Inspraakverordening gemeente Laarbeek 2003

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Intitulé

Inspraakverordening gemeente Laarbeek 2003

Onderstaande verordening is de geconsolideerde tekst van de Inspraakverordening 2003.

Geconsolideerd 25-11-2010.

Besluit van de raad d.d. 11 december 2003 tot vaststelling van de Inspraakverordening gemeente Laarbeek.

Besluit van de raad d.d. 15 december 2005 tot vaststelling van de 1e wijziging van de Inspraakverordening gemeente Laarbeek 2003.

De raad van de gemeente Laarbeek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2003;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2005;

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken (inspraakverordening).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

 • a.

  inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

 • b.

  inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

 • c.

  beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.

Artikel 2 Onderwerp van inspraak

 • 1. Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

 • 2. Inspraak wordt verleend indien de wet daartoe verplicht.

 • 3. Geen inspraak wordt verleend:

  • a.

   ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

  • b.

   indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

  • c.

   indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

  • d.

   inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de gemeentewet;

  • e.

   indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

  • f.

   indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Artikel 3 Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Artikel 4 Inspraakprocedure

 • 1. Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 2. Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.

Artikel 5 Eindverslag

 • 1. Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.

 • 2. Het eindverslag bevat in elk geval:

  • a.

   een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;

  • b.

   een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;

  • c.

   een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

 • 1. Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar.

 • 2. De burgemeester vermeldt het eindverslag in zijn burgerjaarverslag.

Artikel 6 Intrekking oude verordening

De Inspraakverordening gemeente Laarbeek van 3 december 1998 wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Inspraakverordening gemeente Laarbeek 2003.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 11 december 2003.
De raad voornoemd,
De griffier, De waarnemend voorzitter,
mr. M.H.C.M. van der Aa A.G. van Leuken
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 15 december 2005.
De raad voornoemd,
De plaatsvervangend griffier, De voorzitter,
J.M.Th.M. Sprengers J.J.P.M. Gilissen
Tekening voor geconsolideerde versie:
De griffier, De waarnemend voorzitter,
mr. M.H.C.M. van der Aa. mevrouw P.H.M. Jacobs-Aarts