Regeling vervallen per 01-01-2014

Verordening tot instelling van een gemeenteblad en regelende de wijze van afkondiging der plaatselijke verordening te helmond

Geldend van 29-07-1912 t/m 31-12-2013

Intitulé

Verordening tot instelling van een gemeenteblad en regelende de wijze van afkondiging der plaatselijke verordening te helmond

Artikel 1.

 • 1. De afkondiging van plaatselijke verordening, tegen wier overtreding straf is bedreigd, zal geschieden door plaatsing van die verordeningen in het bij dezen ingesteld wordende Gemeenteblad.

 • 2. In spoedeischende gevallen geldt de aanplakking in de vestibule van het gemeentehuis voor afkondiging. Aan het voorschrift van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel wordt in zoodanige gevallen zoo spoedig mogelijk voldaan.

Artikel 2.

 • 1. De afkondiging wordt geacht gedaan te zijn op den dag, waarop het nummer van het Gemeenteblad, waarin de verordening voorkomt, is uitgegeven, welke dag aan den voet van dit blad vermeld wordt.

 • 2. Het Gemeenteblad wordt tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld.

Artikel 3.

 • 1. Van de gedane afkondiging moet blijken, door inschrijving eener verklaring in een daarvoor bestemd register, door den Burgemeester en den Secretaris te onderteekenen.

 • 2. De verklaring luidt:

  "De Burgemeester en Wethouders van Helmond verklaren, dat de verordening (titel) vastgesteld door den Gemeenteraad den op den is afgekondigd.

 • 3. In het Gemeenteblad worden voorts opgenomen die verordeningen en besluiten, welke, hoewel niet vallende onder de omschrijving van art. 1, tot opneming door Burgemeester en Wethouders worden aangewezen.

Artikel 5.

 • 1. Deze verordening treedt in werking op den dag waarop zij op de wijze, in artikel 2 bepaald, is afgekondigd.

 • 2. Met ingang van dien datum vervalt de verordening, regelende dit onderwerp, vastgesteld den 26 juli 1852.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door den Raad, den 29 juli 1912.
De Raad voornoemd,
De Voorzitter,
Van Hoeck.
De Secretaris,
Van Bokhoven
Voorzitter.
De instelling van een gemeenteblad is gewenscht. De verordening, regelende de wijze van afkondiging van plaatselijke verordeningen is van 1852, zoodat ze uit de mode is.
Ik stel voor het nieuwe ontwerp aan te nemen zooals het is voorgelezen.
Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen.