Verordening Eigen Onderwijsbeleid Gemeente Geldrop-Mierlo 2006

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Intitulé

Verordening Eigen Onderwijsbeleid Gemeente Geldrop-Mierlo 2006

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo;

 • ·

  Gezien het voorstel nr. GM 05.076 van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo d.d. 31 mei 2005;

 • ·

  Gehoord hebbende het advies van de raadscommissie Maatschappelijke Zorg en Burgerzaken d.d. 30 augustus 2005 ;

 • ·

  Gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening Eigen Onderwijsbeleid Gemeente Geldrop-Mierlo 2006

Hoofdstuk 1

Titel 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.burgemeester en wethouders:

het college van burgemeester en wethouders

b.schoolbestuur:

bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs bekostigde in de gemeente gelegen openbare of bijzondere school

c.school:

een basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs (Stb. 1998, 228);

d.school-/ onderwijssoort:

een basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs (Stb. 1998, 228);

e.voorziening:

een voorziening zoals opgenomen in de bijlage 'Voorzieningen' van deze verordening

f.aanvullende voorziening:

een door burgemeester en wethouders vastgestelde nieuwe voorziening

g.indieningsdatum:

uiterste datum zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor een aanvraag voor een voorziening voor het eerste daaropvolgend tijdvak moet zijn ingediend

h.toekenningscriteria:

de omstandigheden zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waaronder een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening of een aanvullende voorziening

i.tijdvak:

periode zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening , waarvoor een voorziening wordt toegekend

j.subsidieplafond:

het door de raad of burgemeester en wethouders vastgestelde bedrag, voor een door de raad aangewezen voorziening, dat ten hoogste beschikbaar is binnen een bepaald tijdvak

k.feitelijke beschikbaarstelling

de beschikking van burgemeester en wethouders waarbij een voorziening of aanvullende voorziening in natura beschikbaar wordt gesteld

l.subsidievaststelling

de beschikking van burgemeester en wethouders waarin het subsidiebedrag voor een voorziening of aanvullende voorziening definitief wordt vastgesteld en recht op uitbetaling ontstaat

Artikel 2 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1. De raad kan voor een voorziening een subsidieplafond vaststellen.

 • 2. De raad kan voor een voorziening het gestelde in het eerste lid overdragen aan burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders nemen daarbij de gemeentebegroting in acht.

 • 3. Burgemeester en wethouders maken het subsidieplafond uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum aan de schoolbesturen bekend.

Artikel 3 Aanvullende voorziening

Burgemeester en wethouders kunnen bepaalde voorzieningen aanwijzen als aanvullende voorziening.

Artikel 4 Jaarlijks overzicht

Jaarlijks voor 1 juli zenden burgemeester en wethouders aan de schoolbesturen een overzicht van de op basis van deze verordening toegekende voorzieningen. Het overzicht omvat de periode van 1 juni van het voorafgaande jaar tot en met 31 mei van het jaar van toezending.

HOOFDSTUK 2 Procedures

Paragraaf 2.1 Aanvraag voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 5 Indiening aanvraag

 • 1. Het schoolbestuur dat een voorziening voor het eerste daaropvolgende tijdvak wenst, dient voor de indieningsdatum, zijnde 1 april, een aanvraag in bij burgemeester en wethouders. Indien de aanvraag niet voor de indieningsdatum is ingediend, besluiten burgemeester en wethouders om de aanvraag niet te behandelen.

 • 2. De indieningsdatum is niet van toepassing indien voor de voorziening is bepaald dat een indieningsdatum niet is voorgeschreven.

 • 3. De aanvraag vermeldt:

  • a.

   naam en adres schoolbestuur

  • b.

   de dagtekening

  • c.

   de gewenste voorziening

  • d.

   de naam van de school en de schoolsoort indien de voorziening bestemd is voor een school

  • e.

   een motivering dat wordt voldaan aan de toekenningscriteria

 • 4. Bij het ontbreken van een of meerdere gegevens delen burgemeester en wethouders dit schriftelijk mee aan het schoolbestuur. Daarbij krijgt het schoolbestuur de gelegenheid om binnen drie weken na de datum van verzending van de mededeling de gegevens schriftelijk aan te vullen. Indien het schoolbestuur de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn verstrekt, besluiten burgemeester en wethouders de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 6 Beslissingstermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beslissen binnen twaalf weken na de indieningsdatum op een aanvraag. Indien ten aanzien van een voorziening geen indieningsdatum is voorgeschreven, beslissen burgemeester en wethouders na ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen de termijn van twaalf weken met vier weken verlengen. Bij verlenging wordt uiterlijk twee weken voor het einde van de termijn van twaalf weken hiervan door burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling gedaan aan het schoolbestuur. Hierbij geven zij de reden voor de verlenging aan.

