Regeling vervallen per 01-01-2014

Verordening participatie Wet maatschappelijke ondersteuning

Geldend van 20-06-2007 t/m 31-12-2013 met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2007

Intitulé

Verordening participatie Wet maatschappelijke ondersteuning

Nr. 12b

De raad van de gemeente Vlist;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

overwegende dat :

 • -

  binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning invulling gegeven moet worden aan de participatie van belanghebbende aan de vraagkant;

 • -

  een verordening die het vorenstaande regelt daarbij noodzakelijk is;

gelet op:

 • -

  artikel 11 van de Wet maatschappelijke ontwikkeling;

 • -

  artikel 12 van de Wet maatschappelijke ontwikkeling;

 • -

  artikel 84 van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 150 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening participatie Wet maatschappelijke ondersteuning

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de gemeente: de gemeente Vlist

 • b.

  de raad: de gemeenteraad van de gemeente Vlist

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlist

 • d.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Vlist

 • e.

  de wethouder: de wethouder Wmo van de gemeente Vlist

 • f.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

 • g.

  vertegenwoordiger: de vertegenwoordiger van de kant van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

 • h.

  het Wmo-panel: het uit vertegenwoordigers bestaande orgaan met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven

 • i.

  adviseren: het uitbrengen van een advies

 • j.

  contactambtenaar: de beleidsmedewerker die deskundig is op het gebied van de Wmo.

Artikel 2 Reikwijdte van de verordening

Deze verordening is van toepassing op de organisatie van de door de gemeente ingestelde Wmo-panel.

Artikel 3 Opdracht aan het Wmo-panel

 • 1. Het Wmo-panel heeft als participatieorgaan van het college en de raad tot taak de gemeente gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren, alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die van belang zijn voor vragers, zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • 2. Onderwerpen die ter advisering aan het Wmo-panel worden voorgelegd, worden niet aan andere externe adviesraden ter advisering voorgelegd.

Artikel 4 Doelstelling van het Wmo-panel

De doelstelling van het Wmo-panel is om de burgerparticipatie zoals omschreven in artikel 12 Wmo zo goed mogelijk in te vullen en zo integraal mogelijk vorm te geven.

Artikel 5 Bevoegdheden

 • 1. Initiatiefrecht

  • a.

   Het Wmo-panel heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die de uitvoering van de Wmo door de gemeente raken in het periodiek overleg met de wethouder en/of de contactambtenaar aan de orde te stellen.

  • b.

   Het Wmo-panel stelt jaarlijks in overleg met de gemeente, op basis van de gemeentelijke jaarplanning met betrekking tot de Wmo-besluitvorming een activiteitenplan op.

  • c.

   Het Wmo-panel beschikt voor haar achterbanraadpleging over een door de gemeente vastgesteld budget.

  • d.

   Het Wmo-panel heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van zijn taakstelling in voorkomende gevallen gebruik te maken van in- en externe deskundigheid. Hiervoor dient zij een verzoek in bij het college van B&W, die hierover een besluit neemt.

 • 2. Informatierecht

  • a.

   Het Wmo-panel wordt geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenreportages.

  • b.

   Het Wmo-panel krijgt spontaan en op verzoek tijdig alle informatie die hij voor de uitoefening van zijn taken, zoals in deze verordening omschreven, nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. Zo nodig wordt door de gemeente mondelinge toelichting gegeven over lopend beleid, de invloed van (nieuw) rijksbeleid of over ideeën en plannen van college en/of gemeenteraad op het Wmo-beleidsterrein.

 • 3. Adviesrecht

  • a.

   Het Wmo-panel heeft adviesrecht in de beleidsvoorbereiding en ontwerpen beleidsplan.

  • b.

   Het college stelt het Wmo-panel op een zodanig tijdstip in de gelegenheid advies uit te brengen dat er een daadwerkelijke invloed mogelijk is op de besluitvorming.

  • c.

   Het college geeft binnen zes weken een schriftelijke reactie op een uitgebracht advies indien zij van dat advies wil afwijken. In deze reactie worden de gronden voor het afwijkende standpunt opgenomen.

Artikel 6 Samenstelling Wmo-panel

 • 1. Het Wmo-panel bestaat uit de gezamenlijke vertegenwoordigers van de doelgroepen van de kant van de vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

 • 2. De in het eerste lid genoemde doelgroepen dekken voor zoveel als mogelijk en voor de gemeente Vlist van toepassing de negen prestatievelden van de Wmo.

 • 3. Het Wmo-panel kent minimaal 5 en maximaal 9 leden, inclusief de voorzitter, die zitting hebben op persoonlijke titel.

 • 5. De leden van het Wmo-panel dragen zorg voor de communicatie met de eigen achterban uit hun doelgroep.

