Regeling vervallen per 29-12-2011

Verordening baatbelasting Vleesstraat-Zuid en omgeving

Geldend van 01-05-1983 t/m 28-12-2011

Intitulé

Verordening baatbelasting Vleesstraat-Zuid en omgeving

Gelet op het bepaalde in artikel 222 Gemeentewet.

Artikel 1 Voorwerp der belasting

Ter zake van de onroerende zaken, die gebaat zijn door de door de gemeente of met medewerking van de gemeente tot stand gebrachte voorzieningen in de vorm van onder andere sierbestrating, sierelementen (muurtjes en dergelijke) sierverlichting, afvalmanden, bloemschalen, groenvoorzieningen, zitbanken, kunstwerken en rijwielsteunen op de Vleesstraat, (zuidelijk gedeelte) Grote Beekstraat, Kleine Beekstraat, Koninginnesingel, Spoorstraat (gedeeltelijk), Prinsessesingel, Kwartelenmarkt en Hoogstraat (gedeeltelijk), welk gebied op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening in blauw is aangeduid, wordt onder de naam van "baatbelasting Vleesstraat-Zuid en omgeving" een jaarlijkse belasting geheven, zulks ter verkrijging van een billijke bijdrage in de ten laste van de gemeente blijvende kosten van die voorzieningen.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene, die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens zakelijk recht van een in artikel 1 bedoeld onroerende zaak.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als genothebbende krachtens zakelijk recht aangemerkt degene, die bij het begin van het belastingjaar als zodanig bij het kadaster bekend staat, tenzij blijkt, dat op dat tijdstip een ander genothebbende krachtens zakelijk recht was.

 • 3.

  Indien met betrekking tot eenzelfde onroerende zaak meer dan één genothebbende krachtens zakelijk recht kan worden aangewezen, wordt de aanslag gesteld ten name van een van hen met toevoeging van de afkorting "c.s".

Artikel 3 Belastinggrondslag

 • 1.

  De grondslag waarnaar de belasting wordt geheven, is het langs de grond gemeten aantal strekkende meters, waarmee een onroerende zaak grenst aan het op de in artikel 1 genoemde tekening aangegeven gebied.

 • 2.

  Bij de meting worden onderdelen van een kwart meter naar boven afgerond op een hele kwart meter.

Artikel 4 Belastingtarief

De belasting bedraagt per belastingjaar per strekkende meter:

 • € 41,01

  voor de Vleesstraat, (zuidelijk gedeelte) Grote Beekstraat en Kleine Beekstraat;

 • € 27,12

  voor de Koninginnesingel en Spoorstraat (gedeeltelijk);

 • € 29,42

  voor de Prinsessesingel;

 • € 15,76

  voor de Kwartelenmarkt en Hoogstraat (gedeeltelijk).

Artikel 5 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Tijdsduur van de heffing

De belasting wordt, behoudens in geval van heffing ineens overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, gedurende dertig achtereenvolgende belastingjaren jaarlijks geheven.

Artikel 8 Heffing ineens

 • 1.

  Op verzoek van de belastingplichtige wordt de belasting ineens geheven naar een bedrag, dat gelijk is aan de contante waarde van de belastingbedragen, welke geheven zouden zijn - beoordeeld naar de omstandigheden bij het begin van het belastingjaar volgende op het kalenderjaar, waarin het verzoek wordt gedaan - voor elk van de nog aan te vangen belastingjaren.

 • 2.

  De contante waarde, bedoeld in het vorige lid, wordt berekend naar een rentevoet van 10% met inachtneming van de onderstaande tabel.

  Indien de heffing ineens geschiedt met ingang van het hieronder vermelde belastingjaar

  Vermenigvuldigingsfactor

  1983

  10.3696

  1984

  10.3066

  1985

  10.2372

  1986

  10.1609

  1987

  10.0770

  1988

  9.9847

  1989

  9.8832

  1990

  9.7715

  1991

  9.6487

  1992

  9.5136

  1993

  9.3649

  1994

  9.2014

  1995

  9.0216

  1996

  8.8237

  1997

  8.6061

  1998

  8.3667

  1999

  8.1034

  2000

  7.8137

  2001

  7.4951

  2002

  7.1446

  2003

  6.7590

  2004

  6.3349

  2005

  5.8684

  2006

  5.3553

  2007

  4.7908

  2008

  4.1699

  2009

  3.4869

  2010

  2.7355

  2011

  1.9091

 • 3.

  Een verzoek, zoals in het eerste lid wordt bedoeld, moet schriftelijk bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar worden ingediend.

Artikel 9 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven, ter zake van:

 • 1.

  onroerende goederen, die geheel en uitsluitend voor woondoeleinden worden gebruikt;

 • 2.

  onroerende goederen, waarvan de gemeente het genot heeft krachtens zakelijk recht, met uitzondering van de onroerende goederen, die aan derden zijn verhuurd dan wel in bruikleen of gebruik zijn gegeven;

 • 3.

  onroerende goederen welke in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor openbare bijeenkomsten van rechtspersoonlijkheid bezittende genootschappen op geestelijke grondslag, andere dan kerkgenootschappen, voor het gezamenlijk beleven en zich bezinnen op de aan die genootschappen ten grondslag liggende levensovertuiging.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de baatbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de baatbelastingen.

Artikel 12 Titel van aanhaling

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel "verordening baatbelasting Vleesstraat-Zuid en omgeving".

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang is 1 januari 2002.

 • 3.

  Dit wijzigingsbesluit kan worden aangehaald als het 5de wijzigingsbesluit behorende tot de verordening baatbelasting Vleesstraat-Zuid en omgeving.