 • 3. Burgemeester en wethouders stellen binnen twee weken na de datum van de beschikking op de aanvraag het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

 • 4. Het niet beslissen binnen de termijn als genoemd in het eerste of tweede lid, eerste zin, staat gelijk aan een beschikking tot toekenning van de voorziening.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders weigeren de voorziening in ieder geval indien:

 • a.

  de gewenste voorziening geen voorziening is in de zin van de verordening

 • b.

  niet is voldaan aan een van de toekenningscriteria

 • c.

  door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden

Paragraaf 2.2. Aanvraag aanvullende voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 8 Indiening aanvraag

 • 1. Het schoolbestuur dat een aanvullende voorziening wenst, dient een aanvraag in bij burgmeester en wethouders

 • 2. Op de aanvraag is artikel 6, tweede en derde lid, van toepassing

Artikel 9 Beslissingstermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beslissen binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag of binnen vier weken na de verstrekking van de aanvullende gegevens. Binnen twee weken na de datum van de beschikking stellen burgemeester en wethouders het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

 • 2. Het niet beslissen binnen de termijn staat gelijk aan een beschikking tot toekenning van de voorziening.

Artikel 10 Weigeringsgronden

 • 1. Burgemeester en wethouders weigeren de aanvullende voorziening in ieder geval indien:

  • a.

   de gevraagde voorziening geen aanvullende voorziening zoals bedoeld in artikel 3 is;

  • b.

   niet is voldaan aan een van de toekenningscriteria.

Paragraaf 2.3 Toekenning; intrekking of wijziging; verbod vervreemding

Artikel 11 Inhoud beschikking tot toekenning: betaling

 • 1. De beschikking van burgemeester en wethouders tot toekenning van een voorziening of een aanvullende voorziening kan inhouden:

  • a.

   feitelijke beschikbaarstelling van de voorziening; of

  • b.

   een subsidievaststelling

 • 2. De beschikking bevat:

  • a.

   het tijdvak en het doel waarvoor de voorziening is toegekend;

  • b.

   de wijze waarop het schoolbestuur de voorziening dient uit te voeren.

 • 3. De beschikking tot subsidievaststelling bevat voorts:

  • a.

   het bedrag van de subsidie

  • b.

   voorzover van belang de wijze waarop de rekening en verantwoording door het schoolbestuur wordt afgelegd aan burgemeester en wethouders

 • 4. De betaling van het subsidiebedrag vindt zes weken na verzending van de beschikking tot toekenning plaats.

Artikel 12 Intrekken of wijzigen beschikking

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een beschikking intrekken of ten nadele van het schoolbestuur wijzigen:

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden waarvan burgemeester en wethouders bij de toekenning van de voorziening redelijkerwijs niet op de hoogte konden zijn en op grond waarvan de toekenning van de voorziening anderszins zou hebben plaatsgevonden

  • b.

   indien het schoolbestuur niet voldoet aan de in de beschikking gestelde eisen

  • c.

   indien de beschikking onjuist was en het schoolbestuur dit wist of behoorde te weten.

 • 2. De intrekking of wijziging van een beschikking tot subsidievaststelling werkt terug tot en met het tijdstip van toekenning van de voorziening, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 13 Terugvordering

Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen kunnen worden teruggevorderd voorzover na de dag waarop de subsidie is vastgesteld, dan wel de handelingen als bedoeld in artikel 13, eerste lid onder b, heeft plaatsgevonden, nog geen vijf jaren zijn verstreken.

Ten onrechte feitelijk beschikbaar gestelde voorzieningen kunnen worden teruggevorderd voor zover na de dag waarop de voorziening is toegekend nog geen vijf jaren zijn verstreken en de aard van de voorziening dit mogelijk maakt.

Artikel 14 Verbod en vervreemding

Vervreemding door het schoolbestuur van op basis van deze verordening toegekende voorzieningen, is niet toegestaan zonder toestemming van burgemeester en wethouders tenzij sprake is van een overdracht van voorzieningen aan een ander schoolbestuur als gevolg van een samenvoeging van het betreffende schoolbestuur met een ander schoolbestuur.

HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen

Artikel 15 Informatieverstrekking

Het schoolbestuur verstrekt op verzoek van burgemeester en wethouders nadere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Beslissing van burgemeester en wethouders in gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 17 Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1. De verordening kan worden aangehaald als: Verordening Eigen Onderwijsbeleid gemeente Geldrop-Mierlo

 • 2. De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

BIJLAGE ‘VOORZIENINGEN’

I Aanduiding van de voorziening

Voor de volgende voorzieningen kan een maal per schooljaar een aanvraag worden ingediend:

 • a.

  Schoolzwemmen

 • b.

  Anne Frankkranten

 • c.

  Projecten Sociale Vaardigheden

 • d.

  Milieueducatie

II Indieningsdatum

Jaarlijks dient voor 1 april een aanvraag te worden ingediend voor de onder punt I genoemde voorzieningen.

III Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend

De voorziening zal worden toegekend voor een periode van één kalenderjaar met dien verstande dat er per schooljaar slechts een maal een voorziening wordt toegekend.

IV Toekenningscriteria waaronder een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening

a.schoolsoort: (speciale) scholen voor basisonderwijs

V Wijze van toekenning met daarbij behorende berekeningseenheid

De financiële vergoeding voor de onder punt I genoemde voorzieningen zijn conform de opgenomen bedragen in de begroting van betreffende kalenderjaar.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 september 2005

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,