Algemeen verbindend voorschrift van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende indienen burgerinitiatief Verordening Burgerinitiatief

Geldend van 26-07-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening burgerinitiatief

De raad van de gemeente Westland;

gelet op artikel 149 Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening Burgerinitiatief

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. raad: de gemeenteraad van Westland;

b. commissie: een raadscommissie als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet;

c. college: het college van burgemeester en wethouders van Westland;

d. burgerinitiatief: een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van ingezetenen aan de raad om te beraadslagen en te besluiten over een door hen geformuleerd voorstel dat betrekking heeft op een gemeentelijke aangelegenheid;

e. ingezetenen: personen ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Westland.

Artikel 2

Ingezetenen van veertien jaar en ouder kunnen een burgerinitiatief indienen.

Artikel 3

Een burgerinitiatief kan niet worden ingediend over de volgende aangelegenheden:

a.de uitvoering van besluiten van hogere bestuursorganen waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft;

b. gemeentelijke procedures;

c. de gemeentelijke organisatie;

d. vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en begrotingen van takken van dienst;

e. gemeentelijke belastingen en tarieven;

f. geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers, gewezen ambtsdragers dan wel hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden;

g. onderwerpen waarover de raad korter dan twee jaar voor de indiening van het burgerinitiatief een besluit heeft genomen;

h. handelingen en gedragingen van collegeleden, raadsleden of ambtenaren waartegen een klacht kan worden ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht of een door de gemeenteraad of het college vastgestelde klachtenregeling;

i. benoemingen van personen en functioneren van personen;

j. onderwerpen waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan.

Artikel 4

 • 1. Het burgerinitiatief wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad;

 • 2. Het burgerinitiatief dient te worden ondersteund door tenminste het volgende aantal ingezetenen van veertien jaar en ouder:

  • a.

   voor verzoeken gericht op een kern met minder dan 1000 ingezetenen: 1 op de 10 ingezetenen;

  • b.

   voor verzoeken gericht op een kern van tenminste 1000 maar minder dan 5000 ingezetenen: 1 op de 20 ingezetenen;

  • c.

   voor verzoeken gericht op een kern van tenminste 5000 maar minder dan 10000 ingezetenen: 1 op de 30 ingezetenen;

  • d.

   voor verzoeken gericht op een kern van tenminste 10000 ingezetenen: 1 op de 40 ingezetenen;

  • e.

   voor verzoeken met een gemeentebrede strekking: 1 op de 100 ingezetenen.

 • 3. Van de ondersteuning als bedoeld in het tweede lid kan op schriftelijke of op digitale wijze blijk worden gegeven.

 • 4. Indien sprake is van schriftelijke ondersteuning van het burgerinitiatief, blijkt de ondersteuning uit ondertekening door de ondersteuner van een aan het burgerinitiatief gehechte, door de gemeente verstrekte lijst. Een zodanige ondersteuning is pas geldig, indien naast de handtekening tevens de naam, het adres en de geboortedatum van de ondersteuner worden vermeld.

 • 5. Indien sprake is van digitale ondersteuning van het burgerinitiatief, blijkt de ondersteuning uit de invulling door de ondersteuner van een aan het burgerinitiatief gehechte, door de gemeente langs elektronische weg beschikbaar gestelde lijst. Een zodanige ondersteuning is pas geldig, indien de naam, het adres en de geboortedatum van de ondersteuner worden vermeld.

Artikel 5

 • 1. Het burgerinitiatief bevat een voorstel aan de raad voor een door de raad te nemen besluit, voorzien van een motivering.

 • 2. Indien uit de realisering van het burgerinitiatief kosten voortvloeien wordt daarvan een globale raming gegeven.

 • 3. Het burgerinitiatief vermeldt de naam, het adres en de geboortedatum van tenminste een en ten hoogste drie personen die als vertegenwoordigers van het burgerinitiatief optreden.

Artikel 6

 • 1. De voorzitter van de raad bericht de raad binnen twee weken na ontvangst van een burgerinitiatief of het burgerinitiatief voldoet aan de eisen bedoeld in de artikelen 4 en 5 en of sprake is van eventuele uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 3.

 • 2. Indien een burgerinitatief niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 4 stelt de voorzitter van de raad de vertegenwoordigers als bedoeld in artikel 5, derde lid, gedurende een termijn van ten hoogste vier weken in de gelegenheid om de vastgestelde gebreken te herstellen.

 • 3. De voorzitter van de raad doet van een besluit als bedoeld in het vorige lid schriftelijk mededeling aan de vertegenwoordigers en aan de raad.

 • 4. De termijn bedoeld in het tweede lid vangt aan met ingang van de datum van dagtekening van de schriftelijke mededeling bedoeld in het derde lid.

Artikel 7

 • 1. De raad beslist in zijn eerstvolgende vergadering na ontvangst van het advies van de voorzitter als bedoeld in artikel 6, eerste lid, over de behandeling van het burgerinitiatief.

