Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening voor toepassing en bekostiging van beeldende kunst in Lingewaal

Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2020

Intitulé

Verordening voor toepassing en bekostiging van beeldende kunst in Lingewaal

Verordening voor toepassing en bekostiging van beeldende kunst in Lingewaal

Titeldeel 1 Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:De beheerder van het kunstfonds: het college van burgemeester en wethouders;Het kunstfonds: het fonds bestemd ter uitvoering van deze verordening, genaamd “Fonds voor toepassing en bekostiging van beeldende kunst in Lingewaal”;Het bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;Het gebouw: elk bouwwerk dat een toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;Het werk: een inrichting, geen bouwwerk of gebouw zijnde, zoals bijvoorbeeld een weg, een parkeerplaats, een voet- of een fietspad, een groenvoorziening, een vijver of een singel;Beeldende kunst: ieder vormgevingsproces waarbij een beeldend kunstenaar betrokken is;De kunstopdracht: een door de beheerder van het fonds verstrekte opdracht aan één of meer beeldend kunstenaars tot de levering of het ontwerpen danwel het doen vervaardigen van een kunstwerk in relatie tot haar omgeving.

Titeldeel 2 Objecten

Artikel 2

  • 1 De verordening is van toepassing op alle nieuwbouw en verbouw van gemeentelijke bouwwerken en gemeentelijke gebouwen, alsmede op de aanleg en herstructurering van gemeentelijke werken.

  • 2 Bij nieuwbouw of verbouw van bouwwerken en gebouwen, alsmede bij de aanleg en herstructurering van werken, zijnde niet gemeentelijke objecten, kunnen burgemeester en wethouders – indien zij dat wenselijk achten en wanneer dat mogelijk is – voorwaarden stellen opdat tot toepassing van beeldende kunst kan worden overgegaan.

Artikel 3

  • 1 In de ramingen van de kosten van nieuwbouw, verbouw, aanleg of heraanleg van gemeentelijke objecten wordt een bedrag opgenomen ten behoeve van het kunstfonds.

  • 2 De in lid 1 genoemde som bedraagt 1% van de begrote raming.

  • 3 Het in lid 2 genoemde percentage wordt berekend over de aanneemsom van het bouwkundig bestek, verhoogd met de kosten van de basisinstallaties voor warmte, water, ventilatie en licht, inclusief de belasting op de toegevoegde waarde.

Titeldeel 3 Fonds

Artikel 4

Het op de wijze van artikel 3 berekende bedrag wordt direct na goedkeuring van de desbetreffende begrotingspost of begrotingswijziging in het fonds gestort.

Artikel 5

Het fonds wordt gevoed, naast bedragen verkregen door toepassing van de verordening, uit eventuele andere inkomsten, aan te wijzen door de gemeenteraad.

Titeldeel 4 Kunstopdrachten

Artikel 6

De Adviescommissie voor Beeldende Kunst geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de beheerder over het kunstfonds. De beheerder van het fonds geeft ten laste van het fonds opdrachten tot het vervaardigen van kunsttoepassingen.

Titeldeel 5 Verantwoording

Artikel 7

De beheerder van het fonds doet jaarlijks verslag aan de gemeenteraad van stortingen in en bestedingen ten laste van het fonds, gedaan in het voorafgaande dienstjaar.

Titeldeel 6 Legitimiteit

Artikel 8

  • 1 De beheerder geeft een kunstopdracht na ingewonnen advies daaromtrent door de Adviescommissie voor Beeldende Kunst van de gemeente Lingewaal.

  • 2 De opdracht wordt verstrekt op basis van een wederzijds ondertekend standaard-contract.

  • 3 De beheerder geeft schriftelijk een gemotiveerde beslissing, indien zijn standpunt afwijkt van dat van de kunstadviescommissie.

Titeldeel 7 Onvoorzien

Artikel 9

Voor de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders, gehoord de Adviescommissie voor Beeldende Kunst van de gemeente Lingewaal.

Titeldeel 8 Citeertitel

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006 en kan worden aangehaald als de “Verordening voor toepassing en bekostiging van beeldende kunst in Lingewaal”.

Ondertekening

Gemeente Lingewaal, 10-02-2005