Besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van asbest en asbesthoudend afval

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Intitulé

Besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van asbest en asbesthoudend afval

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

gezien het voorstel van het projectcollege d.d. 3 november 2009;

gelet op de artikelen 9 en 10 van de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Venlo;

mede gelet op de Wet tot herindeling van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo;

besluiten:

vast te stellen het navolgende Besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van asbest en asbesthoudend afval;

Artikel 1

Asbest en asbesthoudend huishoudelijk afval dient afzonderlijk aangeboden te worden bij het milieustation Venlo, gevestigd aan de James Cookweg 8-10 te Venlo. Asbesthoudende producten en objecten kleiner van afmeting dan 20 bij 20 cm. kunnen onder voorwaarden, zoals genoemd in artikel 2 van dit besluit, worden aangeboden op de locaties als genoemd in het “Besluit regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van klein chemisch afval aan de inzameldienst”, en aan de inzameldienst die belast is met de inzameling van klein chemisch afval.

Artikel 2

Ten aanzien van de wijze van aanbieden worden minimaal de volgende voorwaarden gesteld:

  • -

    nat en op deugdelijke wijze dubbel verpakken in plastic folie (minimale dikte 0,1 mm);

  • -

    verpakking voorzien van etiket met opschrift “asbest”.

Artikel 3

Het is verboden asbest en asbesthoudend afval ter inzameling op de openbare weg te plaatsen. De asbesthoudende materialen dienen persoonlijk aan de bemanning van de inzameldienst (chemokar) en de brengvoorzieningen als genoemd in artikel 1 overhandigd te worden.

Ingeval de asbesthoudende materialen worden aangeleverd bij het milieustation Venlo, dienen de regels en voorwaarden zoals vastgesteld in het “Besluit Milieustation Venlo” nageleefd te worden.

Artikel 4

Indien er onduidelijkheid bestaat over de aanwezigheid van asbest in producten of objecten, dient de ontdoener de materialen ingeval van afgifte en verwijdering te behandelen als zijnde asbest(houdend).

Artikel 5

Bij afgifte van asbest en asbesthoudende producten en objecten dienen de aanwijzingen van het personeel van het milieustation Venlo en de overige in artikel 1 genoemde brengvoorzieningen en de inzameldienst ten aller tijd opgevolgd te worden.

Het personeel kan ingeval aan een of meerdere aanlever- en/of acceptatievoorwaarden niet wordt voldaan, de aangeboden producten en/of objecten weigeren. De aanbieder blijft daarmee verantwoordelijk voor de afvoer en verwerking van het aangeboden materiaal. Beide dienen te worden uitgevoerd binnen de kaders van de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 6

1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

2. Op dat tijdstip wordt het Besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van asbest en asbesthoudend afval, zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders van Venlo d.d. 9 november 2004, ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit kan worden aangehaald onder de naam “Besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van asbest en asbesthoudend afval”.

Ondertekening

Venlo, 5 januari 2010
Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris de burgemeester