 • 2. Indien de raad het burgerinitiatief in behandeling neemt, stelt hij tegelijkertijd vast of gebruik wordt gemaakt van een van de mogelijkheden genoemd in het derde en het vierde lid van dit artikel en in welke raadsvergadering besluitvorming over het burgerinitiatief zal plaatsvinden.

 • 3. De raad kan een burgerinitiatief om advies voorleggen aan het college. Hij stelt daarbij een termijn vast waarbinnen dit advies moet zijn uitgebracht.

 • 4. De raad kan besluiten om over een burgerinitiatief het advies in te winnen van een commissie. Het derde lid, tweede volzin, van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

 • 5. Beraadslaging en besluitvorming over een burgerinitiatief vindt plaats binnen acht weken nadat de raad heeft besloten om het burgerinitiatief in behandeling te nemen. Deze termijn kan ten hoogste eenmaal met vier weken worden verlengd.

 • 6. Indien een burgerinitiatief wordt ingediend in de maanden juli of augustus worden de termijnen genoemd in het zesde lid met acht respectievelijk vier weken verlengd.

Artikel 8

 • 1. De voorzitter van de raad stelt een of meer van de vertegenwoordigers als bedoeld in artikel 5, derde lid, in de gelegenheid gesteld het burgerinitiatief toe te lichten in de raadsvergadering waarin de beraadslaging over het initiatief plaatsvindt en eventuele vragen uit de raad te beantwoorden.

 • 2. De voorzitter van de raad kan een of meer van de vertegenwoordigers als bedoeld in het eerste lid toestemming geven om deel te nemen aan de beraadslaging in de raad over het burgerinitiatief.

 • 3. Indien de raad toepassing heeft gegeven aan artikel 7, vierde lid, zijn het eerste en het tweede lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9

 • 1. De raad stelt de vertegenwoordigers bedoeld in artikel 5, derde lid, binnen twee weken na de datum van de raadsvergadering waarin besluitvorming over het burgerinitiatief heeft plaatsgevonden schriftelijk in kennis van zijn besluit. Indien de raad geheel of gedeeltelijk afwijkt van het burgerinitiatief geeft hij de redenen daarvoor aan.

 • 2. Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomen wordt deze beslissing bekendgemaakt door vermelding van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in de voorlichtingskolom van de krant en de website van de gemeente Westland.

 • 3. Indien de raad geheel of gedeeltelijk overeenkomstig het burgerinitiatief besluit, deelt het college de vertegenwoordigers binnen twee weken na de raadsvergadering als bedoeld in het eerste lid van dit artikel mede wanneer met de uitvoering van het raadsbesluit zal worden gestart en bij welke medewerker van de gemeente Westland de vertegenwoordigers nadere inlichtingen kunnen inwinnen.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na publicatie.

Artikel 11

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Burgerinitiatief.

Bijlage 1 Verzoek burgerinitiatiefvoorstel

Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Toelichting op voorstel:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Naam: ..............................................................................................................................

Adres: .....................................................................................telefoon:...............................

Postcode: ................................... Woonplaats:

....................................................................

Geboortedatum:…………………………….

E-mail adres…………………………………

Handtekening:

contactpersoon:

Naam: ...........................................................................................................................

Adres: ............................................................telefoon:...................................................

Postcode: ...................................

Woonplaats:..........................................................................................

Geboortedatum:……………………………

E-mail adres………………………………..

Handtekening:

Het verzoek gaat vergezeld van een lijst met de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van .............. initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Toelichting voor de verzoeker

Iedereen die in de gemeente Westland woont en veertien jaar of ouder is kan een verzoek doen om een voorstel op de agenda van de raadsvergadering te plaatsen. Zij zijn initiatiefgerechtigd.

Het verzoek moet vergezeld gaan van een lijst met namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van een aantal initiatiefgerechtigden, zoals omschreven in de verordening, die het verzoek ondersteunen.

Hiervoor kunt u ook een bij de gemeente verkrijgbaar formulier gebruiken. Het op het formulier voor het verzoek opgenomen voorstel wordt in dezelfde bewoordingen opgenomen boven aan het formulier met ondersteuningsverklaringen.

Het burgerinitiatiefvoorstel mag niet inhouden:

 • a.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

 • b.

  een vraag over het gemeentelijk beleid;

 • c.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

 • d.

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

 • e.

  een onderwerp waarover onlangs en in deze raadsperiode door de raad een besluit is genomen.

Bijlage 2 Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel

Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende voorstel op de agenda van de gemeenteraad te ondersteunen:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Naam, eerste voornaam en voorletters

Adres

Geboortedatum

Handtekening

enz.

Toelichting

Boven aan de lijst dient het voorstel van het burgerinitiatief dat wordt ondersteund te worden opgenomen in dezelfde woorden als op het verzoek tot indiening van een initiatiefvoorstel. Indien meer dan één vel nodig is voor gegevens van ondersteuners van het burgerinitiatief dient boven aan elk vel het voorstel te worden herhaald in dezelfde woorden.

Bevoegd tot ondersteuning van een burgerinitiatief zijn degenen die in de gemeente Westland wonen en veertien jaar of ouder zijn.