Handhavingsbeleid schuttingen en andere erfafscheidingen

Geldend van 06-07-2007 t/m heden

Intitulé

Handhavingsbeleid schuttingen en andere erfafscheidingen

Het college van burgemeester en wethouders van Westland;

gelet op het door de raad vastgestelde Integraal Handhavingsbeleid (IHB) gemeente Westland 2007 - 2010;

besluit:

de

beleidsregels handhaving schuttingen en overige vormen van erfafscheidingen

als volgt vast te stellen:

In het IHB 2007-2010 is aangegeven dat voor die gevallen waarvoor geen beleid is geformuleerd, per geval zal worden overwogen of alsnog specifiek beleid moet worden geformuleerd. Nu is gebleken dat naar aanleiding van klachten over schuttingen behoefte is aan aanvullend beleid voor het gemeentelijk optreden in de handhaving ten aanzien hiervan.

Het gemeentelijk beleid is erop gericht in de handhaving in alle gevallen op te treden tegen schuttingen die een (verkeers)onveilige situatie veroorzaken en voor het overige terughoudend op te treden tegen reeds gerealiseerde schuttingen die geen gevaar voor de (verkeers)veiligheid opleveren. De rol van de gemeente in de handhaving zal in de laatstgenoemde gevallen primair bemiddelend zijn tussen partijen.

Door heldere en uniforme communicatie met burgers (bemiddeling) bij problemen ten aanzien van schuttingen die niet voldoen aan de criteria van het bestemmingsplan, verdere escalatie van de problematiek in de desbetreffende woonwijk te voorkomen, zodat niet alle schuttingen uit die desbetreffende woonwijk getoetst moeten gaan worden aan de bestemmingsplanbepalingen.

Tegen alle schuttingen die een (verkeers)onveilige situatie veroorzaken, handhavend op te treden.

Alleen naar aanleiding van klachten of verzoeken tot handhaving en bij waarneming van (verkeers)onveilige situaties zal de gemeente optreden. Indien het reeds gerealiseerde schuttingen (en overige vormen van erfafscheiding) betreft die geen gevaar voor de (verkeers)veiligheid veroorzaken zal bij klachten of verzoeken tot handhaving eerst de weg van bemiddeling bewandeld worden om escalatie te voorkomen. Indien dit geen soelaas biedt zal uiteindelijk het handhavingstraject zoals beschreven in het IHB 2007-2010 worden doorlopen.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10 juli 2007.
De secretaris - G. Buck d
e burgemeester - J. van der Tak
Publicatie is geschied op 19 juli 2007
Deze beleidsregel is in werking getreden op 27 juli 2007.