 • 1. De aanvragen tot aansluiting en aanleg of wijziging van een aansluitleiding, die voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening zijn ingediend, vallen onder de bepalingen van deze verordening.

 • 2. Op aansluitingen die op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening krachtens de tot dan toe geldende regelgeving en voorschriften tot stand zijn gebracht, zijn de bepalingen van afdeling V en afdeling VI van deze verordening rechtstreeks van toepassing.

 • 3. Bij strijd van deze verordening met bepalingen in overeenkomsten gesloten tussen de gemeente en de rechthebbende, prevaleert het bepaalde in deze overeenkomsten.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking zes weken na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Aansluitverordening Riolering Gemeente Delft.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2003.
H.M.C.M. van Oorschot,
burgemeester.
R.de Groot,
griffier.
Bekendgemaakt 21 december 2004.
Gewijzigd bij raadsbesluit van 23 september 2010. Bekendgemaakt 10 oktober 2010.

Nota-toelichting

Toelichting aansluitverordening riolering gemeente Delft.

Doel

Het doel van de aansluitverordening riolering gemeente Delft is het voorkomen van foute aansluitingen op de openbare riolering. Inmiddels bestaat de openbare riolering uit verschillende buizen voor de afvoer van gemengd afvalwater, vuilwater, hemelwater en drainagewater. Welke leidingen ter plaatse aanwezig zijn verschilt van straat tot straat. Om te kunnen beoordelen of de juiste afvalwatersoort op de juiste leiding van het openbaar riool wordt aangesloten is het verplicht hebben van een schriftelijke goedkeuring ingevoerd.Tevens dienst de aanvraag om schriftelijke goedkeuring ertoe om voorwaarden te kunnen stellen aan lozingen op het drainagestelsel teneinde ongewenste drooglegging en de daarmee gepaard gaande schade aan funderingen te voorkomen.

Een aanvraag dient schriftelijk plaats te vinden door invulling van het aanvraagformulier. De aanvraag wordt op technische, juridische, milieutechnische en milieueconomische aspecten beoordeeld. De aanvrager krijgt schriftelijk bericht over de goedkeuring of weigering van goedkeuring op de aanvraag. Een weigering wordt met redenen omkleed, waarbij nadere eisen worden aangegeven waaraan moet worden voldaan om voor goedkeuring in aanmerking te komen. Bij goedkeuring worden in een brief de kosten en voorwaarden gegeven die aan het verkrijgen van een nieuwe aansluiting op de openbare riolering of voor de aanleg of wijziging van aansluitleiding verbonden zijn. Indien geen tegenbericht wordt ontvangen, dan wordt er van uitgegaan dat de aanvrager instemt met de in de goedkeuring genoemde kosten en voorwaarden.

Eigendom en beheer

De perceelleiding en de aansluitleiding zijn in eigendom en beheer van de particulier (rechthebbende). Het openbaar riool is in eigendom en beheer bij de gemeente, indien openbaar riool is gelegen particulier terrein, dan is er een opstalrecht en erfdienstbaarheid gevestigd. Dit is meestal het geval bij pompputten en persleidingen in het buitengebied.