Regeling vervallen per 01-09-2019

Instellingsbesluit Commissie Integriteit 2010

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-08-2019

Intitulé

Instellingsbesluit Commissie Integriteit 2010

Artikel 1

De gemeente Venlo heeft een commissie integriteit.

Artikel 2

 • 1.

  De commissie integriteit wordt gevormd door de burgemeester, de gemeentesecretaris en de concern controller.

 • 2.

  De burgemeester is voorzitter van de commissie integriteit.

 • 3.

  De leden van de commissie integriteit worden benoemd, geschorst en ontslagen door burgemeester en wethouders

 • 4.

  De juridisch controller is secretaris van de commissie integriteit. De secretaris heeft geen stemrecht.

 • 5.

  De commissie integriteit wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris van de afdeling Staf bestuur en directie.

 • 6.

  De vergaderingen van de commissie integriteit zijn niet openbaar.

 • 7.

  De griffier kan als toehoorder deelnemen aan de vergaderingen van de commissie integriteit. De griffier heeft geen stemrecht.

 • 8.

  De commissie integriteit vergadert minstens eenmaal per 2 maanden.

Artikel 3

Het doel van de commissie integriteit is het, vanuit de bestuurlijke en ambtelijke top van de gemeente Venlo, bevorderen van integer gedrag door sturing te geven aan de ontwikkeling, de uitvoering en de naleving van een eenduidig integriteitbeleid binnen de gemeente Venlo.

Artikel 4

De commissie integriteit heeft de navolgende taken:

 • 1.

  het adviseren van burgemeester en wethouders over het integriteitbeleid en integriteitkwesties;

 • 2.

  het bevorderen van het integriteitbewustzijn binnen de gemeente Venlo;

 • 3.

  het bespreken van (vermoedelijke) integriteitschendingen en andere actualiteiten op het gebied van integriteit.

Artikel 5

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Instellingsbesluit Commissie Integriteit 2010” en treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 2.

  Op dat tijdstip wordt het op 1 december 2009 vastgestelde “Instellingsbesluit Commissie Integriteit” ingetrokken.