 • 6. De leden van het Wmo-panel bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in Vlist.

Artikel 7 Voordracht, benoeming en zittingsduur

 • 1. De (onafhankelijk) voorzitter en de gezamenlijke vertegenwoordigers worden respectievelijk als voorzitter en leden door het college, op basis van het profiel zoals opgenomen in de bijlage bij deze verordening, benoemd voor een periode van vier jaar. Benoemingen kunnen één keer met eenzelfde periode worden verlengd.

 • 2. De leden verplichten zich tot het bijwonen van de bijeenkomsten ter voorbereiding van een gevraagd advies. Als een lid op jaarbasis meer dan de helft van het aantal bijeenkomsten verzuimt, kan het college hem/haar uit zijn functie ontheffen. Alvorens het college hiertoe overgaat zal het lid gehoord worden. Indien hierdoor het aantal leden van het Wmo-panel daalt tot onder het minimum aantal leden zal door het college een wervingscampagne gestart worden. Tevens zal het college een nieuw lid werven als een meerderheid van de resterende Wmo-panelleden dit noodzakelijk acht.

 • 3. Alle benoemde personen ontvangen een schriftelijke bevestiging van hun benoeming door het college.

Artikel 8 Periodiek overleg met de wethouder en contactambtenaar

 • 1. Het Wmo-panel, de voorzitter en twee leden, overlegt minimaal twee keer per jaar met de wethouder en de contactambtenaar, welke buiten de reguliere acht vergadering vergoed worden.

 • 2. Het periodiek overleg met de wethouder wordt voorgezeten door de voorzitter.

 • 3. De voorzitter steltin overleg met de contactambtenaar de agenda samen voor het periodiek overleg met de wethouder. Ieder lid heeft het recht om via de voorzitter onderwerpen aan te reiken. De definitieve agenda wordt bij aanvang van de bijeenkomst vastgesteld.

 • 4. De voorzitter bepaalt in overleg met de contactambtenaar tijd en plaats van het periodiek overleg.

 • 5. Op verzoek van ten minste twee leden van het Wmo-panel of op verzoek van de gemeente worden, naast de reguliere bijeenkomsten, extra zittingen belegd. Aan dit verzoek wordt binnen vier weken voldaan, nadat het verzoek daartoe door de voorzitter is ontvangen.

 • 6. De contactambtenaar roept het periodiek overleg bijeen door middel van een schriftelijke kennisgeving en draagt er zorg voor dat deze kennisgeving, vergezeld van de agenda en de vergaderstukken, ten minste tien werkdagen van tevoren in het bezit is van alle betrokkenen.

 • 7. De contactambtenaar maakt van het periodiek overleg een verslag.

Artikel 9 Vergadering

 • 1. Het Wmo-panel kan ter voorbereiding van een advies vergaderen.

 • 2. De contactambtenaar bereidt de vergadering voor en zal ook zorg dragen voor de uitwerking van het advies.

 • 3. De vergaderingen van het Wmo-panel zijn niet openbaar. De adviezen zijn wel openbaar.

 • 4. Het Wmo-panel kan besluiten vergadering openbaar te maken.

Artikel 10 Vergoedingen

Voor de aanwezigheid bij vergaderingen ter voorbereiding van adviezen hebben de leden recht op een vergoeding in de vorm van presentiegeld, met een maximum van acht vergoedingen per jaar.

Artikel 11 Geheimhouding

Aan de leden van het Wmo-panel wordt geen geheimhouding opgelegd ten aanzien van door de gemeente verstrekte informatie. Wel dienen de leden zich te houden aan een van tevoren afgesproken embargo periode.

Artikel 12 Geschillen betreffende deze verordening

Over geschillen voortkomend uit de toepassing van deze verordening beslist het college.

Artikel 13 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college.

Artikel 14 Verantwoording

Over de uitvoering van deze verordening legt het college jaarlijks verantwoording af aan de raad.

Artikel 15 Slotbepaling

 • 1. Communicatie

  Het college maakt het bestaan van het Wmo-panel algemeen bekend. Daarnaast zorgt het college voor bekendmaking van de verordening.

 • 2. Evaluatie

  Het Wmo-panel evalueert tweejaarlijks tezamen met het college het functioneren van de samenwerking. Indien er op basis van deze evaluatieronde reden is de verordening aan te passen dan wordt hiertoe via het college een verzoek ingediend bij de raad.

 • 3. Huishoudelijk reglement

  Ten dienste van haar functioneren kan het Wmo-panel een huishoudelijk reglement opstellen.

 • 4. Nadere regels

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college, na overleg met het Wmo-panel.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juni 2007.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening participatie Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlist’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Vlist,

gehouden op 29 mei 2007

de griffier, de voorzitter,

mw. mr. K.T. Lambregtse A.Z. Evenhuis-Meppelink